Search result for

conge

(137 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conge-, *conge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conger[N] ปลาไหลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
congeal[VT] ทำให้หนาขึ้น (โดยใช้ความเย็น)
congeal[VI] ทำให้หนาขึ้น (โดยใช้ความเย็น)
congest[VT] ทำให้เกิดเลือดหรือของเหลวคั่ง (ในร่างกาย)
congest[VT] ทำให้แออัด, Syn. overcrowd
congest[VI] เลือดหรือของเหลวคั่ง
congener[N] คนหรือสิ่งของประเภทเดียวกัน
congeries[N] กองสิ่งของ, Syn. heap, pile
congenital[ADJ] ที่มีมาแต่กำเนิด, Syn. inborn, innate
congestion[N] ความแออัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conge(คอน'เจ) n. การอำลา,การขออนุญาตลาจาก
congeal(คันจีล') {congealed,congealing,congeals} vt.,vi. เปลี่ยนจากนิ่มหรือเหลวเป็นแข็ง,ทำให้ข้นแข็ง,ทำให้คงที่หรือแน่น., See also: congealability,congealableness,congealedness,congealment,congealation n., Syn. stiffen,solidify
congener(คอน'จิเนอะ) n. ชนิดเดียวกัน,พืชหรือสัตว์ชนิดเดียวกัน (genus) ., See also: congeneric adj. ดูcongener congenerous adj. ดูcongener
congenial(คันจี'เนียล) adj. ซึ่งเข้ากันได้,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ., See also: congeniality n. ดูcongenial congeneric adj. ดูcongenial congenerous adj. ดูcongenial congenialness n. ดcongenial ู congenerous adj. ดูcongenial คำที่มีความหมายเหมือนก
congenital(คันเจน'นิเทิล) adj. แต่กำเนิด,มีมาแต่กำเนิด., See also: congenitalness n. ดูcongenital, Syn. connate,natal,innate ###A. acquired
congeries(คอนเจอ'รีซ) n. กลุ่ม,กอง,คณะ
congest(คันเจสทฺ') {congested,congesting,congests} vt. ใส่จนเกิน,ทำให้แออัด,แออัดไปด้วย,ทำให้เลือดคั่ง. vi. (เลือด) คั่ง,แออัด., See also: congestion n. congestive adj.
congestive heart failureโรคเลือดคั่ง
decongest(ดีคันเจสทฺ') vt. ลดความคั่ง., See also: decongestion n. การลดความคั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
congeal(vi) ทำให้ข้นแข็ง,ทำให้เป็นวุ้น
congenial(adj) ถูกคอกัน,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ
congenital(adj) ตั้งแต่เกิด,แต่กำเนิด
congest(vt) พลุกพล่าน,ทำให้แออัด,ทำให้เลือดคั่ง
congestion(n) ความพลุกพล่าน,ความแออัด,เลือดคั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
congenericสกุลเดียวกัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
congenericร่วมสกุล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
congenersสกุลเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
congenital goiter; goitre, congenitalโรคคอพอกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congenital goitre; goiter, congenitalโรคคอพอกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congenital hereditory diseaseโรคกรรมพันธุ์แต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congenital immunityภูมิคุ้มกันแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congenital malformationรูปวิปริตแต่กำเนิด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
congested-คั่ง [มีความหมายเหมือนกับ injected ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
congestedเบียดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Congenita Limb-Reduction Defectsความพิการที่แขนขา [การแพทย์]
Congenitalเป็นมาตั้งแต่กำเนิด,แต่กำเนิด,แบบที่เป็นมาแต่กำเนิด,เป็นมาแต่กำเนิด,เป็นแต่กำเนิด,ก่อนเกิด [การแพทย์]
Congenital Disordersโรคที่เป็นมาแต่กำเนิด,ความพิการตั้งแต่กำเนิด [การแพทย์]
Congenital Formชนิดที่เป็นโดยกำเนิด [การแพทย์]
Congenital hypothyroidismภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด [TU Subject Heading]
Congesitionเยื่อบุมดลูกมีเลือดมาเลี้ยงมาก [การแพทย์]
Congestedคั่ง [การแพทย์]
Congestionการคั่งของโลหิต,บวม,การคั่งของเลือด,การคั่งเลือด,เลือดคั่ง [การแพทย์]
Congestion, Chronic Passiveเลือดคั่งเรื้อรัง [การแพทย์]
Congestion, Reboundขณะที่ยังใช้ยาอยู่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
congenital disease (n ) โรคแต่กำเนิด
congestiveภาวะหัวใจล้มเหลว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's got a congenital heart defect... and gastroschisis- a tear in his abdomen.หัวใจของเขาบกพร่องตั้งแต่กำเนิด... และผนังหน้าท้องพิการแต่กำเนิด ผนังท้องของเขาฉีกขาด Pilot (2008)
Really nice, congenial people, I mean.ดีจริงๆคนที่ถูกใจผมหมายถึง Revolutionary Road (2008)
Autopsy says cause of death was multiple organ failure brought on by Class IV congestive heart failure.อยู่นี่ไง จอร์จ อาเทอร์ วอร์ธี่ ผลการชันสูตรบอกว่าสาเหตุการตาย มาจากอวัยวะหลายอย่างล้มเหลว Some Kinda Love (2009)
His autopsy said he had Class IV congestive heart failure.คือ EMS นำเขาเข้ามาหลายเดือนก่อน พร้อมกับภาวะหัวใจล้มเหลว Some Kinda Love (2009)
Is it congenital? Did your mother drop you on your head when you were a baby?นี่มันเป็นโรคทางทางพันธุกรรมครอบครัวนายสินะั กรรมพันธุ์โง่ๆของนาย 4 Days Out (2009)
But our congee shop might have some problems.แต่ร้านโจ๊กของฉัน มันต้องมีปัญหาแน่เลย Episode #1.5 (2009)
Seafood congee is ready!โจ๊กทะเลเสร็จแล้ว Episode #1.5 (2009)
Our congee.โจ๊กของเรา Episode #1.5 (2009)
- Four abalone congee specials.-โจ๊กเป๋าฮื้อพิเศษ 4 ที Episode #1.5 (2009)
- Abalone congee...four?- โจ๊กเป๋าฮื้อ... .. 4 เหรอ ? Episode #1.5 (2009)
And Sue, I'm sorry, but I'll have to ask you to personally clean the congealed protein shake off the photocopy room floor.ซู ผมขอให้คุณ ล้างคราบโปรตีนเชค บนพื้นห้องถ่ายเอกสารด้วย Showmance (2009)
I hope someone's paid the Congestion Charge.ผมหวังว่าคงมีคนจ่ายค่าความแออัดนะ Episode #3.5 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
congeIn spite of the terrible congestion, I was in time for the appointed time.
congeOur delay was due to traffic congestion.
congeThe expressway was congested with thousands of cars.
congeWe are very congenial.
congeWe know how to get around traffic congestion.
congeWe were delayed by traffic congestion, so we had to hurry.
congeYour left eye is congested.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แออัด[ADJ] congested, See also: crowded, Syn. ยัดเยียด, อัดแอ, แน่น, Ant. โล่ง, เตียน
เถ้าถ่าน[ADV] congenially, See also: conformably, well, comfortably, openly, Example: ไม่น่าเชื่อว่าทั้ง 2 คนจะคุยถูกคอกันได้, Thai definition: อย่างชอบพอกัน, อย่างมีรสนิยมเข้ากันได้ดี
คั่ง[ADJ] congested, See also: jammed, crowded, Example: ดินประสิวอาจทำให้มีการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร และลำไส้อักเสบอาเจียน หรืออุจจาระเป็นเลือดคั่ง และอาจทำให้ถึงตายได้, Thai definition: ค้างอยู่, ออกัน, อัดแน่นอยู่
คั่ง[V] congest, See also: jam, crowd, Example: นมหลงมักจะพบระหว่างสัปดาห์แรกหลังคลอดโดยที่มีน้ำนมคั่งมาก เด็กดูดไม่ทันควรจะค่อยๆ บีบออกเบาๆ, Thai definition: ค้างอยู่, ออกัน, อัดแน่นอยู่
คัด[ADJ] congested, See also: obstructive, stuffy, Example: การใส่ยกทรงจะช่วยป้องกันอาการนมคัดได้ แต่ต้องเป็นยกทรงที่ไม่รัดควรเป็นแบบที่พยุงเต้านม, Thai definition: แน่นหรือตึง
ความแออัด[N] crowed, See also: congestion, jam, Syn. การเบียดเสียด, ความยัดเยียด, ความแน่น, Example: ประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความแออัด และแก่งแย่งกันในทุกทาง
โรคประจำตัว[N] congenital disease, Thai definition: โรคที่มีติดตัวอยู่เป็นประจำ รักษาไม่หายขาด
อัดแอ[ADJ] crowded, See also: congested, packed, overcrowded, Syn. แออัด, ยัดเยียด, แน่น, Ant. ว่าง, โล่ง
แออัดยัดเยียด[ADJ] crowded, See also: congested, Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด, Ant. โล่ง, ว่าง, Example: ผู้คนกำลังหลงใหลกับแสงสีบริเวณเวทีลีลาศ และเวทีประกวดนางงามอันแออัดยัดเยียดในสวนอัมพร
หนาตา[ADJ] dense, See also: congested, crammed, Syn. มากมาย, Ant. บางตา, Example: ช่วงค่ำของวันนี้มีคนหนาตา เดินแวะเข้ามาสั่งโน่นนี่จนแทบบริการไม่ทัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
เบียดเสียดเยียดยัด[v. exp.] (bīetsīet yīetyat) EN: crowd ; be congested ; throng   
แช่แข็ง[v.] (chaēkhaeng) EN: freeze   FR: surgeler ; congeler
ให้ออกไป[v.] (hai-øk pai) EN: dismiss   FR: renvoyer ; licencier ; révoquer ; congédier
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: rice porridge ; rice gruel ; rice soup ; congee ; broken-rice congee   FR: bouillie de riz [f] ; potage de riz [m]
จุดน้ำแข็ง[n. exp.] (jut nāmkhaeng) EN: freezing point   FR: point de congélation [m]
จุดเยือกแข็ง[n. exp.] (jut yeūakkhaeng) EN: freezing point   FR: point de congélation [m]
กรรมพันธุ์[adj.] (kammaphan) EN: inherited ; congenital   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONGER    K AO1 NG ER0
CONGEST    K AH0 N JH EH1 S T
CONGEAL    K AH0 N JH IY1 L
CONGENIAL    K AH0 N JH IY1 N Y AH0 L
CONGEALED    K AH0 N JH IY1 L D
CONGESTED    K AH0 N JH EH1 S T AH0 D
CONGENITAL    K AH0 N JH EH1 N AH0 T AH0 L
CONGESTION    K AH0 N JH EH1 S CH AH0 N
CONGESTIVE    K AH0 N JH EH1 S T IH0 V
CONGENIALITY    K AH0 N JH IY2 N IY0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conger    (n) (k o1 ng g @ r)
congeal    (v) (k @1 n jh ii1 l)
congers    (n) (k o1 ng g @ z)
congeals    (v) (k @1 n jh ii1 l z)
congealed    (v) (k @1 n jh ii1 l d)
congenial    (j) (k @1 n jh ii1 n i@ l)
congested    (j) (k @1 n jh e1 s t i d)
congealing    (v) (k @1 n jh ii1 l i ng)
congenital    (j) (k @1 n jh e1 n i t l)
conger-eel    (n) - (k o1 ng g @ r - ii l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっ血性心不全[うっけつせいしんふぜん, ukketsuseishinfuzen] (n) congestive heart failure; CHF [Add to Longdo]
トラフィック輻輳[トラフィックふくそう, torafikku fukusou] (n) {comp} traffic congestion [Add to Longdo]
ネット混雑[ネットこんざつ, netto konzatsu] (n) {comp} Internet congestion; net congestion [Add to Longdo]
ポート輻輳[ポートふくそう, po-to fukusou] (n) {comp} port congestion [Add to Longdo]
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] (n) {comp} rate based congestion control [Add to Longdo]
欝血;鬱血;うっ血[うっけつ, ukketsu] (n,vs) (1) blood congestion; (suf) (2) -stasis [Add to Longdo]
過密[かみつ, kamitsu] (adj-na,n,adj-no) overcrowding; crowded; congestion; (P) [Add to Longdo]
会心[かいしん, kaishin] (n,vs) congeniality; satisfaction; (P) [Add to Longdo]
寄り合い所帯;寄合所帯[よりあいじょたい, yoriaijotai] (n) congeries of many households; scratch (combined) team; hodge podge of parties [Add to Longdo]
帰省ラッシュ[きせいラッシュ, kisei rasshu] (n) holiday traffic congestion caused by people travelling to their hometowns en masse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, ] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] congealed; frozen [Add to Longdo]
堵塞费[dǔ sè fèi, ㄉㄨˇ ㄙㄜˋ ㄈㄟˋ, / ] congestion charge [Add to Longdo]
对心[duì xīn, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ, / ] congenial; to one's liking [Add to Longdo]
意气相投[yì qì xiāng tóu, ㄧˋ ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄡˊ, / ] congenial [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] congealed; frozen [Add to Longdo]
[zhōu, ㄓㄡ, ] congee; gruel; porridge [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] congee; making a living [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] congested nose [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラフィック輻輳[トラフィックふくそう, torafikku fukusou] traffic congestion [Add to Longdo]
ネット混雑[ネットこんざつ, netto konzatsu] (Inter)net congestion [Add to Longdo]
ポート輻輳[ポートふくそう, po-to fukusou] port congestion [Add to Longdo]
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] rate based congestion control [Add to Longdo]
明示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication [Add to Longdo]
明示輻輳通知[めいじふくそうつうち, meijifukusoutsuuchi] explicit congestion notification [Add to Longdo]
輻輳[ふくそう, fukusou] congestion [Add to Longdo]
輻輳状態[ふくそうじょたい, fukusoujotai] congestion condition, congestion state [Add to Longdo]
輻輳制御[ふくそうせいぎょ, fukusouseigyo] (collision) congestion control [Add to Longdo]
渋滞[じゅうたい, juutai] congestion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conge \Con"ge\ (k[o^]n"j[=e]), v. i. [Imp. & p. p. {Congeed}
   (k[o^]n"j[=e]d); p. pr. & vb. n. {Congeing}.] [OF. congier,
   congeer, F. cong['e]dier, fr. cong['e]. See {Cong['e]}, n.]
   To take leave with the customary civilities; to bow
   ceremoniously, or courtesy.
   [1913 Webster]
 
      I have congeed with the duke, done my adieu with his
      nearest.                 --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cong'e \Con`g['e]"\ (k[^o]N`zh[asl]"; E. k[o^]n"j[=e]; 277), n.
   [F., leave, permission, fr. L. commeatus a going back and
   forth, a leave of absence, furlough, fr. commeare, -meatum,
   to go and come; com- + meare to go. Cf. {Permeate}.]
   [Formerly written {congie}.]
   1. The act of taking leave; parting ceremony; farewell; also,
    dismissal.
    [1913 Webster]
 
       Should she pay off old Briggs and give her her
       cong['e]?               --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. The customary act of civility on any occasion; a bow or a
    courtesy.
    [1913 Webster]
 
       The captain salutes you with cong['e] profound.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) An apophyge. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   {Cong['e] d'['e]lire}[F., leave to choose] (Eccl.), the
    sovereign's license or permission to a dean and chapter to
    choose as bishop the person nominated in the missive.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conge
   n 1: (architecture) a concave molding [syn: {conge}, {congee}]
   2: formal permission to depart; "he gave me his conge" [syn:
     {conge}, {congee}]
   3: an abrupt and unceremonious dismissal [syn: {conge},
     {congee}]
   v 1: perform a ceremonious bow [syn: {congee}, {conge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top