Search result for

contaminate

(38 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contaminate-, *contaminate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contaminate[VT] เจือปน, See also: ทำให้ไม่บริสุทธิ์, Syn. foul, pollute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contaminate(คันแทม'มะเนท) vt. เจือปน,ทำให้ไม่บริสุทธิ์ adj. ซึ่งมีสิ่งเจือปน, See also: contaminable adj. ดูcontaminate contaminative adj. ดูcontaminate contaminator n. ดูcontaminate contaminous adj. ดูcontaminate, Syn. def

English-Thai: Nontri Dictionary
contaminate(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ทำให้ด่างพร้อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contaminateมีเชื้ออื่นมาปะปน,ปะปน [การแพทย์]
Contaminatedติดเชื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I need 10 minutes with the scene before your men contaminate it.ผมขอ 10 นาที ก่อนที่ลูกน้องคุณจะทำหลักฐานปนเปื้อน The Dark Knight (2008)
I've been contaminated.ฉันถูกทำให้ไม่บริสุทธิ์. Episode #1.8 (2008)
Such greed for personal gain... has contaminated the wealth of Earth's nature.เพราะความโลภเห็นแก่ได้อย่างนี้ละ ที่ทำให้ความสมบูรณ์งดงามทางธรรมชาติของโลกแปดเปื้อน Death Note: L Change the World (2008)
The water system here is contaminated with human feces.นั่นเอามากินไม่ได้ มันมีของเสียปนเปื้อน The Ruins (2008)
He could be contaminated. He's been in the Unknown Region.เค้าอาจจะมีเชื้อโรคก็ได้ เค้าเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้า City of Ember (2008)
I was contaminated when trying to intercept the canisters.ผมได้รับสารพิษตอนที่ำพยายามจะสกัดกั้นมัน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I was contaminated when trying to intercept the canisters.ผมถูกสารนั้นขณะที่กำลังเข้ายึดกระป๋องบรรจุ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Do you think it's contaminated from the coal plant?คุณคิดว่ามีสารปนเปื้อนจากโรงเผาถ่านหินมั๊ย I Knew You Were a Pig (2009)
Do you think it's contaminated from the coal plant?คุณคิดว่ามีสารปนเปื้อนจากโรงเผาถ่านหินมั๊ย Hey! Mr. Pibb! (2009)
You realize, by you being in the building, that the evidence has been contaminated, right?คุณคิดว่าการที่คุณไปที่ตึกนั่น เพื่อหาขอพิสูจน์ที่แปลกปลอมงั้นใช่มั้ย Emotional Rescue (2009)
Well, if you scholars wouldnt contaminate the crime scenes,งั้น ถ้าทุนของคุณจะไม่ได้เกี่ยวข้องจากคดีอาชญกรรม Law Abiding Citizen (2009)
They're not being told that the free lunchmeat that their children are getting are contaminated with high levels of mercury.ทำให้ระบบนิเวศน์ทางทะเลเสียหาย แย่มากเสียจนทุกอย่าง อาจจะพังทลายหมด รายงานปี 2006 ในวารสาร Science ทำนายว่าปริมาณปลาในอีก 40 ปีข้างหน้า จะหมดไปถ้ายังคงจับกันหนักในอัตราปัจจุบัน The Cove (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปนเปื้อน[ADJ] contaminated, See also: dirty, infected, polluted, Example: จะมีใครสักกี่คนรู้ว่า เบื้องหลังความอร่อยของอาหารต่างๆ อาจจะมีสารปนเปื้อนสะสมอยู่มากมาย, Thai definition: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่
ปนเปื้อน[V] contaminate, See also: infect, pollute, Example: สหรัฐฯ ตรวจพบเชื้อโรคปนเปื้อนในกุ้งที่นำเข้าจากอินเดียและปากีสถาน, Thai definition: ผสมอยู่, ปะปนอยู่, รวมอยู่
แปดเปื้อน[V] contaminate, See also: soil, dirty, sullied, stain, tarnish, smear, smirch, Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, โสโครก, เปื้อน, ด่างพร้อย, มัวหมอง, Ant. ้สะอาด, บริสุทธิ์, Example: เขาตั้งใจจะถือเพศพรหมจรย์ไปจนตลอดชีวิตโดยจะไม่ยอมให้ความชั่วร้ายมาแปดเปื้อนเขาได้, Thai definition: ติดสิ่งที่ทำให้เกิดสกปรกหรือน่ารังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปดเปื้อน[v.] (paētpeūoen) EN: sully ; soil ; smear ; be soiled ; be sullied ; smirch ; tarnish ; contaminate ; stain   
ปลอมปน[v.] (plømpon) EN: be contaminated ; be adulterated ; be polluted   
ปนเปื้อน[v.] (ponpeūoen) EN: contaminate ; infect ; pollute   FR: contaminer
ปนเปื้อน[adj.] (ponpeūoen) EN: contaminated ; dirty ; infected ; polluted   FR: contaminé ; pollué
ทำให้เป็นพิษ[v. exp.] (thamhai pen phit) EN: pollute ; poison ; contaminate   FR: polluer

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTAMINATE    K AH0 N T AE1 M AH0 N EY2 T
CONTAMINATED    K AH0 N T AE1 M AH0 N EY2 T AH0 D
CONTAMINATES    K AH0 N T AE1 M AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contaminate    (v) (k @1 n t a1 m i n ei t)
contaminated    (v) (k @1 n t a1 m i n ei t i d)
contaminates    (v) (k @1 n t a1 m i n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s,vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P) [Add to Longdo]
汚染水[おせんすい, osensui] (n) contaminated water; polluted water; dirty water [Add to Longdo]
事故米[じこまい, jikomai] (n) rice contaminated by an accident [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
污染区[wū rǎn qū, ㄖㄢˇ ㄑㄩ, / ] contaminated area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contaminate \Con*tam"i*nate\ (-n[asl]t), a.
   Contaminated; defiled; polluted; tainted. "Contaminate
   drink." --Daniel.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contaminate \Con*tam"i*nate\ (k[o^]n*t[a^]m"[i^]*n[=a]t), v. t.
   [imp. & p. p. {Contaminated}; p. pr. & vb. n.
   {Contaminating}.] [L. contaminatus, p. p. of contaminare to
   bring into contact, to contaminate, fr. contamen contagion,
   for contagmen; con- + root of tangere to touch. See
   {Contact}.]
   To soil, stain, or corrupt by contact; to tarnish; to sully;
   to taint; to pollute; to defile.
   [1913 Webster]
 
      Shall we now
      Contaminate our figures with base bribes? --Shak.
   [1913 Webster]
 
      I would neither have simplicity imposed upon, nor
      virtue contaminated.           --Goldsmith.
 
   Syn: To pollute; defile; sully; taint; tarnish; soil; stain;
     corrupt.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contaminate
   v 1: make impure; "The industrial wastes polluted the lake"
      [syn: {pollute}, {foul}, {contaminate}]
   2: make radioactive by adding radioactive material; "Don't drink
     the water--it's contaminated" [ant: {decontaminate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top