Search result for

conference room

(22 entries)
(2.1121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conference room-, *conference room*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conference room (Library)ห้องประชุมในห้องสมุด
ห้องประชุมในห้องสมุด หมายถึง ห้องที่จัดไว้สำหรับการประชุมบุคลากรของห้องสมุดและใช้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนห้องสมุด โดยทั่วไปห้องประชุมมักตั้งอยู่ใกล้กับฝ่ายบริหารของห้องสมุด ในห้องประชุมส่วนใหญ่ของห้องสมุดมักจะจัดให้มีโต๊ะประชุม เก้าอี้ อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุสำหรับใช้ในการประชุม และโทรศัพท์ และในห้องประชุมบางแห่งยังมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีห้องครัวขนาดเล็กไว้สำหรับการให้บริการอาหารด้วย

ในห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องสมุดอาจเปิดบริการให้ใช้ห้องประชุมสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดทั่วไป รวมทั้งสมาชิกต่าง ๆ ในชุมชนของห้องสมุด เพื่อใช้จัดประชุม สัมมนา การฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ นอกจากนั้น ห้องสมุดบางแห่งยังจัดห้องประชุมกลุ่มย่อยไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประชุมทำรายงาน การศึกษาค้นคว้า วิจัย เป็นรายกลุ่ม โดยมุ่งเน้นที่การใช้ทรัพยากรห้องสมุดประกอบกิจกรรมเป็นหลัก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Conference roomsห้องประชุม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The target will be in the conference room, sitting at the head chair.เป้าหมายนายอยู่ในห้องประชุม เค้าจะนั่งเก้าอี้หัวโต๊ะ Wanted (2008)
I'll have to crash-brief you in the conference room.ผมต้องรีบสรุปให้คุณเข้าใจในห้องประชุม The Day the Earth Stood Still (2008)
In the meanwhile, I'm gonna have to ask you to wait in the conference room, okay?ในระหว่างนี้ ขอให้คุณอยู่ในห้องประชุมก่อน โอเค? Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Please escort him to the conference room.พาเขาไปที่ห้องประชุมหน่อย Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
But there's somebody waiting to see you in the conference room.แต่ มีบางคนรอพบคุณอยู่ ในห้องประชุม เขาต้องการ... Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Morris O'Brian is waiting in the conference room.มอริส โอ ไบรอัน รอคุณที่ห้องประชุม Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Janis, set up a secure connection in the conference room with Almeida and the White House for this signature.เจนิส ต่อสายปลอดภัยในห้องประชุม กับอัลเมด้าและต่อไปทำเีนียบขาวสำหรับลายเซ็นด้วย Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I'll take it in the conference room. thank you.ผมจะไปรับในห้องประชุม ขอบคุณ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Port it to the conference room.ในห้องประชุมให้หน่อย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
What? In the conference room.อะไรนะ, ในห้องประชุมนะ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I ran a bounce-tap into the conference room speakerphone that they'll never find, and I can hear everything they're saying.ผมแอบดักฟังสิ่งที่พวกเค้าคุยกันในห้องประชุม โดยที่พวกเขาไม่มีทางรู้เลย Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
It was recorded in the conference room.บันทึกในห้องประชุม Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conference roomPlease let me know immediately if you would like to set up an area of the conference room for your products.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachum) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room   FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
会議室[かいぎしつ, kaigishitsu] (n) conference room; council room; (P) [Add to Longdo]
会議場[かいぎじょう, kaigijou] (n) conference room; place of assembly [Add to Longdo]
会見場[かいけんじょう, kaikenjou] (n) location of a press conference; press conference room [Add to Longdo]
記者会見場[きしゃかいけんじょう, kishakaikenjou] (n) (See 会見場) location of a press conference; press conference room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conference \Con"fer*ence\, n. [F. conf['e]rence. See {Confer}.]
   1. The act of comparing two or more things together;
    comparison. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Helps and furtherances which . . . the mutual
       conference of all men's collections and observations
       may afford.              --Hocker.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of consulting together formally; serious
    conversation or discussion; interchange of views.
    [1913 Webster]
 
       Nor with such free and friendly conference
       As he hath used of old.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A meeting for consultation, discussion, or an interchange
    of opinions.
    [1913 Webster]
 
   4. A meeting of the two branches of a legislature, by their
    committees, to adjust between them.
    [1913 Webster]
 
   5. (Methodist Church) A stated meeting of preachers and
    others, invested with authority to take cognizance of
    ecclesiastical matters.
    [1913 Webster]
 
   6. A voluntary association of Congregational churches of a
    district; the district in which such churches are.
    [1913 Webster]
 
   {Conference meeting}, a meeting for conference. Specifically,
    a meeting conducted (usually) by laymen, for conference
    and prayer. [U. S.]
 
   {Conference room}, a room for conference and prayer, and for
    the pastor's less formal addresses. [U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conference room
   n 1: a room in which a conference can be held

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top