Search result for

consequence

(63 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consequence-, *consequence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consequence[N] ตำแหน่งที่สำคัญ
consequence[N] ผล, See also: ผลลัพธ์, ผลสรุป, Syn. effect, outcome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consequence(คอน'ซะเควินซฺ) n. ผลลัพธ์,ผลที่ตามมา,ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง,ความสำคัญ -Phr. (in consequence ผลก็คือ), Syn. result,effect ###A. antecedent,cause

English-Thai: Nontri Dictionary
consequence(n) ผลลัพธ์,ผลสืบเนื่อง,ความสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consequencesคุณลักษณะของผลที่ได้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the consequences for your actionsผลที่ตามมาจากการกระทำของเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
I released him. I'll take the consequences.หม่อมฉันขอสารภาพฝ่าบาท หม่อมฉันปล่อยเขาเอง หม่อมฉันยอมรับผลของการกระทำ Lancelot (2008)
I know the consequences. I've accepted that.ฉันรู้ผลลัพท์ที่จะเกิดและยอมรับมัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
These are the consequences.ผลลัพท์ก็เป็นแบบนี้ล่ะ The Other Boleyn Girl (2008)
There are always consequences.ทุกอย่างมันมีผลตามมาเสมอ Jumper (2008)
I warned this council when it put its trust in Lord Miraz there would be consequences.ข้าเตือนในสภาแล้วเมื่อครั้งมอบ ความวางใจให้ลอร์ดมิราซ มันจะมีผลตามมา ไม่ ไม่ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
The consequence of a new bombing will no doubt have a devastating effect on Europe's tourist business.มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เพราะนี่คือหายนะอย่างแท้จริง ของการท่องเที่ยวในยุโรป Body of Lies (2008)
So if you decide not to sign, may dealt with the consequences.ดังนั้นถ้าคุณไม่เซ็น เหตุการ์ณบางอย่างอาจจะตามมา Quantum of Solace (2008)
Mr. President, you came to office promising peace, but no sooner did you get into the White House than US involvement in Vietnam deepened and the war was prolonged with calamitous consequences.ท่านปธน. ท่านเข้าไปยัง สำนักงานพร้อมสัญญาสร้างสันติภาพ แต่ท่านเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวได้ไม่นาน Frost/Nixon (2008)
Be that as it may, the direct consequences of your actions would have been that two of the convicted burglars would have escaped criminal prosecution.มันอาจมีผลที่ตามมา ในทางตรง จากการลงมือทำลงไปของท่าน ที่โจรย่องเบาสองคน Frost/Nixon (2008)
I just want to impress upon you how crucially important this moment is and how many potentially devastating consequences unplanned emotional disclosures could have.ผมเพียงอยากจะให้ท่านรู้ว่า ช่วงเวลานี้สำคัญมากแค่ไหน และอาจจะมีผลเสียหายใหญ่หลวงตามมาอีกมากแค่ไหน Frost/Nixon (2008)
If you ever carried out your proposed threat, you would experience such a shit storm of consequences, my friend, that your empty little head would be spinning faster than the wheels of your Schwinn bicycle back there.ถ้าคุณยื่นข้อเสนอที่เป็นคำขู่ คุณอาจจะได้รับผลกระทบที่ตามมา แบบนรกแตกได้สหายเอ๋ย หัวกลวงน้อยๆของคุณอาจจะกลิ้งหลุนๆ Burn After Reading (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consequenceAs a consequence of overwork, he became ill.
consequenceAutomation is bound to have important social consequences.
consequenceBut the rise in prices is a consequence of that policy.
consequenceHe calculated the consequences of his action.
consequenceHe changed his mind in consequence of the marriage.
consequenceHe had to answer for the consequences of the project.
consequenceHe wanted to do it, whatever the consequences.
consequenceIf anything goes wrong, I'll answer for the consequences.
consequenceIt is of little consequence to me.
consequenceIt is of no consequence to me that he is coming.
consequenceThat doctrine will no doubt lead to dismal consequences.
consequenceThat doctrine will no doubt lead to serious consequences.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิบาก[N] consequence of one's action, See also: result, fruit, retribution, Syn. ความวิบาก, Thai definition: ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วอันทำไว้แต่ปางก่อน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผลบุญ[N] good deeds, See also: consequence of merit/virtue, Ant. ผลกรรม, Example: คนไทยนิยมสะสมผลบุญด้วยการทำบุญและประกอบการกุศลเพื่อส่งผลไปในชาติหน้า, Thai definition: ผลที่เกิดจากการกระทำความดี
ผลสืบเนื่อง[N] consequence, Example: อาการแพ้ยาเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ร่างกายต่อต้านสารประกอบในตัวยานั้น, Thai definition: ผลที่ตามมา
ควันหลง[N] consequence, See also: aftermath, aftereffect, Syn. ผลพวง, Example: ควันหลงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลยังมีให้เห็นอย่างประปราย, Thai definition: เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วและกลับปรากฏกระเส็นกระสายขึ้นอีก
ผลพวง[N] consequence, See also: aftermath, aftereffect, Example: การที่เขาเป็นเด็กก้าวร้าวเป็นผลพวงมาจากพ่อแม่อย่าร้างกัน, Thai definition: ผลที่ตามมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
ดังนั้น[X] (dangnan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence   FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมา[X] (dōi mai khamneung theung phon thī ja tām mā) EN: regardless of the consequences   
ควันหลง[n.] (khwanlong) EN: consequence ; aftermath ; after effects   FR: conséquence [f]
ก็[adv.] (kø =kǿ) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well   FR: alors ; aussi ; de même ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout
กงเกวียนกำเกวียน[xp] (kong kwīen kam kwīen) EN: reap the consequences ; get what one deserves   
ลัพธ์[n.] (lap) EN: consequence ; aftermath   FR: conséquence [f]
หลาบ[v.] (lāp) EN: be afraid to do something ; have a lingering fear ; be scared   FR: craindre les conséquences
ผล[n.] (phon) EN: result ; effect ; consequence ; fruit ; success ; achievement   FR: produit [m] ; résultat [m] ; effet [m] ; conséquence [f] ; fruit [m] ; succès [m] ; réussite [f]
ผล[n.] (phon) EN: [classifier : fruits; results of our actions, general consequences; wages of sin; quotient (math), remainder (math)]   FR: [classificateur : fruits]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSEQUENCE    K AA1 N S AH0 K W AH0 N S
CONSEQUENCES    K AA1 N S AH0 K W EH2 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consequence    (n) (k o1 n s i k w @ n s)
consequences    (n) (k o1 n s i k w @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konsequenz {f} | Konsequenzen {pl}; Nachwirkung {f} | die Konsequenzen tragenconsequence | consequences | to bear the consequences [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
為(P);爲(oK);為め(io)[ため, tame] (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) [Add to Longdo]
因果関係[いんがかんけい, ingakankei] (n,adj-no) consequence; causal relationship; nexus [Add to Longdo]
帰結[きけつ, kiketsu] (n,vs) consequence; result; conclusion [Add to Longdo]
結果[けっか, kekka] (n-adv,n-t) (1) result; consequence; outcome; effect; (n,vs) (2) coming to fruition; bearing fruit; (P) [Add to Longdo]
結果責任[けっかせきにん, kekkasekinin] (n) responsibility for the consequences; absolute liability; moral responsibility; answerability [Add to Longdo]
後先[あとさき, atosaki] (n) front and rear; before and after; both ends; beginning and end; order; consequences; context [Add to Longdo]
後先考えず[あとさきかんがえず, atosakikangaezu] (exp,adv) without thinking of the consequences [Add to Longdo]
後難[こうなん, kounan] (n) future problems; consequences [Add to Longdo]
後腹[あとばら, atobara] (n) afterpains; repercussions; consequences [Add to Longdo]
最後[さいご, saigo] (n,adj-no) (1) last; end; conclusion; latest; most recent; (exp) (2) (after -tara form or -ta form followed by "ga") no sooner than; right after (often having negative consequences); (3) (arch) (See 最期) one's final moments; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niè, ㄋㄧㄝˋ, ] consequence of sin [Add to Longdo]
后果[hòu guǒ, ㄏㄡˋ ㄍㄨㄛˇ, / ] consequences; aftermath [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consequence \Con"se*quence\, n. [L., consequentia: cf. F.
   cons['e]quence. See {Consequent}.]
   1. That which follows something on which it depends; that
    which is produced by a cause; a result.
    [1913 Webster]
 
       Shun to taste,
       And shun the bitter consequence.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Logic) A proposition collected from the agreement of
    other previous propositions; any conclusion which results
    from reason or argument; inference.
    [1913 Webster]
 
   3. Chain of causes and effects; consecution.
    [1913 Webster]
 
       Such fatal consequence unites us three. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Link follows link by necessary consequence.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   4. Importance with respect to what comes after; power to
    influence or produce an effect; value; moment; rank;
    distinction.
    [1913 Webster]
 
       It is a matter of small consequence. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A sense of your own worth and consequence. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   {In consequence}, hence; for this cause.
 
   {In consequence of}, by reason of; as the effect of.
 
   Syn: Effect; result; end. See {Effect}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consequence
   n 1: a phenomenon that follows and is caused by some previous
      phenomenon; "the magnetic effect was greater when the rod
      was lengthwise"; "his decision had depressing consequences
      for business"; "he acted very wise after the event" [syn:
      {consequence}, {effect}, {outcome}, {result}, {event},
      {issue}, {upshot}]
   2: the outcome of an event especially as relative to an
     individual [syn: {consequence}, {aftermath}]
   3: having important effects or influence; "decisions of great
     consequence are made by the president himself"; "virtue is of
     more moment than security"; "that result is of no
     consequence" [syn: {consequence}, {import}, {moment}] [ant:
     {inconsequence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top