Search result for

condemn

(78 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condemn-, *condemn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condemn[VT] ประกาศว่าทำผิด, See also: กล่าวโทษ, Syn. convict
condemn[VT] วิจารณ์อย่างแรง, Syn. criticize
condemn as[PHRV] ประณามว่าเป็น, See also: ด่าว่าเป็น
condemn to[PHRV] ลงโทษด้วย
condemn to[PHRV] ทำให้ตกอยู่ในสภาพ
condemn for[PHRV] ประณามในเรื่อง, See also: ตำหนิในเรื่อง
condemnation[N] การวิจารณ์อย่างแรง, Syn. censure, denunciation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condemn(คันเดมน์') {condemned,condemning,condemns} vt. ประณาม,ตำหนิ,ตัดสินว่ามีความผิด, See also: condemnable adj. ดูcondemn condemningly adv. ดูcondemn, Syn. blame,censure ###A. praise,approve
condemnation(คอนเดมเน'เชิน) n. การประณาม, See also: condemnotory adj. ดูcondemnation, Syn. judgment,censure,blame

English-Thai: Nontri Dictionary
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
condemnation๑. การพิพากษาลงโทษทางอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. การบังคับให้บุคคลกระทำหรืองดเว้นกระทำ การตามคำพิพากษา (ป. วิ. แพ่ง)๓. การประณาม, การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย (ก. ระหว่างประเทศ)๔. การเรียกเกณฑ์ทรัพย์, การเวนคืนทรัพย์, การสั่งห้ามใช้อาคาร (ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condemnation๑. การพิพากษา (ให้ลงโทษหรือให้ริบทรัพย์สิน)๒. การสั่งห้ามใช้ (อาคารหรือยานพาหนะที่มีสภาพไม่ปลอดภัย)๓. การประณาม (ในทางการระหว่างประเทศ)๔. การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย๕. การเวนคืนทรัพย์ [ดู expropriation ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
condemnation, excessการเวนคืนทรัพย์เกินจำเป็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
condemnation, excessการเรียกเกณฑ์ทรัพย์เกินจำเป็น, การเวนคืนทรัพย์เกินจำเป็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Wanted in 15 counties of this state the condemned standing before us...มีประกาศจับจาก 15 เขตในรัฐนี้... ...ผู้ต้องหาที่ยืนตรงหน้าเรา... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Therefore we condemn him to be hung by the neck until dead.เราจึงขอตัดสินให้เขา รับโทษแขวนคอจนตาย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The man wanted only women who had been condemned to deathผู้ชายที่ต้องการผู้หญิงเท่านั้น... ...ผู้ซึ่งถูกตำหนิให้ความตาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
As a condemned soul...อย่างวิญญาณที่ถูกสาป... Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
But if you don't come back to the hospital, you're condemning yourself to a terrible death.แต่ถ้าคุณไม่กลับมาอยู่โรงพยาบาล เท่ากับคุณตัดสินให้ตัวเองตายอย่างทรมาน 21 Grams (2003)
You, who reminded him so much of his precious Sonja the daughter he condemned to death.แต่เธอ, เธอทำให้เขานึกถึงลูกสาวของเธอ ซอนย่า ลูกในใส้ /คนที่เขาทำโทษให้ตาย Underworld (2003)
They say you're all condemned prisoners, who volunteer for the experiment instead of facing the death penalty.พวกเขากล่าวว่าคุณนักโทษทั้งหมดเคราะห์ร้าย ที่เป็นอาสาสมัครสำหรับการทดลองแทนการหันหน้าไปโทษประหารชีวิต Cubeº: Cube Zero (2004)
Don't all the condemned get a choice? I choose death!ไม่ทั้งหมดถูกลงโทษได้รับเลือกหรือไม่ ฉันเลือกตาย! Cubeº: Cube Zero (2004)
Without the groups' strength, the solitary is condemned.ไม่มีพวก อยู่ โดดเดี่ยว จะประสบชะตากรรม March of the Penguins (2005)
- He built the church and the church condemns him.-เขาสร้างโบถขึ้นมา และโบถลงโทษเขา An American Haunting (2005)
The building is condemned. You got insurance?นี่มันตึกร้าง นายมีประกันรึยัง Four Brothers (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
condemnAccording to today's morning paper, the condemned criminal committed suicide.
condemnBut whoever does not believes stands condemned already because he has not believed in.
condemnHe condemned racial discrimination as evil.
condemnHe must be condemned for breaking his promise.
condemnHe was condemned to death.
condemnHis remarks added up to a condemnation of my plan.
condemnI was condemned for my disobedience.
condemnShe was condemned to lead a miserable life.
condemnThe accused was condemned to ten years in prison.
condemnThe allies condemned the invasion as a violation of UN resolutions.
condemnThe doctors were wrong to condemn the couple.
condemnThe government's actions were condemned worldwide.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพนทะนา[V] defame, See also: condemn publicly, publicize, propagate, Syn. กระจายข่าว, แพร่ข่าว, ประจาน, ป่าวร้อง, Example: เขาถูกรัฐบาลโพนทะนาว่าเป็นศัตรูของชาติ, Thai definition: พูดกล่าวโทษหรือติเตียนท่านต่อหน้าผู้อื่น
ติฉินนินทา[V] blame, See also: condemn, censure, defame, revile, slander, gossip, talk, speak ill of, Syn. นินทา, Example: ชาวบ้านพากันติฉินนินทาหล่อน ที่ชอบคบหากับผู้ชายหลายคน, Thai definition: ว่ากล่าวผู้อื่นลับหลัง
ติ[V] condemn, See also: blame, censure, reproach, reprimand, rebuke, criticize, find fault with, protest, scold, e, Syn. ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: ผู้จัดการติพนักงานที่มาสายในวันนี้, Thai definition: ชี้ข้อบกพร่อง, ยกโทษขึ้นพูด
ประณาม[V] condemn, See also: blame, denounce, damn, censure, reproach, reprobate, criticize, Syn. กล่าวร้าย, พูดให้ร้าย, ให้ร้าย, ตำหนิ, ติเตียน, ด่าว่า, Ant. ชมเชย, Example: ลูกคนใดละเลยไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะได้รับการประณามหรือถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู, Thai definition: กล่าวร้ายให้เขาเสียหาย
การติ[N] condemnation, See also: censure, reproach, comment, review, Syn. การตำหนิ, การต่อว่า, การวิพากย์วิจารณ์, Example: การติเพื่อก่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ด่าทอ[V] revile, See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse, Syn. ด่า, ด่าตอบกัน, ด่าว่า, ดุด่า, บริภาษ, Example: แม่เลี้ยงด่าทอลูกเลี้ยงอย่างเสียๆ หายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure   FR: critiquer ; condamner
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile   FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ด่าทอ[v.] (dāthø) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse   FR: gronder ; réprimander
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ครหา[n.] (kharahā) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation   FR: critique [f] ; désapprobation [f]
ครหา[v.] (kharahā) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove   FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
กล่าวหา[v.] (klāohā) EN: allege ; accuse ; charge ; blame ; condemn   FR: accuser ; incriminer ; alléguer ; charger ; accabler
กล่าวหา[v.] (klāohā) EN: allege ; charge ; blame ; condemn ; accuse   
โพนทะนา[v.] (phōnthanā) EN: condemn publicly   FR: condamner publiquement
ปรักปรำ[v.] (prakpram) EN: incriminate ; allege ; blame ; condemn ; give evidence against   FR: condamner ; blâmer

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDEMN    K AH0 N D EH1 M
CONDEMNS    K AH0 N D EH1 M Z
CONDEMNED    K AH0 N D EH1 M D
CONDEMNING    K AH0 N D EH1 M IH0 NG
CONDEMNATION    K AA2 N D AH0 M N EY1 SH AH0 N
CONDEMNATIONS    K AA2 N D AH0 M N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condemn    (v) (k @1 n d e1 m)
condemns    (v) (k @1 n d e1 m z)
condemned    (v) (k @1 n d e1 m d)
condemning    (v) (k @1 n d e1 m i ng)
condemnation    (n) (k o2 n d e m n ei1 sh @ n)
condemnations    (n) (k o2 n d e m n ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
刑徒[けいと, keito] (n) condemned person; prisoner [Add to Longdo]
死刑囚[しけいしゅう, shikeishuu] (n) criminals condemned to death; (P) [Add to Longdo]
自責[じせき, jiseki] (n,vs) self-condemnation; self-reproach; (P) [Add to Longdo]
処す[しょす, shosu] (v5s) (1) (See 処する) to manage; to deal with; to cope with; (2) to sentence; to condemn; to punish [Add to Longdo]
処する[しょする, shosuru] (vs-s) (1) to manage; to deal with; to cope with; (2) to sentence; to condemn; to punish [Add to Longdo]
責める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P) [Add to Longdo]
断獄[だんごく, dangoku] (n,vs) (1) (obsc) trying of a crime; conviction; (2) condemnation to death by beheading [Add to Longdo]
非と[ひと, hito] (n,vs) condemning; denouncing [Add to Longdo]
論難攻撃[ろんなんこうげき, ronnankougeki] (n,vs) attacking by argument; denunciation; condemnation; heated controversy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condemn \Con*demn"\, v. t. [imp. & p. p. {Condemned}; p. pr. &
   vb. n. {Condemning} (? or ?).] [L. condemnare; con- + damnare
   to condemn: cf. F. condamner. See {Damn}.]
   1. To pronounce to be wrong; to disapprove of; to censure.
    [1913 Webster]
 
       Condemn the fault, and not the actor of it!
       Why, every fault's condemned ere it be done. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wilt thou condemn him that is most just? --Job
                          xxxiv. 17.
    [1913 Webster]
 
   2. To declare the guilt of; to make manifest the faults or
    unworthiness of; to convict of guilt.
    [1913 Webster]
 
       The queen of the south shall rise up in the judgment
       with this generation, and shall condemn it. --Matt.
                          xii. 42.
    [1913 Webster]
 
   3. To pronounce a judicial sentence against; to sentence to
    punishment, suffering, or loss; to doom; -- with to before
    the penalty.
    [1913 Webster]
 
       Driven out from bliss, condemned
       In this abhorred deep to utter woe.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       To each his sufferings; all are men,
       Condemned alike to groan.       --Gray.
    [1913 Webster]
 
       And they shall condemn him to death. --Matt. xx.
                          18.
    [1913 Webster]
 
       The thief condemned, in law already dead. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       No flocks that range the valley free,
       To slaughter I condemn.        --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   4. To amerce or fine; -- with in before the penalty.
    [1913 Webster]
 
       The king of Egypt . . . condemned the land in a
       hundred talents of silver.      --2 Cron.
                          xxxvi. 3.
    [1913 Webster]
 
   5. To adjudge or pronounce to be unfit for use or service; to
    adjudge or pronounce to be forfeited; as, the ship and her
    cargo were condemned.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) To doom to be taken for public use, under the right
    of eminent domain.
 
   Syn: To blame; censure; reprove; reproach; upbraid;
     reprobate; convict; doom; sentence; adjudge.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 condemn
   v 1: express strong disapproval of; "We condemn the racism in
      South Africa"; "These ideas were reprobated" [syn:
      {condemn}, {reprobate}, {decry}, {objurgate}, {excoriate}]
   2: declare or judge unfit for use or habitation; "The building
     was condemned by the inspector"
   3: compel or force into a particular state or activity; "His
     devotion to his sick wife condemned him to a lonely
     existence"
   4: demonstrate the guilt of (someone); "Her strange behavior
     condemned her"
   5: pronounce a sentence on (somebody) in a court of law; "He was
     condemned to ten years in prison" [syn: {sentence},
     {condemn}, {doom}]
   6: appropriate (property) for public use; "the county condemned
     the land to build a highway"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top