Search result for

consent

(87 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consent-, *consent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consent[N] การอนุญาต, Syn. approval, permission
consent[VI] ยอมรับ, See also: เห็นด้วย
consent[VI] ยอมให้ทำ, See also: อนุญาต
consent to[PHRV] อนุญาตให้, See also: ยินยอมให้เกิดหรือมี, Syn. agree to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consent(คันเซนทฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนุญาต,ความเห็นชอบ,การยินยอม. vt. อนุญาต,เห็นชอบ,ยินยอม -Id. (Silence gives consent การนิ่งเฉยคือการเห็นด้วย), Syn. compliance ###A. dissent
consentaneous(คอยเซนเท'เนียส) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,เป็นเอกฉันท์., See also: consentaneousness n. ดูconsentaneous consentaneity n. ดูconsentaneous
consentient(คันเซน'เชินทฺ) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,ซึ่งเห็นด้วย,
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ

English-Thai: Nontri Dictionary
consent(n) ความเห็นชอบ,การอนุมัติ,ความยินยอม
consent(vi) เห็นชอบ,อนุมัติ,ยินยอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consentความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consent of victimความยินยอมของเจ้าทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consent searchการตรวจค้นโดยความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consent, unanimousความยินยอมเป็นเอกฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consent, with the advice andด้วยคำแนะนำและยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consent (Law)ความยินยอม (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consent letter (n law ) หนังสือแสดงความยินยอม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you get the consent? No.ได้เอกสารให้ความยินยอมมารึปล่าว ยัง Not Cancer (2008)
Don't need consent for an autopsy.ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารให้ความยินยอมกับการชันสูตร Not Cancer (2008)
Consent to chemotherapy.ยอมให้ทำคีโมซะ Not Cancer (2008)
He'll never consent to petrosal vein sampling.เค้าไม่เคยตรวจpetrosal vein sampling Adverse Events (2008)
Go get her consent.ให้เธอเซ็นต์ยินยอม Lucky Thirteen (2008)
He didn't consent.เขาไม่ยินยอม The Itch (2008)
He consented to the surgery.เขายินยอมให้ผ่าตัด The Itch (2008)
Even if we had a donor, we'd still need your parents' consent to treat you.ถึงแม้ถ้าเรามีผู้บริจาค เราก็ยังคงต้องใช้พ่อแม่คุณ เซ็นต์อนุญาตให้รักษาคุณ Emancipation (2008)
Even without consent.โดยไม่ต้องเซ็นต์ยินยอม Emancipation (2008)
I think that covers the parental consent issue.ผมคิดว่านั่นครอบคลุมถึง เรื่องที่พ่อแม่ต้องอนุญาตนะ Last Resort (2008)
Madam Secretary, as scientists, we can't consent to this.ท่านรัฐมนตรี ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ เราไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ The Day the Earth Stood Still (2008)
In my office again without my prior consent,ในห้องทำงานผมโดยไม่ได้รับอนุญาติอีก Safe and Sound (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consentAll the members of the committee consented to my proposal.
consentFather consented to my leaving school.
consentHe consented on the spot.
consentHe consented to help the old lady.
consentHe consent to his daughter's marriage.
consentHe finally consented to our plan.
consentHe interpreted my silence as consent.
consentHer father reluctantly consented to her marriage.
consentHe withheld his consent.
consentHis father consented to my plan against his will.
consentHis mother will not consent to his going there alone.
consentI argued him into consent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำยินยอม[N] consent, Example: เจ้าของบัญชีจะต้องให้คำยินยอมเป็นหลักฐานต่อธนาคาร, Thai definition: ถ้อยคำยอมตามอย่างไม่ขัด
ไม่ขัดข้อง[V] consent to, See also: agree, allow, acquiesce, assent, concur, Syn. ยินยอม, ตกลง, Example: ข้าพเจ้าไม่ขัดข้องที่จะเป็นคนนำทางพาเขาไปเที่ยว
เห็นดีเห็นงาม[V] agree, See also: consent, assent, be of the same opinion, comply, concur, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นชอบ, เห็นด้วย, Example: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์ต่างเห็นดีเห็นงามกับแผนยุทธวิธีการประชุมที่สหรัฐเป็นผู้เสนอ
ยินยอม[V] consent, See also: agree, assent, approval, allow, Syn. ยอม, ตาม, Ant. ขัดขวาง, ขัด, ขัดขืน, ปฏิเสธ, Example: การหย่าร้างจะมีขึ้นได้เมื่อคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายยินยอม, Thai definition: คล้อยตามและยอมให้เป็นเช่นนั้น
ความเห็นพ้อง[N] agreement, See also: consent, approval, compliance, unanimity, Syn. ความเห็นด้วย, Ant. การปฏิเสธ, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การท้วงติง, การติง, Example: ทั้งลักกี้และแลนสกี้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า เบนจามินมีความผิด, Thai definition: ความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกัน
ยอม[V] agree, See also: consent, yield, submit, Syn. ยินยอม, Example: เหล่าประเทศในเอเชียยอมตกลงเปิดเสรีตลาดการเงิน เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพทางด้านการเงินให้แก่ภูมิภาค, Thai definition: อาการที่แสดงออกบอกให้รู้ว่าเห็นด้วย ไม่ขัด ตกลงปลงใจ
คล้อยตาม[V] comply with, See also: consent, go along with, Syn. เชื่อฟัง, เชื่อตาม, Ant. ขัดแย้ง, Example: เมื่อบุคคลมีความมั่นใจมากขึ้นโอกาสที่จะคล้อยตามผู้อื่นก็น้อยลง
ความยินยอม[N] agreement, See also: consent, Syn. ความยินยอมพร้อมใจ, Ant. ความดื้อ, ความดื้อรั้น, Example: การกระทำนี้เป็นความยินยอมของทั้ง 2 ฝ่าย
ความยินยอมพร้อมใจ[N] consent, See also: permission, approval, agreement, compliance, acquiescence, Syn. ความยินยอม, Ant. ความดื้อ, ความดื้อรั้น, Example: พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติด้วยความยินยอมพร้อมใจของประชาชนชาวไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney   FR: procuration [f] ; mandat [m]
ให้[v.] (hai = hāi) EN: permit ; allow ; let ; consent to   FR: permettre ; autoriser ; laisser ; consentir
เห็นชอบ[v. exp.] (henchøp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse   FR: approuver ; être en faveur de
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng tǿng kan) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably   
การหย่าโดยความยินยอม(ของ)ทั้งสองฝ่าย[n. exp.] (kān yā dōi khwām yinyøm (khøng) thang søng fāi) FR: divorce par consentement mutuel [m]
คล้อยตาม[v.] (khløitām) EN: comply with ; consent ; go along with   
ความยินยอม[n.] (khwām yinyøm) EN: agreement ; consent   FR: agrément [m]
ความยินยอมโดยปริยาย[n. exp.] (khwām yinyøm dōi pariyāi) EN: implied consent   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSENT    K AH0 N S EH1 N T
CONSENTS    K AH0 N S EH1 N T S
CONSENTED    K AH0 N S EH1 N T AH0 D
CONSENTED    K AH0 N S EH1 N AH0 D
CONSENTING    K AH0 N S EH1 N T IH0 NG
CONSENTING    K AH0 N S EH1 N IH0 NG
CONSENTINO    K AA0 N S EH0 N T IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consent    (v) (k @1 n s e1 n t)
consents    (v) (k @1 n s e1 n t s)
consented    (v) (k @1 n s e1 n t i d)
consenting    (v) (k @1 n s e1 n t i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
合意[ごうい, goui] Thai: เห็นพ้องด้วย English: consent

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zustimmung {f}; Zusage {f}; Einverständnis {n} (zu) | Zustimmungen {pl}; Zusagen {pl}; Einverständnisse {pl} | ohne Zustimmungconsent (to) | consents | unconsenting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend [Add to Longdo]
インフォームドコンセント[, info-mudokonsento] (n) informed consent [Add to Longdo]
コンセント[, konsento] (n) (1) electrical outlet (concentric plug); (2) consent; (3) concentric; (P) [Add to Longdo]
一諾[いちだく, ichidaku] (n) consent [Add to Longdo]
応諾[おうだく, oudaku] (n,vs) consent; compliance [Add to Longdo]
快諾[かいだく, kaidaku] (n,vs) ready consent [Add to Longdo]
許諾[きょだく, kyodaku] (n,vs) consent; (P) [Add to Longdo]
協議離婚[きょうぎりこん, kyougirikon] (n) divorce by consent [Add to Longdo]
肯んずる;肯ずる(io)[がえんずる, gaenzuru] (vz,vt) to consent; to allow; to accept [Add to Longdo]
合意[ごうい, goui] (n,vs,adj-no) agreement; consent; mutual understanding; accord; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consent \Con*sent"\, v. i. [imp. & p. p. {Consented}; p. pr. &
   vb. n. {Consenting}.] [F. consentir, fr. L. consentire,
   -sensum, to feel together, agree; con- + sentire to feel. See
   {Sense}.]
   1. To agree in opinion or sentiment; to be of the same mind;
    to accord; to concur.
    [1913 Webster]
 
       And Saul was consenting unto his death. --Acts.
                          viii. 1.
    [1913 Webster]
 
       Flourishing many years before Wyclif, and much
       consenting with him in jugdment.   --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. To indicate or express a willingness; to yield to
    guidance, persuasion, or necessity; to give assent or
    approval; to comply.
    [1913 Webster]
 
       My poverty, but not my will, consents. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And whispering "I will ne'er consent," -- consented.
                          --Byron.
 
   Syn: To accede; yield; assent; comply; agree; allow; concede;
     permit; admit; concur; acquiesce.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consent \Con*sent"\, v. t.
   To grant; to allow; to assent to; to admit. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Interpreters . . . will not consent it to be a true
      story.                  --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consent \Con*sent"\, n. [Cf. OF. consent.]
   1. Agreement in opinion or sentiment; the being of one mind;
    accord.
    [1913 Webster]
 
       All with one consent began to make excuse. --Luke
                          xiv. 18.
    [1913 Webster]
 
       They fell together all, as by consent. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Correspondence in parts, qualities, or operations;
    agreement; harmony; coherence.
    [1913 Webster]
 
       The melodious consent of the birds.  --Holland.
    [1913 Webster]
 
       Such is the world's great harmony that springs
       From union, order, full consent of things. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Voluntary accordance with, or concurrence in, what is done
    or proposed by another; acquiescence; compliance;
    approval; permission.
    [1913 Webster]
 
       Thou wert possessed of David's throne
       By free consent of all.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Capable, deliberate, and voluntary assent or
    agreement to, or concurrence in, some act or purpose,
    implying physical and mental power and free action.
    [1913 Webster]
 
   5. (Physiol.) Sympathy. See {Sympathy}, 4.
 
   Syn: Assent; acquiescence; concurrence; agreement; approval;
     permission. See {Assent}.
     [1913 Webster]
 
   {Age of consent} (Law), an age, fixed by statute and varying
    in different jurisdictions, at which one is competent to
    give consent. Sexual intercourse with a female child under
    the age of consent is punishable as rape.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consent
   n 1: permission to do something; "he indicated his consent"
   v 1: give an affirmative reply to; respond favorably to; "I
      cannot accept your invitation"; "I go for this resolution"
      [syn: {accept}, {consent}, {go for}] [ant: {decline},
      {refuse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top