Search result for

contentment

(32 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contentment-, *contentment*
English-Thai: Longdo Dictionary
contentment(n) สันโดษ (ความหมายทางศาสนาพุทธ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contentment[N] ความพอใจ, See also: ความสบายใจ, Syn. satisfaction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contentment(คันเทนทฺ'เมินทฺ) n. ความพอใจ,ความจุใจ,ความมักน้อย,ความสำราญใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sounds like the recipe for perfect contentment.ฟังดูเหมือนตำราแห่งความสันโดษแท้จริงเลยค่ะ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
So I imagine such anonymous contentment must seem odd to a man who has to service... 20 million people.ฉันจินตนาการถึงชายนิระนามที่ดูเหมือนว่า จะต้องได้รับ... ยี่สิบล้านคน Fear (2013)
To make certain the earth abides in natural contentment...เพื่อให้แน่ใจว่าโลกยึดถือความพึงพอใจในธรรมชาติ ... Son of Batman (2014)
I can ease them into contentment for a short while.ข้าคลายความโศกเขาได้ ชั่วระยะสั้นๆ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Why should my people feel anything but pride and contentment?ราษฎรของข้าน่าจะภูมิใจและพอใจ The Man in the Iron Mask (1998)
The King's condition has become stable because of his contentment over the wedding. I'll try to assist you all I can..ข้อกำหนดของพระราชาจะไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อความพอใจของพระองค์ ฉันจะพยายามช่วยเหลือคุณถ้าฉันสามารถ.. Episode #1.3 (2006)
She told me it's just beyond the Meadows of Joy and the Valley of Contentment.เธอบอกฉันว่ามันอยู่เหนือ ทุ่งหญ้าแห่งความสนุก และกลางหุบเขา มันคืออะไรล่ะ? Enchanted (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contentmentA jealous person gets a feeling of contentment by behaving like a dog in the manger even with his friends.
contentmentA look of contentment appeared on his face.
contentmentEverybody knows that happiness is in contentment.
contentmentHappiness consists of contentment.
contentmentHappiness lies in contentment.
contentmentI always find contentment in a good book.
contentmentIn the still of the night I find peace and contentment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความพึงพอใจ[N] contentment, See also: satisfaction, Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา, Ant. ความเกลียด, Example: ความสำเร็จในชีวิตของคนปัจจุบันมิได้วัดด้วยความสุข หรือความพึงพอใจจากภาวะภายใน หากเอาปัจจัยภายนอก หรือค่านิยมที่คนทั่วไปยึดถือเป็นเกณฑ์กำหนด, Thai definition: ความรู้สึกที่สมใจ, ชอบใจ
สมถะ[N] tranquility (of the mind), See also: contentment, unambitiousness, peace of mind, peacefulness, calmness, serenity, Syn. ความสงบจิต, Ant. ความฟุ้งซ่าน, Example: ท่านเป็นคนมีสมถะในการครองตน ไม่เข้าไปวุ่นวายกับสังคมมาก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความสุขใจ[N] happiness, See also: contentment, Syn. ความสบายใจ, ความเบิกบานใจ, Ant. ความทุกข์ใจ, Example: ครูเล่าถึงตอนนี้แล้วก็หัวเราะเบาๆ ราวกับมีความสุขใจเมื่อนึกย้อนกลับไปเห็นภาพวันคืนเก่าๆ ในอดีตอีกครั้ง
ความสันโดษ[N] contentment, See also: satisfaction, gratification, Example: บรรยากาศสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่เข้าไปอาศัยอยู่ดูเป็นลักษณะของความสันโดษมีชีวิตที่ราบเรียบไม่โลดโผนมีจิตใจเอื้ออารีต่อกัน, Thai definition: ความยินดีหรือความพอใจเท่าที่ตนมีอยู่และความพอใจ ความยินดี ความสบายใจในสิ่งรอบข้าง
ความพอใจ[N] contentment, See also: satisfaction, willingness, Syn. ความชอบใจ, ความพึงพอใจ, Example: คนเราไม่เคยมีความพอใจในสภาพที่เป็นอยู่
ความพึงใจ[N] satisfaction, See also: contentment, complacency, Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความพึงพอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่พอใจ [n.] (khwām mai phøjai) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration   FR: mécontement [m]
ความพอใจ [n.] (khwām phøjai) EN: contentment ; satisfaction ; willingness   FR: satisfaction [f] ; contentement [m]
ความสุข[n.] (khwāmsuk) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment   FR: bonheur [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; bien-être [m] ; félicité [f] (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTENTMENT    K AH0 N T EH1 N T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contentment    (n) (k @1 n t e1 n t m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼓腹[こふく, kofuku] (n,vs) happiness; contentment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contentment \Con*tent"ment\ (k[o^]n*t[e^]nt"ment), n. [Cf. F.
   contentement. See {Content}, v. t.]
   1. The state of being contented or satisfied; content.
    [1913 Webster]
 
       Contentment without external honor is humility.
                          --Grew.
    [1913 Webster]
 
       Godliness with contentment is great gain. --1 Tim.
                          vi. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. The act or process of contenting or satisfying; as, the
    contentment of avarice is impossible.
    [1913 Webster]
 
   3. Gratification; pleasure; satisfaction. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       At Paris the prince spent one whole day to give his
       mind some contentment in viewing of a famous city.
                          --Sir H.
                          Wotton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contentment
   n 1: happiness with one's situation in life [ant: {discontent},
      {discontentedness}, {discontentment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top