Search result for

confirming

(22 entries)
(0.0038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confirming-, *confirming*, confirm
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confirming Testวิธีการยืนยัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sniping squad, confirming targets.หน่วยแม่นปืน, ยืนยันเป้าหมาย. Ghost in the Shell (1995)
We're confirming 4%.เรายืนยัน 4% Contact (1997)
Confirming walkway retraction.ยืนยันการเพิกถอนทางเดิน Contact (1997)
In your letter confirming my employment, you said you wanted Siam to take its place among the nations of the modern world.ในจดหมายที่ท่าน ได้ยืนยันการจ้างงานของฉันนั้น ท่านบอกว่า อยากให้สยามยืนหยัดอยู่ท่ามกลางประชาชาติของโลกสมัยใหม่ Anna and the King (1999)
I mean, it seems scientists are confirming more and more that all existence is here by blind chance.มันใกล้เคียงกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งยืนยันผลได้ครั้งแล้วครั้งเล่า คนที่อยู่ในปัจจุบันก็เลยไม่สนใจ Match Point (2005)
I saw a discrepancy in his next of kin file so I sent away for more information, and I was sent these telegrams confirming the robbery.ฉันเห็นความผิดปกติ ในแฟ้มจดหมายถึงญาติ ส่งไปขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้รับโทรเลขยืนยัน การปล้นธนาคาร Flyboys (2006)
We've just received a video feed confirming that another hostage has been executed inside the main terminal at Ontario Airport.เราเพิ่งได้รับภาพมายืนยันว่า ตัวประกันอีก1คนถูกสังหารไปแล้ว ที่ด้านในของอาคารหลักสนามบินออนทาริโอ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
They released their statement confirming the signing of the treaty is going ahead as planned.พวกเขาออกประกาศยืนยันว่าการลงนามจะมีตามแผน พวกเขาออกประกาศยืนยันว่าการลงนามจะมีตามแผน Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
We still have the wrap-up to do: cataloguing, confirming,เรายังมีงานต้องสะสางอีกนะ แยกหมวดหมู่ ยืนยัน The British Invasion (2007)
Confirming the bite radius...ยืนยันรอบวงการกัด 65 Million Years Off (2007)
Our station chief in Rabat is confirming.หัวหน้าตำรวจในแรบบาทของเรายืนยันมาแล้วครับ The Bourne Ultimatum (2007)
Police have released a surveillance tape confirming the eyewitness account.ล่าสุดตำรวจเผยภาพ จากกล้องวงจรปิด ยืนยันคำให้การของพยานแล้ว Disturbia (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFIRMING    K AH0 N F ER1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confirming    (v) (k @1 n f @@1 m i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verbriefendconfirming by documents [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確認者[かくにんしゃ, kakuninsha] (n) verifier; identifier; confirmor; confirming party [Add to Longdo]
鎌を掛ける;鎌をかける[かまをかける, kamawokakeru] (exp,v1) to trick someone (into confirming or revealing the truth); to ask a leading question [Add to Longdo]
納経帳[のうきょうちょう, noukyouchou] (n) book of stamps (each confirming donation to a temple on a pilgrimage) [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] (n,vs) establishing; proving; identifying; confirming; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confirm \Con*firm"\, v. t. [imp. & p. p. {Confrmed}; p. pr. &
   vb. n. {Confirming}.] [OE. confermen, confirmen, OF.
   confermer, F. confirmer, fr. L. confirmare; con- + firmare to
   make firm, fr. firmus firm. See {Firm}.]
   1. To make firm or firmer; to add strength to; to establish;
    as, health is confirmed by exercise.
    [1913 Webster]
 
       Confirm the crown to me and to mine heirs. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And confirmed the same unto Jacob for a law. --Ps.
                          cv. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. To strengthen in judgment or purpose.
    [1913 Webster]
 
       Confirmed, then, I resolve
       Adam shall share with me in bliss or woe. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To give new assurance of the truth of; to render certain;
    to verify; to corroborate; as, to confirm a rumor.
    [1913 Webster]
 
       Your eyes shall witness and confirm my tale. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       These likelihoods confirm her flight. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To render valid by formal assent; to complete by a
    necessary sanction; to ratify; as, to confirm the
    appoinment of an official; the Senate confirms a treaty.
    [1913 Webster]
 
       That treaty so prejudicial ought to have been
       remitted rather than confimed.    --Swift.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eccl.) To administer the rite of confirmation to. See
    {Confirmation}, 3.
    [1913 Webster]
 
       Those which are thus confirmed are thereby supposed
       to be fit for admission to the sacrament. --Hammond.
 
   Syn: To strengthen; corroborate; substantiate; establish;
     fix; ratify; settle; verify; assure.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confirming
   adj 1: indicating existence or presence of a suspected condition
       or pathogen; "a positive pregnancy test" [syn:
       {positive}, {confirming}] [ant: {disconfirming},
       {negative}]
   2: serving to support or corroborate; "collateral evidence"
     [syn: {collateral}, {confirmative}, {confirming},
     {confirmatory}, {corroborative}, {corroboratory},
     {substantiating}, {substantiative}, {validating},
     {validatory}, {verificatory}, {verifying}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top