Search result for

container

(73 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -container-, *container*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
container[N] ตู้บรรจุสินค้า
container[N] ภาชนะใส่ของ, See also: หีบบรรจุ, Syn. holder, box, package

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
container(คันเท'เนอะ) n. ภาชนะ,ที่ใส่

English-Thai: Nontri Dictionary
container(n) ที่ใส่ของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
containerตู้บรรทุก, ตู้สินค้า (ก. ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Container gardeningการจัดสวนในภาชนะ [TU Subject Heading]
Container industryอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Container portsท่าเทียบตู้สินค้า [TU Subject Heading]
Container shipsเรือคอนเทนเนอร์ [TU Subject Heading]
Containerizationการขนส่งระบบตู้สินค้า [TU Subject Heading]
Containersตู้ขนส่งสินค้า [TU Subject Heading]
Containersบรรจุภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Containersภาชนะ,ภาชนะบรรจุ [การแพทย์]
Containers, Air-Tightที่อากาศเข้าไม่ได้ [การแพทย์]
Containers, Bulkภาชนะบรรจุยาฉีดที่ผสมแล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Paint factories, container yards.โรงงานทาสี ลานเก็บตู้คอนเท็นเนอร์ Pilot (2008)
Object we seek, rectangular storage container, dimensions 2 meters by 0.5 meter by 66 centimeters.สิ่งที่เราค้นหา คือตู้บรรจุสินค้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูง2เมตร กว้างครึ่งเมตร ลึก66เซนติเมตร Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I cannot be contained in any container.ฉันจะไม่ยอม.. ถูกขังอยู่ในตู้ ไม่ว่าตู้ไหนๆ! Bolt (2008)
Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers to cater for the demands of globalized industrial production.อู่ต่อเรือผลิตถังน่ำมัน,เรือขนส่ง และถังก๊าซ เพื่อปรนเปรอความต้องการ ของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก Home (2009)
500 million containers are transported every year.500 ล้านตู้คอนเทนเนอร์ ถูกขนส่งทุกปี Home (2009)
There must be over a thousand containers in there.ในนั้นน่ะ มีตู้คอนเทนเนอร์ เป็นพัน ๆ ตู้ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Do so with extreme caution then contact me the minute that you've secured the container.แล้วก็ระวังตัวให้ดีด้วยล่ะ เข้าไปแล้ว แจ้งฉันทันที ที่ได้คอนเทนเนอร์ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
We're going to follow them as soon as they pick up their container;เราจะตามพวกนั้นไปทันทีที่พวกนั้น Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I need to see them in order to locate the container.ผมขอดูหน่อยจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I know where the container is, Carl.ผมรู้ว่ามันอยู่ไหนน่า คาร์ล Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
We want to be in position to follow that container once they move out.เราต้องประจำตำแหน่งเพื่อติดตามตู้คอนเทนเนอร์ ทันทีที่พวกเขาเคลื่อนย้ายมัน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Because I've got a source in the Port Authority container yard who's using terms like "weapons of mass destruction," so naturally I'm wondering if that's why the Joint Chiefs are having a meeting.เพราะผมได้รับข้อมูล จากในการท่าเรือ มีการใช้อาวุธที่ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ อาวุธทำลายล้างสูง ที่ผมจะถามคุณ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
containerHe emptied the container of its contents.
containerHowever much the container is the best in Japan, if the contents are third class then isn't it completely meaningless?
containerThese containers are airtight.
containerThis food will keep for a week in an airtight container.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาชนะ[N] container, See also: utensil, ware, vessel, receptacle, Example: ถ้าของคาวหวานเต็มบาตร เด็กวัดก็จะถ่ายใส่ภาชนะอื่นแทน, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ
ผอก[N] container, See also: utensil, Syn. ข้าวห่อ, Example: แม่ตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมผอกให้พ่อนำไปกินกลางวันทุกวัน, Thai definition: ข้าวที่เอาไปกิน
จุ๊บ[N] tube, See also: container, Count unit: อัน, Thai definition: หลอดสำหรับรับของไหลเช่นลมหรือไอน้ำเป็นต้นให้ผ่านเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุหีบห่อ[v. exp.] (banju hīphø) EN: packaging ; containers ; packaging material   
บรรจุภาชนะอัดลม[X] (banju phātchana atlom) EN: in airtight containers   
ข้อง[n.] (khǿng) EN: bamboo container for caught fish ; fishtrap ; fish container   FR: panier de pêche [m]
คอนเทนเนอร์[n.] (khønthēnnoē) EN: container   FR: conteneur [m]
กระบอก[n.] (krabøk) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container   FR: cylindre [m] ; tube [m] ; logement [m] ; cavité [f]
กระถาง[n.] (krathāng) EN: flowerpot ; pot ; widemouthed earthen jar ; pot-shaped container ; basin ; vessel   FR: pot [m] ; bac [m] ; cruche [f] ; pot de fleurs [m]
กระติบ[n.] (kratip) EN: bamboo container for holding cooked glutinous rice   FR: récipient en bambou destiné à contenir du riz glutineux
ภาชนะ[n.] (phāchana) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle   FR: récipient [m]
ภาชนะ[n.] (phātchana) EN: container ; utensil ; ware ; vessel ; receptacle   FR: récipient [m] ; vaisselle [f]
เรือบรรทุกสินค้าตู้คอนเทนเนอร์[n. exp.] (reūa banthuk sinkhā tū khønthēnnoē) EN: container vessel   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTAINER    K AH0 N T EY1 N ER0
CONTAINERS    K AH0 N T EY1 N ER0 Z
CONTAINER'S    K AH0 N T EY1 N ER0 Z
CONTAINERS'    K AH0 N T EY1 N ER0 Z
CONTAINERIZE    K AH0 N T EY1 N ER0 AY2 Z
CONTAINERIZED    K AH0 N T EY1 N ER0 AY2 Z D
CONTAINERBOARD    K AH0 N T EY1 N ER0 B AO2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
container    (n) (k @1 n t ei1 n @ r)
containers    (n) (k @1 n t ei1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Containerschiff {n}container ship [Add to Longdo]
Container-Logistik {f}container logistics [Add to Longdo]
Containerwagen {m}container car [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
お鉢[おはち, ohachi] (n) container for boiled rice [Add to Longdo]
カーゴテナー[, ka-gotena-] (n) (roll) box pallet (from cargo container) [Add to Longdo]
コンテナ(P);コンテナー[, kontena (P); kontena-] (n) container; (P) [Add to Longdo]
コンテナーバッグ;コンテナバッグ[, kontena-baggu ; kontenabaggu] (n) container bag [Add to Longdo]
コンテナオブジェクト[, kontenaobujiekuto] (n) {comp} container object [Add to Longdo]
コンテナファイル[, kontenafairu] (n) {comp} container file [Add to Longdo]
コンテナリゼーション[, kontenarize-shon] (n) containerization; containerisation [Add to Longdo]
コンテナ船[コンテナせん, kontena sen] (n) container ship [Add to Longdo]
タッパー;タッパ;タッパーウェア[, tappa-; tappa ; tappa-uea] (n) plastic container usually for food (from Tupperware) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, ] container; cup [Add to Longdo]
[ān, , ] container [Add to Longdo]
集装箱[jí zhuāng xiāng, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄤ, / ] container (for shipping) [Add to Longdo]
集装箱船[jí zhuāng xiāng chuán, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄤ ㄔㄨㄢˊ, / ] container ship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Container \Con*tain"er\, n.
   1. One who, or that which, contains; particularly, an
    artifactual object that is designed to contain some fluid
    or solid material, object or objects, especially for
    convenience in transporting the contained objects.
    [1913 Webster]
 
   2. a large metallic box designed to hold many smaller boxes
    or packages, and used for convenience in loading and
    unloading large quantities of freight, such as on ships,
    trains, or airplanes.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 container
   n 1: any object that can be used to hold things (especially a
      large metal boxlike object of standardized dimensions that
      can be loaded from one form of transport to another)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Container [kɔnteːnr] (n) , s.(m )
   container
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top