Search result for

considerate

(57 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -considerate-, *considerate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
considerate[ADJ] ที่คิดถึงความคิดของผู้อื่น, Syn. thoughtful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ,เห็นอกเห็นใจ,ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful ###A. inconsiderate
inconsiderate(อินคันซิด' เดอเรท) adj. ไม่เกรงใจ, ไม่คำนึงถึงคนอื่น, เลินเล่อ, ไม่สนใจ, หุนหันพลันแล่น., See also: inconsiderately adv. inconsiderateness, inconsideration n., Syn. thoughtless, negligent

English-Thai: Nontri Dictionary
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
inconsiderate(adj) ไม่นึกถึงผู้อื่น,ไม่เกรงใจ,ไม่สนใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Would have been considerate if you'd left a note.คงจะดีถ้าคิดถึงคนอื่นบ้าง แค่ทิ้งข้อความบอกไว้ Dead Like Me: Life After Death (2009)
How considerate of you.ช่างคิดจังเลยนะเธอ Timebomb (2009)
that's awfully considerate.นอกจากว่าฆาตกรรม ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยรายนี้ Cradle to Grave (2009)
Trying to act like you're very considerate toward everyone.พยายามทำตัวว่าพี่ เอาใจใส่ต่อทุก ๆ คน. Shining Inheritance (2009)
That's because it is a Japanese virtue to be considerate and respectful.นั่นก็เพราะคนญี่ปุ่นคิดถึงสิทธิและความต้องการของผู้อื่นมากกว่าของตนไงล่ะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Oh, that's right. You were very considerate in your eighth month.ตอนนั้นคุณก็มีเด็ก8เดือนอยู่ในท้องด้วยเหมือนกัน A Little Night Music (2010)
That's considerate of them.ช่างคิดน่าดู Hello, Bandit (2010)
But you need to be somewhat considerate.แต่คุณก็น่าจะนึกถึงคนอื่นบ้าง Episode #1.12 (2010)
They need to be more considerate.ผมอยากจะตำหนิพวกเขาจริงๆ Episode #1.13 (2010)
So considerate.เขาดูเหมือนเอาใจใส่เธอดีน่ะ Episode #1.7 (2010)
The fellow, who runs away at this time, is not a very considerate person.เพื่อน,ใครหนีไปตอนนี้ ไม่น่าเห็นอกเห็นใจอย่างมาก Episode #1.4 (2010)
You'll room with Beth from now on, so be considerate.เธอได้ใช้ห้องเดียวกับเบ็ธนะ ฉันตัดสินใจแล้ว Black Swan (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
considerateDoris is considerate of everybody's feelings.
considerateHe is a considerate father.
considerateHis nephew was brought up to be modest and considerate.
considerateHow considerate of you.
considerateIt was really considerate of you to lend me $500 when I was in difficulties.
considerateIt was very considerate of Mr Yamada to send his secretary a bouquet of flowers on her birthday.
considerateMy friend Kei is beautiful, but she is not considerate to others.
considerateOne should be considerate about things and considerate of people.
considerateShe is bright, friendly, kind, and considerate. In brief, she is a good person.
considerateShe is considerate of others.
considerateWe should be considerate to the old.
considerateYou're considerate but don't you think you might not need to work a little more at understanding the niceties of the human sprit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นแก่[V] think of, See also: considerate of, for the sake of, Syn. เห็นกับ, Example: อาจารย์เห็นแก่ความลำบากของเขาเลยไม่เอาผิดในกรณีนี้, Thai definition: ให้ความสำคัญหรือคำนึงถึง
ความเกรงใจ[N] considerateness, See also: thougthfulness, Syn. ความเกรงอกเกรงใจ, Ant. ความเห็นแก่ตัว, Example: เขาเอ่ยปากขอความช่วยเหลือด้วยความเกรงใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmjai) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate   FR: manquer de générosité
มีกะใจ[X] (mī ka jai) EN: willing ; considerate ; generous   FR: prévenant ; attentionné ; généreux ; bienveillant
พลั้งเผลอ[v.] (phlanhphloē) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless   
ถนอมน้ำใจ[v. exp.] (thanøm nāmjai) EN: keep the goodwill of ; refrain from hurting ; be considerate   
ทะนุบำรุง[v.] (thanubamrung) EN: foster ; cherish ; nurture ; be considerate of   FR: pourvoir ; subvenir
ไว้หน้า[v.] (wainā) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o.   FR: respecter l'amour-propre
ยั้งคิด[v.] (yangkhit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSIDERATE    K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
considerate    (j) (k @1 n s i1 d @ r @ t)
considerately    (a) (k @1 n s i1 d @ r @ t l ii)
considerateness    (n) (k @1 n s i1 d @ r @ t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
よく出来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character [Add to Longdo]
デリカシー[, derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness [Add to Longdo]
気回り無い;気回りない[きまわりない, kimawarinai] (exp) inconsiderate (of rudeness, danger or rules) [Add to Longdo]
血も涙もない;血も涙も無い[ちもなみだもない, chimonamidamonai] (exp,adj-i) cold-blooded; unfeeling; heartless; heart of stone; inconsiderate [Add to Longdo]
思いやる(P);思い遣る[おもいやる, omoiyaru] (v5r) (See 思いやり) to be considerate; to sympathize with; to sympathise with; (P) [Add to Longdo]
心無い;心ない[こころない, kokoronai] (adj-i) thoughtless; inconsiderate; tasteless; cruel [Add to Longdo]
心有る[こころある, kokoroaru] (adj-pn) thoughtful; considerate; sensible [Add to Longdo]
未練未酌がない;未練未酌が無い[みれんみしゃくがない, mirenmishakuganai] (exp,adj-i) (arch) unsympathetic and inconsiderate; coldhearted [Add to Longdo]
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i,int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体贴[tǐ tiē, ㄊㄧˇ ㄊㄧㄝ, / ] considerate (of other people's needs), #9,804 [Add to Longdo]
有心眼[yǒu xīn yǎn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] considerate; thoughtful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Considerate \Con*sid"er*ate\ (k[o^]n*s[i^]d"[~e]r*[asl]t), a.
   [L. consideratus, p. p.]
   1. Given to consideration or to sober reflection; regardful
    of consequences or circumstances; circumspect; careful;
    esp. careful of the rights, claims, and feelings of
    others.
    [1913 Webster]
 
       Of dauntless courage and considerate pride.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       [AE]neas is patient, considerate, and careful of his
       people.                --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The wisest and most considerate men in the world.
                          --Sharp.
    [1913 Webster]
 
   2. Having respect to; regardful. [R.]
    [1913 Webster]
 
       They may be . . . more considerate of praise. --Dr.
                          H. More.
 
   Syn: Thoughtful; reflective; careful; discreet; prudent;
     deliberate; serious. See {Thoughtful}. --
     {Con*sid"er*ate*ly}, adv. -- {Con*sid"er*ate*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 considerate
   adj 1: showing concern for the rights and feelings of others;
       "friends considerate enough to leave us alone" [ant:
       {inconsiderate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top