Search result for

consecrated

(23 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consecrated-, *consecrated*, consecrat, consecrate
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But only with a samurai sword consecrated with a shinto blessing.ต้องใช้ดาบซามูไร ลงอาคมแบบชินโต Party On, Garth (2012)
All we need is the blood, consecrated ground, and a demon.ทั้งหมดที่เราต้องการก็คือเลือด พื้นดินศักดิ์สิทธิ์และปีศาจ Clip Show (2013)
Now that we got the consecrated ground,ตอนนี้ที่เรามีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ Sacrifice (2013)
These columns are all that remain of this oldest temple in the Roman forum, first consecrated to Saturn 2,500 years ago.คอลัมน์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ นี้วัดเก่าแก่ในฟอรั่มโรมัน ถวายแรกที่ดาวเสาร์ 2,500 ปีที่ผ่านมา The Clean Room (2014)
This location is consecrated ground for the League.สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของสหพันธ์ The Climb (2014)
I've got a deal with that old wino Father Andrews for the communion plonk, it's Don Cortez cheap shit that's not been consecrated, but don't tell the Catholics.ฉันมีข้อตกลงกับหลวงพ่อแอนดรูวส์ เรื่องไวน์ในพิธีศีลมหาสนิท ไวน์ดอน คอร์เทซ ราคาถูก ที่ยังไม่ได้ปลุกเสก แต่อย่าไปบอกพวกคาทอลิกล่ะ Smell the Weakness (2017)
This plot of earth at the summit of Ffynnon Garw is duly consecrated to receive the mortal remains of our dear friend and spiritual leader the Reverend Robert Jones.ผืนดินตรงจุดนี้ ณ. ยอดเขาแห่งฟินาฮ่อนการู The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, back before I consecrated my life to mozzarella,ก่อนที่ฉันจะผันตัวเป็นแม่บ้านหัวฟู Back in Business (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consecratedShe consecrated her life to the work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำพระพิพัฒน์สัตยา[N] consecrated water, Example: วันนี้มีพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของคณะรัฐมนตรี, Thai definition: น้ำที่ดื่มในเวลาถวายสัตย์ต่อพระเจ้าแผ่นดิน, Notes: (โบราณ)
น้ำสังข์[N] blessed water, See also: consecrated water poured out from the conch shell at the auspicious ceremony, Syn. น้ำพระพุทธมนต์, Example: คู่บ่าวสาวรับน้ำสังข์จากพ่อแม่ด้วยความปลื้มปิติ, Thai definition: น้ำพระพุทธมนต์ที่หลั่งจากสังข์ในงานพิธีมงคล เช่น งานแต่งงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำพระพิพัฒน์สัตยา[n. exp.] (nāmphraphiphatsattayā) EN: consecrated water   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSECRATED    K AA1 N S AH0 K R EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consecrated    (v) (k o1 n s i k r ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
三昧耶戒;三摩耶戒[さんまやかい, sanmayakai] (n) {Buddh} (See 伝法灌頂,阿闍梨) precepts given to an adherent prior to being consecrated as an Acharya (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
聖域[せいいき, seiiki] (n,adj-no) sacred precincts; sanctuary; consecrated ground; (P) [Add to Longdo]
注連(iK);標;七五三(iK)[しめ, shime] (n) (1) (See 注連縄) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil; (2) (arch) cordoned off [Add to Longdo]
巫者[ふしゃ, fusha] (n) virgin consecrated to a deity; shrine maiden; (spiritualistic) medium [Add to Longdo]
巫女;神子;巫子[みこ;ふじょ(巫女), miko ; fujo ( miko )] (n) (1) shrine maiden; virgin consecrated to a deity; (2) medium; sorceress [Add to Longdo]
饌米[せんまい, senmai] (n) offering of consecrated rice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consecrate \Con"se*crate\, v. t. [imp. & p. p. {Consecrated}; p.
   pr. & vb. n. {Consecrating}.]
   1. To make, or declare to be, sacred; to appropriate to
    sacred uses; to set apart, dedicate, or devote, to the
    service or worship of God; as, to consecrate a church; to
    give (one's self) unreservedly, as to the service of God.
    [1913 Webster]
 
       One day in the week is . . . consecrated to a holy
       rest.                 --Sharp.
    [1913 Webster]
 
   2. To set apart to a sacred office; as, to consecrate a
    bishop.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt consecrate Aaron and his sons. --Ex.
                          xxix. 9.
    [1913 Webster]
 
   3. To canonize; to exalt to the rank of a saint; to enroll
    among the gods, as a Roman emperor.
    [1913 Webster]
 
   4. To render venerable or revered; to hallow; to dignify; as,
    rules or principles consecrated by time. --Burke.
 
   Syn: See {Addict}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consecrated
   adj 1: solemnly dedicated to or set apart for a high purpose; "a
       life consecrated to science"; "the consecrated chapel";
       "a chapel dedicated to the dead of World War II" [syn:
       {consecrated}, {consecrate}, {dedicated}] [ant:
       {desecrated}]
   2: made or declared or believed to be holy; devoted to a deity
     or some religious ceremony or use; "a consecrated church";
     "the sacred mosque"; "sacred elephants"; "sacred bread and
     wine"; "sanctified wine" [syn: {consecrated}, {sacred},
     {sanctified}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top