Search result for

consumption

(74 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consumption-, *consumption*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consumption[N] การใช้หมดไป, Syn. expenditure, using up
consumption[N] การบริโภค, Syn. ingestion, intake, uptake
consumption[N] ปริมาณการบริโภค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consumption(คันซัมพฺ'เชิน) n. การบริโภค,การเผาผลาญ,การใช้สินค้าหรือการบริการที่มีค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่แลกเปลี่ยนได้,วัณโรค,โรคที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม, Syn. consuming,utilization

English-Thai: Nontri Dictionary
consumption(n) การบริโภค,วัณโรคปอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consumption๑. วัณโรค [มีความหมายเหมือนกับ phthisis ๑ และ tuberculosis]๒. การบริโภค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
consumptionการบริโภค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
consumption taxภาษีโภคภัณฑ์ [ดู use tax] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consumptionการบริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumptionโภคยกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Consumption (Economics)บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Consumption functionพันธภาพการบริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumption functionฟังก์ชันการบริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumption policyนโยบายการบริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumption taxภาษีการบริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Consumptionper capitaการบริโภคต่อหัว [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The fat lady was just about to die of consumption.หญิงอ้วนตายเพราะกินจุ WarGames: The Dead Code (2008)
No spring escapes the demands of agriculture, which accounts for 70% of humanity's water consumption.ไม่มีน้ำสักหยดที่หลุดรอดการเกษตรไปได้ ซึ่งเป็นปริมาณ 70% ของการบริโภคน้ำของมนุษย์ Home (2009)
Most consumer goods travel thousands of kilometers from the country of production to the country of consumption.สินค้าบริโภคส่วนใหญ่ ท่องเที่ยวไปหลายพันกิโลเมตร จากประเทศผู้ผลิต สู่ประเทศผู้บริโภค Home (2009)
Headed for the world's major hubs of consumption, such as Dubai.เมืองที่เป็นผู้นำแห่งการบริโภคระดับโลก ได้แก่ ดูไบ Home (2009)
Even though these hothouses are now irrigated drop by drop, water consumption continues to increase along with exports.แม้แต่บ้านที่ร้อนก็ใช้ ระบบน้ำหยดเพื่อทำให้เย็นลงได้ การบริโภคน้ำยังคงเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการส่งออก Home (2009)
smoking on the premises, setting fire to the premises, consumption of alcohol on the premises, consumption of drugs on the premises, consumption of pornography on the premises, teacher abuse, glue abuse, self abuse,ก่อไฟในพื้นที่ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ เสพยาในพื้นที่ ดูหนังโป๊/ภาพโป๊ในพื้นที่ Everyone (2009)
Human blood consumption, or clinical vampirism,การดื่มเลือดมนุษย์ หรือทางการแพทย์ เรียกว่าพวกคลั่งลัทธิแวมไพร์ The Performer (2009)
Our lives are not for public consumption.ชีวิตเราไม่เป็นสาธารณูปโภค The Real Ghostbusters (2009)
Our electricity consumption is up two percent.การใช้ไฟฟ้าของเราเพิ่มขึ้นถึงสองเปอร์เซ็นต์ Hell-O (2010)
Well, I gotta tell you, Olivia, that video was never meant for public consumption.คือว่า... คลิปนั่นเอาไว้ดูส่วนตัว Bad Reputation (2010)
I needed Cammy to go away...not to be splayed out for public consumption.ฉันต้องการให้เเคมมี่ไสหัวไปให้พ้น... ไม่ใช่ ในสถานที่สาธารณะชน Home (2010)
I needed Cammy to go away, not to be splayed out for public consumption.ฉันต้องการให้เเคมมี่ไสหัวไปให้พ้น ไม่ใช่ ในสถานที่สาธารณะชน Turning and Turning (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consumptionA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
consumptionA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
consumptionAlcohol consumption is increasing every year.
consumptionDisposable income is what counts for the level of personal consumption.
consumptionIn general people were against the consumption tax.
consumptionJapan's consumption of rice is decreasing.
consumptionMany consumers rose up against the consumption tax.
consumptionMany of us are hostile to the consumption tax.
consumptionThe consumption tax is now 5 percent in Japan.
consumptionThe price doesn't include consumption tax.
consumptionThe price includes the consumption tax.
consumptionThe reduced price of luxury goods is just window dressing to make the new consumption tax look better.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชีวจิต[N] bio-organic consumption, See also: consumption based on bio-organic foods, Example: ชีวจิต เป็นวิถีการดำรงชีวิต และการบริโภคอาหารที่เน้นความเป็นธรรมชาติ, Thai definition: การดำรงชีวิตโดยใช้ธรรมชาติเป็นหลัก
ความสิ้นเปลือง[N] wastage, See also: consumption, spending, Example: ในส่วนของฝ่ายค้านมองว่าการทุบตึกเพื่อสร้างใหม่เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินในช่วงที่เม็ดเงินมีจำกัด, Thai definition: การหมดไปสิ้นไปโดยใช่เหตุ, การใช้หมดไปสิ้นไปเกินควร
เครื่องอุปโภคบริโภค[N] consumer goods, See also: consumption goods, consumable goods, consumables, Syn. ของกินของใช้, Ant. สินค้าที่ใช้ในการลงทุน, Example: เครื่องอุปโภคบริโภคจะมีราคาสูงขึ้นทุกครั้งที่มีการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ, Thai definition: สิ่งของสำหรับกินหรือใช้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบริโภค [n.] (kān børiphōk) EN: consumption   FR: consommation [f]
การบริโภคเหล้า[n. exp.] (kān børiphōk lao) EN: liquor consumption   FR: consommation d'alcool [f]
การบริโภคภายในประเทศ[n. exp.] (kān børiphōk phāinai prathēt) EN: local consumption ; domestic consumption   FR: consommation intérieure [f]
การบริโภคพลังงาน[n. exp.] (kān børiphōk phalang-ngān) EN: energy consumption   
การบริโภคยาสูบ[n. exp.] (kān børiphōk yāsūp) EN: tobacco consumption   FR: consommation de tabac [f]
การใช้ทุน[n. exp.] (kān chai thun) EN: capital consumption   
การควบคุมการบริโภคเหล้า[n. exp.] (kān khūapkhum kān børiphōk lao) EN: liquor-consumption control   
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน[n. exp.] (kān uppaphōkbøriphōk phāk ēkkachon) EN: private consumption   
ค่าใช้จ่าย[n.] (khāchaijāi) EN: expenses ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; allocation   FR: coût [m] ; dépense [f] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f]
ภาษีโภคภัณฑ์[n. exp.] (phāsī phōkkhaphan) EN: consumption tax ; use tax ; excise duty   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSUMPTION    K AH0 N S AH1 M P SH AH0 N
CONSUMPTION    K AH0 N S AH1 M SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consumption    (n) (k @1 n s uh1 m p sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholkonsum {m}consumption of alcohol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) {comp} environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei [Add to Longdo]
コンサンプション[, konsanpushon] (n) consumption [Add to Longdo]
マスコンサンプション[, masukonsanpushon] (n) mass consumption [Add to Longdo]
一般消費税[いっぱんしょうひぜい, ippanshouhizei] (n) general consumption tax [Add to Longdo]
過ごす(P);過す[すごす, sugosu] (v5s,vt) (1) to pass (time); to spend; (2) to overdo (esp. of one's alcohol consumption); to drink (alcohol); (3) (arch) to take care of; to support; (suf,v5s) (4) to overdo; to do too much; (5) to ... without acting on it; (P) [Add to Longdo]
過剰消費[かじょうしょうひ, kajoushouhi] (n) over-consumption [Add to Longdo]
過剰摂取[かじょうせっしゅ, kajousesshu] (n,vs) overdose; excessive consumption [Add to Longdo]
外需[がいじゅ, gaiju] (n) foreign consumption; (P) [Add to Longdo]
強い肴[しいざかな, shiizakana] (n) (See 懐石料理・1) side dish served in order to encourage the consumption of alcohol (kaiseki cuisine) [Add to Longdo]
原単位[げんたんい, gentan'i] (n) output level (e.g. in manufacturing); consumption rate (e.g. fuel, power); intensity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消费税[xiāo fèi shuì, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] consumption tax; sales tax, #15,648 [Add to Longdo]
消费资料[xiāo fèi zī liào, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄗ ㄌㄧㄠˋ, / ] consumption data [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
消費電力[しょうひでんりょく, shouhidenryoku] power consumption [Add to Longdo]
低消費電力[ていしょうひでんりょく, teishouhidenryoku] low power consumption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consumption \Con*sump"tion\ (?; 215), n. [L. consumptio: cf. F.
   consomption.]
   1. The act or process of consuming by use, waste, etc.;
    decay; destruction.
    [1913 Webster]
 
       Every new advance of the price to the consumer is a
       new incentive to him to retrench the quality of his
       consumption.             --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. The state or process of being consumed, wasted, or
    diminished; waste; diminution; loss; decay.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med.) A progressive wasting away of the body; esp., that
    form of wasting, attendant upon pulmonary phthisis and
    associated with cough, spitting of blood, hectic fever,
    etc.; pulmonary phthisis; -- called also {pulmonary
    consumption}.
    [1913 Webster]
 
   {Consumption of the bowels} (Med.), inflammation and
    ulceration of the intestines from tubercular disease.
 
   Syn: Decline; waste; decay. See {Decline}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consumption
   n 1: the process of taking food into the body through the mouth
      (as by eating) [syn: {consumption}, {ingestion}, {intake},
      {uptake}]
   2: involving the lungs with progressive wasting of the body
     [syn: {pulmonary tuberculosis}, {consumption}, {phthisis},
     {wasting disease}, {white plague}]
   3: (economics) the utilization of economic goods to satisfy
     needs or in manufacturing; "the consumption of energy has
     increased steadily" [syn: {consumption}, {economic
     consumption}, {usance}, {use}, {use of goods and services}]
   4: the act of consuming something [syn: {consumption}, {using
     up}, {expenditure}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top