Search result for

conducting

(36 entries)
(0.8905 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conducting-, *conducting*, conduct
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conducting tissueเนื้อเยื่อสื่อนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conducting and Humidifyingนำอากาศเข้า-ออกเพื่อใช้ในการหายใจ [การแพทย์]
Conducting Partท่อนำอากาศหายใจเข้า-ออก [การแพทย์]
Conducting polymersโพลิเมอร์นำไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Conducting Portionส่วนนำอากาศ [การแพทย์]
Conducting System, Specializedระบบการนำกระแสประสาทพิเศษ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I felt that the defence wasn't conducting a thorough enough cross-examination.ผมรู้สึกว่าการป้องกันไม่ได้ดำเนินการอย่างละเอียดพอที่ข้ามการตรวจสอบ 12 Angry Men (1957)
I presume you are conducting your own defense, Mr. Gandhi.ศาลเข้าใจว่าคุณจะ แก้ต่างให้ตัวเองใช่มั้ย Gandhi (1982)
I'm conducting a series of experiments.ผมจะเอาไปทำการทดลอง The Nightmare Before Christmas (1993)
- You're trespassing on private property here. - We are conducting an investigation.ผมสังกัด หน่วยงานนายอำเภอ ท้องที่นี้ Deep Throat (1993)
Here's someone whose organization is accused of conducting its own inquisition:หวือหวาทางศาสนาทั้งหมดนี้ นี่คือคนที่มีองค์กร ถูกกล่าวหาว่าการดำเนิน การสืบสวนของตัวเอง: Contact (1997)
I'll be conducting this deposition.จะเป็นคนควบคุมการให้การ The O.C. (2003)
I'm conducting an investigation here.ฉันเข้ามาดูแลเหตุการณ์นี้ The Forgotten (2004)
I'll give up conducting for the music festivalฉันคงคุมวงในงานประกวดไม่ได้ Swing Girls (2004)
A TF New Orleans, conducting interview with Carroll Oerstadt.Because they don't want patriots. Deja Vu (2006)
A TF New Orleans, conducting interview with Carroll Oerstadt.The miIitary no Ionger recognizes commitment and purpose. Deja Vu (2006)
How in the world have you been conducting yourself to bring this on, huh?ทำเรื่องงามหน้าแบบนี้ได้ยังไง ห๊ะ! Fly, Daddy, Fly (2006)
I'm conducting an interview here, morgan.ฉันกำลังสอบสวนอยู่นะ The Dark Defender (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conductingThe methodology used in his study is also helpful to us in conducting our research.
conductingWeakness brought on by a number of respiratory ailments had forced him just last week to announce that he was giving up his conducting career.

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDUCTING    K AH0 N D AH1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conducting    (v) (k @1 n d uh1 k t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leitungsdraht {m}conducting wire [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バトン[, baton] (n) baton (relay, orchestral conducting, etc.); (P) [Add to Longdo]
垣根越し[かきねごし, kakinegoshi] (adv) (1) over the fence (e.g. looking, conducting a conversation); (adj-no) (2) back-fence [Add to Longdo]
逆縁[ぎゃくえん, gyakuen] (n) (1) {Buddh} bad deed which ultimately results in the creation of a good Buddhist; (2) older person conducting a funeral service for a younger relative, in particular, a parent for a child [Add to Longdo]
逆修[ぎゃくしゅ, gyakushu] (n) (1) {Buddh} holding a memorial service for oneself; (2) an older person conducting a memorial service for a deceased, younger person [Add to Longdo]
主催[しゅさい, shusai] (n,vs) sponsorship (i.e. conducting under one's auspices); promotion; organizing; organising; hosting; staging; (P) [Add to Longdo]
常電導磁気浮上式鉄道[じょうでんどうじきふじょうしきてつどう, joudendoujikifujoushikitetsudou] (n) non-superconducting maglev train [Add to Longdo]
素行が修まらない[そこうがおさまらない, sokougaosamaranai] (adj-i) (obsc) dissolute; conducting oneself loosely [Add to Longdo]
超電導磁気浮上式鉄道;超伝導磁気浮上式鉄道[ちょうでんどうじきふじょうしきてつどう, choudendoujikifujoushikitetsudou] (n) superconducting maglev train [Add to Longdo]
導線[どうせん, dousen] (n) conducting wire [Add to Longdo]
導電性高分子[どうでんせいこうぶんし, doudenseikoubunshi] (n) conducting polymer; conductive polymer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秉公办理[bǐng gōng bàn lǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄢˋ ㄌㄧˇ, / ] conducting business impartially (成语 saw); to act justly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conduct \Con*duct"\ (k[o^]n*d[u^]kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Conducted}; p. pr. & vb. n. {Conducting}.] [See {Conduct},
   n.]
   1. To lead, or guide; to escort; to attend.
    [1913 Webster]
 
       I can conduct you, lady, to a low
       But loyal cottage, where you may be safe. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To lead, as a commander; to direct; to manage; to carry
    on; as, to conduct the affairs of a kingdom.
    [1913 Webster]
 
       Little skilled in the art of conducting a siege.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   3. To behave; -- with the reflexive; as, he conducted himself
    well.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) To serve as a medium for conveying; to transmit,
    as heat, light, electricity, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) To direct, as the leader in the performance of a
    musical composition.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conducting
   n 1: the way of administering a business
   2: the direction of an orchestra or choir; "he does not use a
     baton for conducting"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top