Search result for

consistent

(67 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consistent-, *consistent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consistent[ADJ] ที่สอดคล้องกัน, Syn. compatible, in accord

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consistent(คันซิส'เทินทฺ) adj. มั่นคง,ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น,เห็นพ้อง,ลงรอยกัน., Syn. according ###A. inconsistent -Conf. constant
inconsistent(อินคันซิส' เทินทฺ) n. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน, เข้ากันไม่ได้, ขัดกัน, ไม่เป็นไปตามที่ว่า., See also: inconsistently adv., Syn. incompatible, incongruent

English-Thai: Nontri Dictionary
consistent(adj) มั่นคง,เหนียวแน่น,คงเส้นคงวา,ไม่เปลี่ยนแปลง,เหมาะ
inconsistent(adj) ไม่คงเส้นคงวา,ขัดกัน,ไม่แน่นอน,ไม่ลงรอยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consistent equationsสมการต้องกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The symptoms are consistent with poisoning.อาการมันสอดคล้องกับการโดนพิษ Valiant (2008)
You are so consistently inconsistent.นี่ลูกช่างทำตัวขัดแย้งเสมอเลยนะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Memory loss is consistent with the disease,สูญเสียความทรงจำซึ่งสอดคล้องกับโรคนี้ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Everything's consistent with purcell's story.ทุกอย่างดูสอดคล้องกับเรื่องของเพอร์เซล Hey! Mr. Pibb! (2009)
Look, inspectors went through the place, alright? Initial report says the explosion's consistent with a meth lab.ฟังน่ะ ทีมตรวจสอบไปที่นั่นแล้ว บักทึกเบื้องต้นบอกว่า การระเบิดเกิดขึ้นจากการทดทอง Emotional Rescue (2009)
WITHIN THE BLOG ENTRIES CONSISTENT WITH EACH SEPARATE PERSON-- WORDS LIKE "SODA" AND "POP."คนนึงใช้ขีด อีกคนนึงใช้วรรค Soul Mates (2009)
WHAT HAVE WE GOT? ALL 4 VICTIMS WERE ABDUCTED AT DIFFERENT TIMES OF DAY. IT WAS NEVER CONSISTENT.นอกจากในบล็อกแล้ว ไม่มีอะไรน่าสงสัยทั้งในโทรศัพท์แล้วก็คอมของคุณสนิกกี้ Soul Mates (2009)
WAS THE M.O. CONSISTENT?รูปคดีสอดคล้องกันไหม? ไม่ค่ะ Zoe's Reprise (2009)
WAS THE SIGNATURE CONSISTENT?แล้วร่องรอยเฉพาะล่ะ? ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ.. Zoe's Reprise (2009)
That's consistent with the first two abductions.เช่นเดียวกับการลักพาตัวในสองคดีแรก A Shade of Gray (2009)
Everything about how Kyle Murphy was taken is consistent with the previous abductions.วิธีที่ไคล์ เมอร์ฟีถูกลักพาตัว เหมือนกับการลักพาตัวสองคดีแรกทุกอย่าง A Shade of Gray (2009)
Lancaster had to hit Kyle to make the wounds consistent with Rollins' victims.แลงคาสเตอร์จำเป็นต้องตีไคล์ เพื่อให้เกิดแผลที่เหมือนกับของเหยื่อของโรลินส์ A Shade of Gray (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consistentHe has consistently endeavored to help the poor.
consistentHe isn't consistent with himself.
consistentHer behavior is consistent with her words.
consistentHis daily behavior is not consistent with his principles.
consistentShe is consistent in her opinions.
consistentThe story is consistent with the evidence.
consistentWestern thought is consistent.
consistentWhat he said yesterday is not consistent with what he had said last week.
consistentWhat he's saying just isn't consistent.
consistentWhat you say now isn't consistent with what you said before.
consistentYou are not consistent.
consistentYou are not consistent in your actions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ขาดสาย[ADV] continuously, See also: consistently, Syn. ไม่ขาดระยะ, ต่อเนื่อง, Example: สายฝนที่พรำลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้งานชะงักล่าช้าลงไปอีก, Thai definition: อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเรื่อยไป
คงเส้นคงวา[ADV] constantly, See also: consistently, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
เสมอต้นเสมอปลาย[ADV] consistently, See also: constantly, persistently, Syn. สม่ำเสมอ, Example: คนไทยหลักนิยมมีอยู่ว่า บุตรหลานใครเรียนเก่ง เรียนดีเสมอต้นเสมอปลาย จะส่งเสริมให้เรียนแพทย์ เรียนวิศวะ, Thai definition: ไม่เปลี่ยนแปลง
คงเส้นคงวา[ADV] consistently, See also: constantly, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าผู้ครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
เสมอมา[ADV] consistently, See also: persistently, all along, Syn. ตลอดมา, Example: การเพิ่มขึ้นของประชากรจีนในประเทศจึงอยู่ในอัตราส่วนที่สูงเสมอมาและสูงกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้อง[v.] (khløng) EN: rhyme with ; be consistent with ; coordinate ; harmonize   FR: harmoniser ; accorder ; rimer
กลมกลืน[adj.] (klomkleūn) EN: harmonious ; congenial ; consistent   FR: harmonieux
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed   
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[adj.] (lum-lum døn-døn) EN: undulating ; inconsistent ; uneven   
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[adv.] (lum-lum døn-døn) EN: inconsistently ; unsteadily   
พ้อง[adj.] (phøng) EN: same ; identical ; alike ; unanimous ; consistent ; synonymous   FR: identique ; semblable ; pareil ; synonyme
เรื่อย[X] (reūay) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently   FR: continuellement ; constamment ; sans cesse
เสมอต้นเสมอปลาย[v. exp.] (samoētonsamoēplāi) EN: be consistent   
สัมพันธ์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with   FR: être en relation ; être associé ; être lié
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSISTENT    K AH0 N S IH1 S T AH0 N T
CONSISTENTLY    K AH0 N S IH1 S T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consistent    (j) (k @1 n s i1 s t @ n t)
consistently    (a) (k @1 n s i1 s t @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
folgerichtig; logisch; stimmig; schlüssig; konsequent {adj} | folgerichtiger; logischer; stimmiger; schlüssiger; konsequenter | am folgerichtigsten; am logischsten; am stimmigsten; am schlüssigsten; am konsequentestenconsistent | more consistent | most consistent [Add to Longdo]
übereinstimmend; vereinbar; in Einklang stehend (mit) {adj}consistent (with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一貫して[いっかんして, ikkanshite] (exp) consistently [Add to Longdo]
筋が通る[すじがとおる, sujigatooru] (exp,v5r) (See 筋が立つ) to make sense; to be consistent; to be logical; to stand to reason; to be coherent [Add to Longdo]
筋が立つ[すじがたつ, sujigatatsu] (exp,v5t) (See 筋が通る) to make sense; to be consistent [Add to Longdo]
筋の通らない[すじのとおらない, sujinotooranai] (exp,adj-i) (See 筋の通った) illogical; inconsistent [Add to Longdo]
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na,adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical [Add to Longdo]
首尾一貫[しゅびいっかん, shubiikkan] (n,vs) consistent; unchanging from beginning to end [Add to Longdo]
首尾一貫した[しゅびいっかんした, shubiikkanshita] (adj-f) consistent [Add to Longdo]
終始[しゅうし, shuushi] (n,vs) (1) beginning and end; from beginning to end; doing a thing from beginning to end; (adv) (2) consistently; the whole time; (P) [Add to Longdo]
辻褄が合う[つじつまがあう, tsujitsumagaau] (exp,v5u) (See 辻褄) to be consistent; to be coherent [Add to Longdo]
辻褄の合わない[つじつまのあわない, tsujitsumanoawanai] (exp,adj-i) incoherent; inconsistent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, / ] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent, #6,087 [Add to Longdo]
一致字[yī zhì zì, ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, ] consistent phonogram(s) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
矛盾データ[むじゅんデータ, mujun de-ta] inconsistent data [Add to Longdo]
論理矛盾[ろんりむじゅん, ronrimujun] (logically) inconsistent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consistent \Con*sist"ent\, a. [L. consistens, p. pr.: cf. F.
   consistant.]
   1. Possessing firmness or fixedness; firm; hard; solid.
    [1913 Webster]
 
       The humoral and consistent parts of the body.
                          --Harvey.
    [1913 Webster]
 
   2. Having agreement with itself or with something else;
    having harmony among its parts; possesing unity;
    accordant; harmonious; congruous; compatible; uniform; not
    contradictory.
    [1913 Webster]
 
       Show me one that has it in his power
       To act consistent with himself an hour. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       With reference to such a lord, to serve and to be
       free are terms not consistent only, but equivalent.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   3. Living or acting in conformity with one's belief or
    professions.
    [1913 Webster]
 
       It was utterly to be at once a consistent Quaker and
       a conspirator.            --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consistent
   adj 1: (sometimes followed by `with') in agreement or consistent
       or reliable; "testimony consistent with the known facts";
       "I have decided that the course of conduct which I am
       following is consistent with my sense of responsibility
       as president in time of war"- FDR [ant: {inconsistent}]
   2: capable of being reproduced; "astonishingly reproducible
     results can be obtained" [syn: {reproducible}, {consistent}]
     [ant: {irreproducible}, {unreproducible}]
   3: marked by an orderly, logical, and aesthetically consistent
     relation of parts; "a coherent argument" [syn: {coherent},
     {consistent}, {logical}, {ordered}] [ant: {incoherent}]
   4: the same throughout in structure or composition; "bituminous
     coal is often treated as a consistent and homogeneous
     product" [syn: {consistent}, {uniform}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top