Search result for

contest

(101 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contest-, *contest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contest[N] การแข่งขัน, See also: การประกวด, Syn. competition, trial, match
contest[N] การดิ้นรน
contest[VT] เข้าร่วมการประกวด, See also: เข้าร่วมการแข่งขัน
contest[VT] ท้าทาย, Syn. challenge
contestant[N] ผู้แข่งขัน, See also: ผู้เข้าประกวด
contest with[PHRV] แข่งขันกับ, Syn. compete against
contest with[PHRV] ดิ้นรนต่อสู้กับ, Syn. compete against
contest against[PHRV] แข่งขันกับ, Syn. compete against
contest against[PHRV] ดิ้นรนต่อสู้กับ, Syn. compete against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contest(n. คอน'เทสทฺ,-v. คันเทสทฺ') n. การต่อสู้กัน,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง. vt. ต่อสู้,ดิ้นรน,โต้แย้ง,โต้เถียง. vi.แข่งขัน,โต้เถียง, See also: contester n., Syn. strive
contestant(คันเทส'เทินทฺ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้เข้าแข่ง,คู่ปรปักษ์, Syn. entry
contestation(คอนเทสเท'เชิน) n. การแข่งขัน,ความขัดแย้ง,การโต้เถียง
contestee(คันเทส'ที) n. ผู้ถูกท้าทาย

English-Thai: Nontri Dictionary
contest(n) การต่อสู้,การต่อกร,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง
contest(vt) ต่อสู้,ต่อกร,แข่งขัน,โต้แย้ง,โต้เถียง
contestant(n) ผู้ต่อสู้,คู่ปรปักษ์,ผู้แข่งขัน
incontestable(adj) แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contestationการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contested electionการเลือกตั้งที่มีการคัดค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contestsการประกวด [TU Subject Heading]
Contests, Athleticกิจกรรมที่มีการแข่งขัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contest (vt) ถกเถียง, โต้แย้ง
See also: S. argue, dispute,
contest (n) การคัดค้าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The contest is not over yet.การแข่งยังไม่จบนะ Ambush (2008)
Do you contest my judgment?เจ้าจะคัดค้านคำตัดสินของข้าเหรอ? Lancelot (2008)
You know about our singing contest? Visual Radio?คุณ จัง นัม ครับ คุณรู้จักรายการวิทยุของเรา ที่ชื่อว่า "โบยอง เรดิโอ" ไหมครับ Scandal Makers (2008)
If you win the contest, we will fully support you in making your dream come true.ถ้าคุณชนะรางวัลล่ะก็ เราจะช่วยคุณทำฝันที่จะเป็นนักร้องให้เป็นจริงได้แน่นอนครับ Scandal Makers (2008)
We'll meet the semi-finalists of our singing contest. We'll talk with the four groups after a commercial break.เดี๋ยวเราจะได้พบกับศิลปินกลุ่มมากความสามารถ ที่เพิ่งจะผ่านการแข่งขันอันดุเดือด Scandal Makers (2008)
We have five singing contestants in the studio for the contest.เรามีกลุ่มศิลปินห้าคนที่นี่ ที่มาเพื่อความท้าทายทางดนตรีกันนะครับ Scandal Makers (2008)
That was Dae-hoon Pi our fourth contestant.ว้าว ดูนั่นสิ Scandal Makers (2008)
That's it for our contestants.โอเค เราก็ได้ฟังผู้เข้าแข่งขันครบทุกคนแล้วนะครับ Scandal Makers (2008)
Drop the contest.ห้ามไปแข่งอีก Scandal Makers (2008)
You heinous bastard! She's a contestant!ย๊ากกกกก เจ้าพวกโรคจิตเอ๊ย Scandal Makers (2008)
I entered the contest...ความจริง สาเหตุที่ฉันเข้าร่วมรายงานนั้น... Scandal Makers (2008)
Did you have to mess with the contestants?ถึงกับต้องไปหาสาวๆน่ะ Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contestA bloody contest for power.
contestAkane Oda got her start in a petite miss beauty contest.
contestAn oratorical contest will be held next Sunday.
contestA number of student announced their readiness to engage in the contest.
contestAre you going to take part in the contest?
contestAre you going to take part in the English speech contest?
contestAs was expected, they lost the contest.
contestAt first he did not realize that he had won the speech contest.
contestEmily won first prize in the speech contest.
contestFather won first prize in the photo contest and was in high spirits.
contestHe distinguished himself in the contest.
contestHe endeavored to win the contest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแข่งขัน[N] competition, See also: contest, Syn. การชิงชัย, การประลอง, Example: ธุรกิจบันเทิง ณ ปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง, Thai definition: การแข่งชิงเพื่อเอารางวัล, การขันสู้เอาชนะกัน
การประกวด[N] contest, See also: competition, Syn. การแข่งขัน, Example: ตุ๊กตาบางกอกดอลล์ของเขาได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดตุ๊กตาพื้นเมืองนานาชาติครั้งที่ 3, Thai definition: การแข่งขันเพื่อเลือกเฟ้นเอาดี โดยมีการตัดสิน เช่น ประกวดนางงาม ประกวดบทความ
ผู้ร่วมแข่งขัน[N] competitor, See also: contestant, challenger, Syn. ผู้เข้าแข่งขัน, ผู้แข่งขัน, Example: ปีนี้มีผู้ร่วมแข่งขันจากต่างจังหวัดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เข้าร่วมชิงเอาชนะเพื่อรางวัล, บุคคลที่ต้องการเข้าสู้เอาชนะกัน
แข่งขัน[V] race, See also: contest, compete, contend, Syn. ชิง, ชิงชัย, แข่ง, Example: น้องชายของฉันเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย, Thai definition: ชิงเอาชนะเพื่อรางวัล
ต่อสู้[V] compete, See also: contest, contend, Syn. แข่งขัน, Example: นักกีฬาต่อสู้ให้ได้รับชัยชนะจากการแข่งขัน
ประกวดประขัน[V] contend, See also: contest, compete, vie, Syn. ประชัน, ขันแข่ง, ชิงดีชิงเด่น, แข่งขัน, Example: เด็กวัยรุ่นแต่งตัวประกวดประขันกัน, Thai definition: แข่งสู้อวดกัน
ประชัน[V] compete, See also: contest, vie, rival, Syn. แข่งขัน, ประกวด, ประกวดประขัน, แข่ง, Example: โรงภาพยนตร์ทั้งสองประชันกันว่าใครจะมีคนดูมากกว่ากัน, Thai definition: ี่แข่งขันเพื่อให้รู้ว่าใครจะแสดงได้ดีกว่าหรือเก่งกว่ากัน
ประกวด[V] contest, See also: compete, contend, vie, Syn. แข่งขัน, Example: เธอส่งเรื่องสั้นเข้าประกวด, Thai definition: แข่งขันเพื่อเลือกเฟ้นเอาดี โดยมีการตัดสิน
กระบี่กระบอง[N] swordplay (for self-defence and physical training), See also: contest with swords, clubs or other weapons, Thai definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง ต่อสู้กันด้วยกระบี่และกระบอง
การชิง[N] competition, See also: contest, fight, contention, conquest, race, Syn. การชิงชัย, การต่อสู้ชิงชัย, Example: ศึกการชิงเก้าอี้ผู้อำนวยการได้เริ่มขึ้นแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนะการประกวด[v. exp.] (chana kān prakūat) EN: take out contest   FR: remporter un concours
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for   FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend   FR: lutter ; rivaliser ; se battre
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī khøsongsai) EN: undoubtedly   FR: indubitablement ; incontestablement
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive   
การแข่ง[n.] (kān khaeng) EN: race ; competition ; game ; contest   FR: course [f] ; compétition [f] ; rencontre [f] ; match [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งขัน[n.] (kān khaengkhan) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament   FR: match [m] ; rencontre [f] ; compétition [f] ; challenge [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การประกวด[n.] (kān prakūat) EN: contest ; competition ; show   FR: concours [m] ; compétition [f]
การประกวดนางงาม[n. exp.] (kān prakūat nang-ngām) EN: beauty contest   FR: concours de beauté [m]
การทดสอบ[n.] (kān thotsøp) EN: test ; contest   FR: examen [m] ; test [m] ; concours [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTEST    K AA1 N T EH0 S T
CONTEST    K AH0 N T EH1 S T
CONTESTS    K AH0 N T EH1 S T S
CONTESTS    K AA1 N T EH0 S T S
CONTESTS    K AH0 N T EH1 S
CONTESTS    K AH0 N T EH1 S S
CONTESTS    K AA1 N T EH0 S
CONTESTS    K AA1 N T EH0 S S
CONTESTED    K AH0 N T EH1 S T AH0 D
CONTEST'S    K AA1 N T EH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contest    (n) (k o1 n t e s t)
contest    (v) (k @1 n t e1 s t)
contests    (n) (k o1 n t e s t s)
contests    (v) (k @1 n t e1 s t s)
contested    (v) (k @1 n t e1 s t i d)
contestant    (n) (k @1 n t e1 s t @ n t)
contesting    (v) (k @1 n t e1 s t i ng)
contestants    (n) (k @1 n t e1 s t @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wettbewerb {m}; Wettstreit {m} | Wettbewerbe {pl}contest | contests [Add to Longdo]
Wettkampf {m}; Kampf {m} | Wettkämpfe {pl}contest | contests [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
とべ[, tobe] (n) (sl) last (in a contest) [Add to Longdo]
コンクール[, konku-ru] (n) contest (fre [Add to Longdo]
コンテスト[, kontesuto] (n) contest; (P) [Add to Longdo]
スピーチコンテスト;スピーチ・コンテスト[, supi-chikontesuto ; supi-chi . kontesuto] (n) speech contest [Add to Longdo]
ドライビングコンテスト[, doraibingukontesuto] (n) driving contest [Add to Longdo]
ドラコン[, dorakon] (n) (abbr) driving contest (golf); longest drive contest [Add to Longdo]
ノーコンテスト[, no-kontesuto] (n) no contest [Add to Longdo]
ビューティーコンテスト[, byu-tei-kontesuto] (n) beauty contest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contest \Con*test"\, v. t. [imp. & p. p. {Contested}; p. pr. &
   vb. n. {Contesting}.] [F. contester, fr. L. contestari to
   call to witness, contestari litem to introduce a lawsuit by
   calling witnesses, to bring an action; con- + testari to be a
   witness, testic witness. See {Testify}.]
   1. To make a subject of dispute, contention, litigation, or
    emulation; to contend for; to call in question; to
    controvert; to oppose; to dispute.
    [1913 Webster]
 
       The people . . . contested not what was done.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Few philosophical aphorisms have been more frequenty
       repeated, few more contested than this. --J. D.
                          Morell.
    [1913 Webster]
 
   2. To strive earnestly to hold or maintain; to struggle to
    defend; as, the troops contested every inch of ground.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) To make a subject of litigation; to defend, as a
    suit; to dispute or resist; as a claim, by course of law;
    to controvert.
    [1913 Webster]
 
   {To contest an election}. (Polit.)
    (a) To strive to be elected.
    (b) To dispute the declared result of an election.
 
   Syn: To dispute; controvert; debate; litigate; oppose; argue;
     contend.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contest \Con*test"\, v. i.
   To engage in contention, or emulation; to contend; to strive;
   to vie; to emulate; -- followed usually by with.
   [1913 Webster]
 
      The difficulty of an argument adds to the pleasure of
      contesting with it, when there are hopes of victory.
                          --Bp. Burnet.
   [1913 Webster]
 
      Of man, who dares in pomp with Jove contest? --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contest \Con"test\, n.
   1. Earnest dispute; strife in argument; controversy; debate;
    altercation.
    [1913 Webster]
 
       Leave all noisy contests, all immodest clamors and
       brawling language.          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Earnest struggle for superiority, victory, defense, etc.;
    competition; emulation; strife in arms; conflict; combat;
    encounter.
    [1913 Webster]
 
       The late battle had, in effect, been a contest
       between one usurper and another.   --Hallam.
    [1913 Webster]
 
       It was fully expected that the contest there would
       be long and fierce.          --Macaulay.
 
   Syn: Conflict; combat; battle; encounter; shock; struggle;
     dispute; altercation; debate; controvesy; difference;
     disagreement; strife.
 
   Usage: {Contest}, {Conflict}, {Combat}, {Encounter}. Contest
      is the broadest term, and had originally no reference
      to actual fighting. It was, on the contrary, a legal
      term signifying to call witnesses, and hence came to
      denote first a struggle in argument, and then a
      struggle for some common object between opposing
      parties, usually one of considerable duration, and
      implying successive stages or acts. Conflict denotes
      literally a close personal engagement, in which sense
      it is applied to actual fighting. It is, however, more
      commonly used in a figurative sense to denote
      strenuous or direct opposition; as, a mental conflict;
      conflicting interests or passions; a conflict of laws.
      An encounter is a direct meeting face to face. Usually
      it is a hostile meeting, and is then very nearly
      coincident with conflict; as, an encounter of opposing
      hosts. Sometimes it is used in a looser sense; as,
      "this keen encounter of our wits." --Shak. Combat is
      commonly applied to actual fighting, but may be used
      figuratively in reference to a strife or words or a
      struggle of feeling.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contest
   n 1: an occasion on which a winner is selected from among two or
      more contestants [syn: {contest}, {competition}]
   2: a struggle between rivals
   v 1: to make the subject of dispute, contention, or litigation;
      "They contested the outcome of the race" [syn: {contest},
      {contend}, {repugn}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top