Search result for

conference room

(22 entries)
(0.7692 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conference room-, *conference room*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conference room (Library)ห้องประชุมในห้องสมุด
ห้องประชุมในห้องสมุด หมายถึง ห้องที่จัดไว้สำหรับการประชุมบุคลากรของห้องสมุดและใช้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนห้องสมุด โดยทั่วไปห้องประชุมมักตั้งอยู่ใกล้กับฝ่ายบริหารของห้องสมุด ในห้องประชุมส่วนใหญ่ของห้องสมุดมักจะจัดให้มีโต๊ะประชุม เก้าอี้ อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุสำหรับใช้ในการประชุม และโทรศัพท์ และในห้องประชุมบางแห่งยังมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีห้องครัวขนาดเล็กไว้สำหรับการให้บริการอาหารด้วย

ในห้องสมุดขนาดใหญ่ ห้องสมุดอาจเปิดบริการให้ใช้ห้องประชุมสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดทั่วไป รวมทั้งสมาชิกต่าง ๆ ในชุมชนของห้องสมุด เพื่อใช้จัดประชุม สัมมนา การฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ นอกจากนั้น ห้องสมุดบางแห่งยังจัดห้องประชุมกลุ่มย่อยไว้ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประชุมทำรายงาน การศึกษาค้นคว้า วิจัย เป็นรายกลุ่ม โดยมุ่งเน้นที่การใช้ทรัพยากรห้องสมุดประกอบกิจกรรมเป็นหลัก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Conference roomsห้องประชุม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
the doors to the conference room are opening.ประตูห้องประชุมเปิดออก Spies Like Us (1985)
All right. The conference room ought to be... big enough for you to set up shop in.ก็ดี ห้องประชุมที่ควรจะเป็น ... Dante's Peak (1997)
No, it's like New York City and an available conference room.No, it's like New York City and an available conference roomMaid in Manhattan (2002)
Conference Room[ห้องประชุม] Jenny, Juno (2005)
Bau team, can you meet me in the conference room, please?ทีม BAU ช่วยเข้ามาพบฉัน/Nที่ห้องประชุมด้วย Compulsion (2005)
Um, I'm afraid Mr. Fuller has a meeting in the conference room... and I'm not allowed to disturb him.ฉันคงไปรบกวนท่านไม่ได้ Big Momma's House 2 (2006)
So everyone's in the conference room, and Daniel's about to start his first staff meeting.ทุกคนประชุมอยู่ เดเนี่ยลกำลังเริ่มประชุมงานครั้งแรกกับพวกพนักงาน Pilot (2006)
Sunday, would you show the gentleman who gave you the envelope... into the conference room and tell him that I would meet him there?ซันเดย์ คุณช่วยพาสุภาพบุรุษ ที่ส่งซองเอกสารไปที่ห้องประชุม บอกเขาด้วยว่าผมจะไปพบเขาที่นั่น Mr. Brooks (2007)
there is some kind of leak in the conference room.มันมีน้ำหยดในห้องประชุม Here Comes the Flood (2008)
It's up on a board in the conference room.- มันอยู่บนบอร์ดที่ห้องประชุม There's No 'I' in Team (2008)
I'm Working On It. Why Don't You Come In The Conference Roomฉันกำลังจัดการอยู่ ทำไมเธอไม่เข้ามาห้องประชุมล่ะ The Manhattan Project (2008)
The target will be in the conference room, sitting at the head chair.เป้าหมายนายอยู่ในห้องประชุม เค้าจะนั่งเก้าอี้หัวโต๊ะ Wanted (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conference roomPlease let me know immediately if you would like to set up an area of the conference room for your products.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachum) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room   FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
会議室[かいぎしつ, kaigishitsu] (n) conference room; council room; (P) [Add to Longdo]
会議場[かいぎじょう, kaigijou] (n) conference room; place of assembly [Add to Longdo]
会見場[かいけんじょう, kaikenjou] (n) location of a press conference; press conference room [Add to Longdo]
記者会見場[きしゃかいけんじょう, kishakaikenjou] (n) (See 会見場) location of a press conference; press conference room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conference \Con"fer*ence\, n. [F. conf['e]rence. See {Confer}.]
   1. The act of comparing two or more things together;
    comparison. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Helps and furtherances which . . . the mutual
       conference of all men's collections and observations
       may afford.              --Hocker.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of consulting together formally; serious
    conversation or discussion; interchange of views.
    [1913 Webster]
 
       Nor with such free and friendly conference
       As he hath used of old.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A meeting for consultation, discussion, or an interchange
    of opinions.
    [1913 Webster]
 
   4. A meeting of the two branches of a legislature, by their
    committees, to adjust between them.
    [1913 Webster]
 
   5. (Methodist Church) A stated meeting of preachers and
    others, invested with authority to take cognizance of
    ecclesiastical matters.
    [1913 Webster]
 
   6. A voluntary association of Congregational churches of a
    district; the district in which such churches are.
    [1913 Webster]
 
   {Conference meeting}, a meeting for conference. Specifically,
    a meeting conducted (usually) by laymen, for conference
    and prayer. [U. S.]
 
   {Conference room}, a room for conference and prayer, and for
    the pastor's less formal addresses. [U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conference room
   n 1: a room in which a conference can be held

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top