Search result for

consequently

(38 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consequently-, *consequently*, consequent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consequently[ADV] ดังนั้น, Syn. therefore, hence, for this reason

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consequently(คอน'ซะเควินทฺลี) adv. ผลที่สุดก็คือ,เพราะฉะนั้น, Syn. hence,therefore -Conf. subsequently

English-Thai: Nontri Dictionary
consequently(adv) เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,ผลที่สุดก็คือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you answer no to these questions and are consequently in denial?คุณเพิ่งจะตอบไม่ ให้กับคำถามเหล่านี้ แล้วก้อตอบไม่ตลอดหรือป่าว Confessions of a Shopaholic (2009)
Consequently, the group Had a very smallเพราะเหตุนี้กลุ่มจึงมีเพียงช่องและโอกาสเล็กที่หาทางกลับไป Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that, consequently, this country is at war with Germany.- ขอบคุณ คุณเชอร์ชิล - ยินดีพะยะค่ะ ที่รัก The King's Speech (2010)
Consequently, if Amy and I choose to bring new life into this world, it will be accomplished clinically, with fertility experts in a lab with petri dishes.ดังนั้นถ้า เอมี่กับชั้นเลือก ที่จะนำชีวิตน้อยๆเข้ามาสู่โลกใบนี้ มันจะถูกจัดการแบบคลินิค The Robotic Manipulation (2010)
However, I'm in a chaos for 48 hours straight consequently.อย่างไรก็ตาม,ผมวุ่ยวายมา 48 ชม.ต่อเนื่ิองกัน Episode #1.4 (2010)
The closer the match, the easier the attack is to absorb, and, consequently, the less damage we take.ค่าที่ใกล้เคียงกับความถี่ของพลังงานนั้นมากที่สุด จะดูดซับพลังงานส่วนหนึ่งไว้ และผลที่เกิดขึ้นนั้นกับยานนั้น คือความเสียหายที่น้อยที่สุดที่ได้รับ Gauntlet (2011)
Consequently, he'll put himself in situations where he can feel the high from drawing blood, which he views as power and control over his life.ด้วยเหตุนั้น เขาจะทำให้ตัวเอง อยู่ในสถานการณ์ ที่เขาสามารถรู้สึกดีจากการได้เห็นเลือด ซึ่งเขามองว่าเป็นอำนาจ และการควบคุมในชีวิตที่เขาทำได้ The Bittersweet Science (2011)
Consequently, the foster families that did not have a child in their care when she visited, became her victims.ดังนั้น ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ ไม่มีเด็กในความดูแล ในขณะที่เธอไปหา จึงกลายเป็นเหยื่อของเธอ I Love You, Tommy Brown (2012)
Consequently, we believe that the killings will continue to escalate as the unsub strives to achieve his perfection.ดังนั้น เราเชื่อว่าการฆ่าจะยังมีต่อไปอีก เพราะอันซับจะพยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบ The Lesson (2012)
Consequently, you're very tightly...ดังนั้นคุณแน่นมาก ... Now You See Me (2013)
Consequently, this is someone working in solitude, having minimal interaction with others.ด้วยเหตุนั้น นี่คือคนที่ทำงานคนเดียว ติดต่อกับคนอื่นน้อย In the Blood (2013)
And that, consequently, this country is at war with Germany.และนั่น เป็นผลให้... ..ประเทศนี้ต้องทำสงคราม กับเยอรมัน The Imitation Game (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consequentlyI overslept and consequently couldn't join them.
consequentlyIt rained heavily, and consequently the baseball game was called off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วยเหตุฉะนี้[CONJ] consequently, See also: thus, therefore, for this reason, Syn. เพราะเหตุฉะนี้, เพราะเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: เขาป่วยไปเล็กน้อยด้วยเหตุฉะนี้เขาจึงไม่มา
ภายหลัง[ADV] later, See also: consequently, next, following days, Syn. คราวหลัง, ตอนหลัง, วันหลัง, Example: ถ้าปล่อยเด็กคนนี้ไป เขาอาจสร้างปัญหาในภายหลังให้เราก็ได้, Thai definition: ข้างหลังต่อจากเวลานี้ไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภายหลัง[adv.] (phāilang) EN: later ; afterward ; after ; consequently ; next ; following days ; in later days   FR: à la suite de ; par la suite
เพราะฉะนั้น[X] (phrǿ chanan) EN: for that reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as   FR: par conséquent ; en conséquence (de) ; pour cette raison
เพราะเหตุนี้[X] (phrǿ hēt nī) EN: for this reason ; therefore ; wherefore ; hence ; consequently ; in consequence ; so ; as   FR: à cause de ça
ต้องกัน[adv.] (tǿng kan) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSEQUENTLY    K AA1 N S AH0 K W AH0 N T L IY0
CONSEQUENTLY    K AA1 N S AH0 K W EH2 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consequently    (a) (k o1 n s i k w @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
この結果[このけっか, konokekka] (exp) consequently; as a result [Add to Longdo]
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence [Add to Longdo]
因って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; beca