Search result for

concretes

(312 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concretes-, *concretes*, concrete
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา concretes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *concretes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concrete[N] คอนกรีต, Syn. cement
concrete[VT] ทำจากคอนกรีต, Syn. cement, monolithic
concrete[ADJ] ที่กลายเป็นของแข็ง, Syn. coalesced
concrete[ADJ] ที่เป็นรูปธรรม, See also: ที่ทำให้เป็นจริงได้, Syn. particular, actual
concrete[N] รูปธรรม, See also: ที่สัมผัสจับต้องได้
concretion[N] ของแข็ง, Syn. solid
concretion[N] สภาพที่เป็นของแข็ง, Syn. solidifying
ferroconcrete[N] คอนกรีตเสริมเหล็ก, Syn. reinforced concrete
reinforced concrete[N] โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concrete(คอน'ครีท) ฐconcreted,concreting,concretes} adj. ชัดแจ้ง,ซึ่งเห็นประจักษ์,มีตัวตน,เป็นรูปธรรม,จริง ๆ n. สิ่งที่เป็นรูปธรรม,สิ่งที่มีตัวตน,คอนกรีต,ดินที่แข็งเป็นก้อน. vt. วางคอนกรีต,ใส่คอนกรีต,ทำให้เกาะตัวแน่น,ทำให้แข็ง., See also: concreteness n. ด
concrete nounn. นามที่เป็นรูปธรรม
concrete numberตัวเลขที่เกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของเฉพาะอย่าง
concrete poetryn. โคลงกลอน ฉันท์ กาพย์ ที่ประพันธ์โดยวิธีจัดหรือลำดับคำเป็นแบบแผน แทนที่จะเป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม
concretion(คอนครี'เชิน) n. การแข็งตัว,สิ่งที่แข็งตัว,สิ่งที่เกิดจากการเกาะกัน,สิ่งที่มีตัวตน,ก้อนหรือเม็ดนิ่วในร่างกาย,ก้อนแข็งที่เกิดขึ้นในหินทรายหรือดิน, Syn. consolidation
reinforced concreten. คอนกรีตเสริมเหล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
concrete(adj) เป็นรูปธรรม,มีรูป,มีตัวตน,เห็นประจักษ์
concrete(n) คอนกรีต,ปูนซีเมนต์แข็ง
concrete(vt) ทำให้แข็ง,วางคอนกรีต,สร้างด้วยคอนกรีต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bare concreteคอนกรีตเปลือย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concretion๑. นิ่ว [มีความหมายเหมือนกับ calculus]๒. การเชื่อมผิดปรกติ๓. กระบวนการทำให้แข็งขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concretionมวลสารพอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
concreteรูปธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concreteรูปธรรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concrete artศิลปะรูปธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concrete exampleตัวอย่างรูปธรรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concrete paintingจิตรกรรมแนวทรงสถิต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concrete poetryกวีนิพนธ์รูปธรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concrete thinkingความคิดเชิงรูปธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concrete universalสิ่งสากลรูปธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
concrete verseบทร้อยกรองรูปธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
thinking, concreteความคิดเชิงรูปธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ready-mixed concreteคอมกรีตผสมเสร็จ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concrete beamคานคอนกรีต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prestressed concrete beamคานคอนกรีตอัดแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concreteคอนกรีต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
High srength concreteคอนกรีตกำลังสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lightweight concreteคอนกรีตน้ำหนักเบา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Concrete blocksคอนกรีตบล็อก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fly ash concreteคอนกรีตผสมขี้เถ้าลอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reinforced concreteคอนกรีตเสริมเหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Precast concreteคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prestressed concreteคอนกรีตอัดแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Asphalt concreteแอสฟัลต์คอนกรีต [TU Subject Heading]
Bridges, Concreteสะพานคอนกรีต [TU Subject Heading]
Buildings, Reinforced concreteอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก [TU Subject Heading]
Columns, Concreteเสาคอนกรีต [TU Subject Heading]
Concreteคอนกรีต [TU Subject Heading]
Concrete artศิลปะแนวทรงสถิต [TU Subject Heading]
Concrete beamsคานคอนกรีต [TU Subject Heading]
Concrete blocksคอนกรีตบล๊อก [TU Subject Heading]
Concrete constructionงานคอนกรีต [TU Subject Heading]
Concrete housesบ้านคอนกรีต [TU Subject Heading]
Concrete pilingเสาเข็มคอนกรีต [TU Subject Heading]
Concrete poetryกลโคลง [TU Subject Heading]
Concrete poetry, Thaiกลโคลงไทย [TU Subject Heading]
Concrete products industryอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีต [TU Subject Heading]
Concrete slabsแผ่นพื้นคอนกรีต [TU Subject Heading]
Concrete tanksถังน้ำคอนกรีต [TU Subject Heading]
Lightweight concreteคอนกรีตเบา [TU Subject Heading]
Pavements, concreteชั้นทางคอนกรีต [TU Subject Heading]
Pipe, Concreteท่อคอนกรีต [TU Subject Heading]
Precast concreteคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Precast concrete constructionโครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จรุป [TU Subject Heading]
Prestress concrete sleeperหมอนคอนกรีตอัดแรง [TU Subject Heading]
Prestressed concreteคอนกรีตอัดแรง [TU Subject Heading]
Prestressed concrete beamsคานคอนกรีตอัดแรง [TU Subject Heading]
Prestressed concrete constructionโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง [TU Subject Heading]
Ready mixed concrete industryอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ [TU Subject Heading]
Ready-mixed concreteคอนกรีตผสมเสร็จ [TU Subject Heading]
Reinforced concreteคอนกรีตเสริมเหล็ก [TU Subject Heading]
Reinforced concrete constructionโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก [TU Subject Heading]
Roads, Concreteทางหลวงคอนกรีต [TU Subject Heading]
Concrete คอนกรีต
วัสดุที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ มวลผสมละเอียด เช่น ทราย มวลผสมหยาบ เช่น หิน หรือกรวด และน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Reinforced Concrete คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝังภายในให้ทำหน้าที่ รับแรงได้มากขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Prestressed Concrete คอนกรีตอัดแรง
คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมอัดแรงฝังภายในที่ทำให้ เกิดหน่วยแรงที่มีปริมาณพอจะลบล้างหน่วยแรงอันเกิดจากน้ำหนักบรรทุก [สิ่งแวดล้อม]
Concreteรูปธรรม [การแพทย์]
Concrete Experiencesการเรียนแบบรูปธรรม [การแพทย์]
Concrete Operationความคิดแบบรูปธรรม [การแพทย์]
concrete liningconcrete lining, การดาดคอนกรีต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
concrete curingconcrete curing, การบ่มคอนกรีต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
concrete damconcrete dam, เขื่อนคอนกรีต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's going to be reinforced concrete under the vault.ตรงนี้เป็นโครงสร้างคอนกรีต แบบเสริมเหล็กอยู่ใต้ห้องนิรภัย The Bank Job (2008)
That is the thermic lance. It cuts through concrete and metal.นั่นคือเครื่องตัดโลหะ ไว้ใช้ตัดคอนกรีตกับโลหะ The Bank Job (2008)
Concrete.คอนกรีต The Bank Job (2008)
It'd be nice to look out the window and see something other than concrete.มันคงดีที่ได้มองไปนอกหน้าต่าง แล้วเห็นบางอย่างที่ดีกว่าคอนกรีต The Lazarus Project (2008)
We survive the concrete jungle!เราอยู่รอดในป่าคอนกรีต Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Nothing concrete.ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรม Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
We're not going to do anything till we have concrete evidence on the bioweapon from CDC.- เราจะยังไม่ดำเนินการอะไร จนกว่าเราจะได้หลักฐาน เกี่ยวกับวาวุธชีวภาพนั่น Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Epoxy-hardened walls, poured concrete ceilings.กำแพงหนา เพดานคอนกรีต Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
There's nothing concrete. But I'll let you know when I get something.ยังไม่มีอะไรแน่ชัด แต่จะบอกคุณเมื่อได้ข้อมูล Prison Break: The Final Break (2009)
Why would he want to come and see Orestes without any concrete proposals?ไม่ กลับไป Agora (2009)
Reality is just, I don't know, too concrete up here.โลกบนนี้น่ะมัน ไม่รู้สินะ เป็นรูปธรรมเกินไปหน่อย On the Head of a Pin (2009)
If you want to live in a concrete bunker, eh?ถ้าพวกเธอชอบอยู่ในหลุมคอนกรีตอ่ะนะ Under the Mountain (2009)
The dolphin is captured and put in a concrete tank surrounded by a stadium full of screaming people.โลมาสามารถ ที่จะมองผ่านตัวคุณได้ พวกมันเห็นหัวใจคุณเต้น The Cove (2009)
I need something concrete nobody could fake.ฉันต้องการสิ่งนั้นเป็นเครื่องยืนยัน. ไม่ให้ใครโกหกได้ Episode #3.2 (2009)
But, for the rest of you educators, These yearbook pictures Are really the only concrete proof you haveแต่สำหรับพวกนาย หนังสือรุ่นคือหลักฐานเดียว Mattress (2009)
We don't have any concrete proof, but...เราไม่มีหลักฐานเป็นรูปธรรม แต่ว่า... Episode #1.5 (2009)
What? I believe that the walls are made of concrete.อยู่กลางห้องขนาด 50m x 50m เราคิดว่าผนังเป็นคอนกรีต Episode #1.7 (2009)
It looks like the car came into contact with steel or maybe concrete.ดูเหมือนรถจะวิ่งเข้าหาเหล็ก หรือบางทีคอนกรีต Out of Time (2009)
There's a concrete base on the wind turbine.มันมีแท่นคอนกรีตตรง โครงกังหันลม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
The only thing concrete is the MO, which depicts an efficient, no-nonsense murderer.สิ่งที่เป็นรูปธรรมเพียงอย่างเดียว คือ M.O. ซึ่งอธิบายถึงความพึงพอใจ อย่างไม่มีเหตุผลของฆาตกร Reckoner (2009)
Nothing concrete on the symbols yet.ยังไม่พบอะไรชัดเจนเกี่ยวกับสัญญลักษณ์ August (2009)
Concrete jungle where dreams are made ofป่าคอนกรีตที่ฝันจะทำ The Debarted (2009)
And until one of us decides, we shouldn't make any concrete plans.จนกว่าเราคนนึงจะตัดสินใจได้ เราไม่ควรวางแผนการใดๆ Bride Wars (2009)
They simply drained the marsh and caught it thousands of tons of reinforced concrete over there.พวกเขาแค่ระบายลุ่มน้ำ และคอนกรีตหนักพันตันไว้ Womb (2010)
I lay concrete.ผมทำเสาคอนกรีต Sex and the City 2 (2010)
Wrapped in silver, encased in concrete.พันด้วยแร่เงิน แล้วเทคอนกรีตทับ Evil Is Going On (2010)
There's nothing concrete, but...ยังไม่มีอะไรชัดเจนเลย แต่ทว่า... Course Correction (2010)
When the concrete set, the bone was still there, but somehow it disappeared in the meantime.ตอนที่คอนกรีตแข็งตัว กระดูกยังอยู่ตรงนี้ แต่ทันใด มันก็หายไป ในช่วงเวลาหนึ่ง The Bones That Weren't (2010)
So, what you're saying is, there could be, you know, male parts all just embedded here in this big slab of concrete?คุณกำลังบอกว่า มันอยู่ตรงไหนได้บ้างนั่นเหรอ ชิ้นส่วนของเพศชาย ทั้งหมดฝังอยู่ตรงนี้ ในคอนกรีตหนาทึบตรงนี้ The Bones That Weren't (2010)
Okay, so let me guess-- you want the whole slab of concrete shipped back to the Jeffersonian, right?เอาล่ะ ขอให้ผมเดา คุณต้องการให้ส่วน ที่หนาทึบทั้งหมดนี้ ที่เป็นคอนกรีตหายท้องขึ้นมา แล้วนำไปที่เจฟเฟอร์โซเนี่ยน ใช่ไหม? The Bones That Weren't (2010)
I could inject a barium sulfate slurry into the concrete.ควรฉีดแบเรียมซัลเฟต แบบเหลวเข้าไปในคอนกรีต The Bones That Weren't (2010)
That should give us a clear picture of what we're dealing with without destroying the concrete.ควรมีภาพที่ชัดเจนให้กับเรา เพื่อให้เรารับมือกับสิ่งที่จะเกิด โดยไม่ต้องทำลายแท่งคอนกรีต The Bones That Weren't (2010)
So, the tissue must have decomposed before the concrete was poured.งั้นเนื้อเยื่อคงย่อยสลายไปหมดแล้ว - ก่อนที่คอนกรีตจะเทลงไป - ทำไมล่ะ? The Bones That Weren't (2010)
This is the construction site before the concrete was poured.นี่เป็นพื้นที่ก่อสร้าง ก่อนที่จะเทคอนกรีตลงไป The Bones That Weren't (2010)
So the corpse decomposed under the plastic for four months before the concrete was poured?แล้วร่างก็เน่าเปื่อย อยู่ใต้แผ่นพลาสติก นานถึงสี่เดือน ก่อนที่จะเทคอนกรีตทับลงไป? The Bones That Weren't (2010)
Now, the concrete lifted the skull through the slit in the plastic, and the rest of the bones dissolved from Hodgins' fungus.ตอนนี้ คอนกรีตก็เทถม ทับเข้าไปที่โครงกระดูก ผ่านรอยกรีดยาว ของแผ่นพลาสติก และทั้งหมดของ ชิ้นส่วนกระดูกก็สลายตัวไป The Bones That Weren't (2010)
How do you get a six-month-old palm print off a piece of plastic that's encased in concrete?แล้วคุณจะงัดเอาลายฝ่ามือ ที่ผ่านมา 6 เดือนได้ไง? ออกจากแผ่นพลาสติก ที่โดนห่อหุ้มอย่างมิดชิด ใต้คอนกรีตอีกทีหนึ่ง The Bones That Weren't (2010)
New York is basically an island of concrete.เมื่องนิวยอร์คเป็นเมืองที่มีแต่คอนกรีต Under the Gun (2010)
# Concrete jungle where dreams are made of #ป่าคอนกรีตที่ๆ ฝันถูกสร้างขึ้น Audition (2010)
# Concrete jungle where dreams are made of #ป่าคอนกรีตที่ๆ ฝันถูกสร้างขึ้น Audition (2010)
Once we have something concrete, then I'll tell Neal.ไว้เราได้อะไรมาชัดเจนก่อน แล้วค่อยบอกนีล Need to Know (2010)
Concrete stone and charcoal is an unbeatable combination.หินคอนกรีตกับถ่าน เป็นส่วมผสมชั้นดีเลย Trollhunter (2010)
He waded up the fjord and knocked its head through the concrete.มันเดินลุยอ่าวมา แล้วหัวของมันก็ไปกระแทกเข้ากับสะพาน Trollhunter (2010)
Those two represent the only concrete evidenceสองคนนั่นคือหลักฐานที่เด่นชัดเพียงอย่างเดียว Dark Matter (2010)
I have my suspicions on who is responsible but I need concrete evidence.ผมมีคนที่สงสัยที่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้อยู่ในใจแล้ว แต่ผมต้องการหลักฐานที่ชัดเจนก่อน Cinderella's Sister (2010)
Let's move the concrete slab, 1 o'clock.ระวังระเบิด! นั่นคงจะทำให้ช้าลงได้สักนาที Battle Los Angeles (2011)
He's not digging a pool, so where did all this concrete come from?เขาไม่ได้ขุดสระน้ำนี่ แล้วซากปูนพวกนี้มาจากไหน Fright Night (2011)
We have a concrete slab with a big grease stain in the middle.เรามีพื้นคอนกรีต ที่มีคราบกลางห้อง Super Sunday (2011)
Nothing concrete. Well, that's better than the opposite, right?ไม่มีอะไรเลย แต่ก็ยังดีกว่าจะมีอะไรนี่เนอะ? The Princesses and the Frog (2011)
Steel rebar, concrete... copper wire.เหล็กเส้น, คอนกรีต... ลวดทองแดง What Hides Beneath (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concretA committee should apply the focus to the more concrete problem.
concretA concrete plan evolved after much discussion.
concretA wheelbarrow fills the bill for moving concrete blocks.
concretBricks never take the place of ferro-concrete here.
concretConcrete can be reinforced by putting steel bars inside it.
concretFires are less frightening today than they once were, because more and more houses are built of concrete, and concrete houses do not burn as easily as the old wooden ones.
concretGoodness is abstract, a kind act is concrete.
concretHe broke up the concrete block with a hammer.
concretHis notion was neither concrete nor abstract.
concretIf the demolition of buildings is uncontrolled, a fine city is in danger of becoming nothing more than a concrete jungle.
concretIt is said that he also invented concrete.
concretOur plans are not yet concrete.
concretPlease write in a way that concretely conveys the question.
concretPut plan into concrete shape.
concret"So it's built from stone?" "It's ordinary reinforced concrete."
concretThe building will be made of concrete on a steel framework.
concretThe factory was constructed out of concrete.
concretThe foundation is bedded in concrete.
concretThe warnings are clear and concrete.
concretYour explanation lacks concreteness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปธรรม[ADJ] concrete, See also: solid, factual, substantial, Ant. นามธรรม, Example: สติปัญญาพัฒนาการมาจากพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม มองเห็นได้ง่ายๆ, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
รูปธรรม[N] concrete object, See also: material object, natural form, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
ลาด[V] pave, See also: cover, concrete, tile, surface, Example: ช่างทำถนนเคี่ยวยางมะตอยเพื่อนำมาลาดถนน, Thai definition: ปูแผ่ออกไป
คอนกรีตเสริมเหล็ก[N] ferro-concrete, See also: reinforced concrete, Example: ฐานของอาคารนี้ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก, Thai definition: คอนกรีตที่ใช้เหล็กเส้นหรือตะแกรงเหล็กเสริมภายในเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
คอนกรีต[N] concrete, Example: ลานซีเมนต์กว้างข้างบันไดมีป้อมยามรักษาการณ์สร้างเป็นคอนกรีตสวยงาม, Thai definition: วัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยซีเมนต์ ทราย หิน และน้ำ ผสมเคล้าเข้าด้วยกัน เมื่อแห้งแข็งตัวแล้วจะเป็นวัสดุที่แข็งมาก, Notes: (อังกฤษ)
คอนกรีตอัดแรง[N] reinforced concrete, Thai definition: คอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้กรรมวิธีดึงเหล็กเส้นให้ยืดตัวเต็มที่ก่อนแล้วจึงหล่อคอนกรีตหุ้ม เพื่อให้รับน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น
พื้นคอนกรีต[N] concrete floor, Example: เหล็กเสริมที่ใช้นี้จะช่วยห้องกันมิให้พื้นคอนกรีตแตกร้าว, Thai definition: พื้นที่มีคอนกรีตเป็นวัสดุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขื่อนคอนกรีต[n. exp.] (kheūoen khønkrīt) EN: concrete dam   
เขื่อนคอนกรีตแบบถ่วงน้ำหนัก[n. exp.] (kheūoen khønkrīt baēp thūang nāmnak) EN: gravity dam ; concrete gravity dam   
คอนกรีต[n.] (khønkrīt) EN: concrete   FR: béton [m]
คอนกรีตอัดแรง[n. exp.] (khønkrīt at raēng) EN: reinforced concrete   
คอนกรีตผสมสำเร็จรูป [n. exp.] (khønkrīt phasom samretrūp) EN: ready-mixed concrete   
คอนกรีตเสริมเหล็ก[n. exp.] (khønkrīt soēm lek) EN: ferro-concrete ; reinforced concrete   
หลักฐานที่เป็นรูปธรรม[n. exp.] (lakthān thī pen rūp tham) EN: concrete evidence   
ลาด[v.] (lāt) EN: pave ; concrete ; tile ; surface ; cover   FR: paver ; revêtir ; recouvrir
ป่าคอนกรีต[n. exp.] (pā khønkrīt) EN: concrete jungle   
เป็นรูปธรรม[adj.] (pen rūp tham) EN: concrete evidence   
ผลที่เป็นรูปธรรม[n. exp.] (phon thī pen rūppatham) EN: concrete result   
รูปธรรม[n.] (rūppatham) EN: concrete object ; material object ; natural form ; concretization   FR: concrétisation [f]
รูปธรรม[adj.] (rūppatham) EN: concrete ; solid ; factual ; substantial ; real ; objective ; material ; corporeal   FR: concret ; réel
ถนนคอนกรีต[n. exp.] (thanon khønkrīt) EN: concrete road   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCRETE    K AH0 N K R IY1 T
CONCRETE    K AA1 N K R IY0 T
CONCRETELY    K AA1 N K R IY2 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concrete    (v) (k o1 ng k r ii t)
concreted    (v) (k o1 ng k r ii t i d)
concretes    (v) (k o1 ng k r ii t s)
concretely    (a) (k @1 n k r ii1 t l ii)
concreting    (v) (k o1 ng k r ii t i ng)
concretion    (n) (k @1 n k r ii1 sh @ n)
concretions    (n) (k @1 n k r ii1 sh @ n z)
ferroconcrete    (n) (f e2 r ou k o1 ng k r ii t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal [Add to Longdo]
Asphaltbeton {m}bituminous concrete [Add to Longdo]
Ausgleichsbeton {m}blinding concrete [Add to Longdo]
Beton {m} | bewehrter Beton | unbewehrter Betonconcrete | statically reinforced concrete | unreinforced concrete [Add to Longdo]
Betonbrecher {m}concrete breaker [Add to Longdo]
Betondachstein {n}concrete roofing tile [Add to Longdo]
Betondecke {f}concrete pavement [Add to Longdo]
Betondeckung {f}concrete cover [Add to Longdo]
Betondübel {m}concrete dowel [Add to Longdo]
Betoneinbringung {f}; Betonieren {n}placing of concrete [Add to Longdo]
Betonfahrbahn {f}concrete carriage-way [Add to Longdo]
Betonfertigteil {n}concrete component [Add to Longdo]
Betonfestigkeit {f}concrete strength [Add to Longdo]
Betonfläche {f}concrete area [Add to Longdo]
Betonform {f}concrete molding [Add to Longdo]
Betongüte {f}concrete quality [Add to Longdo]
Betonhohlblockstein {m}hollow concrete block [Add to Longdo]
Betonmauerdeckung {f}concrete capping [Add to Longdo]
Betonmischer {m}; Betonmischmaschine {f}concrete mixer; cement mixer [Add to Longdo]
Betonmischung {f} | Betonmischung mit niedrigem w/z-Wertconcrete mix | low-w/c mix [Add to Longdo]
Betonplastizität {f}plasticity of concrete [Add to Longdo]
Betonplatte {f}concrete slab [Add to Longdo]
Betonrippendecke {f}ribbed concrete floor [Add to Longdo]
Betonsäule {f}concrete column [Add to Longdo]
Betonsichtfläche {f}visible concrete surface [Add to Longdo]
Betonsockel {f}concrete base [Add to Longdo]
Betonspannung {f}concrete stress [Add to Longdo]
Betonstein {m}precast concrete block [Add to Longdo]
Betonsteinherstellung {f}manufacture of concrete blocks [Add to Longdo]
Betonstraße {f}concrete road [Add to Longdo]
Betonsturz {m}concrete lintel [Add to Longdo]
Betonüberdeckung {f}concrete cover [Add to Longdo]
Betonwaren {pl}concrete goods [Add to Longdo]
Betonwerk {n}precast concrete factory [Add to Longdo]
Betonzusatz {m}concrete additive [Add to Longdo]
Blähbeton {m}expended concrete; gas concrete [Add to Longdo]
Druckbeton {m}compressed concrete [Add to Longdo]
Fundamenterder {m}concrete-footing ground [Add to Longdo]
Gasbeton {m}; Leichtbeton {m}gas concrete [Add to Longdo]
Greifbarkeit {f}concreteness [Add to Longdo]
Gussasphalt {m}bituminous mastic concrete [Add to Longdo]
Gussbeton {m}cast concrete [Add to Longdo]
Hartbetonestrich {m}granolitic concrete screed [Add to Longdo]
Kiesbeton {m}gravel concrete [Add to Longdo]
Konkretion {f} [geol.]concretion [Add to Longdo]
Leichtbeton {m}lightweight concrete [Add to Longdo]
Leichtbetonstein {m}lightweight concrete block [Add to Longdo]
Luftporenbeton {m}air-entrained concrete [Add to Longdo]
Schlackenbeton {m}slag concrete [Add to Longdo]
Sichtbeton {m}fairfaced concrete [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction [Add to Longdo]
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction [Add to Longdo]
アスコン[, asukon] (n) (abbr) (See アスファルト,コンクリート) asphalt concrete [Add to Longdo]
アスファルトコンクリート[, asufarutokonkuri-to] (n) asphalt concrete [Add to Longdo]
コンクリ[, konkuri] (n) (abbr) (See コンクリート) concrete [Add to Longdo]
コンクリートジャングル[, konkuri-tojanguru] (n) concrete jungle [Add to Longdo]
コンクリートバイブレーター[, konkuri-tobaibure-ta-] (n) concrete vibrator [Add to Longdo]
コンクリートパイル[, konkuri-topairu] (n) concrete pile [Add to Longdo]
コンクリートブロック[, konkuri-toburokku] (n) concrete block [Add to Longdo]
コンクリートプレーサー[, konkuri-topure-sa-] (n) concrete placer [Add to Longdo]
コンクリートポンプ[, konkuri-toponpu] (n) concrete pump [Add to Longdo]
コンクリートミキサー;コンクリトミキサ[, konkuri-tomikisa-; konkuritomikisa] (n) concrete mixer [Add to Longdo]
コンクリート打込;コンクリート打込み;コンクリート打ち込み[コンクリートうちこみ, konkuri-to uchikomi] (n) placing of concrete; positioning concrete [Add to Longdo]
コンクリトブロック[, konkuritoburokku] (n,adj-f) concrete block [Add to Longdo]
サーモコンクリート[, sa-mokonkuri-to] (n) thermoconcrete [Add to Longdo]
ヒューム管[ヒュームかん, hyu-mu kan] (n) Hume concrete pipe [Add to Longdo]
ファイバーコンクリート[, faiba-konkuri-to] (n) fiber concrete [Add to Longdo]
ブロック建築[ブロックけんちく, burokku kenchiku] (n) concrete-block building [Add to Longdo]
ブロック塀[ブロックべい, burokku bei] (n) concrete-block wall [Add to Longdo]
プレキャストコンクリート[, purekyasutokonkuri-to] (n) precast concrete [Add to Longdo]
プレストレストコンクリート[, puresutoresutokonkuri-to] (n) prestressed concrete [Add to Longdo]
プレハブコンクリート[, purehabukonkuri-to] (n) prefabricated concrete [Add to Longdo]
ベトン[, beton] (n) (See コンクリート) concrete (fre [Add to Longdo]
ボイド管[ボイドかん, boido kan] (n) cardboard tube for pouring concrete into on building sites [Add to Longdo]
ミキサー車[ミキサーしゃ, mikisa-sha] (n) concrete mixer truck [Add to Longdo]
ミュージックコンクレート[, myu-jikkukonkure-to] (n) musique concrete (fre [Add to Longdo]
海砂[かいさ, kaisa] (n) sea sand (sand collected from the ocean floor, as opposed to that which is used as an ingredient in concrete) [Add to Longdo]
核具象構文[かくぐしょうこうぶん, kakugushoukoubun] (n) {comp} core concrete syntax [Add to Longdo]
規格参照具象構文[きかくさんしょうぐしょうこうぶん, kikakusanshougushoukoubun] (n) {comp} reference concrete syntax [Add to Longdo]
躯体[くたい, kutai] (n,adj-no) (1) body; skeleton; framework; (2) reinforced concrete skeletal soundness [Add to Longdo]
具案[ぐあん, guan] (n) drafting a plan; draughting a plan; concrete plan [Add to Longdo]
具現[ぐげん, gugen] (n) (1) incarnation; embodiment; avatar; personification; (vs) (2) to give concrete form to; to embody; to realize [Add to Longdo]
具象[ぐしょう, gushou] (n,vs) embodying; expressing concretely; (P) [Add to Longdo]
具象構文[ぐしょうこうぶん, gushoukoubun] (n) {comp} concrete syntax (of SGML) [Add to Longdo]
具象構文引数[ぐしょうこうぶんひきすう, gushoukoubunhikisuu] (n) {comp} concrete syntax parameter [Add to Longdo]
具象的[ぐしょうてき, gushouteki] (adj-na) concrete; material; definite [Add to Longdo]
具象名詞[ぐしょうめいし, gushoumeishi] (n) {ling} concrete noun [Add to Longdo]
具体[ぐたい, gutai] (n) concrete; tangible; material; (P) [Add to Longdo]
具体案[ぐたいあん, gutaian] (n) concrete proposal [Add to Longdo]
具体策[ぐたいさく, gutaisaku] (n) concrete plan [Add to Longdo]
具体性[ぐたいせい, gutaisei] (n) concreteness; feasibility [Add to Longdo]
具体的[ぐたいてき, gutaiteki] (adj-na) concrete; tangible; definite; specific; (P) [Add to Longdo]
具体的対象[ぐたいてきたいしょう, gutaitekitaishou] (n) {comp} concrete object [Add to Longdo]
具体例[ぐたいれい, gutairei] (n) concrete example [Add to Longdo]
結石[けっせき, kesseki] (n,adj-no) calculus (concretion of minerals formed inside the body) [Add to Longdo]
固練りコンクリート[かたねりコンクリート, kataneri konkuri-to] (n) stiff-consistency concrete [Add to Longdo]
工事[こうじ, kouji] (n,vs) construction work; construction; work (related to construction, e.g. painting, concrete-pouring, etc.); (P) [Add to Longdo]
混凝土[コンクリート(P);こんくりいと, konkuri-to (P); konkuriito] (n) (uk) concrete; (P) [Add to Longdo]
罪状糾明[ざいじょうきゅうめい, zaijoukyuumei] (n) closely examining (questioning) the concrete circumstances of a crime [Add to Longdo]
罪体[ざいたい, zaitai] (n) corpus delicti (concrete evidence of a crime, e.g. a bullet-riddled body) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三合土[sān hé tǔ, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄊㄨˇ, ] concrete; cement; mortar [Add to Longdo]
具体[jù tǐ, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ, / ] concrete; definite; specific [Add to Longdo]
具体化[jù tǐ huà, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] concretize [Add to Longdo]
具体问题[jù tǐ wèn tí, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] concrete issue [Add to Longdo]
具体计划[jù tǐ jì huà, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] a concrete plan; a definite plan [Add to Longdo]
务实[wù shí, ˋ ㄕˊ, / ] pragmatic; dealing with concrete issues [Add to Longdo]
土坝[tǔ bà, ㄊㄨˇ ㄅㄚˋ, / ] earth dam; dam of earth and rocks (as opposed to waterproof dam of clay or concrete) [Add to Longdo]
实在[shí zài, ㄕˊ ㄗㄞˋ, / ] in reality; honestly; really; verily; concrete [Add to Longdo]
实证[shí zhèng, ㄕˊ ㄓㄥˋ, / ] actual proof; concrete evidence; empirical [Add to Longdo]
底蕴[dǐ yùn, ㄉㄧˇ ㄩㄣˋ, / ] inside information; concrete details [Add to Longdo]
楼板[lóu bǎn, ㄌㄡˊ ㄅㄢˇ, / ] floor; floor (ie. metal plate, concrete slab, wooden planking etc) [Add to Longdo]
混凝土[hùn níng tǔ, ㄏㄨㄣˋ ㄋㄧㄥˊ ㄊㄨˇ, ] concrete [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] concrete (混凝土) [Add to Longdo]
钢筋水泥[gāng jīn shuǐ ní, ㄍㄤ ㄐㄧㄣ ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ, / ] reinforced concrete [Add to Longdo]
钢筋混凝土[gāng jīn hùn níng tǔ, ㄍㄤ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄣˋ ㄋㄧㄥˊ ㄊㄨˇ, / ] reinforced concrete [Add to Longdo]
钢骨水泥[gāng gǔ shuǐ ní, ㄍㄤ ㄍㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ, / ] reinforced concrete [Add to Longdo]
骨料[gǔ liào, ㄍㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, ] aggregate (sand or gravel used in concrete 混凝土) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
核具象構文[かくぐしょうこうぶん, kakugushoukoubun] core concrete syntax [Add to Longdo]
規格参照具象構文[きかくさんしょうぐしょうこうぶん, kikakusanshougushoukoubun] reference concrete syntax [Add to Longdo]
具象構文[ぐしょうこうぶん, gushoukoubun] concrete syntax (of SGML) [Add to Longdo]
具象構文引数[ぐしょうこうぶんひきすう, gushoukoubunhikisuu] concrete syntax parameter [Add to Longdo]
具体的対象[ぐたいてきたいしょう, gutaitekitaishou] concrete object [Add to Longdo]
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case [Add to Longdo]
宣言済み具象構文[せんげんずみぐしょうこうぶん, sengenzumigushoukoubun] declared concrete syntax [Add to Longdo]
多符号核具象構文[たふごうかくぐしょうこうぶん, tafugoukakugushoukoubun] multicode core concrete syntax [Add to Longdo]
多符号基本具象構文[たふごうきほんぐしょうこうぶん, tafugoukihongushoukoubun] multicode basic concrete syntax [Add to Longdo]
多符号具象構文[たふごうぐしょうこうぶん, tafugougushoukoubun] multicode concrete syntax [Add to Longdo]
変形具象構文[へんけいぐしょうこうぶん, henkeigushoukoubun] variant concrete syntax [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top