Search result for

continuation

(39 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -continuation-, *continuation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
continuation[N] การต่อเนื่องกัน, See also: การดำเนินต่อไป, การติดต่อกัน, Syn. continuance, prolongation
continuation[N] การเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง (หลังจากถูกขัดจังหวะ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
continuation(คันทินนูเอ'เชิน) การต่อเนื่อง, Syn. continuity
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination

English-Thai: Nontri Dictionary
continuation(n) ความสืบเนื่อง,ความต่อเนื่อง,ความฝืดเคือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
continuation optionสิทธิเลือกต่อประกันชีวิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
continuation rateอัตราการคงใช้ (บริการคุมกำเนิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
continuation, analyticการต่อเนื่องวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Continuationการดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้
การดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ ส่วนใหญ่เกิดที่สหรัฐอเมริกาโดยที่ส่วนข้อขอถือสิทธิต้องเหมือนต้นฉบับเดิม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Continuation Rate อัตราการคงใช้
ในทางประชากรศาสตร์มักหมายถึง การคงใช้อุปกรณ์คุมกำเนิดของกลุ่มเป้าหมายอยู่ต่อไปแล้ว จากรับบริการไปในตอนเริ่มโครงการวางแผนครอบครัวแล้ว โดยมากวัดหลังจากเริ่มโครงการและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ [สิ่งแวดล้อม]
Continuation Rateอัตราการคงใช้ [การแพทย์]
Continuation Therapyการรักษาต่อเนื่อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So what you're seeing here is a continuation of the mocking that followed.เพราะฉะนั้นเรื่องที่เธอได้ยินคือ ความต่อเนื่อง ของการ เยาะเย้ย ที่กล่าวมา The Jiminy Conjecture (2009)
Yes. It's the continuation of the Second Impact.ใช่แล้ว การเริ่มต้นใหม่ของเซคั่นอิมแพ็ค... Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Your first duty is to ensure the continuation of your family name.หน้าที่แรกของคุณ จะต้องรักษาชื่อเสียงของตระกูลไว้ Blood and Fear (2015)
To ensure continuation of speciesเพื่อรับประกันการคงอยู่ของเผ่าพันธุ์ The Fate of the Furious (2017)
... whatwe'redealingwithhere is just a continuation of the leg.... ที่เรากำลังพูดถึงนี่คือ รูปทรงการเคลื่อนไหวของขา The Story of Us (1999)
Now, when you kiss her... it's just a continuation of that move.ตอนที่คุณจูบเธอ มันแค่เป็นการต่อเนื่องจากท่านั้น Mulholland Dr. (2001)
Continuation of the virtues of your four--year period4 ปีผ่านมานี้ ฉันยังไม่เห็นแกทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย Sex Is Zero (2002)
"Beginnings are just continuations of other things,"หนูคิดถึงสิ่งที่ครูพูดอยู่เสมอว่า Crying Out Love in the Center of the World (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTINUATION    K AH0 N T IH2 N Y UW0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
continuation    (n) (k @1 n t i2 n y u ei1 sh @ n)
continuations    (n) (k @1 n t i2 n y u ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fortbildungsanstalt {f}continuation school [Add to Longdo]
Fortsetzung {f} | Fortsetzungen {pl}continuation | continuations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
コンティニュエーション[, konteinyue-shon] (n) continuation [Add to Longdo]
永続[えいぞく, eizoku] (n,vs,adj-no) permanence; continuation; (P) [Add to Longdo]
継戦[けいせん, keisen] (n) continuation of war [Add to Longdo]
継続[けいぞく, keizoku] (n,vs,adj-no) continuation; (P) [Add to Longdo]
継続行[けいぞくぎょう, keizokugyou] (n) {comp} continuation line [Add to Longdo]
持続[じぞく, jizoku] (n,vs) continuation; (P) [Add to Longdo]
[ぞく;しょく, zoku ; shoku] (n,n-pref) continuation; sequel [Add to Longdo]
続き[つづき, tsuduki] (n,n-suf) sequel; continuation; (also suffix) continuation (in time and space); second series; succession; spell; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
継続行[けいぞくぎょう, keizokugyou] continuation line [Add to Longdo]
中止[ちゅうし, chuushi] discontinuation (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Continuation \Con*tin`u*a"tion\, n. [L. continuatio: cf. F.
   connuation.]
   1. That act or state of continuing; the state of being
    continued; uninterrupted extension or succession;
    prolongation; propagation.
    [1913 Webster]
 
       Preventing the continuation of the royal line.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. That which extends, increases, supplements, or carries on;
    as, the continuation of a story.
    [1913 Webster]
 
       My continuation of the version of Statius. --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 continuation
   n 1: the act of continuing an activity without interruption
      [syn: {continuance}, {continuation}] [ant:
      {discontinuance}, {discontinuation}]
   2: a part added to a book or play that continues and extends it
     [syn: {sequel}, {continuation}]
   3: a Gestalt principle of organization holding that there is an
     innate tendency to perceive a line as continuing its
     established direction [syn: {good continuation},
     {continuation}, {law of continuation}]
   4: the consequence of being lengthened in duration [syn:
     {lengthiness}, {prolongation}, {continuation}, {protraction}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top