Search result for

confession

(69 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confession-, *confession*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confession[N] การสารภาพผิด, See also: การยอมรับผิด, Syn. concession, acknowledgment
confessional[ADJ] เกี่ยวกับการสารภาพผิด, See also: เกี่ยวกับการยอมรับผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confession(คันเฟส'เชิน) n . การสารภาพ,การยอมรับ,การสารภาพความผิด,สิ่งที่ได้สารภาพ,การประกาศความเลื่อมใสและยอมรับการปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนา,สุสานนักบุญ, Syn. admission,confirmation
confessional(คันเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการสารภาพ n. ห้องสารภาพผิด (ที่มีพระนั่งฟัง) ในศาสนาคาทอลิก
confessionary(คันเฟส'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการสารภาพ (โดยเฉพาะการสารภาพบาป)

English-Thai: Nontri Dictionary
confession(n) การสารภาพ,การยอมรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
confessionการสารภาพ, คำสารภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confession and avoidanceการภาคเสธ, การแบ่งรับแบ่งสู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confession of judgmentหนังสือรับสภาพหนี้ของจำเลย [ดู cognovit actionem และ judgment by confession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confession statementคำสารภาพว่าเป็นชู้ (โดยสามี), คำสารภาพว่ามีชู้ (โดยภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confession, judgment byหนังสือรับสภาพหนี้ของจำเลย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessional literatureวรรณกรรมสารภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessional novelนวนิยายสารภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
confessional poetryกวีนิพนธ์สารภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confessionคำสารภาพ [TU Subject Heading]
Confession (Law)คำรับสารภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get the same confession from everyone else.ให้พวกมันทุกคนยอมรับสารภาพซะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Surely the only thing that would interest anyone about Richard Nixon would be a confession.ก็แ่น่สิ สิ่งเดียวที่จะทำให้คนสนใจคือ ริชาร์ด นิกสัน สารภาพผิด Frost/Nixon (2008)
A full, no-holds-barred confession.เต็มๆ ไม่มีกัก การยอมรับผิด Frost/Nixon (2008)
The next day she went to confession.วันถัดมาเธอไปสารถาพบาป Doubt (2008)
His resignation was his confession.การย้ายไปเป็นคำสารภาพ Doubt (2008)
I have a confession to make.ผมอยากจะสารภาพผิด Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
So I also have a confession.ฉันมีเรื่องจะสารภาพเหมือนกัน Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
It is a confession of your crimes against my country.มันคือคำสารภาพผิดที่ท่านก่ออาชญากรรม กับประเทศของผม Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
You're suggesting what, soldier, that we strap him down, extract a confession, because he was walking?คุณคิดว่าไงทหาร เราควรจะตบเค้าให้คว่ำ เพือหาคำสารถาพ เพราะเขาเดินเล่นอย่างนั้นเหรอ? Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
True confession.ถามจริงๆนะ. Princess Protection Program (2009)
We have zero evidence. You better get a confession.เราไม่มีหลักฐานอะไรเลย มันจะดีกว่าถ้าคุณยอมรับสารภาพ Law Abiding Citizen (2009)
We're done here. We have your confession.เราจบแล้ว เรามีคำรับสารภาพของคุณ Law Abiding Citizen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confessionThe police forced a confession from her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำรับสารภาพ[N] confession, Example: เขาถูกจับตัวมาทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์ จนกว่าคำรับสารภาพจะหลุดออกมาจากปาก, Thai definition: คำพูดที่ยอมบอกว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา
คำสารภาพ[N] confession, Example: คำสารภาพของเขาเป็นประโยชน์ต่อการสืบคดีของตำรวจมาก, Thai definition: ถ้อยคำ ข้อความ ที่พูดหรือเขียนเพื่อแสดงการยอมรับว่าได้กระทำผิดหรือเกี่ยวข้องในความผิด
คำเบิกความ[N] testimony, See also: confession, affidavit, Example: การพิจารณาคดี อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้อง คำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ รวมทั้งพยานเอกสารทั้งหมด, Notes: (กฎหมาย)
ถ้อยคำ[N] word, See also: confession, expression, statement, term, saying, Example: การกล่าวคำอวยพรในงานมงคลสมรสจะกล่าวเพียงสั้นๆ ด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลแก่คู่สมรส ไม่ควรจะพูดเยิ่นเย้อ, Thai definition: คำที่กล่าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสารภาพ[n.] (kān sāraphāp) EN: confession   FR: confession [f]
การสารภาพบาป[n.] (kān sāraphāp bāp) FR: confession [f]
การสารภาพรัก[n. exp.] (kān sāraphāp rak) FR: confession amoureuse [f]
คำรับสารภาพ[n. exp.] (kham rap sāraphāp) EN: confession ; admission   
คำสารภาพ[n. exp.] (kham sāraphāp) EN: confession   FR: confession [f]
นับถือศาสนาอิสลาม[v. exp.] (naptheū sātsanā itsalām) FR: être de confession musulmane
นับถือศาสนาคริสต์[v. exp.] (naptheū sātsanā Khris) FR: être de confession chrétienne
นับถือศาสนาพุทธ[v. exp.] (naptheū sātsanā Phut) FR: pratiquer la religion bouddhiste ; être de confession bouddhiste
นับถือศาสนายิว[v. exp.] (naptheū sātsanā Yiū) FR: être de confession judaïque
นิกาย[n.] (nikāi) EN: sect ; religious denomination   FR: secte [f] ; ordre sectaire [m] ; confession (religieuse) [f] ; église [f] ; société religieuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFESSION    K AH0 N F EH1 SH AH0 N
CONFESSIONS    K AH0 N F EH1 SH AH0 N Z
CONFESSIONAL    K AH0 N F EH1 SH AH0 N AH0 L
CONFESSIONALS    K AH0 N F EH1 SH AH0 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confession    (n) (k @1 n f e1 sh @ n)
confessions    (n) (k @1 n f e1 sh @ n z)
confessional    (n) (k @1 n f e1 sh @ n l)
confessionals    (n) (k @1 n f e1 sh @ n l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beichte {f} [relig.] | zur Beichte gehen; beichten gehen | die Beichte ablegen bei jdm. | jdm. die Beichte abnehmenconfession | to go to confession | to make one's confession to sb. | to hear sb.'s confession [Add to Longdo]
Bekenntnis {n} | Bekenntnisse {pl}confession | confessions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンフェッション[, konfesshon] (n) confession [Add to Longdo]
口書き;口書[くちがき, kuchigaki] (n,vs) (1) writing with the brush in one's mouth; (n) (2) foreword; preface; (3) affidavit; written confession (of a commoner in the Edo period) [Add to Longdo]
告解[こっかい, kokkai] (n) confession [Add to Longdo]
告白[こくはく, kokuhaku] (n,vs,adj-no) (1) confession; acknowledgement; acknowledgment; (2) profession of love; (3) confession of sins (e.g. the confessional); (P) [Add to Longdo]
自供[じきょう, jikyou] (n,vs) confession; (P) [Add to Longdo]
自白[じはく, jihaku] (n,vs) confession; acknowledgement; acknowledgment; (P) [Add to Longdo]
打ち明け話;打明け話[うちあけばなし, uchiakebanashi] (n) confession; confidential talk; frank talk [Add to Longdo]
聴罪[ちょうざい, chouzai] (n,vs) hearing confessions [Add to Longdo]
白状[はくじょう, hakujou] (n,vs) confession; (P) [Add to Longdo]
表白[ひょうはく, hyouhaku] (n,vs) expression; confession [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忏悔[chàn huǐ, ㄔㄢˋ ㄏㄨㄟˇ, / ] confession (a Buddh. ceremony); to confess; to repent; remorse; repentance; penitent [Add to Longdo]
自白[zì bái, ㄗˋ ㄅㄞˊ, ] confession; to make clear one's position or intentions; to brag [Add to Longdo]
自白书[zì bái shū, ㄗˋ ㄅㄞˊ ㄕㄨ, / ] confession [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confession \Con*fes"sion\, n. [F. confession, L. confessio.]
   1. Acknowledgment; avowal, especially in a matter pertaining
    to one's self; the admission of a debt, obligation, or
    crime.
    [1913 Webster]
 
       With a crafty madness keeps aloof,
       When we would bring him on to some confession
       Of his true state.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Acknowledgment of belief; profession of one's faith.
    [1913 Webster]
 
       With the mouth confession is made unto salvation.
                          --Rom. x. 10.
    [1913 Webster]
 
   3. (Eccl.) The act of disclosing sins or faults to a priest
    in order to obtain sacramental absolution.
    [1913 Webster]
 
       Auricular confession . . . or the private and
       special confession of sins to a priest for the
       purpose of obtaining his absolution. --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   4. A formulary in which the articles of faith are comprised;
    a creed to be assented to or signed, as a preliminary to
    admission to membership of a church; a confession of
    faith.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) An admission by a party to whom an act is imputed,
    in relation to such act. A judicial confession settles the
    issue to which it applies; an extrajudical confession may
    be explained or rebutted. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   {Confession and avoidance} (Law), a mode of pleading in which
    the party confesses the facts as stated by his adversary,
    but alleges some new matter by way of avoiding the legal
    effect claimed for them. --Mozley & W.
    [1913 Webster]
 
   {Confession of faith}, a formulary containing the articles of
    faith; a creed.
 
   {General confession}, the confession of sins made by a number
    of persons in common, as in public prayer.
 
   {Westminster Confession}. See {Westminster Assembly}, under
    {Assembly}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confession
   n 1: an admission of misdeeds or faults
   2: a written document acknowledging an offense and signed by the
     guilty party
   3: (Roman Catholic Church) the act of a penitent disclosing his
     sinfulness before a priest in the sacrament of penance in the
     hope of absolution
   4: a public declaration of your faith
   5: the document that spells out the belief system of a given
     church (especially the Reformation churches of the 16th
     century)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 confession [kõfɛsjõ]
   acknowledgement; admission; confession
   confession
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top