Search result for

conscientious

(41 entries)
(1.346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conscientious-, *conscientious*, conscientiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conscientious[ADJ] ที่ทำด้วยความรู้สึกด้านดี, See also: ที่ควบคุมด้วยความรู้สึกในด้านดี, Syn. honest, scrupulous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conscientious(คอน?ีเอน'เชิส) adj. ซึ่งควบคุมโดยสติรู้ผิดรู้ชอบ,รอบคอบ,ระมัดระวัง., See also: conscientiousness n. ดูconscientious, Syn. honest

English-Thai: Nontri Dictionary
conscientious(adj) มีสติ,ระมัดระวัง,รอบคอบ,รู้สำนึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conscientious objectorผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conscientious objectionการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ขัดต่อมโนธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Father, Theodore advised to provide enrichment activities in these areas did so conscientiously until his death from myocardial infarction, November 10, 1974.พ่อ, ธีโอดอร์ ควรที่จะจัดให้มีการตกแต่ง กิจกรรมในพื้นที่เหล่านี้ Contact (1997)
And Bob Haldeman is a rigorous and a conscientious note taker.และบ๊อบ ฮาล์ดเดอแมนเป็นคนเข้มงวด และเป็นคนจดบันทึกที่รู้สึกไปในด้านดี Frost/Nixon (2008)
Someone as conscientious as you working here.บรีโชคดี ที่มีคนที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่อย่างเธอทำงานอยู่ที่นี่ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
He's a very conscientious driver.เขาเป้นคนขับรถที่เคารพกฏอย่างมากๆ Dentist of Detroit (2011)
She was super conscientious.เธอเป็นคนเอางานเอาการมาก Kick the Ballistics (2011)
I didn't know them well but they both were hard workers, conscientious...ฉันไม่ค่อยรู้จักพวกเขาดีเท่าไหร่ แต่พวกเขา ทำงานดี ทำงานหลัก มาตลอด Playtime (2012)
Even with conscientious parents.แม้แต่กับพ่อแม่ที่สมควร Dynamic Duets (2012)
You're a conscientious objector, and you joined the Army?คุณเป็นสำนึกทางมโนธรรมและ คุณเข้าร่วมในกองทัพหรือไม่ Hacksaw Ridge (2016)
Well, no, sir, I'm a conscientious cooperator.ก็ไม่มีครับฉันร่วมดำเนินการที่ ขยันขันแข็ง Hacksaw Ridge (2016)
You see, Private Doss is a conscientious objector.คุณจะเห็นดอสส่วนตัวเป็นสำนึก ทางมโนธรรม Hacksaw Ridge (2016)
But he is a legitimate conscientious objector, and he must be allowed to work as a combat medic, provided he qualifies in all other areas of his training.แต่เขาก็สำนึกทางมโนธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และเขาจะต้องได้รับอนุญาตให้ ทำงานเป็นแพทย์ต่อสู้ มีให้เขามีคุณสมบัติในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งหมดของการฝึกอบรมของเขา Hacksaw Ridge (2016)
"The defendant's rights as a conscientious objectorสิทธิของจำเลยในฐานะผู้คัดค้าน ที่ขยันขันแข็ง Hacksaw Ridge (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conscientiousConscientiously save money for one's old age.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
เป็นการเป็นงาน[adv.] (pen kān pen ngān) EN: seriously ; earnestly ; systematically ; conscientiously ; in a businesslike manner   
อย่างจริงจัง[adv.] (yāng jingjang) EN: seriously ; solemnly ; conscientiously   FR: sérieusement ; consciencieusement ; assidûment

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSCIENTIOUS    K AA2 N SH IY0 EH1 N SH AH0 S
CONSCIENTIOUSLY    K AA2 N CH IY0 EH1 N CH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conscientious    (j) (k o2 n sh i e1 n sh @ s)
conscientiously    (a) (k o2 n sh i e1 n sh @ s l ii)
conscientiousnes    (n) (k o2 n sh i e1 n sh @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriegsdienstverweigerer {m}conscientious objector [Add to Longdo]
Wehrdienstverweigerer {m}conscientious objector [Add to Longdo]
gewissenhaft {adj} | gewissenhafter | am gewissenhaftestenconscientious | more conscientious | most conscientious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
謹直[きんちょく, kinchoku] (adj-na,n) conscientious; scrupulous [Add to Longdo]
克明[こくめい, kokumei] (adj-na,n) detailed; elaborate; faithfulness; diligence; conscientiousness; (P) [Add to Longdo]
忠実忠実しい[まめまめしい, mamemameshii] (adj-i) (uk) hardworking; painstaking; diligent; conscientious; sincere [Add to Longdo]
丁寧(P);叮嚀[ていねい, teinei] (adj-na,n) polite; courteous; careful; care; kind; close; thorough; conscientious; (P) [Add to Longdo]
念入り[ねんいり, nen'iri] (adj-na,n) careful; scrupulous; thorough; conscientious; elaborate; deliberate; attentive; (P) [Add to Longdo]
念入れ[ねんいれ, nen'ire] (n) care; scrupulousness; conscientiousness [Add to Longdo]
律義;律儀[りちぎ, richigi] (adj-na,n) honesty; faithfulness; conscientiousness; integrity [Add to Longdo]
律義者;律儀者[りちぎもの, richigimono] (n) honest or conscientious person [Add to Longdo]
良心的兵役拒否[りょうしんてきへいえききょひ, ryoushintekiheiekikyohi] (n) conscientious objection [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有良心[yǒu liáng xīn, ㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄣ, ] conscientious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conscientious \Con`sci*en"tious\, a. [Cf. F. consciencieux, LL.
   conscientiosus.]
   1. Influenced by conscience; governed by a strict regard to
    the dictates of conscience, or by the known or supposed
    rules of right and wrong; -- said of a person.
    [1913 Webster]
 
       The advice of wise and conscientious men.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by a regard to conscience; conformed to the
    dictates of conscience; -- said of actions.
    [1913 Webster]
 
       A holy and conscientious course.   --Abp.
                          Tillotson.
 
   Syn: Scrupulous; exact; faithful; just; upright.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conscientious
   adj 1: characterized by extreme care and great effort;
       "conscientious application to the work at hand";
       "painstaking research"; "scrupulous attention to details"
       [syn: {conscientious}, {painstaking}, {scrupulous}]
   2: guided by or in accordance with conscience or sense of right
     and wrong; "a conscientious decision to speak out about
     injustice" [ant: {unconscientious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top