Search result for

conclusive

(34 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conclusive-, *conclusive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conclusive[ADJ] ที่เป็นส่วนสุดท้าย, Syn. final, decisive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conclusive(คันคลู'ซิฟว) adj. สุดท้าย,เกี่ยวกับตอนจบ,แน่นอน,เป็นข้อสรุป., See also: conclusiveness n., Syn. definitive,decisive
inconclusive(อินคันคลู' ซิฟว) adj. ไม่เด็ดขาด, ไม่ใช่ผลสุดท้าย, ไม่มีผลสรุป, ไม่ลงเอย., See also: inconclusively adv. inconclusiveness n., Syn. indecisive, vague

English-Thai: Nontri Dictionary
conclusive(adj) ขั้นสุดท้าย,เป็นข้อสรุป,ตอนจบ
inconclusive(adj) ไม่เป็นผล,ค้างคา,พิสูจน์ไม่ได้,ไม่ลงเอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conclusive evidenceพยานหลักฐานอันเป็นที่ยุติ, พยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conclusive presumptionข้อสันนิษฐานอันเป็นที่ยุติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing conclusive.ไม่มีอะไรที่เป็นข้อสรุป 2010: The Year We Make Contact (1984)
history demonstrates conclusively that naive wishing for peace is the surest possible way to encourage an aggressor.ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า พวกโลกสวยที่เรียกร้องสันติภาพ มีทางเดียวที่เป็นไปได้ นั่นคือ ยอมสยบแก่ผู้รุกราน Spies Like Us (1985)
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง Junior (1994)
SO IN 24 HOURS, WE WILL HAVE CONCLUSIVE PROOFในอีก 24 ชั่วโมง เราจะได้ข้อพิสูจน์แล้ว Family/Affair (2007)
Conclusively.โดยสรุปแล้ว The British Invasion (2007)
I'd need something conclusive.ผมจะสรุปบางอย่างนะครับ Hot Fuzz (2007)
Well, we now know conclusively that they have no real need for sustenance.ครับ เราได้ข้อสรุปว่า พวกมัน ไม่ได้ต้องการอะไรเพื่อยังชีพ Resident Evil: Extinction (2007)
It's not conclusive, Clyde.ไม่ใช่ ข้อ สรุป, Clyde Law Abiding Citizen (2009)
And not yet conclusively disproved hypothesis.แต่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ The Pirate Solution (2009)
From where I'm standing, it's starting to look pretty conclusive.แต่ว่าในมุมมองของผมแล้ว ฟันธงได้เลยนะครับ Watchmen (2009)
Even remotely conclusive.- เป็นการด่วนสรุปมากเกินไปเสียอีก The Edge (2010)
The autopsy report was conclusive.ผลชันสูตรก็ระบุชัดเจน Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCLUSIVE    K AH0 N K L UW1 S IH0 V
CONCLUSIVELY    K AH0 N K L UW1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conclusive    (j) (k @1 n k l uu1 s i v)
conclusively    (a) (k @1 n k l uu1 s i v l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
決定的[けっていてき, ketteiteki] Thai: ถึงที่สุด English: conclusive

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずるずる[, zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P) [Add to Longdo]
決め手に欠ける[きめてにかける, kimetenikakeru] (exp,v1) to be lacking a trump card; to be lacking conclusive evidence [Add to Longdo]
決め手を欠く[きめてをかく, kimetewokaku] (exp,v5k) (See 決め手に欠ける) to be lacking a trump card; to be lacking conclusive evidence [Add to Longdo]
決定的[けっていてき, ketteiteki] (adj-na,n) definite; final; decisive; conclusive; (P) [Add to Longdo]
小田原評定[おだわらひょうじょう, odawarahyoujou] (n) fruitless or inconclusive discussion [Add to Longdo]
断固(P);断乎[だんこ, danko] (adj-t,adv-to) firm; determined; resolute; conclusive; (P) [Add to Longdo]
不確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] (n) {comp} inconclusive (verdict) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] inconclusive (verdict) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conclusive \Con*clu"sive\, a. [Cf. F. conclusif.]
   Belonging to a close or termination; decisive; convincing;
   putting an end to debate or question; leading to, or
   involving, a conclusion or decision.
   [1913 Webster]
 
      Secret reasons . . . equally conclusive for us as they
      were for them.              --Rogers.
   [1913 Webster]
 
   {Conclusive evidence} (Law), that of which, from its nature,
    the law allows no contradiction or explanation.
 
   {Conclusive presumption} (Law), an inference which the law
    makes so peremptorily that it will not allow it to be
    overthrown by any contrary proof, however strong.
 
   Syn: Final; ultimate; unanswerable. See {Final}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conclusive
   adj 1: forming an end or termination; especially putting an end
       to doubt or question; "conclusive proof"; "the evidence
       is conclusive" [ant: {inconclusive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top