Search result for

conjure

(45 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conjure-, *conjure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conjure[N] ร่ายเวทมนตร์
conjurer[N] ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น, Syn. conjuror
conjurer[N] ผู้ที่ร่ายมนต์, Syn. conjuror, magician, sorcerer
conjure up[PHRV] ทำให้หายเป็นปลิดทิ้ง (ราวกับใช้เวทมนตร์)
conjure up[PHRV] ทำให้เกิด(บางสิ่ง) ในใจ, See also: ก่อให้เกิด, ผุดขึ้นในใจ
conjure away[PHRV] ทำให้หายเป็นปลิดทิ้ง (ราวกับใช้เวทมนตร์)
conjure with[PHRV] แสดงกลกับ, See also: เล่นกลกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conjure(คอน'เจอะ) vt. อ้อนวอน,วิงวอน,ร่ายเวทมนตร์คาถา,เล่นกล vi. ร่ายเวทมนตร์,เรียกผ, Syn. beg,appeal,enchant,charm
conjurer(คอน'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน, Syn. magician

English-Thai: Nontri Dictionary
conjure(vi) ร่ายเวทมนตร์,เรียกผี,ปลุกผี,เล่นกล
conjure(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน
conjurer(n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A beast born of clay and conjured up only by the most powerful sorcerer.สัตว์ประหลาดที่ทำมาจากดินเหนียวแล้วทำการปลุกเสกโดยจอมเวทย์ผู้ทรงพลัง The Mark of Nimueh (2008)
It's conjured from clay by powerful magic... the type that can only be invoked by an ancient sorcerer, one who has the power to mirror the spirit of life.มันถูกปลุกเสกขึ้นมาจากดินเหนียวโดยใช้เวทย์มนต์ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของเวทย์มนต์โบราณ ผู้ที่ทำได้ต้องมีพลังในการสะท้อนพลังของชีวิต The Mark of Nimueh (2008)
The spirit of a dead man conjured from the grave.วิญญาณของคนที่ตายไปแล้ว ถูกปลุกจากหลุมฝังศพ Excalibur (2008)
I believe he has been conjured from the dead.ข้าเชื่อว่ามีคนปลุกเขาขึ้นมาจากความตาย Excalibur (2008)
The Questing Beast is a creature conjured by the powers of the Old Religion.อสูรปริศนาเสกสร้างขึ้นมาจากลัทธิศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ Le Morte d'Arthur (2008)
Like the animated film, it conjures up playfulness and humor.ก็เหมือนหนังการ์ตูน มันทั้งสนุกสนานแล้วก็ตลก Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Yeah, feel free to conjure up the name and number of that guy from last night.-ฉันไม่ยักเห็นเขา -เธอเห็นสิ แล้วทำไมเธอไม่เข้าไปคุยกับเขา The Night of the Comet (2009)
When you a imagine a woman eating out by herself, it may conjure a lonely image, but...เวลาที่คุณจินตนาการถึงผู้หญิงที่ต้องกินข้าวคนเดียว\ อาจคิดในใจว่าต้องโดดเดี่ยว แต่... Ohitori sama (2009)
I believe it has been conjured by sorcery.ข้าว่ามันต้องเกิดมาจากเวทย์มนต์แน่นอน The Once and Future Queen (2009)
Then you conjured up an old enemy from the past. The Illuminati.ไม่มีที่ไหนเลย. Angels & Demons (2009)
Her, the last movement... conjures up his 9th.และนี่คือการแสดงครั้งสุดท้ายกับผลงานลำดับที่9ของเขา Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
Yes, sir. Mae was a conjurer.ใช่แล้ว เมเคยเป็นนักแสดงกล I Smell a Rat (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conjureHe conjured up Arcadia reading the poem.
conjureHer coven conjures the demons.
conjureThis word conjures up a new way of life.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นกล[X] (lenkon) EN: do tricks and stunts ; play tricks ; juggle ; conjure ; playmagic   FR: jongler ; faire des tous de passe-passe ; escamoter
นักแสดงกล[n.] (naksadaēng kon) EN: magician ; conjurer ; juggler   FR: magicien [m] ; magicienne [f] ; prestidigitateur [m] ; prestidigitatrice [f] ; jongleur [m] ; jongleuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONJURE    K AA1 N JH ER0
CONJURED    K AA1 N JH ER0 D
CONJURES    K AA1 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conjure    (v) (k uh1 n jh @ r)
conjured    (v) (k uh1 n jh @ d)
conjurer    (n) (k uh1 n jh @ r @ r)
conjures    (v) (k uh1 n jh @ z)
conjurers    (n) (k uh1 n jh @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇術師[きじゅつし, kijutsushi] (n) conjurer; magician; juggler; illusionist [Add to Longdo]
魔術師[まじゅつし, majutsushi] (n) magician; conjurer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使魔法[shǐ mó fǎ, ㄕˇ ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ, 使] conjure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conjure \Con*jure"\ (k[o^]n*j[=u]r"), v. t. [imp. & p. p.
   {Conjured} (-j[=u]rd"); p. pr. & vb. n. {Conjuring}.] [F.
   conjurer, fr. L. conjurare to swear together, to conspire;
   con- + jurare to swear. See {Jury}.]
   To call on or summon by a sacred name or in solemn manner; to
   implore earnestly; to adjure.
   [1913 Webster]
 
      I conjure you, let him know,
      Whate'er was done against him, Cato did it. --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conjure \Con*jure"\, v. i.
   To combine together by an oath; to conspire; to confederate.
   [A Latinism]
   [1913 Webster]
 
      Drew after him the third part of Heaven's sons
      Conjured against the Highest.      --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conjure \Con"jure\, v. t.
   To affect or effect by conjuration; to call forth or send
   away by magic arts; to excite or alter, as if by magic or by
   the aid of supernatural powers.
   [1913 Webster]
 
      The habitation which your prophet . . . conjured the
      devil into.               --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {To conjure up}, or make visible, as a spirit, by magic arts;
    hence, to invent; as, to conjure up a story; to conjure up
    alarms.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conjure \Con"jure\, v. i.
   To practice magical arts; to use the tricks of a conjurer; to
   juggle; to charm.
   [1913 Webster]
 
      She conjures; away with her.       --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conjure
   v 1: summon into action or bring into existence, often as if by
      magic; "raise the specter of unemployment"; "he conjured
      wild birds in the air"; "call down the spirits from the
      mountain" [syn: {raise}, {conjure}, {conjure up}, {invoke},
      {evoke}, {stir}, {call down}, {arouse}, {bring up}, {put
      forward}, {call forth}]
   2: ask for or request earnestly; "The prophet bid all people to
     become good persons" [syn: {bid}, {beseech}, {entreat},
     {adjure}, {press}, {conjure}]
   3: engage in plotting or enter into a conspiracy, swear
     together; "They conspired to overthrow the government" [syn:
     {conspire}, {cabal}, {complot}, {conjure}, {machinate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top