Search result for

consistently

(27 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consistently-, *consistently*, consistent
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have to study English consistently. There's no other way.นายต้องตั้งใจเรียน ไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว My Tutor Friend (2003)
Efforts to locate him have consistently failed, and to this day, his whereabouts remain a mystery.มีการพยายามตามหาตัวเขา แต่ต่างก็พบกับความล้มเหลว จนถึงทุกวันนี้ ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Consistently.มีเหตุผลว่ะ The Sweet Taste of Liberty (2005)
It is the only way to consistently avoid signal triangulation.มันเป็นทางเดียวที่จะหลบสัญญาณตรวจจับบของเรา Live Free or Die Hard (2007)
But Reverend Newlin, you must be aware of polls that show consistently growing supportแต่โพลล์ออกมาแล้วนะคะ ท่านสาธุคุณนิวลิน ผลที่ออกมาแสดงให้เห็นชัดว่า The First Taste (2008)
And was consistently thoughtful.และมีความรอบคอบเสมอ We're So Happy You're So Happy (2008)
You are so consistently inconsistent.นี่ลูกช่างทำตัวขัดแย้งเสมอเลยนะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Despite this Kitazato consistently declaring his innocence the judges decided that DNA evidence is absolute and found him guilty.ถึงแม้ว่าคิตะซาโต้ จะพยายามยื่นอุทธรณ์ ว่าเขาบริสุทธ์... .... แต่ศาลก็ยังตัดสินใจ ใช้ผลDNAเป็นหลักฐานหลัก... Episode #1.8 (2009)
Consistently, yes.อย่างสม่ำเสมอด้วย ใช่ Star Trek (2009)
When tested, she consistently responds as our Agent Dunham would under similar circumstances.จากการทดสอบแล้ว เธอตอบสนองเหมือนกับ เอเยนต์ดันแฮมของเรา ภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายๆกัน The Plateau (2010)
(Thirteen) If her adrenal hormone levels are consistently low, we'll replace them.(չ) дѺҡǡ䵢ͧ ӵʹ เราจะทดแทนมัน Last Temptation (2011)
AND CONSISTENTLY, ALMOST OBSTINATELY...มีการกระทำที่ต่อเนื่อง แสดงถึงความดันทุรัง... Silva ได้หนีไปแล้ว Skyfall (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consistentlyHe has consistently endeavored to help the poor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ขาดสาย[ADV] continuously, See also: consistently, Syn. ไม่ขาดระยะ, ต่อเนื่อง, Example: สายฝนที่พรำลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้งานชะงักล่าช้าลงไปอีก, Thai definition: อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเรื่อยไป
คงเส้นคงวา[ADV] constantly, See also: consistently, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
เสมอต้นเสมอปลาย[ADV] consistently, See also: constantly, persistently, Syn. สม่ำเสมอ, Example: คนไทยหลักนิยมมีอยู่ว่า บุตรหลานใครเรียนเก่ง เรียนดีเสมอต้นเสมอปลาย จะส่งเสริมให้เรียนแพทย์ เรียนวิศวะ, Thai definition: ไม่เปลี่ยนแปลง
คงเส้นคงวา[ADV] consistently, See also: constantly, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าผู้ครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
เสมอมา[ADV] consistently, See also: persistently, all along, Syn. ตลอดมา, Example: การเพิ่มขึ้นของประชากรจีนในประเทศจึงอยู่ในอัตราส่วนที่สูงเสมอมาและสูงกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[adv.] (lum-lum døn-døn) EN: inconsistently ; unsteadily   
เรื่อย[X] (reūay) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently   FR: continuellement ; constamment ; sans cesse
ตลอดมา[adv.] (taløt mā) EN: all along ; all the time ; consistently ; all the time up till now   FR: jusqu'ici (dans le temps) ; jusqu'à aujourd'hui ; lusqu'à nos jours

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSISTENTLY    K AH0 N S IH1 S T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consistently    (a) (k @1 n s i1 s t @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一貫して[いっかんして, ikkanshite] (exp) consistently [Add to Longdo]
終始[しゅうし, shuushi] (n,vs) (1) beginning and end; from beginning to end; doing a thing from beginning to end; (adv) (2) consistently; the whole time; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consistently \Con*sist"ent*ly\, adv.
   In a consistent manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consistently
   adv 1: in a systematic or consistent manner; "they
       systematically excluded women" [syn: {systematically},
       {consistently}] [ant: {inconsistently},
       {unsystematically}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top