Search result for

continent

(109 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -continent-, *continent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
continent[N] ทวีป
continent[ADJ] ที่สามารถกลั้น (ปัสสาวะหรืออุจจาระ)
continental[ADJ] เกี่ยวกับทวีปยุโรป
continental[ADJ] เกี่ยวกับแผ่นดินใหญ่
continental[N] จำนวนที่เล็กน้อย, Syn. whit, jot
continental shelf[N] ไหล่ทวีป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
continent(คอน'ทะเนินทฺ) n. ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่ (ซึ่งต่างจากเกาะหรือคาบสมุทร) ,ส่วนที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่เป็นที่บรรจุหรือพรมแดน -Phr. (the Continent ผืนแผ่นดินใหญ่ของยุโรป (ซึ่งต่างจากเกาะอังกฤษ) ,adj. ซึ่งควบคุมตัวเอง, Syn. abstinent ###A. le
continental(คอนทิเนน'เทิล) adj. เกี่ยวกับทวีป n. ผู้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่
continental shelf n.ส่วนของทวีปที่จมอยู่ในทะเลที่ค่อนข้างตื้น
intercontinental(อินเทอคอนทิเนน'เทิล) adj. ระหว่างทวีป
transcontinental(แทรนซฺคอน'ทิเนนเทิล) adj. ข้ามทวีป,อยู่อีกด้านของทวีป.

English-Thai: Nontri Dictionary
Continent(n) ภาคพื้นยุโรป
continent(adj) ไม่มักมาก,รู้จักละเว้น
continent(n) ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่,ภาคพื้นทวีป
Continental(adj) เกี่ยวกับภาคพื้นยุโรป
continental(adj) เกี่ยวกับทวีป,เกี่ยวกับภาคพื้นทวีป
transcontinental(adj) ข้ามทวีป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
continentทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continentalแห่งทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental apron; continental riseลาดตีนทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental basinแอ่งทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental borderlandชายขอบทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental crustเปลือกโลกภาคพื้นทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental depositสิ่งทับถมภาคพื้นทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental displacement; continental driftทวีปเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental divideสันปันน้ำทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
continental drift; continental displacementทวีปเลื่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Continental driftทวีปเลื่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Continental Island เกาะริมทวีป
เกาะที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเล หรือไม่ไกลจากแผ่นดินมากนัก เกาะริมทวีป ส่วนใหญ่จะมีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากเดิมเคยเป็นแผ่นดินเดียวกัน ต่อมาภายหลังจึงถูกตัดขาดแยกออกไป เพราะการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกหรือการกัดเซาะของคลื่นและกระแสน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
continental seacontinental sea, ทะเลภายใน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Continental shelfไหล่ทวีป [TU Subject Heading]
continental shelfไหล่ทวีป ไหล่ทวีปของรัฐชายฝั่งประกอบด้วย พื้นดินท้องทะเลและดินใต้ผิวดินของบริเวณใต้ทะเล ซึ่งขยายเลยทะเลอาณาเขตของรัฐตลอดส่วนต่อออกไปตามธรรมชาติของดินแดนทางบกของ ตนจนถึงริมนอกของขอบทวีป หรือจนถึงระยะ 200 ไมล์ทะเลจากเส้นฐานซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขตในกรณีที่ริมนอกของ ขอบทวีปขยายไปไม่ถึงระยะนั้น [การทูต]
Continentsทวีป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Continentally, you are mentally A silly-billy boy of 2เธอยังด้อยความรู้นัก แล้วจะรู้จักเรื่องทวีปได้อย่างไร The Little Prince (1974)
I doubt if anybody's talked to anybody on this entire continent, and you want me to reach somebody !จนผมสงสัยว่าทวีปนี้... แม่ง ไม่มีใครคุยติดต่อกัน บ้างรึไง? แล้วจะให้ผม ติดต่อใครสักคนเนี่ยนะ The Thing (1982)
they're saying it'll be 28 minutes before the rocket detonates above its target somewhere inside the continental United States.47 จรวดจะเข้าโจมตีเป้าหมายในอีก 28 นาที อาจเป็นบางที่ในสหรัฐอเมริกา Spies Like Us (1985)
I've just sighted the shore of one of its continents.ราวกับกำลังจะพบชายฝั่งของดินแดนใหม่ The Lawnmower Man (1992)
where over oceans and continents their magnetic forces will finally unite them back into one.ที่ซึ่งมีแต่มหาสมุทรและทวีป พลังแม่เหล็กของมันจะรวมกัน กลับเป็นหนึ่ง Don Juan DeMarco (1994)
We love you, Dark Continent! Good night!เรารักคุณ อาฟริกา ราตรีสวัสดิ์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
They give shape to continents.มันบอกรูปร่างของทวีปได้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Indeed, his mind was already racing... east across the frozen continent... "แต่อันที่จริง สมองเขาโลดแล่น ไปทางตะวันออกข้ามผ่านทวีปที่เย็นยะเยือก The Red Violin (1998)
"East, east, across the frozen continent... and over the frozen steppes back to the refuge of his childhood estate.ตะวันออกข้ามทวีปอันหนาวเหน็บ และทุ่งสเต็บอันเย็นยะเยือก กลับสู่ถิ่นพำนักอันวัยเยาว์ The Red Violin (1998)
That's not a sentence. It's a preposition and a continent.นั่นไม่ใช่ประโยคนี่ แค่คำเชื่อม และก็ชื่อทวีป The Story of Us (1999)
I am Colin, God of Sex. I'm just on the wrong continent, that's all.คอลิน เทพแห่งเซ็กส์ แค่เกิดผิดประเทศเท่านั้นแหละว้า Love Actually (2003)
Timothy Matlack was the official scribe of the Continental Congress.ทีโมธี่ แมทแล็ค เป็นผู้คัดลอกของสหพันธรัฐ. National Treasure (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
continentAfrica is a continent, but Greenland is not.
continentAfrica is a continent; Greenland is not.
continentAfrica was once called the Dark Continent.
continentAnd because Deal is very near continental Europe, it's always been one of the first areas of Britain to be invaded.
continentAn iron curtain has descended across the Continent.
continentAustralia is the smallest continent in the world.
continentBritain is separated from the Continent by the Channel.
continentColumbus sailed farther west to look for a new continent.
continentEurope is a continent of energetic peoples.
continentFar away across the Pacific lies the American Continent.
continentFlight across the continent was still a daring venture.
continentFossil fuels are abundant in that vast continent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวีป[N] continent, Example: ผมเคยไปทุกหนทุกแห่งที่อยากไป ตั้งแต่ขั้วโลกเหนือจดขั้วโลกใต้ ครบทุกทวีป, Count unit: ทวีป, Thai definition: เปลือกโลกส่วนที่เป็นพื้นดินซึ่งมีขนาดใหญ่โตกว้างขวาง มี 7 ทวีป คือ เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแอนตาร์กติกา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ไหล่ทวีป[N] continental shelf, Example: ทีมงานขุดเจาะสำรวจหาปริมาณน้ำมันในพื้นที่ทะเลในส่วนที่เป็นไหล่ทวีป, Count unit: แห่ง, Thai definition: บริเวณใต้น้ำทะเลรอบๆ ทวีป ซึ่งมีความลาดเอียงน้อยๆ แผ่ยื่นออกไปจากฝั่งทะเล นับจากแนวน้ำลงต่ำสุดลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหล่ทวีป[n.] (laithawīp) EN: continental shelf   
ลมว่าว[n.] (lomwao) EN: wind that blows from north to south in winter   FR: vent hivernal du nord [m] ; vent continental [m]
นอกใจ[v.] (nøkjai) EN: be unfaithful ; be adulterous ; be philandering ; be incontinent ; be disloyal ; be infidel   FR: être infidèle
ภาคพื้น[n.] (phākpheūn) EN: ground ; mainland ; region   FR: continent [m]
สายการบินคอนติเนนตัลแอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin Khøntinēntal Aēlai) EN: Continental Airlines   FR: Continental Airlines
ทะเลไหล่ทวีป[n. exp.] (thalē laithawip) EN: epicontinental sea   
ทวีป[n.] (thawīp) EN: continent   FR: continent [m]
ทวีปแอฟริกา[n. prop.] (Thawīp Aepfarikā = Tthawīp Aeffrikā) EN: Africa   FR: Afrique [f] ; continent africain [m]
ทวีปอเมริกาเหนือ[n. prop.] (Thawīp Amērikā Neūa) EN: North America   FR: Amérique du Nord [f] ; continent nord-américain [m]
ทวีปอเมริกาใต้[n. prop.] (Thawīp Amērikā Tāi) EN: South America   FR: Amérique du Sud [f] ; continent sud-américain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTINENT    K AA1 N T AH0 N AH0 N T
CONTINENTS    K AA1 N T AH0 N AH0 N T S
CONTINENTAL    K AA2 N T AH0 N EH1 N T AH0 L
CONTINENTAL    K AA2 N T AH0 N EH1 N AH0 L
CONTINENT'S    K AA1 N T AH0 N AH0 N T S
CONTINENTALS    K AA2 N T AH0 N EH1 N T AH0 L Z
CONTINENTALS    K AA2 N T AH0 N EH1 N AH0 L Z
CONTINENTAL'S    K AA2 N T AH0 N EH1 N T AH0 L Z
CONTINENTALLY    K AA2 N T AH0 N EH1 N AH0 L IY0
CONTINENTALLY    K AA2 N T AH0 N EH1 N T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
continent    (n) (k o1 n t i n @ n t)
continents    (n) (k o1 n t i n @ n t s)
continental    (j) (k o2 n t i n e1 n t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontinent {m}; Erdteil {m} | Kontinente {pl}; Erdteile {pl}continent | continents [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
アジア大陸[アジアたいりく, ajia tairiku] (n) Asian Continent [Add to Longdo]
アフリカ大陸[アフリカたいりく, afurika tairiku] (n) African Continent [Add to Longdo]
アメリカ大陸[アメリカたいりく, amerika tairiku] (n) American continent; the Americas [Add to Longdo]
インターコンチネンタル[, inta-konchinentaru] (n) intercontinental (e.g. hotel) [Add to Longdo]
インド亜大陸[インドあたいりく, indo atairiku] (n) Indian subcontinent [Add to Longdo]
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia) [Add to Longdo]
コンチネンタル[, konchinentaru] (n) continental; (P) [Add to Longdo]
コンチネンタルスタイル[, konchinentarusutairu] (n) continental style [Add to Longdo]
コンチネンタルタンゴ[, konchinentarutango] (n) continental tango [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大洲[dà zhōu, ㄉㄚˋ ㄓㄡ, ] continents [Add to Longdo]
大陆[dà lù, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, / ] continent; mainland (esp. of China); mainland China; refers to People's Republic of China 中華人民共和國|中华人民共和国 [Add to Longdo]
大陆坡[dà lù pō, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄆㄛ, / ] continental slope (boundary of continental shelf) [Add to Longdo]
大陆块[dà lù kuài, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, / ] continental plates (geol.) [Add to Longdo]
大陆架[dà lù jià, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] continental shelf [Add to Longdo]
大陆漂移[dà lù piāo yí, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄆㄧㄠ ㄧˊ, / ] continental drift [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, ] continent; island [Add to Longdo]
陆坡[lù pō, ㄌㄨˋ ㄆㄛ, / ] continental slope (boundary of continental shelf) [Add to Longdo]
陆架[lù jià, ㄌㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] continental shelf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Continent \Con"ti*nent\, n. [L. continens, prop., a holding
   together: cf. F. continent. See {Continent}, a.]
   1. That which contains anything; a receptacle. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The smaller continent which we call a pipkin. --Bp.
                          Kennet.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the grand divisions of land on the globe; the main
    land; specifically (Phys. Geog.), a large body of land
    differing from an island, not merely in its size, but in
    its structure, which is that of a large basin bordered by
    mountain chains; as, the continent of North America.
    [1913 Webster]
 
   Note: The continents are now usually regarded as six in
      number: North America, South America, Europe, Asia,
      Africa, and Australia. But other large bodies of land
      are also reffered to as continents; as, the Antarctic
      continent; the continent of Greenland. Europe, Asia,
      and Africa are often grouped together as the Eastern
      Continent, and North and South America as the Western
      Continent.
      [1913 Webster]
 
   {The Continent}, the main land of Europe, as distinguished
    from the islands, especially from England.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Continent \Con"ti*nent\, a. [L. continens, -entis, prop., p. pr.
   of continere to hold together, to repress: cf. F. continent.
   See {Contain}.]
   1. Serving to restrain or limit; restraining; opposing.
    [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Exercising restraint as to the indulgence of desires or
    passions; temperate; moderate.
    [1913 Webster]
 
       Have a continent forbearance till the speed of his
       rage goes slower. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Abstaining from sexual intercourse; exercising restraint
    upon the sexual appetite; esp., abstaining from illicit
    sexual intercourse; chaste.
    [1913 Webster]
 
       My past life
    [1913 Webster]
 
       Hath been as continent, as chaste, as true,
    [1913 Webster]
 
       As I am now unhappy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Not interrupted; connected; continuous; as, a continent
    fever. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The northeast part of Asia is, if not continent with
       the west side of America, yet certainly it is the
       least disoined by sea of all that coast.
                          --Berrewood.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Encratite \En"cra*tite\, n. [L. Encratitae, pl., fr. Gr. ?
   self-disciplined; ? in + ? strength.] (Eccl. Hist.)
   One of a sect in the 2d century who abstained from marriage,
   wine, and animal food; -- called also {Continent}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 continent
   adj 1: having control over urination and defecation [ant:
       {incontinent}]
   2: abstaining from sexual intercourse; "celibate priests" [syn:
     {celibate}, {continent}]
   n 1: one of the large landmasses of the earth; "there are seven
      continents"; "pioneers had to cross the continent on foot"
   2: the European mainland; "Englishmen like to visit the
     Continent but they wouldn't like to live there"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cont
 
 1. (kıs.) contents, continent, continue.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 continent [kɔntinɛnt]
   continent; mainland
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 continent [kõtin]
   continent; mainland
   chaste
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top