Search result for

contradict

(87 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contradict-, *contradict*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contradict[VT] ขัดแย้ง, Syn. go against
contradict[VT] โต้แย้ง, Syn. disclaim, deny
contradiction[N] ความแตกต่าง, Syn. difference
contradictory[ADJ] ซึ่งตรงกันข้ามกัน, See also: ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งไม่ไปในทางเดียวกัน, Syn. opposite, conflicting
contradiction in terms[IDM] คำพูดต้องห้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contradict(คอนทระดิคทฺ') {contradicted,contradicting,contradicts} vt. โต้แย้ง,เถียง,ปฏิเสธ. vi. กล่าวแย้ง., See also: contradicter n. ดูcontradict contradictor n. ดูcontradict
contradiction(คอนทระดิค'เชิน) n. การโต้แย้ง,การเถียง,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน
contradictory(คอนทระดิค'ทะรี) adj. ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งตรงกันข้าม n. ข้อเสนอที่ขัดแย้งกับข้อเสนออื่น.

English-Thai: Nontri Dictionary
contradict(vt) เถียง,แย้ง,โต้แย้ง
contradiction(n) การโต้แย้ง,การเถียง,การแย้ง,ความตรงกันข้าม
contradictory(adj) ซึ่งตรงกันข้าม,ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contradiction๑. ความขัดแย้งกัน๒. ข้อความขัดแย้งในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictionการขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictionข้อขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contradiction, proof byการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contradiction, self-ความขัดแย้งในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictoryขัดแย้งกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictory statementsข้อความขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contradictionความขัดแย้งกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Contradictions piling up left and right.มีความขัดแย้งทั้งซ้ายและขวา Dying Changes Everything (2008)
You have a chance to become the most noble contradiction in history.เจ้ามีโอกาสที่จะเป็นคนสูงศักดิ์ ซึ่ง แตกต่างออกไปจากประวัติศาสตร์ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
That is contradicting against your heart.นั่นมัน ขัดแย้งกับหัวใจของคุณ Episode #1.8 (2008)
One is Al-Masri, a lawyer a low-level al Qaeda financier, if that's not a contradiction in terms.คนนึงเป็นทนายชื่ออัล มาสรี่ นักการเงินระดับล่างของพวกอัลเคด้า ถ้าข้อมูลที่ได้มาไม่ผิด Body of Lies (2008)
This police department does not tolerate dissent, or contradiction, or even embarrassment;กรมตำรวจนี้จะไม่ยอมใ้ห้เกิดการไม่เห็นด้วย หรือขัดแย้ง หรือแม้แต่สร้างความขายหน้า Changeling (2008)
Each event will end in total annihilation, which is a direct contradiction to her programming.ทุกครั้งจะจบด้วยการที่ทั้งหมดถูกทำลาย ซึ่งนั่นเป็นข้อห้ามหลัก ที่เธอถูกตั้งโปรแกรมมา WarGames: The Dead Code (2008)
And I, for one, can say without fear of contradiction that today, these 15 so-called men did not deserve to wear the hallowed green and gold.และผมเองนั้น.. ก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า.. วันนี้ พวกที่เรียกตัวเองว่า "ลูกผู้ชาย"... Invictus (2009)
Even with all of the financial and inteectual contradictions, I.รวมทั้งเรื่องเงิน ที่เราทะเลาะกัน The Bond in the Boot (2009)
That kind of contradiction should completely confuse a schizophrenic.นั่นเหมือนเป็นความแตกต่าง คนที่เป็นจิตเภทจะรู้สึกสับสนตลอดเวลา The Performer (2009)
I've longed to witness such an event, and yet I neglect that in human coupling millions upon millions of cells compete to create life for generation after generation until finally, your mother loves a man Edward Blake, the Comedian, a man she has every reason to hate and out of that contradiction, against unfathomable odds it's you-เป็นสิ่งที่ผมเฝ้ารอจะพบเห็นมานาน โดยที่มองข้ามไปว่า... ...ในการจับคู่ของคน... ...หลายต่อหลายล้านเซลล์ รวมกันก่อกำเนิดเป็นชีวิต... Watchmen (2009)
To survive Shanghai, you needed to understand her contradictions.จะช่วยชีวิตเซี่ยงไฮ้ คุณต้อง เข้าใจฝ่ายตรงข้าม Shanghai (2010)
" - this directly contradicts - Mr. Nicol's photocopied version... - "saying 'take it off. '"ซึ่งขัดแย้งอย่างชัดเจน กับฉบับสำเนาของคุณนิโคล You Don't Know Jack (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contradictHe contradicted the news.
contradictHis actions always contradicted his word.
contradictHis voting record is riddled with contradictions.
contradictIt's a bundle of contradictions.
contradictI was charmed with it, adopted it, dropped my abrupt contradiction and positive argumentation, and put on the humble inquirer and doubter.
contradictNo one dares to contradict his employer for fear of being fired.
contradictOur diplomacy and strategy ran in clear contradiction to each other.
contradictThe minister contradicted his own statement.
contradictThe results will not contradict the theory.
contradictThese facts admit of no contradiction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย้ง[V] contradict, See also: argue, Syn. โต้เถียง, ท้วง, ท้วงติง, ค้าน, เถียง, Ant. ยอมตาม, ยินยอม
ขัดกัน[V] conflict, See also: contradict, Syn. ทะเลาะ, ขัดแย้ง, ปะทะ, ไม่ลงรอย, Ant. เข้ากันได้, Example: เธอกับเขาขัดกันเป็นประจำ, Thai definition: ไม่ลงรอยกันหรือมีความเห็นกันไปคนละทาง
ข้อแย้ง[N] contradictory, See also: argument, dispute, Syn. ข้อโต้แย้ง, ข้อขัดแย้ง, Ant. ข้อยุติ, Example: ฝ่ายค้านมีข้อแย้งซึ่งที่ประชุมไม่ยอมรับ, Thai definition: ความคิดที่ไม่ตรงกันหรือไม่เห็นด้วย
แย้ง[V] contradict, See also: contrast, be incompatible, be contradictory, be contrary, Syn. ขัดกัน, ขัดแย้ง, Example: คำพูดของเขาแย้งกันอยู่ในตัว
ปีนเกลียว[V] contradict, See also: be inconsistent, Syn. ขัดแย้ง, Ant. กลมเกลียว, Example: หากขาดมุทิตาจิต ในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานก็จะแย่งกันเอาหน้า แข่งดี แข่งเด่น ปีนเกลียว ทะเลาะเบาะแว้งเป็นศัตรูทำลายล้างกัน, Thai definition: มีความเห็นไม่ลงรอยกัน, แตกพวกหรือไม่ถูกกัน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่โต้แย้ง[adv.] (dōi mai tōyaēng) EN: without contradiction   
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass   
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent   FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
ขัดกัน[v. exp.] (khat kan) EN: conflict ; contradict   FR: contredire
ขัดกัน[adj.] (khat kan) FR: contraire ; contradictoire
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict   FR: contredire ; contester ; s'opposer
ความขัดแย้ง[n. exp.] (khwām khatyaēng) EN: conflict ; contradiction   
เถียง[v.] (thīeng) EN: dispute ; debate ; argue ; wrangle ; discuss ; contradict ; talk back   FR: contester ; objecter ; répliquer ; discuter ; débattre
โต้[v.] (tō) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oopose ; back ; contend ; counter ; reply   FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary   FR: contredire ; réfuter

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRADICT    K AA2 N T R AH0 D IH1 K T
CONTRADICTS    K AA2 N T R AH0 D IH1 K T S
CONTRADICTED    K AA2 N T R AH0 D IH1 K T AH0 D
CONTRADICTING    K AA2 N T R AH0 D IH1 K T IH0 NG
CONTRADICTION    K AA2 N T R AH0 D IH1 K SH AH0 N
CONTRADICTORY    K AA2 N T R AH0 D IH1 K T ER0 IY0
CONTRADICTIONS    K AA2 N T R AH0 D IH1 K SH AH0 N Z
CONTRADICTORILY    K AA2 N T R AH0 D IH1 K T ER0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contradict    (v) (k o2 n t r @ d i1 k t)
contradicts    (v) (k o2 n t r @ d i1 k t s)
contradicted    (v) (k o2 n t r @ d i1 k t i d)
contradicting    (v) (k o2 n t r @ d i1 k t i ng)
contradiction    (n) (k o2 n t r @ d i1 k sh @ n)
contradictory    (j) (k o2 n t r @ d i1 k t @ r ii)
contradictions    (n) (k o2 n t r @ d i1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆接[ぎゃくせつ, gyakusetsu] (n) contradictory conjunction (but, however, etc.) [Add to Longdo]
逆夢[さかゆめ, sakayume] (n) a dream which is contradicted by reality [Add to Longdo]
形容矛盾[けいようむじゅん, keiyoumujun] (n) contradictio in adjecto (contradiction between an adjective and the noun it modifies, i.e. "wooden iron", "hot ice", etc.) [Add to Longdo]
交喙の嘴;鶍の嘴[いすかのはし, isukanohashi] (exp,n,adj-no) (See 交喙) something contradictory and different from what one expected; crossbill's bill [Add to Longdo]
口を合わせる[くちをあわせる, kuchiwoawaseru] (exp,v1) (See 口裏を合わせる) to arrange not to contradict each other [Add to Longdo]
自家撞着[じかどうちゃく, jikadouchaku] (n,vs) self-contradiction [Add to Longdo]
自己撞着[じこどうちゃく, jikodouchaku] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency [Add to Longdo]
自己矛盾[じこむじゅん, jikomujun] (n,vs,adj-no) self-contradiction; paradox; antinomy [Add to Longdo]
前後撞着[ぜんごどうちゃく, zengodouchaku] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency [Add to Longdo]
前後矛盾[ぜんごむじゅん, zengomujun] (n,vs) self-contradiction; self-inconsistency [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牴触[dǐ chù, ㄉㄧˇ ㄔㄨˋ, / ] contradict [Add to Longdo]
矛盾[máo dùn, ㄇㄠˊ ㄉㄨㄣˋ, ] contradictory; contradiction [Add to Longdo]
顶撞[dǐng zhuàng, ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨㄤˋ, / ] contradict [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contradict \Con`tra*dict\, v. i.
   To oppose in words; to gainsay; to deny, or assert the
   contrary of, something.
   [1913 Webster]
 
      They . . . spake against those things which were spoken
      by Paul, contradicting and blaspheming. --Acts xiii.
                          45.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contradict \Con`tra*dict"\, v. t. [imp. & p. p. {Contradicted};
   p. pr. & vb. n. {Contradicting}.] [L. contradictus, p. p. of
   contradicere to speak against; contra + dicere to speak. See
   {Diction}.]
   1. To assert the contrary of; to oppose in words; to take
    issue with; to gainsay; to deny the truth of, as of a
    statement or a speaker; to impugn.
    [1913 Webster]
 
       Dear Duff, I prithee, contradict thyself,
       And say it is not so.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The future can not contradict the past.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To be contrary to; to oppose; to resist. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       No truth can contradict another truth. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       A greater power than we can contradict
       Hath thwarted our intents.      --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contradict
   v 1: be in contradiction with [syn: {contradict}, {belie},
      {negate}]
   2: deny the truth of [syn: {contradict}, {negate}, {contravene}]
   3: be resistant to; "The board opposed his motion" [syn:
     {oppose}, {controvert}, {contradict}]
   4: prove negative; show to be false [syn: {negate},
     {contradict}] [ant: {affirm}, {confirm}, {corroborate},
     {substantiate}, {support}, {sustain}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top