Search result for

concurrent

(52 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concurrent-, *concurrent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concurrent[ADJ] ที่กระทำร่วมกัน, Syn. cooperating, mutual
concurrent[ADJ] ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. simultaneous, coexisting
concurrent[ADJ] ที่ไปยังจุดเดียวกัน
concurrent[ADJ] ที่เห็นพ้องต้องกัน, Syn. agreeing, harmonious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concurrent(คันเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือร่วมกัน,พร้อมเพรียง,ซึ่งเห็นด้วย,ซึ่งมีอำนาจเท่ากัน,ซึ่งมีจุดร่วม,ซึ่งตัดกันที่จุดเดียวกัน. n. ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน,สิ่งสนับสนุน,คู่แข่ง, Syn. coexistent,compatible
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
concurrent(adj) รวมกัน,ประจวบกัน,พร้อมกัน,พ้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concurrentจวบกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concurrent causeเหตุพ้องกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent insuranceการประกันภัยพ้อง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent interestsผลประโยชน์ตรงกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent jurisdictionเขตอำนาจอย่างเดียวกัน, องค์อำนาจอย่างเดียวกัน (ที่แต่ละฝ่ายต่างมี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concurrent jurisdictionเขตอำนาจซ้ำกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent leaseสัญญาเช่าใหม่ (ต่อเนื่องสัญญาเช่าเดิม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent linesเส้นจวบกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concurrent majorityเสียงส่วนใหญ่ที่เห็นพ้อง [ดู concurrent voice ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concurrent planesระนาบจวบกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concurrentพร้อมๆกัน [การแพทย์]
Concurrent engineeringวิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concurrent engineeringวิศวกรรมร่วมขนาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Allegedly, your situation, for you, would be concurrently improved if I had... $200 in my back pocket right now.คงจะเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อย ถ้าจะให้เงินผมติดกระเป๋าสัก 200 ก่อน Good Will Hunting (1997)
Now, here we see concurrent patterns.ตอนนี้ เราเห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นพร้อมกัน The Corpse on the Canopy (2013)
Reflective infrared spectroscopy will show that your blood stain and Symchay's happened concurrently.แสงสะท้อนของรังสีอินฟราเรด แสดงว่าเป็นเลือดคุณ หรือซิมเชย์เกิดขึ้นพร้อมๆกัน The Survivor in the Soap (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระคนกัน[ADV] simultaneously, See also: concurrently, Syn. ปน, ผสม, Example: เขานึกถึงความหลังที่มีทั้งสุข ทุกข์ ดีใจ และเสียใจระคนกันไป, Thai definition: ปน หรือผสมให้เข้ากัน คละกัน เป็นกลุ่ม เป็นพวก
ควบกัน[ADV] concurrently, See also: together, at the same time, Syn. พร้อมกัน, ควบคู่กัน, Example: เขาชอบฟังเพลงกับอ่านหนังสือควบกันอย่างนี้บ่อยๆ, Thai definition: อย่างพร้อมๆ กัน, อย่างไปด้วยกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พร้อม[adv.] (phrøm) EN: at the same time ; simultaneously ; concurrently ; meanwhile   FR: en même temps
ผู้แข่งขัน[n.] (phū khaengkhan) EN: contestant ; player ; competitor   FR: concurrent [m] ; participant [m] ; compétiteur [m]
ผู้ร่วมแข่งขัน[n. exp.] (phū ruam khaengkhan) EN: competitor ; contestant ; challenger   FR: compétiteur [m] ; compétitrice [f] ; concurrent [m] ; adversaire [m, f] ; challenger = challengeur [m]
ระคนกัน[adv.] (rakhon kan) EN: simultaneously ; concurrently   
ต้องกัน[v.] (tǿng kan) EN: agree ; be concurrent   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCURRENT    K AH0 N K ER1 AH0 N T
CONCURRENTLY    K AH0 N K ER1 AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concurrent    (j) (k @1 n k uh1 r @ n t)
concurrently    (a) (k @1 n k uh1 r @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mehrfachzugriff {m}concurrent access [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンカレント[, konkarento] (n) concurrent [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[, konkarentoakusesu] (n) {comp} concurrent access [Add to Longdo]
掛け持ち;掛持ち;かけ持ち[かけもち, kakemochi] (n,vs) holding two or more positions concurrently [Add to Longdo]
掛け持つ[かけもつ, kakemotsu] (v5t) (See 掛持ち,兼任・2) to hold two or more positions concurrently [Add to Longdo]
[けん, ken] (conj,n) and; in addition; concurrently; (P) [Add to Longdo]
兼学[けんがく, kengaku] (n,vs) concurrently studying the teachings of two or more different schools or sects [Add to Longdo]
兼職[けんしょく, kenshoku] (n,vs) pluralism; plurality; concurrent post [Add to Longdo]
兼摂[けんせつ, kensetsu] (n,vs) concurrent post [Add to Longdo]
兼任[けんにん, kennin] (n) (1) concurrent post; (vs) (2) to hold two posts concurrently; (P) [Add to Longdo]
兼務[けんむ, kenmu] (n,vs) holding two posts concurrently; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
並行[へいこう, heikou] concurrent [Add to Longdo]
並行処理[へいこうしょり, heikoushori] concurrent processing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concurrent \Con*cur"rent\, a. [F. concurrent, L. concurrens, p.
   pr. of concurrere.]
   1. Acting in conjunction; agreeing in the same act or
    opinion; contributing to the same event or effect;
    cooperating.
    [1913 Webster]
 
       I join with these laws the personal presence of the
       kings' son, as a concurrent cause of this
       reformation.             --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
       The concurrent testimony of antiquity. --Bp.
                          Warburton.
    [1913 Webster]
 
   2. Conjoined; associate; concomitant; existing or happening
    at the same time.
    [1913 Webster]
 
       There is no difference the concurrent echo and the
       iterant but the quickness or slowness of the return.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Changes . . . concurrent with the visual changes in
       the eye.               --Tyndall.
    [1913 Webster]
 
   3. Joint and equal in authority; taking cognizance of similar
    questions; operating on the same objects; as, the
    concurrent jurisdiction of courts.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geom.) Meeting in one point.
 
   Syn: Meeting; uniting; accompanying; conjoined; associated;
     coincident; united.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concurrent \Con*cur"rent\, n.
   1. One who, or that which, concurs; a joint or contributory
    cause.
    [1913 Webster]
 
       To all affairs of importance there are three
       necessary concurrents . . . time, industry, and
       faculties.              --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   2. One pursuing the same course, or seeking the same objects;
    hence, a rival; an opponent.
    [1913 Webster]
 
       Menander . . . had no concurrent in his time that
       came near unto him.          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chron.) One of the supernumerary days of the year over
    fifty-two complete weeks; -- so called because they concur
    with the solar cycle, the course of which they follow.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concurrent
   adj 1: occurring or operating at the same time; "a series of
       coincident events" [syn: {coincident}, {coincidental},
       {coinciding}, {concurrent}, {co-occurrent},
       {cooccurring}, {simultaneous}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 concurrent [kɔŋkyrɛnt]
   rival
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top