หรือคุณหมายถึง continü?
Search result for

continue

(82 entries)
(0.1081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -continue-, *continue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
continue    [VI] ดำเนินต่อไป, Syn. go along, go on, proceed
continue    [VT] ดำเนินต่อไป, Syn. go along, go on, proceed
continue    [VI] เริ่มอีกครั้ง
continued    [ADJ] ต่อเนื่อง, Syn. prolonged
continue with    [PHRV] ดำเนินต่อไป, See also: ทำต่อไป, Syn. carry on

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
continued fever; fever, continuous; synocha; synochusไข้ไม่สร่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
continued fractionเศษส่วนต่อเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
continued productผลคูณต่อเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Continued fractionเศษส่วนต่อเนื่อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
continue(คันทิน'นิว) {continued,continuing,continues} vi. ติดต่อ,ต่อเนื่อง vt. ทำให้ต่อเนื่อง,., See also: continuable adj. ดูcontinue continuedly adv. ดูcontinue continuedness n. ดูcontinue continuer n. ดูcontinue continuingly adv. ดูcontinue
discontinue(ดิสคันทิน'นิว) {discontinued,discontinuing,discontinues} vt. ทำให้หยุด,หยุดยั้ง,เลิก,ถอนฟ้อง. vi. หยุด,ชะงัก., See also: discontinuer n. ดูdiscontinue, Syn. cease,stop,drop

English-Thai: Nontri Dictionary
continue(vi) ยืดเยื้อ,สืบเนื่อง,ต่อไป,ติดต่อ
continue(vt) ทำเรื่อยไป,ทำต่อไป,ทำให้ยืดออกไป
discontinue(vi,vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,ชะงัก,หยุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Continue.ต่อ Contact (1997)
To continue, you've listened to a long and complex case, murder in the first degree.เพื่อดำเนินการต่อคุณได้ฟังกรณีที่ยาวและซับซ้อนฆาตกรรมในระดับแรก 12 Angry Men (1957)
- Shall we continue?- เราจะดำเนินการต่อ 12 Angry Men (1957)
If Durocher had continued coming here your father would think he was the greatest manager.หาก ดูโรเชอ ก็ยังคงมาที่นี่ คุณพ่อของคุณจะคิดว่า เขาเป็นผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด The Old Man and the Sea (1958)
- Left it in the horse. - Two men. - (canned laughter continues)ผู้ชายสองคน. How I Won the War (1967)
He'll continue to feed here as long as there's food in the water.เขาจะออกหาอาหารเถวนี่ ตราบใดที่มือาหารในนํ้า Jaws (1975)
May I continue?ตอนนี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'll wait. Let Signora Vaccari continue her storyฉัน'จะรอ ให้มาดาม Vaccari continue เรื่องราวของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Main Force Patrol, we're out of the game, unable to continue pursuit.หลักกองทัพตำรวจ เราจะออกจากเกม ไม่สามารถดำเนินการแสวงหา Mad Max (1979)
And we will continue to provoke until they respond or they change the law.และเราจะกระตุ้นต่อไป จนพวกเขาจะรับผิดชอบ หรือเปลี่ยนกฎหมาย Gandhi (1982)
Continue.ต่อ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Continue. Yesterday.ต่อ เมื่อวาน 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
continueAnd they will continue to influence the world through the excitement of their literature, movies and music.
continueArgument continues about the "White collar exemption" that exempts specific white collar workers from the "8 hours in 1 day, 40 hours a week," working hours fixed by the Labour Standards Act.
continueAs cultural exchange continued between the two countries their mutual understanding became even deeper.
continueA tattered flag which continues to flutter in the wind.
continueCan I continue my trip?
continueCorporate bankruptcies continued at a high level last month.
continueDespite their own scandals the police continue to make arrests as though nothing had happened at all.
continueDue to ill-health of the web-manager, loss of motivation and other circumstances I have decided that it is not possible to continue.
continueEmployment continued to lag.
continueEvery language continues to change as long as it is spoken.
continueFighting the fading light he continued to count their names.
continueHe continued his studies at graduate school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบสาน    [V] continue, See also: go on, keep on, carry on, Syn. สืบต่อ
เรียนต่อ [V] further study, See also: continue to study, Syn. ศึกษาต่อ, Example: ผมอยากไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น แต่ไม่มีคนรู้จักอยู่ที่นั่นเลย, Thai definition: เรียนเพิ่มเติมจากหลักสูตรที่เพิ่งสำเร็จมา
สานต่อ    [V] continue, See also: keep on, carry on, maintain, persevere, persist in, sustain, Syn. สืบต่อ, Example: เขาได้จุดประกายความคิดให้ลูกหลานสานต่อความฝันของเขา
ต่อเนื่อง    [V] continue, See also: maintain, persist, sustain, carry on, go on, keep on, Syn. ต่อจาก, Example: นิยายเรื่องเจ้าสาวของอานนท์ต่อเนื่องมาจากเรื่องปริศนา
ต่อ    [ADV] continue, See also: follow, keep on, abide, Syn. ต่อเนื่อง, Example: อาจารย์จะสอนต่ออีก 2 ชั่วโมง, Thai definition: ระยะเวลาต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
ทำงานต่อ    [V] continue working, See also: go on working, Example: ฉันต้องทำงานต่อ คงไม่ว่างไปกับเธอเย็นนี้, Thai definition: ดำเนินธุระหรือกิจการงานที่ต้องทำต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องข่าว 24 ชั่วโมง[n. exp.] (chǿng khāo yīsip-sī chūamōng) FR: chaîne d'information continue [f] ; chaîne d'information en continu [f]
ดำเนินไป[v. exp.] (damnoēn pai) FR: continuer ; se poursuivre
ดำเนินเรื่อง[v.] (damnoēn reūang) EN: run ; proceed ; continue ; go   FR: continuer
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรง[v.] (damrong) EN: live ; subsist ; exist ; survive ; remain ; continue   FR: subsister
ฟังก์ชันไม่ต่อเนื่อง [n. exp.] (fangchan mai tøneūang) EN: discontinuous function   FR: fonction discontinue [f]
ฟังก์ชันต่อเนื่อง[n. exp.] (fangchan tøneūang) EN: continuous function   FR: fonction continue [f]
การศึกษาต่อเนื่อง[n. exp.] (kānseuksā tøneūang) EN: continuous education   FR: formation continue [f]
นิจ = นิตย์[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often   FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
พร่ำ[adv.] (phram) EN: ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly   FR: continuellement

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTINUE    K AH0 N T IH1 N Y UW0
CONTINUED    K AH0 N T IH1 N Y UW0 D
CONTINUES    K AH0 N T IH1 N Y UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
continue    (v) (k @1 n t i1 n y uu)
continued    (v) (k @1 n t i1 n y uu d)
continues    (v) (k @1 n t i1 n y uu z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
し続ける(P);為続ける[しつづける, shitsudukeru] (v1) to continue to do; to persist in doing; (P) [Add to Longdo]
アウトレット(P);アウトゥレット[, autoretto (P); autouretto] (n) outlet (store that sells seconds, discontinued lines, etc.); (P) [Add to Longdo]
ダウン[, daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) {comp} not running (e.g. of servers); (5) (abbr) {comp} download; downstream; (P) [Add to Longdo]
ディスコン[, deisukon] (n) (1) discontinue(d); (2) (abbr) disk controller [Add to Longdo]
引き続く;引続く[ひきつづく, hikitsuduku] (v5k,vi) to continue (for a long time); to occur in succession [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
久しい[ひさしい, hisashii] (adj-i) long; long-continued; old (story); (P) [Add to Longdo]
継続シグナル[けいぞくシグナル, keizoku shigunaru] (n) {comp} CONT (continue) signal [Add to Longdo]
継続協議[けいぞくきょうぎ, keizokukyougi] (n) continued consultation; continuous conference [Add to Longdo]
継続文[けいぞくぶん, keizokubun] (n) {comp} continued statement [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
延续[yán xù, ㄧㄢˊ ㄒㄩˋ, / ] continue; last longer [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, / ] continue; replenish [Add to Longdo]
[gēng, ㄍㄥ, / ] continue (as a song) [Add to Longdo]
连任[lián rèn, ㄌㄧㄢˊ ㄖㄣˋ, / ] continue in (a political) office; serve for another term of office [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, ] continued rain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
継続シグナル[けいぞくシグナル, keizoku shigunaru] CONT (continue) signal [Add to Longdo]
継続文[けいぞくぶん, keizokubun] continued statement [Add to Longdo]
連分数[れんぶんすう, renbunsuu] continued fraction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Continue \Con*tin"ue\, v. i. [imp. & p. p. {Continued}; p. pr. &
   vb. n. {Continuing}.] [F. continuer, L. continuare,
   -tinuatum, to connect, continue, fr. continuus. See
   {Continuous}, and cf. {Continuate}.]
   1. To remain in a given place or condition; to remain in
    connection with; to abide; to stay.
    [1913 Webster]
 
       Here to continue, and build up here
       A growing empire.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       They continue with me now three days, and have
       nothing to eat.            --Matt. xv.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   2. To be permanent or durable; to endure; to last.
    [1913 Webster]
 
       But now thy kingdom shall not continue. --1 Sam.
                          xiii. 14.
    [1913 Webster]
 
   3. To be steadfast or constant in any course; to persevere;
    to abide; to endure; to persist; to keep up or maintain a
    particular condition, course, or series of actions; as,
    the army continued to advance.
    [1913 Webster]
 
       If ye continue in my word, then are ye my disciples
       indeed.                --John viii.
                          31.
 
   Syn: To persevere; persist. See {Persevere}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Continue \Con*tin"ue\, v. t.
   1. To unite; to connect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       the use of the navel is to continue the infant unto
       the mother.              --Sir T.
                          browne.
    [1913 Webster]
 
   2. To protract or extend in duration; to preserve or persist
    in; to cease not.
    [1913 Webster]
 
       O continue thy loving kindness unto them that know
       thee.                 --Ps. xxxvi.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       You know how to make yourself happy by only
       continuing such a life as you have been long
       accustomed to lead.          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To carry onward or extend; to prolong or produce; to add
    to or draw out in length.
    [1913 Webster]
 
       A bridge of wond'rous length,
       From hell continued, reaching th' utmost orb
       of this frail world.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To retain; to suffer or cause to remain; as, the trustees
    were continued; also, to suffer to live.
    [1913 Webster]
 
       And how shall we continue Claudio.  --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 continue
   v 1: continue a certain state, condition, or activity; "Keep on
      working!"; "We continued to work into the night"; "Keep
      smiling"; "We went on working until well past midnight"
      [syn: {continue}, {go on}, {proceed}, {go along}, {keep}]
      [ant: {discontinue}]
   2: continue talking; "I know it's hard," he continued, "but
     there is no choice"; "carry on--pretend we are not in the
     room" [syn: {continue}, {go on}, {carry on}, {proceed}]
   3: keep or maintain in unaltered condition; cause to remain or
     last; "preserve the peace in the family"; "continue the
     family tradition"; "Carry on the old traditions" [syn:
     {continue}, {uphold}, {carry on}, {bear on}, {preserve}]
     [ant: {cease}, {discontinue}, {give up}, {lay off}, {quit},
     {stop}]
   4: move ahead; travel onward in time or space; "We proceeded
     towards Washington"; "She continued in the direction of the
     hills"; "We are moving ahead in time now" [syn: {proceed},
     {go forward}, {continue}]
   5: allow to remain in a place or position or maintain a property
     or feature; "We cannot continue several servants any longer";
     "She retains a lawyer"; "The family's fortune waned and they
     could not keep their household staff"; "Our grant has run out
     and we cannot keep you on"; "We kept the work going as long
     as we could"; "She retained her composure"; "this garment
     retains its shape even after many washings" [syn: {retain},
     {continue}, {keep}, {keep on}]
   6: do something repeatedly and showing no intention to stop; "We
     continued our research into the cause of the illness"; "The
     landlord persists in asking us to move" [syn: {continue},
     {persist in}]
   7: continue after an interruption; "The demonstration continued
     after a break for lunch"
   8: continue in a place, position, or situation; "After
     graduation, she stayed on in Cambridge as a student adviser";
     "Stay with me, please"; "despite student protests, he
     remained Dean for another year"; "She continued as deputy
     mayor for another year" [syn: {stay}, {stay on}, {continue},
     {remain}]
   9: span an interval of distance, space or time; "The war
     extended over five years"; "The period covered the turn of
     the century"; "My land extends over the hills on the
     horizon"; "This farm covers some 200 acres"; "The Archipelago
     continues for another 500 miles" [syn: {cover}, {continue},
     {extend}]
   10: exist over a prolonged period of time; "The bad weather
     continued for two more weeks"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cont
 
 1. (kıs.) contents, continent, continue.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top