Search result for

console

(79 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -console-, *console*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
console[N] คอนโซล, See also: ตำแหน่งด้านหน้ารถที่มีหน้าปัดต่างๆ อยู่
console[VT] ทำให้รู้สึกสะดวกสบาย, Syn. comfort
console with[PHRV] ปลอบโยน, See also: ปลอบใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
remote consoleส่วนเฝ้าคุมระยะไกลจอเฝ้าคุมระยะไกลหมายถึง จอภาพหรืออุปกรณ์อื่นที่ผู้ควบคุมการดำเนินการของเครื่อง ใช้สั่งงาน เช่น ส่งข้อมูลเข้าเครื่อง หรือสั่งให้เครื่องเริ่มกระทำการ (execute) แต่เนื่องจากอุปกรณ์นี้อยู่ห่างจากตัวเครื่อง การควบคุมจึงต้องมีสายการสื่อสารเชื่อมโยงติดต่อกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
console(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทำให้สบายใจขึ้น,ทำให้อุ่นใจ,ปลอบขวัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
console๑. ส่วนเฝ้าคุม๒. จอเฝ้าคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
consoleส่วนเฝ้าคุม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
console๑. ส่วนเฝ้าคุม๒. จอเฝ้าคุม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Be consoled that your life has saved manyส่วนเจ้าคงทำได้เพียงปลอบใจตัวเอง Portrait of a Beauty (2008)
There was a Nokia 7710 taken from the console.มีการใช้โนเกีย 7710 จากด้านหน้ารถ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We can't even console ourselves that our enemy is just as tired as we are.ปลอบตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ ว่าศัตรูเราก็เหนื่อย Body of Lies (2008)
Let's get this console running, now;มาทำให้ไอ้เครื่องนี้มันทำงานกันเถอะ Changeling (2008)
It's a battery pack for a video game console.สำหรับเครื่องเกม Five the Hard Way (2008)
For a video game console.ใว้ใช้กับเครื่องเล่นวิดิโอเกมส์ The Price (2008)
No, not from my console.ไม่ได้ มันไม่ได้มาจากเครื่องผม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
But these consoles just came on.แต่แผงควบคุม กำลังทำงาน Air: Part 1 (2009)
I'm making sure we still have enough power to control these consoles when approaching the star.ฉันจะทำให้แน่แน่ใจ เรายังคงมีพลังงานเพียงพอ เพื่อควบคุมแผงควบคุมเหล่านั้น เมื่อกำลังเข้าใกล้ดวงดาว Earth (2009)
To bring someone else up to speed-- [slaps console decidedly]พาใครสักคนมาเพื่อเพิ่มความเร็ว... Darkness (2009)
Looking for an active console somewhere.มาหาสิ่งที่ยังทำงานในบางจุด Darkness (2009)
When you lose, you'll be able to console yourself that I've prevented you from confessing to a mass murder.ถ้านายแพ้ นายจะต้องไป ปลอบขวัญตัวเองบ้างแล้ว นั่นคือสิ่งผมจะปกป้องนาย จากการสำนึกบาป ในการฆาตกรรมหมู่ Playing Cards with Coyote (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consoleHe consoled himself with the thought that it might have been worse.
consoleI consoled him with his favorite food.
consoleThe following day, however, the doctor consoled him by telling him that his chances of being able to leave hospital in time for New Year celebrations were good.
consoleThe grieving woman was consoled by her friends.
consoleWe consoled each other.
consoleWith this his spirit will be consoled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกขวัญ[V] comfort, See also: console, soothe, reassure, commiserate with, hearten, Syn. ปลอบขวัญ, Example: รัฐบาลเรียกขวัญและกำลังใจของชาวประมงไทยให้กลับคืนมา, Thai definition: กล่าวปลอบใจ
ปลอบโยน[V] soothe, See also: console, comfort, cheer up, Syn. ปลอบใจ, ปลอบประโลม, Example: ผมร้องไห้ใหญ่เมื่อเห็นกรงนกร้างว่างเปล่า พ่อปลอบโยนว่านกมันจะต้องกลับมาอีก, Thai definition: พูดเอาอกเอาใจให้คลายอารมณ์ขุ่นหมอง
ปลอบประโลม[V] console, See also: comfort, soothe, Syn. ปลอบใจ, ปลอบ, Example: เด็กๆ มักจะต้องมีคุณย่าหรือคุณยายไว้เพื่อปลอบประโลมหลังจากที่ถูกพ่อดุ หรือ ถูกแม่ตี
เล้าโลม[V] wheedle, See also: console, soothe, appease, coax, cajole, Syn. โลมเล้า, โลม, โอ้โลม, Example: เขาค่อยๆ เล้าโลมทั้งคำพูดและการคลอเคลียใกล้ชิด เพื่อให้เธอยกโทษให้
โอ้โลม[V] console, See also: soothe, comfort, Syn. ปลอบโยน, เอาใจ, Example: เขาพยายามโอ้โลมเธอให้คลายความโศกเศร้า
โอ๋[V] console, See also: soothe, comfort, Syn. ปลอบ, Example: พวกสาวๆ พากันโอ๋เขาที่ขาแพลง เพราะวิ่งประสานงากับฝ่ายตรงข้าม ในการแข่งกีฬาของหมู่บ้าน
บำรุงขวัญ[V] console, See also: comfort, Example: ผู้ช่วย อ. ตร. ออกตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญแก่ตำรวจ และตำรวจตระเวนชายแดน, Thai definition: ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้มีขวัญหรือกำลังใจที่ดี
รับขวัญ[V] console, See also: comfort, Syn. ปลอบ, ปลอบโยน, Thai definition: ปลอบโยนให้ขวัญกลับมาสู่ตัว
ประโลม[V] console, See also: solace, comfort, pander, entertain, delight, Syn. ทำให้พึงใจ, ทำให้เบิกบาน, ทำให้พอใจ, เอาอกเอาใจ, ทำให้สบายใจ, Example: แม่มักจะปลอบประโลมลูกน้อยเสมอเวลาร้องไห้, Thai definition: ทำให้เป็นที่เบิกบานพึงอกพึงใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwan) EN: console ; give moral support   
เกมกด[n.] (kēmkot) FR: console de jeux [f]
แผงควบคุม[n. exp.] (phaēng khūapkhum) EN: control panel ; console   FR: pupitre de commande [m] ; console [f]
แผงควบคุมเกม[n. exp.] (phaēng khūapkhum kēm) EN: games console   FR: console de jeux (vidéo) [f]
ปลอบใจ[v.] (pløpjai) EN: comfort ; console ; appease   FR: réconforter ; consoler ; soulager ; tranquiliser ; apporter un réconfort ; rassurer
ปลอบขวัญ[v.] (pløpkhwan) EN: soothe ; comfort ; console   
ปลอบประโลม[v. exp.] (pløp pralōm) EN: console ; comfort ; soothe   
ปลอบโยน[v.] (pløpyōn) EN: soothe ; console ; comfort ; cheer up   FR: réconforter ; consoler
ประโลม[v.] (pralōm) EN: console ; solace ; comfort ; pander ; entertain ; delight   
เรียกขวัญ[v. exp.] (rīek khwan) EN: comfort ; console ; soothe ; reassure ; commiserate with ; hearten   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSOLE    K AA1 N S OW0 L
CONSOLE    K AH0 N S OW1 L
CONSOLED    K AH0 N S OW1 L D
CONSOLES    K AH0 N S OW1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
console    (n) (k o1 n s ou l)
console    (v) (k @1 n s ou1 l)
consoled    (v) (k @1 n s ou1 l d)
consoles    (n) (k o1 n s ou l z)
consoles    (v) (k @1 n s ou1 l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konsolenschelle {f}console clamp [Add to Longdo]
Konsolfräsmaschine {f} [techn.]console milling machine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲーム機[ゲームき, ge-mu ki] (n) console; game console; game machine; gaming machine [Add to Longdo]
コンソール[, konso-ru] (n) (1) {comp} (computer) console; (2) single console for multiple diving gauges [Add to Longdo]
コンソールアプリケーション[, konso-ruapurike-shon] (n) {comp} console application [Add to Longdo]
コンソールタイプ[, konso-rutaipu] (n) console type [Add to Longdo]
コンソールプログラム[, konso-rupuroguramu] (n) {comp} console program [Add to Longdo]
コンソールポート[, konso-rupo-to] (n) {comp} console port [Add to Longdo]
慰める[なぐさめる, nagusameru] (v1,vt) to comfort; to console; to amuse; (P) [Add to Longdo]
音響調整卓[おんきょうちょうせいたく, onkyouchouseitaku] (n) (See 音声調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer [Add to Longdo]
音声調整卓[おんせいちょうせいたく, onseichouseitaku] (n) (See 音響調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer [Add to Longdo]
制御卓[せいぎょたく, seigyotaku] (n) {comp} (operator) console [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自慰[zì wèi, ㄗˋ ㄨㄟˋ, ] console oneself; masturbate; onanism; masturbation, #28,047 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンソール[こんそーる, konso-ru] console [Add to Longdo]
コンソールポート[こんそーるぽーと, konso-rupo-to] console port [Add to Longdo]
制御卓[せいぎょたく, seigyotaku] (operator) console [Add to Longdo]
操作卓[そうさたく, sousataku] (operator) console [Add to Longdo]
表示操作卓[ひょうじそうさたく, hyoujisousataku] display console [Add to Longdo]
補助コンソール[ほじょコンソール, hojo konso-ru] auxiliary console [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Console \Con*sole"\, v. t. [imp. & p. p. {Consoled}; p. pr. &
   vb. n. {Consoling}.] [L. consolari,. p. p. consolatus; con- +
   solari to console, comfort: cf. F. consoler. See {Solace}.]
   To cheer in distress or depression; to alleviate the grief
   and raise the spirits of; to relieve; to comfort; to soothe.
   [1913 Webster]
 
      And empty heads console with empty sound. --Pope.
   [1913 Webster]
 
      I am much consoled by the reflection that the religion
      of Christ has been attacked in vain by all the wits and
      philosophers, and its triumph has been complete. --P.
                          Henry.
 
   Syn: To comfort; solace; soothe; cheer; sustain; encourage;
     support. See {Comfort}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Console \Con"sole\, n. [F.]
   1. (Arch.)
    (a) A bracket whose projection is not more than half its
      height.
    (b) Any small bracket; also, a console table.
      [1913 Webster]
 
   2. (Computers) The keyboard and monitor of a computer
    considered together.
    [GG]
 
   3. (Engineering) The controlling portion of an electrical,
    electronic, or mechanical device or system, from which the
    operator may observe the state of the system as indicated
    by gauges or on some form of {display[n3]}, and may direct
    or control the action of the system.
    [GG +PJC]
 
   4. the desklike controlling unit of an organ containing the
    keyboard, pedals, stops, etc. by means of which the organ
    is played.
    [PJC]
 
   5. a home entertainment device such as a television, radio,
    phonograph, CD player, or combination of these, designed
    as a piece of furniture, to stand on the floor rather than
    on a table or in a separate cabinet; -- also used
    attributively in the phrase {console model}.
    [PJC]
 
   {Console table}, a table whose top is supported by two or
    more consoles instead of legs.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 console
   n 1: a small table fixed to a wall or designed to stand against
      a wall [syn: {console table}, {console}]
   2: a scientific instrument consisting of displays and an input
     device that an operator can use to monitor and control a
     system (especially a computer system)
   3: an ornamental scroll-shaped bracket (especially one used to
     support a wall fixture); "the bust of Napoleon stood on a
     console"
   4: housing for electronic instruments, as radio or television
     [syn: {cabinet}, {console}]
   v 1: give moral or emotional strength to [syn: {comfort},
      {soothe}, {console}, {solace}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 console
  n.
 
   1. The operator's station of a {mainframe}. In times past, this was a
   privileged location that conveyed godlike powers to anyone with fingers on
   its keys. Under Unix and other modern timesharing OSes, such privileges are
   guarded by passwords instead, and the console is just the {tty} the system
   was booted from. Some of the mystique remains, however, and it is
   traditional for sysadmins to post urgent messages to all users from the
   console (on Unix, /dev/console).
 
   2. On microcomputer Unix boxes, the main screen and keyboard (as opposed to
   character-only terminals talking to a serial port). Typically only the
   console can do real graphics or run {X}.
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 console
    consul
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top