Search result for

continuing

(40 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -continuing-, *continuing*, continu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
continuing[ADJ] ที่เริ่มอีกครั้ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Continuing Applicationsการยื่นคำขอแบบต่อเนื่อง, การยื่นคำขอแบบต่อเนื่อง
มี 3 ประเภท คือ Division, Continuation และ Continuation-in-part [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Continuing educationการศึกษาต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Continuing Phaseระยะแก้ไขปัญหา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the name of God the merciful we praise our brothers who shall carry out this heroic act in the fig orchard and beg God to give us strength for our continuing struggle.ในนามของเมตตาแห่งพระเจ้า เราขอสรรเสริญเหล่าพี่น้องผู้แบกรับ ภารกิจยิ่งใหญ่ที่สวนรุกขชาติ Body of Lies (2008)
And now I'm continuing that passion with the protection of the entire nation.และตอนนี้ ผมกำลังสานต่อความปรารถนา ที่จะปกป้องทั้งประเทศเอาไว้ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Continuing west on R Street, crossing Hampshire Avenue.มุ่งหน้าไปทางตะวันตกข้ามไปถนนแฮมไชน์แล้ว Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
But they suggest that if we are continuing with it, we should get a collaborator who could take what we have and make it work for American cooks.แต่เขาแนะว่าถ้าพวกเราจะทำต่อ เราควรหาคนช่วยนำสิ่งที่เรามา แล้วทำให้มันลงตัวกับคนอเมริกันที่ทำอาหาร Julie & Julia (2009)
We are continuing to follow this story. We will...เรากำลังติดต่ามข่าวนี้ อย่างต่อเนื่อง... 2012 (2009)
I'll be continuing my studies, and Junpyo will continue to work.ฉันจะเรียนต่อ และพี่ชายจะไปจัดการเรื่องธุรกิจ Episode #1.25 (2009)
are you continuing your journey?สุคาสะ จะเดินทางต่ออีกรึเปล่า Kamen Rider Decade the Movie: All Riders vs. Dai-Shocker (2009)
Wasting any more time arguing because he's lying on that table continuing to bleed.ฉันจะไม่เสียเวลา โต้เถียงอีกต่อไปแล้ว เพราะว่าเขากำลังนอนรอ อยู่บนเตียงแล้ว รอการผ่าแล้ว Black Swan (2009)
Evenly-spaced circular impact bruises to the right temporal and sphenoid region, continuing here along the frontal and parietal bones.วงกลมระยะห่างเท่าๆกันบนบาดแผลทางด้านขวาบริเวณกระดูกขมับและสเฟียนอยด์ ต่อเนื่องไปยังกระโหลกด้านหน้าและด้านข้าง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Am I correct in assuming that your attempt to be accepted by Penny's peers is based on your desire to ensure your continuing mating privileges with her?ที่นายอยากให้เพื่อนๆเพนนียอมรับ เพื่อความมั่นใจว่า นายจะมีสิทธิ์ได้มีเซ็กซ์กับเธอต่อ The Cornhusker Vortex (2009)
Even though it may be strange, but I am continuing his hobby.นี้จะไม่ทำให้ความรู้สึกจริงๆ แต่ \ ฉันกำลังดำเนินการต่อไปงานอดิเรกของเขาฉันเดา Postman to Heaven (2009)
Isn't it strange to say that I am continuing his hobby?พุทโธ่ มันฟังดูตลกว่าผมดำเนินการต่อไปงานอดิเรกของเขา Postman to Heaven (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
continuingEducation must not be limited to our youth but must be a continuing process through our entire lives.
continuingEncouraged by the continuing trickle of hits and the rarely arriving email I've somehow kept going till now.
continuing"How are things going?" "Terrific. Income and profit are continuing to rise steadily."
continuingPoverty prevented him from continuing his studies.
continuingScientific research is not a mechanical routine, but a continuing struggle on the part of the scientist.
continuingThe dismissal of foreign minister Tanaka is symbolic of the continuing political turmoil.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอฆสงสาร[N] continuing rebirth, Thai definition: การเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลกนี้, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อเนื่อง[adj.] (tøneūang) EN: ongoing ; continuing ; continuous ; sustained ; regular; succeeding ; successive   FR: consécutif ; successif ; continu ; durable ; constant ; incessant ; persistant

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTINUING    K AH0 N T IH1 N Y UW0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
continuing    (v) (k @1 n t i1 n y uu i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weiterbildung {f}continuing (process of) education (learning) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらずら[, zurazura] (adv-to) in succession; in an endless stream; continuing without pause or interruption [Add to Longdo]
[, te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action [Add to Longdo]
[, de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) [Add to Longdo]
とる[, toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being [Add to Longdo]
引き続き(P);引続き(P)[ひきつづき, hikitsuduki] (adv,n) continuing for a long time; in succession; without a break; (P) [Add to Longdo]
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time [Add to Longdo]
居る[おる, oru] (v1,vi) (1) (uk) (See 在る・1) to be (of animate objects); to exist; (2) to stay; (v1,aux-v) (3) (the い is sometimes dropped) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing, to have been ..ing); (P) [Add to Longdo]
居る[おる, oru] (v5r,vi) (1) (uk) (hum) to be (animate); to be; to exist; (v5r,aux-v) (2) (after the -te form of a verb) verb indicating continuing action or state (i.e. to be ..ing); (3) (See やがる) (after -masu base of verb) indicates contempt or disdain for another's actions; (P) [Add to Longdo]
高校進学[こうこうしんがく, koukoushingaku] (n) continuing one's education into high school [Add to Longdo]
高止まり;高止り[たかどまり, takadomari] (n,vs) continuing at a high level [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接下[jiē xià, ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄚˋ, ] continuing on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Continue \Con*tin"ue\, v. i. [imp. & p. p. {Continued}; p. pr. &
   vb. n. {Continuing}.] [F. continuer, L. continuare,
   -tinuatum, to connect, continue, fr. continuus. See
   {Continuous}, and cf. {Continuate}.]
   1. To remain in a given place or condition; to remain in
    connection with; to abide; to stay.
    [1913 Webster]
 
       Here to continue, and build up here
       A growing empire.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       They continue with me now three days, and have
       nothing to eat.            --Matt. xv.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   2. To be permanent or durable; to endure; to last.
    [1913 Webster]
 
       But now thy kingdom shall not continue. --1 Sam.
                          xiii. 14.
    [1913 Webster]
 
   3. To be steadfast or constant in any course; to persevere;
    to abide; to endure; to persist; to keep up or maintain a
    particular condition, course, or series of actions; as,
    the army continued to advance.
    [1913 Webster]
 
       If ye continue in my word, then are ye my disciples
       indeed.                --John viii.
                          31.
 
   Syn: To persevere; persist. See {Persevere}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 continuing
   adj 1: remaining in force or being carried on without letup;
       "the act provided a continuing annual appropriation";
       "the continuing struggle to put food on the table"
   2: of long duration; "chronic money problems" [syn: {chronic},
     {continuing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top