Search result for

conquer

(73 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conquer-, *conquer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conquer[VT] ชนะ, Syn. defeat, win, overcome
conquer[VI] ชนะ
conquer[VT] ได้มาด้วยการชนะสงคราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conquer(คอง'เคอะ) {conquered,conquering,conquers} vt. ปราบ,เอาชนะด้วยกำลัง,ได้มาโดยกำลัง,พิชิต,ยึดได้,เอาชนะด้วยอำนาจทางใจ. vi. ได้ชัยชนะ ., See also: conquerableness n. ดูconquer conqueringly adv. ดูconquer, Syn. overcome,p
conqueror(คอง'เคอเรอะ) n. ผู้พิชิต,ผู้มีชัย
unconquerable(อันคอง'เคอระเบิล) adj. พิชิตไม่ได้,บังคับไว้ไม่ได้,ระงับไว้ไม่อยู่, Syn. invincible

English-Thai: Nontri Dictionary
conquer(vt) ปราบ, เอาชนะ,พิชิต,ทำให้เป็นทาส
conqueror(n) ผู้ชนะ,ผู้พิชิต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have conquered the Old Religion. Its warnings mean nothing to me now.ข้าทำลายล้างลัทธิโบราณนั่นไปแล้ว, มันไม่มีความหมายอะไรกับข้าอีก Le Morte d'Arthur (2008)
I couldn't safeguard the shining achievements and territory... the former king conquered.หากข้าไม่สามารถรักษาอาณาเขตได้สำเร็จ แบบกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง The Kingdom of the Winds (2008)
You think these misfits can conquer me?แกคิดว่าไอ้พวกตัวประหลาด ไม่สมประกอบนี่จะชนะข้าได้งั้นเรอะ Inkheart (2008)
/He enslaved his conquered enemies /and forced them to build his Great Wall.ฮ่องเต้เกณฑ์เชลยศึกมาเป็นแรงงานทาส บังคับให้สร้างกำแพงเมือง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Most of them were conquered soldiers.ส่วนใหญ่เป็นทหารที่พ่ายศึก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Divide and conquer.แบ่งแยก เพื่อพิชิต The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Despite your vulnerability, you have taken possession of every habitat and conquered swathes of territory, like no other species before you.แม้ร่างกายจะอ่อนแอ แต่คุณกลับยึดครองทุกถิ่นที่อยู่ พิชิตทุกแผ่นดิน แบบที่ไม่เคยมีสายพันธ์ใดทำได้มาก่อน Home (2009)
But how can you conquer the world on an empty stomach?แต่คุณจะพิชิตโลกใบนี้ได้อย่างไร ด้วยท้องอันว่างเปล่า Home (2009)
In our race to conquer more land, we have reclaimed them as pasture for livestock, or as land for agriculture or building.ในขณะมนุษย์แย่งกันถือครองที่ดิน และได้ปรับเปลี่ยนเป็น ทุ่งหญ้าสำหรับปศุสัตว์ หรือพื้นที่ทำการเกษตรหรือก่อสร้าง Home (2009)
Good conquering Evil. The righteous prospering, the wicked suffering.ความดีเอาชนะความเลว ความชอบธรรมเอาชนะ Law Abiding Citizen (2009)
Gen-san, lets forget about Rindaman and concentrate on conquering Suzuran instead.เก็นจิ ลืมเรื่องรินดาแมนแล้วมาคิดว่า จะรวมซูซูรันอย่างไรดี Crows Zero II (2009)
We will conquer Suzuran!ทุกคนต้องเข้าร่วมและปฏิบัติตามจีพีเอส! Crows Zero II (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conquerAbandon a city to a conqueror.
conquerDo you know who conquered Mt. Everest first?
conquerHe conquered Mt. Everest.
conquerLack of money is a serious hindrance in their fight to conquer cancer.
conquerMy wish is to conquer this mountain.
conquerTanks and planes may defeat the troops but they cannot conquer the people.
conquerThe city was conquered, and he was driven out.
conquerThe day will soon come when we will conquer space and travel to the moon.
conquerThe Normans conquered England in 1066.
conquerThere's no sense acting all triumphant like a conquering hero over such a minor thing.
conquerThe soldiers sequestered food from the people they conquered.
conquerThus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้พิชิต[N] conqueror, See also: winner, subjugator, defeater, Syn. ผู้ชนะ, Ant. ผู้แพ้, ผู้ปราชัย, Example: แม้ว่าการดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์จะเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายต้องการเป็นผู้พิชิต, Count unit: คน
พิชิต[V] conquer, See also: defeat, vanquish, subdue, Syn. ชนะ, ปราบ, Example: เขาสามารถพิชิตคดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อนลงได้อย่างงดงาม, Thai definition: เอาชนะให้ได้หรือทำให้สำเร็จให้ได้ตามที่คาดหวังไว้
ปราบปราม[V] suppress, See also: conquer, repress, quash, subjugate, quell, put down, vanquish, Syn. กำจัด, ปราบ, ล้มล้าง, ทำลายล้าง, Example: รัฐบาลส่งทหารไปเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายในภาคใต้, Thai definition: ทำให้สงบราบคาบ
ชนะสงคราม[V] defeat the war, See also: conquer

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory   FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะสงคราม[v. exp.] (chana songkhrām) EN: defeat the war ; conquer   FR: gagner la guerre ; vaincre
พิชิต[v.] (phichit) EN: conquer ; defeat ; vanquish ; subdue ; overcome   FR: vaincre ; surmonter
พิชิตธรรมชาติ[v. exp.] (phichit thammachāt) EN: subdue nature ; conquer nature   
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out   FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater
ปราบปราม[v.] (prāpprām) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish   FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ตีตลาด[v. exp.] (tī talāt) EN: capture the market ; take over the market ; dominate the market ; market successfully ; sell well ; be a big seller   FR: conquérir le marché
วิชิต[v.] (wichit) EN: conquer ; subdue ; subjugate   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONQUER    K AA1 NG K ER0
CONQUERS    K AA1 NG K ER0 Z
CONQUERED    K AA1 NG K ER0 D
CONQUEROR    K AA1 NG K ER0 ER0
CONQUERING    K AA1 NG K ER0 IH0 NG
CONQUERORS    K AA1 NG K ER0 ER0 Z
CONQUEROR'S    K AA1 NG K ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conquer    (v) (k o1 ng k @ r)
conquers    (v) (k o1 ng k @ z)
conquered    (v) (k o1 ng k @ d)
conqueror    (n) (k o1 ng k @ r @ r)
conquering    (v) (k o1 ng k @ r i ng)
conquerors    (n) (k o1 ng k @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠交近攻[えんこうきんこう, enkoukinkou] (n) policy of cultivating distant countries while working to conquer those nearby [Add to Longdo]
降三世明王[ごうざんぜみょうおう, gouzanzemyouou] (n) {Buddh} Trailokyavijaya Vidya-raja; conqueror of the three worlds [Add to Longdo]
降魔[ごうま, gouma] (n) conquering the devil [Add to Longdo]
征く[ゆく, yuku] (v5k) to conquer; to subjugate [Add to Longdo]
征韓論[せいかんろん, seikanron] (n) policy of conquering Korea by military force [Add to Longdo]
征服者[せいふくしゃ, seifukusha] (n) conqueror [Add to Longdo]
席巻(P);席捲[せっけん, sekken] (n,vs) sweeping conquest; sweeping over; conquering; invading; (P) [Add to Longdo]
戦勝者[せんしょうしゃ, senshousha] (n) victor; victor troops; conqueror [Add to Longdo]
打ち勝つ;打ち克つ;打勝つ;打克つ[うちかつ, uchikatsu] (v5t,vi) (1) (打ち勝つ, 打勝つ only) to conquer (e.g. an enemy); to defeat; (2) to overcome (a difficulty); (3) (打ち勝つ, 打勝つ only) to out-hit [Add to Longdo]
大威徳明王[だいいとくみょうおう, daiitokumyouou] (n) {Buddh} Yamantaka Vidya-raja; conqueror of Death [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征服[zhēng fú, ㄓㄥ ㄈㄨˊ, ] conquer; subdue; vanquish [Add to Longdo]
征服者[zhēng fú zhě, ㄓㄥ ㄈㄨˊ ㄓㄜˇ, ] conqueror [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conquer \Con"quer\ (k[o^][ng]"k[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Conquered}; p. pr. & vb. n. {Conquering}.] [OF. conquerre,
   F. conqu['e]rir, fr. L. conquirere, -quisitum, to seek or
   search for, to bring together, LL., to conquer; con- +
   quaerere to seek. See {Quest}.]
   1. To gain or acquire by force; to take possession of by
    violent means; to gain dominion over; to subdue by
    physical means; to reduce; to overcome by force of arms;
    to cause to yield; to vanquish. "If thou conquer Rome."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       If we be conquer'd, let men conquer us. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We conquered France, but felt our captive's charms.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To subdue or overcome by mental or moral power; to
    surmount; as, to conquer difficulties, temptation, etc.
    [1913 Webster]
 
       By winning words to conquer hearts,
       And make persuasion do the work of fear. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To gain or obtain, overcoming obstacles in the way; to
    win; as, to conquer freedom; to conquer a peace.
 
   Syn: To subdue; vanquish; overcome; overpower; overthrow;
     defeat; rout; discomfit; subjugate; reduce; humble;
     crush; surmount; subject; master.
 
   Usage: {To Conquer}, {Vanquish}, {Subdue}, {Subjugate},
      {Overcome}. These words agree in the general idea
      expressed by overcome, -- that of bringing under one's
      power by the exertion of force. Conquer is wider and
      more general than vanquish, denoting usually a
      succession of conflicts. Vanquish is more individual,
      and refers usually to a single conflict. Thus,
      Alexander conquered Asia in a succession of battles,
      and vanquished Darius in one decisive engagement.
      Subdue implies a more gradual and continual pressure,
      but a surer and more final subjection. We speak of a
      nation as subdued when its spirit is at last broken,
      so that no further resistance is offered. Subjugate is
      to bring completely under the yoke of bondage. The
      ancient Gauls were never finally subdued by the Romans
      until they were completely subjugated. These words,
      when used figuratively, have correspondent meanings.
      We conquer our prejudices or aversions by a succesion
      of conflicts; but we sometimes vanquish our reluctance
      to duty by one decided effort: we endeavor to subdue
      our evil propensities by watchful and persevering
      exertions. Subjugate is more commonly taken in its
      primary meaning, and when used figuratively has
      generally a bad sense; as, his reason was completely
      subjugated to the sway of his passions.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conquer \Con"quer\ (k[o^][ng]"k[~e]r), v. i.
   To gain the victory; to overcome; to prevail.
   [1913 Webster]
 
      He went forth conquering and to conquer. --Rev. vi. 2.
   [1913 Webster]
 
      The champions resolved to conquer or to die. --Waller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conquer
   v 1: to put down by force or authority; "suppress a nascent
      uprising"; "stamp down on littering"; "conquer one's
      desires" [syn: {suppress}, {stamp down}, {inhibit},
      {subdue}, {conquer}, {curb}]
   2: take possession of by force, as after an invasion; "the
     invaders seized the land and property of the inhabitants";
     "The army seized the town"; "The militia captured the castle"
     [syn: {appropriate}, {capture}, {seize}, {conquer}]
   3: overcome by conquest; "conquer your fears"; "conquer a
     country"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top