Search result for

convert

(129 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convert-, *convert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convert[N] คนที่เปลี่ยนความเชื่อ, See also: คนที่เปลี่ยนศาสนา, คนที่เปลี่ยนความคิด, Syn. proselyte
convert[VT] ทำให้เปลี่ยนความเชื่อ, See also: ทำให้เปลี่ยนศาสนา
convert[VT] เปลี่ยน, See also: ทำให้เปลี่ยนไปเป็น, Syn. change, turn
convert[VI] เปลี่ยน, See also: เปลี่ยนไปเป็น, Syn. change, turn
convert[VI] เปลี่ยนความเชื่อ, See also: เปลี่ยนศาสนา
convert[VT] แปลงหน่วยวัด
converted[ADJ] ที่เปลี่ยนแปลง, Syn. changed
converter[N] เครื่องมือที่ใช้ในการสับเปลี่ยน (เช่น กระแสไฟฟ้า)
convert to[PHRV] เปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่อเป็น
convert to[PHRV] ทำให้เปลี่ยนเป็น, Syn. convert from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convert(คัน'เวิร์ทฺ') {converted,converting,converts} vt. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยนกลับ,ทำให้เปลี่ยนศาสนา (ตำแหน่ง พรรคหรืออื่น ๆ) vi. เปลี่ยนศาสนา, See also: convertive adj. ดูconvert
converter(คันเวิร์ท'เทอะ) n. ผู้เปลี่ยนศาสนา,ผู้เปลี่ยนแปลงสิ่งทอให้เป็นผ้าสำเร็จรูป,เครื่องมือเปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง หรือเปลี่ยนกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ,เตาหลอมเหล็ก,อุปกรณ์เปลี่ยนเชื้อเพลิง
convertible(คันเวิร์ท'ทะเบิล) adj. ซึ่งสามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้,ซึ่งพับได้,ซึ่งแปลงเป็นรถเปิดประทุนได้.n.รถยนต์หรือเรือที่เปิดประทุนได้, See also: convertibility n. ดูconvertible convertibleness n. ดูconvertible
convertible coupen. รถยนต์ชนิดปิดเปิดหลังคาหรือประทุนได้
convertite(คอน'วะไททฺ) n. ผู้เปลี่ยนศาสนา
convertor(คันเวิร์ท'เทอะ) n. ผู้เปลี่ยนศาสนา,ผู้เปลี่ยนแปลงสิ่งทอให้เป็นผ้าสำเร็จรูป,เครื่องมือเปลี่ยนกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง หรือเปลี่ยนกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ,เตาหลอมเหล็ก,อุปกรณ์เปลี่ยนเชื้อเพลิง
digital-to-analog convertตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อกใช้ตัวย่อว่า DAC (อ่านว่า ดีเอซี) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนข้อมูลจากดิจิตอล (digital) เป็นอะนาล็อก (analog)
inconvertible(อินคันเวอ' ทะเบิล) adj. ไม่สามารถเปลี่ยนได้, เปลี่ยนแปลงไม่ได้., See also: inconvertibility n. inconvertibleness n. inconvertibly adv., Syn. unchangeable

English-Thai: Nontri Dictionary
convert(vt) แปรผัน,เปลี่ยนแปลง,ทำให้เปลี่ยนศาสนา,แปลง,กลายเป็น
converter(n) ผู้เปลี่ยนศาสนา,เตาหลอมเหล็ก
convertible(adj) ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้,ซึ่งแปลงได้,ซึ่งพับได้
convertible(n) รถยนต์เปิดประทุน
convertor(n) ผู้เปลี่ยนศาสนา,เตาหลอมเหล็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convertแปลงผัน, เปลี่ยน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
convertแปลงผัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convert to an annual basisแปลงเป็นรายปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
converted waveคลื่นแปลงผัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
convertibleรถเปิดประทุน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
convertible term assuranceการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่แปลงได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convertถูกเปลี่ยน [การแพทย์]
Convertible bondพันธบัตรแปลงสภาพ [การบัญชี]
Convertible bondsพันธบัตรแปลงสภาพ [TU Subject Heading]
Convertible debentureหุ้นกู้แปลงสภาพ
มีลักษณะคล้ายหุ้นกู้ทั่วไป โดยจะแตกต่างกันคือจะไม่คืนเงินต้นเมื่อครบอายุ แต่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลงหุ้นกู้นั้นเป็นหุ้นสามัญในระยะเวลา ราคา และอัตราส่วนที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทเหมือนผู้ถือหุ้นกู้ ทั่วไป ต่อเมื่อได้นำหุ้นกู้นี้ไปแปลงสภาพหรือแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญตามสิทธิแล้วก็จะมีฐานะร่วมเป็นเจ้าของบริษัทตามจำนวนหุ้น สามัญที่ได้รับ [ตลาดทุน]
Convertible preferred stocksหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ [TU Subject Heading]
Convertible security หลักทรัพย์แปลงสภาพได้ [เศรษฐศาสตร์]
Converts from Buddhismผู้เปลี่ยนเป็นศาสนาคริสต์จากศาสนาพุทธ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
convertible preferred share (n) หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Driving a yellow convertible with the top down, dressed like assholes! Yo.ขับรถเปิดประทุนสีเหลืองไม่มีหลังคา ชุดก็เหมือนพวกบ้า Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
They want the universal caliphate established across the face of the Earth and they want every infidel converted or dead.พวกเขาได้อุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้าของพวกเขาแล้ว เพื่อเปลี่ยนพวกนอกศาสนาให้มาเข้ารีต ไม่ก็กำจัดทิ้ง Body of Lies (2008)
I'll, uh, convert my truck to biodiesel.เราจะเปลี่ยนให้รถบรรทุกวิ่งด้วยไบโอดีเซล โอเค Bedtime Stories (2008)
- She moved in for full-frontal snogging, but he converted it to lips-to-cheek.- ยัยนั่นอยากจะจูจุ๊บเขา แต่เค้าเมินหน้าหนีให้หอมแก้มแทน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Six months time, I can have a hundred million people converted.แค่ 6 เดือน คนร้อยล้านคน ก็ถูกฉันคุมได้หมด Gamer (2009)
As you can see, it quickly converts to eating any and all material in its path.อย่างที่คุณเห็น มันปรับรูปแบบให้กินทุกอย่าง และทุกสสารที่ขวางทาง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- and convert them to images.- แล้วแปลงออกมาเป็นภาพได้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
He's trying to convert the power into love.เขาพยายามจะเปลี่ยนพลังให้เป็นความรัก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
The penalty kick is converted. Andrew Mehrtens for New Zealand.ลูกโทษนี้ทำให้นิวซีแลนด์กลับมานำ โดยแอนดรู เมห์เธ่นส์ Invictus (2009)
I had such a horrible time converting these recipes from the metric system.ในการแปลงมาตราวัดส่วนผสมนี่ Julie & Julia (2009)
Better city fuel economy than the Mini Cooper S convertible.ประหยัดน้ำมันกว่ารถมินิคูเปอร์เอส A Pretty Girl in a Leotard (2009)
This whining, puking larva. Are you trying to convert me?พวกขี้แย พวกน่ารังเีกียจ พวกตัวอ่อน ของเขา On the Head of a Pin (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convertCould you convert this file into a Windows 95 compatible file and re-send it?
convertHe was converted from Buddhism to Christianity.
convertHe was converted from his licentious living.
convertI converted my yen into dollars.
convertI'd like to drive across the USA in a convertible car.
convertIt takes a long time to convert.
convertMy father converted a garage into a study.
convertMy new Alfa Romeo convertible is light red.
convertMy parents tried to convert me to their way of thinking.
convertThe body converts extra calories into fat.
convertThe land was converted into a park.
convertThis time I hadn't converted my money yet, so I needed to change Yen into Yuan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลง[V] convert, See also: transform, change, Syn. เปลี่ยน, Example: ช่างไฟแปลงกระแสไฟตรงเป็นกระแสไฟสลับ, Thai definition: เปลี่ยนสิ่งเดิมให้ผิดแปลกออกไป
จำแลง[V] transform, See also: convert, disguise, Syn. แปลงตัว, แปลงกาย, Example: พ่อมดจำแลงเป็นสุนัขป่า
อริยะ[N] one who has attained final sanctification, See also: converted person, Syn. พระอริยะ, พระอริยบุคคล, Thai definition: ในพระพุทธศาสนาใช้เรียกบุคคลผู้บรรลุธรรมวิเศษ มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น
เข้ารีต[V] convert (to a new religion), See also: change to another religion, adopt a different religion, become a believer, Example: หลานสาวอีกสองคนของเธอเข้ารีตตามแม่กันไปหมด, Thai definition: เปลี่ยนไปถือศาสนาอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจวัคคีย์[n.] (benja-wakkhī) EN: the five Brahmins whom Buddha converted   
หุ้นกู้แปลงสภาพ[n. exp.] (hunkū plaēng saphāp) EN: convertible debentures   
จำแลง[v.] (jamlaēng) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt   FR: se transformer en ; modifier ; adapter
กลาย[v.] (klāi) EN: change to ; transforme into ; become ; converte ; transmute ; turn into ; alter   FR: changer ; transformer
กลับใจ[n. exp.] (klapjai) EN: change one's mind ; change one's heart ; repent ; repent of wrong doing ; turn one's coat ; turn over a new leaf   FR: changer d'avis ; se raviser ; retourner sa veste (fam.) ; se convertir ; tourner la page
แลก[v.] (laēk) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; interchange ; barter ; trade   FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
โอน[v.] (ōn) EN: convey ; transfer ; hand over ; make over ; make a remittance ; remit money   FR: transférer ; transmettre ; convertir
แปลง[v.] (plaēng) EN: transform ; change ; alter ; convert ; modify ; adapt   FR: transformer ; changer ; modifier
แปลงสภาพ[v. exp.] (plaēng saphāp) EN: convert   
แปลงสภาพ[adj.] (plaēng saphāp) EN: convertible   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVERT    K AA1 N V ER0 T
CONVERT    K AH0 N V ER1 T
CONVERTS    K AA1 N V ER0 T S
CONVERTS    K AH0 N V ER1 T S
CONVERTER    K AH0 N V ER1 T ER0
CONVERTED    K AH0 N V ER1 T AH0 D
CONVERTERS    K AH0 N V ER1 T ER0 Z
CONVERTING    K AH0 N V ER1 T IH0 NG
CONVERTIBLE    K AH0 N V ER1 T AH0 B AH0 L
CONVERTIBLES    K AH0 N V ER1 T AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convert    (n) (k o1 n v @@ t)
convert    (v) (k @1 n v @@1 t)
converts    (n) (k o1 n v @@ t s)
converts    (v) (k @1 n v @@1 t s)
converted    (v) (k @1 n v @@1 t i d)
converter    (n) (k @1 n v @@1 t @ r)
converters    (n) (k @1 n v @@1 t @ z)
converting    (v) (k @1 n v @@1 t i ng)
convertible    (n) (k @1 n v @@1 t @ b l)
convertibles    (n) (k @1 n v @@1 t @ b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] (n) {comp} analog-to-digital converter; AD converter; ADC [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] (n) {comp} analog-digital converter; AD converter; ADC [Add to Longdo]
エーディーコンバーター[, e-dei-konba-ta-] (n) A-D converter [Add to Longdo]
オープンカー[, o-punka-] (n) convertible (wasei [Add to Longdo]
カブリオレ[, kaburiore] (n) cabriolet (soft-top convertible) (fre [Add to Longdo]
コードコンバータ[, ko-dokonba-ta] (n) {comp} code converter [Add to Longdo]
コード変換器[コードへんかんき, ko-do henkanki] (n) {comp} code converter [Add to Longdo]
コンバーター(P);コンバータ[, konba-ta-(P); konba-ta] (n) converter; (P) [Add to Longdo]
コンバーターレンズ[, konba-ta-renzu] (n) converter lens [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
折合[zhé hé, ㄓㄜˊ ㄏㄜˊ, ] convert into; amount to, #13,277 [Add to Longdo]
换算[huàn suàn, ㄏㄨㄢˋ ㄙㄨㄢˋ, / ] convert; conversion; translation, #22,595 [Add to Longdo]
皈依[guī yī, ㄍㄨㄟ ㄧ, ] convert to other religion, #38,070 [Add to Longdo]
转换器[zhuǎn huàn qì, ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] converter; transducer, #40,150 [Add to Longdo]
转炉[zhuàn lú, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄨˊ, / ] converter (rotary furnace in steel making), #40,609 [Add to Longdo]
敞篷车[chǎng péng chē, ㄔㄤˇ ㄆㄥˊ ㄔㄜ, / ] convertible car; open car, #51,543 [Add to Longdo]
归心[guī xīn, ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄣ, / ] converted to (religion), #72,941 [Add to Longdo]
变流器[biàn liú qì, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, / ] converter, #136,484 [Add to Longdo]
敞蓬车[chǎng péng chē, ㄔㄤˇ ㄆㄥˊ ㄔㄜ, / ] convertible car; open car [Add to Longdo]
变换设备[biàn huàn shè bèi, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄢˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, / ] converter; conversion device [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
コードコンバータ[こーどこんばーた, ko-dokonba-ta] code converter [Add to Longdo]
コード変換器[コードへんかんき, ko-do henkanki] code converter [Add to Longdo]
コンバータ[こんばーた, konba-ta] (data) converter [Add to Longdo]
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
ダイナミサイザ[だいなみさいざ, dainamisaiza] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
ディジタルアナログ変換器[ディジタルアナログへんかんき, deijitaruanarogu henkanki] digital-to-analog converter, D, A converter, DAC (abbr.) [Add to Longdo]
切り替える[きりかえる, kirikaeru] to switch, to change, to exchange, to convert, to renew, to throw a switch, to replace, to switch over [Add to Longdo]
直並列変換器[ちょくへいれつへんかんき, chokuheiretsuhenkanki] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convert \Con"vert\, n.
   1. A person who is converted from one opinion or practice to
    another; a person who is won over to, or heartily
    embraces, a creed, religious system, or party, in which he
    has not previously believed; especially, one who turns
    from the controlling power of sin to that of holiness, or
    from unbelief to Christianity.
    [1913 Webster]
 
       The Jesuits did not persuade the converts to lay
       aside the use of images.       --Bp.
                          Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
   2. A lay friar or brother, permitted to enter a monastery for
    the service of the house, but without orders, and not
    allowed to sing in the choir.
 
   Syn: Proselyte; neophyte.
 
   Usage: {Convert}, {Proselyte}, {Pervert}. A convert is one
      who turns from what he believes to have been a decided
      error of faith or practice. Such a change may relate
      to religion, politics, or other subjects. properly
      considered, it is not confined to speculation alone,
      but affects the whole current of one's feelings and
      the tenor of his actions. As such a change carries
      with it the appearance of sincerity, the term convert
      is usually taken in a good sense. Proselyte is a term
      of more ambiguous use and application. It was first
      applied to an adherent of one religious system who had
      transferred himself externally to some other religious
      system; and is also applied to one who makes a similar
      transfer in respect to systems of philosophy or
      speculation. The term has little or no reference to
      the state of the heart. Pervert is a term of recent
      origin, designed to express the contrary of convert,
      and to stigmatize a person as drawn off perverted from
      the true faith. It has been more particulary applied
      by members of the Church of England to those who have
      joined the Roman Catholic Church.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convert \Con*vert"\, v. t. [imp. & p. p. {Converted}; p. pr. &
   vb. n. {Converting}.] [L. convertere, -versum; con- + vertere
   to turn: cf. F. convertir. See {Verse}.]
   1. To cause to turn; to turn. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       O, which way shall I first convert myself? --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. To change or turn from one state or condition to another;
    to alter in form, substance, or quality; to transform; to
    transmute; as, to convert water into ice.
    [1913 Webster]
 
       If the whole atmosphere were converted into water.
                          --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       That still lessens
       The sorrow, and converts it nigh to joy. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To change or turn from one belief or course to another, as
    from one religion to another or from one party or sect to
    another.
    [1913 Webster]
 
       No attempt was made to convert the Moslems.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   4. To produce the spiritual change called conversion in (any
    one); to turn from a bad life to a good one; to change the
    heart and moral character of (any one) from the
    controlling power of sin to that of holiness.
    [1913 Webster]
 
       He which converteth the sinner from the error of his
       way shall save a soul from death.   --Lames v. 20.
    [1913 Webster]
 
   5. To apply to any use by a diversion from the proper or
    intended use; to appropriate dishonestly or illegally.
    [1913 Webster]
 
       When a bystander took a coin to get it changed, and
       converted it, [it was] held no larceny. --Cooley.
    [1913 Webster]
 
   6. To exchange for some specified equivalent; as, to convert
    goods into money.
    [1913 Webster]
 
   7. (Logic) To change (one proposition) into another, so that
    what was the subject of the first becomes the predicate of
    the second.
    [1913 Webster]
 
   8. To turn into another language; to translate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Which story . . . Catullus more elegantly converted.
                          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   {Converted guns}, cast-iron guns lined with wrought-iron or
    steel tubes. --Farrow.
 
   {Converting furnace} (Steel Manuf.), a furnace in which
    wrought iron is converted into steel by cementation.
 
   Syn: To change; turn; transmute; appropriate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convert \Con*vert"\, v. i.
   To be turned or changed in character or direction; to undergo
   a change, physically or morally.
   [1913 Webster]
 
      If Nebo had had the preaching that thou hast, they [the
      Neboites] would have converted.     --Latimer.
   [1913 Webster]
 
      A red dust which converth into worms.  --Sandys.
   [1913 Webster]
 
      The public hope
      And eye to thee converting.       --Thomson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convert
   n 1: a person who has been converted to another religious or
      political belief
   v 1: change from one system to another or to a new plan or
      policy; "We converted from 220 to 110 Volt" [syn:
      {convert}, {change over}]
   2: change the nature, purpose, or function of something;
     "convert lead into gold"; "convert hotels into jails";
     "convert slaves to laborers"
   3: change religious beliefs, or adopt a religious belief; "She
     converted to Buddhism"
   4: exchange or replace with another, usually of the same kind or
     category; "Could you convert my dollars into pounds?"; "He
     changed his name"; "convert centimeters into inches";
     "convert holdings into shares" [syn: {change}, {exchange},
     {commute}, {convert}]
   5: cause to adopt a new or different faith; "The missionaries
     converted the Indian population"
   6: score an extra point or points after touchdown by kicking the
     ball through the uprights or advancing the ball into the end
     zone; "Smith converted and his team won"
   7: complete successfully; "score a penalty shot or free throw"
   8: score (a spare)
   9: make (someone) agree, understand, or realize the truth or
     validity of something; "He had finally convinced several
     customers of the advantages of his product" [syn: {convert},
     {win over}, {convince}]
   10: exchange a penalty for a less severe one [syn: {commute},
     {convert}, {exchange}]
   11: change in nature, purpose, or function; undergo a chemical
     change; "The substance converts to an acid"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top