Search result for

concert

(105 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concert-, *concert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concert[N] การเห็นพ้องร่วมกัน, Syn. agreement, harmony
concert[N] คอนเสิร์ต, See also: การแสดงดนตรี, Syn. performance
concert[VI] ระดมความคิด, See also: ช่วยกันคิด, วางแผนร่วมกัน
concert[VT] ระดมความคิด, See also: ช่วยกันคิด, วางแผนร่วมกัน, Syn. plan together, devise
concerted[ADJ] ที่กระทำร่วมกัน, Syn. combined, mutual
concertize[VI] แสดงคอนเสิร์ต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concert(คอน'เซิร์ท) {concerted,concerting,concerts} n. การแสดงดนตรี,มโหรี,ความสอดคล้อง,การร่วมมือกัน,ความพร้อมเพรียงกัน -Phr. (in concert ร่วมกัน) adj. สำหรับการแสดงดนตรี,เกี่ยวกับการแสดงดนตรี. vt. กระทำหรือกำหนดร่วมกัน, Syn. unity,harm
concerted(คันเซิร์ทฺ'ทิด) adj. ซึ่งกระทำหรือกำหนดร่วมกัน,ซึ่งกระทำพร้อมกัน., See also: concertedly adv., Syn. cooperative
concertina(คอนเซอที'นะ) n. หีบเพลงขนาดเล็ก เป็นรูป6เหลี่ยมชักเข้าออกได้
concertino(คอนซะที'โน) n. concerto อย่างย่อม
concertmaster(คอน'เซิร์ทมาสเทอะ) n. นักไวโอลินนำในsymphony orchestra
concerto(คันเซิร์ท'โท) n. เพลงเล่นประสานเสียง
disconcert(ดิสคันเซิร์ท') vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง., See also: disconcertingly adv. ดูdisconcert disconcertment n. ดูdisconcert, Syn. confuse,upset
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset
pop concertการแสดงดนตรีที่นิยมกันโดยวงดนตรีใหญ่ที่มีเครื่องเล่นพร้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
concert(n) การแสดงดนตรี,มโหรี,สังคีต,คอนเสิร์ต,การเห็นพ้องต้องกัน,ความร่วมมือ
concert(vi,vt) เตรียมการ,ประสานงาน,ทำงานร่วมกัน
concerted(adj) รวมกัน,ร่วมกัน,พร้อมเพรียงกัน
disconcert(vt) ทำยุ่ง,รบกวน,ทำให้อึกอัก
preconcert(vt) เตรียมล่วงหน้า,จัดไว้ล่วงหน้า,กำหนดไว้ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
concert of nationsความปรองดองระหว่างชาติ หลักการและแนวคิดเรื่องความปรองดองระหว่างชาติเกิดขึ้นในยุโรป ระหว่าง พ.ศ. 2357-2358 ซึ่งเรียกว่า Concert of Europe หรือบางครั้งเรียกว่า Concert of Allies โดยการรวมตัวของกลุ่มรัฐพันธมิตรที่ต่อต้านการขยายอำนาจของฝรั่งเศส คือ รัสเซีย ออสเตรีย ปรัสเซีย และอังกฤษ ได้รวมตัวกันเป็นระบบแห่งยุโรป (European system) หรือระบบแห่งมหาอำนาจในยุโรป ซึ่งต่อมาฝรั่งเศสและสเปนได้เข้าร่วมในระบบความปรองดองแห่งยุโรปด้วย นอกจากนี้การเกิดระบบความปรองดองแห่งยุโรปซึ่งมีระบบการประชุมคองเกรส ระหว่างชาติมหาอำนาจเป็นกลไกสำคัญนั้น ยังเป็นการแสดงถึง "มหาอำนาจแห่งปฐมลำดับ" (The powers of the first order) และยังถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการเรียกชื่อที่ระบุคำว่ามหาอำนาจ (The first expression of the idea of the Great Powers) อย่างไรก็ตาม ระบบความปรองดองแห่งยุโรปได้ล่มสลายลงในปี พ.ศ. 2365 [การทูต]
Concerted lendingการร่วมให้กู้ยืมเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Concertosดนตรีคอนเซอโตส์ [TU Subject Heading]
Concertos (Piano)ดนตรีคอนเซอโตส์ (เปียโน) [TU Subject Heading]
Concertos (Violin)ดนตรีคอนเซอโตส์ (ไวโอลิน) [TU Subject Heading]
Concertsคอนเสิร์ต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We have some very special guests in our concert today.บนเวทีนี้จะมีบุคคลพิเศษ Scandal Makers (2008)
Mayor, the concert cannot be cancelled.ท่านครับ, เรายกเลิกคอนเสิร์ตไม่ได้นะครับ Beethoven Virus (2008)
She's my Concert Master.เธอเป็นหัวหน้าวงของผม Beethoven Virus (2008)
So if the concert goes wrong you can give Mayor Kang his foot massage.ถ้าคอนเสิร์ตไปไม่รอดหล่ะก็ เธอก็ไปนวดเท้าให้ผู้ว่าคังก็แล้วกัน Beethoven Virus (2008)
That you're going to back out of the concert?นายจะถอนตัวออกจากคอนเสิร์ตงั๊นเหรอ? Beethoven Virus (2008)
We're only doing a concert once, and risking your job for that doesn't make any sense.เราเล่นคอนเสิร์ตแค่ครั้งเดียว อย่าเอางานของนายเข้ามาเสี่ยง มันไม่ใช่เรื่องเลย Beethoven Virus (2008)
Just phone them from here. Tell them that you're backing out of the concert.นายแค่โทรไป บอกพวกเขาว่านายไม่เล่นคอนเสิร์ตแล้ว Beethoven Virus (2008)
I will come to see the concert.ผมจะไปดูคอนเสิร์ตนะครับ Beethoven Virus (2008)
He stepped up and tried to be the conductor but now he makes an a stupid excuse about the concert date?เขาพยายามไต่เต้าขึ้นมาเป็นวาทยากรแต่นี่ เขาจะมาโทษว่าเป็นเพราะเรื่องวันเล่นคอนเสิร์ตงี่เง่าแค่นี้เหรอ Beethoven Virus (2008)
As long as I am up on stage as the conductor, there can be cases of me stopping a concert, but never of me messing up the concert.ตราบเท่าที่ฉันขึ้นมายืนบนเวทีในฐานะวาทยากร ไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งคอนเสิร์ตของฉัน หรือทำลายคอนเสิร์ตของฉันได้ Beethoven Virus (2008)
I'm playing in a concert right now.ตอนนี้ฉันเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะ Beethoven Virus (2008)
Why can't you just let me do the concert that I've so wanted to do my entire life!ทำไมไม่ให้ฉันเล่นคอนเสิร์ต ฉันแค่อยากทำให้ชีวิตฉันสมหวัง Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concertAfter the concert, the crowd made for the nearest door.
concertAll containing news of his concerts and various activities.
concertA telephone recording tells you what time the concert starts.
concertAt his concerts, she screams for him from a distance.
concertAt the pop star's concert the fans were swarming around the foot of the stage.
concertBecause of the rain, the audience at the concert was small.
concertBeing at the concert hall full of young kids made an old duffer like me feel out of tune.
concertBusiness prevented him from going to the concert.
concertBut poor people did not go to concerts.
concertCan you secure me two good seats for the concert?
concertCome to my concert tomorrow evening.
concertConcert tickets are on sale at this office.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอนเสิร์ต[N] concert, Syn. การแสดงดนตรี, Example: สมาคมดนตรีจัดประกวดคอนเสิร์ตในช่วงเดือนมิถุนายนนี้, Thai definition: การแสดงดนตรีสากลแบบหนึ่ง ใช้เครื่องดนตรีวงใหญ่ อาจมีนักร้องประสานเสียงด้วย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ชมคอนเสิร์ต[v. exp.] (chom khønsoēt) FR: assister à un concert
หีบเพลง[n.] (hīpphlēng) EN: harmonica ; accordion ; mouth-organ ; concertina   FR: harmonica [m] ; accordéon [m]
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed   
คอนเสิร์ต[M] (khønsoēt) EN: concert ; musical performance   FR: concert [m]
ขวยไจ[adj.] (khūayjai) FR: penaud ; déconcerté
เก้อ[adj.] (koē) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; fazed   
กระดาก[adj.] (kradāk) EN: embarrassed ; abashed ; discomfited ; disconcerted ; confused ; ashamed   FR: honteux ; embarrassé
ละอาย[X] (la-āi) EN: abashed ; ashamed ; feel shame   FR: honteux ; déconcerté ; confus ; gêné
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCERT    K AA1 N S ER0 T
CONCERT    K AH0 N S ER1 T
CONCERTS    K AA1 N S ER0 T S
CONCERTO    K AH0 N CH EH1 R T OW0
CONCERTS    K AH0 N S ER1 T S
CONCERTI    K AH0 N CH EH1 R T IY0
CONCERTOS    K AH0 N CH EH1 R T OW0 Z
CONCERTED    K AH0 N S ER1 T AH0 D
CONCERTINA    K AA0 N S ER0 T IY1 N AH0
CONCERTMASTER    K AA1 N S ER0 T M AE2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concert    (n) (k o1 n s @ t)
concert    (v) (k @1 n s @@1 t)
concerto    (n) (k @1 n ch e@1 t ou)
concerts    (n) (k o1 n s @ t s)
concerts    (v) (k @1 n s @@1 t s)
concerted    (v) (k @1 n s @@1 t i d)
concertos    (n) (k @1 n ch e@1 t ou z)
concertina    (n) (k o2 n s @ t ii1 n @)
concerting    (v) (k @1 n s @@1 t i ng)
concertinas    (n) (k o2 n s @ t ii1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konzert {n} | Konzerte {pl}concert | concerts [Add to Longdo]
Konzertflügel {m}concert grand [Add to Longdo]
Konzertsaal {m}concert hall [Add to Longdo]
Kurkonzert {n}concert of the spa orchestra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オタ芸[オタげい, ota gei] (n) type of fan who yells and dances at pop concerts, etc. [Add to Longdo]
ガラコンサート[, garakonsa-to] (n) gala concert [Add to Longdo]
クリコン[, kurikon] (n) (abbr) Christmas concert [Add to Longdo]
ゲリラライブ[, geriraraibu] (n) surprise concert (wasei [Add to Longdo]
コンサート[, konsa-to] (n) concert; (P) [Add to Longdo]
コンサートピッチ[, konsa-topicchi] (n) concert pitch [Add to Longdo]
コンサートホール[, konsa-toho-ru] (n) concert hall [Add to Longdo]
コンサートマスター[, konsa-tomasuta-] (n) concert master [Add to Longdo]
コンサルタント[, konsarutanto] (n) (1) consultant; (2) concertante (music); (P) [Add to Longdo]
コンチェルティナ[, konchieruteina] (n) concertina; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协奏曲[xié zòu qǔ, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄡˋ ㄑㄩˇ, / ] concerto [Add to Longdo]
连手[lián shǒu, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄡˇ, / ] concerted action; to collude (in dishonesty) [Add to Longdo]
音乐会[yīn yuè huì, ㄩㄝˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] concert [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concert \Con*cert"\, v. t. [imp. & p. p. {Concerted}; p. pr. &
   vb. n. {Concerting}.] [F. concerter, It. concertare,
   conertare, prob. from L. consertus, p. p. of conserere to
   join together; con- + serere to join together, influenced by
   concertare to contend; con- + centare to strive; properly, to
   try to decide; fr. cernere to distinguish. See {Series}, and
   cf. {Concern}.]
   1. To plan together; to settle or adjust by conference,
    agreement, or consultation.
    [1913 Webster]
 
       It was concerted to begin the siege in March. --Bp.
                          Burnet.
    [1913 Webster]
 
   2. To plan; to devise; to arrange.
    [1913 Webster]
 
       A commander had more trouble to concert his defense
       before the people than to plan . . . the campaign.
                          --Burke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concert \Con*cert"\, v. i.
   To act in harmony or conjunction; to form combined plans.
   [1913 Webster]
 
      The ministers of Denmark were appointed to concert with
      Talbot.                 --Bp. Burnet
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concert \Con"cert\ (k[o^]n"s[~e]rt), n. [F. concert, It.
   concerto, conserto, fr. concertare. See {Concert}, v. t.]
   1. Agreement in a design or plan; union formed by mutual
    communication of opinions and views; accordance in a
    scheme; harmony; simultaneous action.
    [1913 Webster]
 
       All these discontents, how ruinous soever, have
       arisen from the want of a due communication and
       concert.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. Musical accordance or harmony; concord.
    [1913 Webster]
 
       Let us in concert to the season sing. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. A musical entertainment in which several voices or
    instruments take part.
    [1913 Webster]
 
       Visit by night your lady's chamber window
       With some sweet concert.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And boding screech owls make the concert full.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Concert pitch}. See under {Pitch}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concert
   n 1: a performance of music by players or singers not involving
      theatrical staging
   v 1: contrive (a plan) by mutual agreement
   2: settle by agreement; "concert one's differences"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CONCERT
     Communications for North Carolina Education, Research and
 Technology (network)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 concert [kõsɛr]
   concert
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 concert [kɔnsɛrt]
   concert
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top