Search result for

concubine

(57 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concubine-, *concubine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concubine[N] เมียน้อย, See also: ภรรยาน้อย, ภรรยาที่ไม่ได้สมรสด้วย, Syn. kept women, harlot, courtesan

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concubine(คอง'คิวไบน์) n. หญิงที่อยู่กินกับผู้ชายโดยไม่ได้สมรส,อนุภรรยา,เมียน้อย,นางบำเรอ, See also: concubinage n. ดูconcubine concubinage n. ดูconcubine

English-Thai: Nontri Dictionary
concubine(n) เมียน้อย,นางสนม,นางบำเรอ,อนุภรรยา,ภรรยาลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concubineภรรยานอกสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
concubineภริยาลับ, ภริยานอกสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your husband just died, and you've become another man's concubine.ผัวแกเพิ่งจะตายไปนะ แล้วแกจะไปเป็น เมียน้อยของผู้ชายคนอื่นแล้วงั้นเหรอ The Joy Luck Club (1993)
They accused her of breaking her vow as a widow and running away to marry a rich man, who already had a wife, two concubines and other children.พวกเขากล่าวหาแม่ที่แหกกฎความเป็นแม่ม่าย... แล้วหนีไปแต่งงานกับเศรษฐี ผู้มีภรรยาอยู่แล้ว รวมทั้งภรรยาน้อยสองคน กับลูกๆอีกหลายคน The Joy Luck Club (1993)
A low-class concubine.เมียน้อยชั้นต่ำ The Joy Luck Club (1993)
23 wives, 42 concubines,พระชายา 23 พระองค์ พระสนม 42 คน Anna and the King (1999)
Mother, what's a concubine?ท่านแม่, พระสนมคืออะไรหรือ? Anna and the King (1999)
Like your lovely concubines here with their talismans, worn, no doubt, to protect them from us foreign devils.Like your lovely concubines here with their talismans, worn, no doubt, to protect them from us foreign devils. Anna and the King (1999)
A concubine's heart is of no consequence to king, consumed with matters of the whole universe.ขออภัย เพค่ะ ฝ่าพระบาท หม่อม ฉัน เชื่อว่าวันนี้พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเร็วไปหน่อยเพค่ะ Anna and the King (1999)
Whether it was the Queen or one of the former concubines they'll all die by my sword Tell me everythingWhether it was the Queen or one of the former concubines they'll all die by my sword Tell me everything The Great Jang-Geum (2003)
He plans on giving his grand-daughter to the young Emperor as a concubine.เขาคิดที่จะยกลูกสาวคนโต ให้เป็นสนมของฮ่องเต้น้อย Episode #1.8 (2006)
I'm thinking about taking her as his concubine.ข้ากำลังจะคิดให้นางเป็นสนม The Book of the Three Hans (2006)
I think she's going to make her Prince Dae-So's concubine.ข้าคิดว่าพระมเหสีกำลังจะยกนางให้เป็นสนมขององค์ชายแดโซ The Book of the Three Hans (2006)
That is because white peony is precious, ... and we had received orders for Concubine Yoon to have priority.คงจะหายากหน่อยเจ้าค่ะ โบตั๋นขาวมันแพง ยาหมดเพราะต้องให้พระสนมยูนก่อนเจ้าค่ะ Lee San, Wind of the Palace (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภรรยานอกสมรส[N] illegal wife, See also: concubine, second wife, minor wife, Syn. ภรรยานอกกฎหมาย, Example: เธอไม่เคยรู้เลยว่าตลอดเวลาเธออยู่ในสถานภาพภรรยานอกสมรสของเขา, Count unit: คน
ภรรยาน้อย[N] minor wife, See also: concubine, lesser wife, second wife, Syn. เมียน้อย, Example: สภาพภรรยาน้อยของเขาไม่ต่างกับคนใช้เท่าไรนัก, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยา แต่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเมียหลวงหรือไม่ได้จดทะเบียน
นางบำเรอ[N] concubine, See also: prostitute, partner, Syn. คู่ขา, Example: หล่อนเคยเป็นนางบำเรอให้กับเสี่ยใหญ่มาก่อน, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ปรนเปรอเฉพาะชายคนใดคนหนึ่งในทางกามารมณ์โดยมิได้อยู่ในฐานะภรรยา
บ้านเล็ก[N] mistress, See also: concubine, Syn. บ้านเล็กบ้านน้อย, เมียน้อย, Example: เขาต้องแบ่งการดูแลเอาใจใสและเงินทองให้บ้านเล็กด้วย, Thai definition: เรียกหญิงที่ผู้ชายต้องเลี้ยงดูอย่างภรรยา แต่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเมียหลวง, Notes: (ปาก)
เมียเก็บ[N] concubine, See also: mistress, Syn. เมียน้อย, นางบำเรอ, ชู้, อีหนู, ภรรยาลับ, เมียลับ, Example: เธอเป็นเมียเก็บของเจ้าพ่อคนหนึ่ง
นางสนม[N] concubine of the king, See also: female attendant of the royal court, a mistress of the king, a member of the royal harem, Syn. นางสนมกำนัล, Example: นางนพมาศซึ่งเป็นนางสนมของพระร่วงได้เป็นผู้คิดอ่านทำกระทงถวายเป็นรูปดอกบัวและรูปต่างๆ, Count unit: คน, Thai definition: เรียกบาทบริจาริกาที่รับใช้ใกล้ชิดองค์พระมหากษัตริย์, Notes: (โบราณ)
นางสนม[N] concubine of the king, See also: female attendant of the royal court, a mistress of the king, a member of the royal harem, Syn. นางสนมกำนัล, Example: นางนพมาศซึ่งเป็นนางสนมของพระร่วงได้เป็นผู้คิดอ่านทำกระทงถวายเป็นรูปดอกบัวและรูปต่างๆ, Count unit: คน, Thai definition: เรียกบาทบริจาริกาที่รับใช้ใกล้ชิดองค์พระมหากษัตริย์, Notes: (โบราณ)
นางสนม[N] concubine of the king, See also: female attendant of the royal court, a mistress of the king, a member of the royal harem, Syn. นางสนมกำนัล, Example: นางนพมาศซึ่งเป็นนางสนมของพระร่วงได้เป็นผู้คิดอ่านทำกระทงถวายเป็นรูปดอกบัวและรูปต่างๆ, Count unit: คน, Thai definition: เรียกบาทบริจาริกาที่รับใช้ใกล้ชิดองค์พระมหากษัตริย์, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมียเก็บ[n. exp.] (mīa kep) EN: mistress ; concubine   FR: maîtresse [f]
เมียน้อย[n. exp.] (mīa nøi) EN: minor wife ; mistress ; concubine   FR: maîtresse [f] ; concubine [f]
หม่อมห้าม[n.] (mǿmhām) EN: king's plebeian concubine ; royal minor wife ; royal concubine   
ภรรยาลับ[n. exp.] (phanrayā lap) EN: mistress ; secret concubine ; kept woman   FR: épouse cachée [f]
ภรรยาน้อย[n. exp.] (phanrayā nøi) EN: minor wife ; concubine ; lesser wife ; second wife   FR: maîtresse [f]
ภรรยานอกสมรส[n. exp.] (phanrayā nøk somrot) EN: illegal wife ; concubine ; second wife ; minor wife   FR: maîtresse [f]
ภริยาลับ [n. exp.] (phariyā lap) EN: concubine   
สนม[n.] (sanom) EN: lady of the court ; member of the harem ; concubine of the king ; mistress of the king ; male palace servants (especially those having charge of the paraphernalia used in cremations)   FR: femme de harem [f]
สนมเอก[n.] (sanom-ēk) EN: king's first concubine; king's most favourite concubine   FR: favorite [f] ; première concubine du roi [f] ; maîtresse préférée du roi [f]
ศฤงคาร[n.] (saringkhān) EN: woman of the court ; harem ; group of concubines   FR: harem [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCUBINE    K AA1 N K Y AH0 B AY2 N
CONCUBINES    K AA1 N K Y AH0 B AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concubine    (n) (k o1 ng k y u b ai n)
concubines    (n) (k o1 ng k y u b ai n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛妾[あいしょう, aishou] (n) (See めかけ) beloved concubine; favourite concubine (e.g. of the shogun) [Add to Longdo]
妾;目掛け;目掛;側女;側妻[めかけ(妾;目掛け;目掛);そばめ(妾;側女;側妻);おんなめ(妾)(ok), mekake ( mekake ; me kake ; me kakari ); sobame ( mekake ; gawa onna ; gawa tsuma )] (n) mistress; kept woman; concubine [Add to Longdo]
妾奉公;めかけ奉公[めかけぼうこう, mekakeboukou] (n,vs) serving as a concubine [Add to Longdo]
色女[いろおんな, iroonna] (n) (1) good-looking woman; (2) concubine [Add to Longdo]
正室[せいしつ, seishitsu] (n) (1) (See 側室,本妻) legal wife (of a noble) (as opposed to a concubine); (2) (See 表座敷・おもてざしき) room for receiving guests; (3) (obsc) heir; successor [Add to Longdo]
側室[そくしつ, sokushitsu] (n) (See 正室・1) concubine (of a noble) [Add to Longdo]
側女房[そばにょうぼう, sobanyoubou] (n) (arch) (obsc) mistress; concubine [Add to Longdo]
旦那取り;だんな取り[だんなどり, dannadori] (vs) (1) (See 妾奉公) to become a mistress; to serve as a concubine; (2) (See 主人に仕える) to serve one's master [Add to Longdo]
蓄妾[ちくしょう, chikushou] (n,vs) keeping a mistress (concubine) [Add to Longdo]
二号[にごう, nigou] (n) number two; concubine; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二房[èr fáng, ㄦˋ ㄈㄤˊ, ] concubine [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, ] concubine of last Shang emperor [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] concubine [Add to Longdo]
小老婆[xiǎo lǎo pó, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄠˇ ㄆㄛˊ, ] concubine; junior wife; mistress [Add to Longdo]
庶室[shù shì, ㄕㄨˋ ㄕˋ, ] concubine [Add to Longdo]
簉室[zào shì, ㄗㄠˋ ㄕˋ, ] concubine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concubine \Con"cu*bine\, n. [F., fr. L. concubina; con- + cubare
   to lie down, concumbere to lie together, akin to E. cubit.]
   1. A woman who cohabits with a man without being his wife; a
    paramour.
    [1913 Webster]
 
   Note: Concubine has been sometimes, but rarely, used of a
      male paramour as well as of a female. --Trench.
      [1913 Webster]
 
   2. A wife of inferior condition; a lawful wife, but not
    united to the man by the usual ceremonies, and of inferior
    condition. Such were Hagar and Keturah, the concubines of
    Abraham; and such concubines were allowed by the Roman
    laws. Their children were not heirs of their father.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concubine
   n 1: a woman who cohabits with an important man [syn:
      {concubine}, {courtesan}, {doxy}, {paramour}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top