Search result for

concent

(129 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concent-, *concent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concenter[VT] มุ่งความสนใจไปยัง, Syn. concentrate, converge
concenter[VI] มุ่งความสนใจไปยัง
concentric[ADJ] ที่มีศูนย์กลาง, Syn. concentrical
concentrate[VT] ทำให้เข้มข้นขึ้น, Syn. intensify, strengthen
concentrate[VT] ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง, Syn. center, focus
concentrate[VI] ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง
concentrate[VT] ทำให้เพ่งความสนใจ, Syn. concenter, converge, Ant. ignore, be inattentive
concentrate[VI] เพ่งความสนใจ
concentrate[N] สิ่งที่ถูกทำให้มีความเข้มข้นขึ้น
concentrical[ADJ] ที่มีศูนย์กลาง, Syn. concentric

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concent(คันเซนทฺ') n. ความเห็นพ้อง,ความลงรอยกัน, Syn. harmony
concenter(คอนเซน'เทอะ) vi.,vt. ดูconcentre, Syn. concentrate
concentrate(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อัดแน่น,ทำให้แน่น,ตั้งอกตั้งใจ,สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น,สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ,ซึ่งตั้งอกตั้งใจ,ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน,เข้มข้น
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น,ระดับความเข้มข้น,ความตั้งอกตั้งใจ,ภาวะที่เข้มข้น,สิ่งที่เข้มข้น,การรวมพล,ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence,mass ###A. scattering
concentration campn. ค่ายกักกัน
concentre(คอนเซน'เทอะ) {concentred,concentring,concentres} vt.,vi. รวมศูนย์
concentric(คันเซน'ทริค) adj. ร่วมศูนย์,ซึ่งมีศูนย์เดียวกัน, See also: concentrical adj. ดูconcentric concentricity n. ดูconcentric

English-Thai: Nontri Dictionary
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
concentration(n) ความตั้งอกตั้งใจ,ความเอาใจใส่,ความจดจ่อ
CONCENTRATION concentration camp(n) ค่ายกักกัน
concentric(adj) มีศูนย์กลางร่วมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concentrating collectorตัวเก็บรังสีแบบรวม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
concentration๑. ความเข้มข้น๒. (จิตเวช.) สมาธิ, เพ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concentrationการรวมอำนาจวินิจฉัยสั่งการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concentration๑. การทำให้เข้มข้น๒. ความเข้มข้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
concentration camp; camp, concentrationค่ายกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concentration ratioอัตราส่วนการรวมรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
concentratorตัวรวมช่องสัญญาณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
concentratorตัวรวมช่องสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concentricร่วมศูนย์กลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
concentricร่วมศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concentrate, Inability toไม่มีสมาธิ [การแพทย์]
Concentrated latexน้ำยางข้น คือ น้ำยางสดที่ทำให้เข้มข้นโดยการหมุนเหวี่ยงหรือการแยกครีม เพื่อแยกส่วนที่เป็นเนื้อยางออกจากเซรุ่ม และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 60% สำหรับวิธีการหมุนเหวี่ยง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย และเพิ่มปริมาณเนื้อยางแห้งจาก 30% เป็น 64% สำหรับวิธีการแยกครีม เนื่องจากน้ำยางสดมีปริมาณน้ำมากเกินไปไม่เหมาะที่จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง [เทคโนโลยียาง]
concentrated solutionสารละลายเข้มข้น, สารละลายที่มีตัวละลาย ละลายอยู่เป็นปริมาณมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Concentrating Mechanismกลไกการทำให้ปัสสาวะเข้มข้น [การแพทย์]
Concentrationสมาธิ,การรวมการกระทำ [การแพทย์]
Concentrationความเข้มข้น,กระจุกตัว [การแพทย์]
concentrationความเข้มข้น, ปริมาณของสารที่มีอยู่ในสารอื่นจำนวนหนึ่ง  เช่น ความเข้มข้นของสารละลาย คือปริมาณของสารที่เป็นตัวละลาย ซึ่งละลายอยู่ในตัวทำละลายหรือสารละลายปริมาณหนึ่ง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Concentration Abilityสมรรถภาพของไตในการทำปัสสาวะให้เข้มข้น [การแพทย์]
Concentration and Dilution Abilityความสามารถในการทำให้ปัสสาวะเข้มข้นหรือเจือจาง [การแพทย์]
Concentration campsค่ายกักกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I-i can't concentrate on a movie right now.- ฉันไม่มีสมาธิดูหนังแล้วล่ะ ตอนนี้ There Might be Blood (2008)
for now we concentrate on our exams and do our best. Okay?ยังไง จากนี้เราก็จะมุ่งมั่นกับการสอบของพวกเราเนอะ พยายามให้เต็มที่ Akai ito (2008)
Concentrate fire on the closest Republic cruiser.ระดมยิงไปที่ยานสาธารณรัฐลำที่ใกล้ที่สุด Downfall of a Droid (2008)
We concentrate our firepower on the bridge super structure, here.และทุ่มการโจมตีไปที่หอบังคับการ ณ ตำแหน่งนี้ Shadow of Malevolence (2008)
Yeah,high concentrations of sertraline,diazepam and haloperidol- anti-psychotics and anti-depressants.พบความเข้มข้นของเซอร์ทราลีน ไดอาซีแพม และฮาโลเพอริดอล ยาต้านอาการทางจิตและ ยาต้านอาการซึมเศร้า And How Does That Make You Kill? (2008)
Starting today on training routines, we'll concentrate on an attack strategy.นับจากนี้เราจะต้องฝึกซ้อมทุกวัน โดยจะเน้นไปที่กลยุทธการโจมตี Lancelot (2008)
Concentrate on your timing so that we all explode together.ช่วยจับจังหวะของเธอให้ดี แล้วพวกเราก็มาช่วยกันทำให้มันดังขึ้น Beethoven Virus (2008)
Do not worry about my safety, and concentrate on your tasks.อย่าห่วง ว่าข้าจะไม่ปลอดภัย และทำตามหน้าที่ของเจ้า The Kingdom of the Winds (2008)
- Let's stay concentrated, guys.- เอาใจใส่หน่อย Babylon A.D. (2008)
When you focus on kung fu, when you concentrate you stink.เวลาที่เจ้าฝึกกังฟู เวลาที่สำรวมความคิด ..... Kung Fu Panda (2008)
Camera seven, concentrate, I wanna go close on the President.กล้อง 7 ตั้งใจหน่อย ขอภาพประธานาธิปดีใกล้ๆ Vantage Point (2008)
Concentration for the race... Concentration that's what you need. You gotta get your rest.ตั้งสติกับการแข่ง ตั้งสติ นั่นคือสิ่งที่นายต้องมี นายต้องพักบ้าง Death Race (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concentA good ballboy or ballgirl must be able to concentrate hard and run fast.
concentAll you have to do is to concentrate.
concentConcentrate your attention on this problem.
concentDon't look out the window. Concentrate on your work.
concentEven a small sound from the TV interferes with my concentration.
concentHe concentrated his attention on what she said.
concentHe concentrated his energies on helping his friend.
concentHe concentrated on his study.
concentHe concentrated on his study of prepositions.
concentHe is unable to concentrate on his academic work.
concentI can't concentrate on my work because of the noise.
concentI concentrated all my energies on the problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งสมาธิ[V] concentrate, See also: meditate, contemplate, Syn. ทำใจจดจ่อ, จดจ่อ, ทำสมาธิ, Example: หล่อนพยายามอย่างยิ่งที่จะตั้งสมาธิให้จิตสงบเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจรอพบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น, Thai definition: รวบรวมใจให้มั่นเพื่อจะทำงาน
คิดหนัก[V] think hard, See also: concentrate, Syn. คิดมาก, Ant. คิดน้อย, Example: หลังจากที่ทราบยอดค่าจ้างในแต่ละเดือนที่ลดลงเหลือเพียง 3 แสนบาทต่อเดือนเท่านั้น ทำให้ ปีเตอร์ วิธ คิดหนัก, Thai definition: คิดมากกว่าปกติ
โหม[V] mobilize, See also: concentrate, strain, exert, Syn. ระดม, Example: บริษัทเหล่านี้ได้โหมโฆษณาสร้างภาพสังคมข้อมูลขนานใหญ่
เข้าสมาธิ[V] concentrate, See also: be in state of deep meditation, concentrate one's mind, Syn. เข้าฌาน, Example: ท่านกำลังเข้าสมาธิ อย่าทำเสียงดังรบกวน, Thai definition: ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งเดียว
ค่ายกักกัน[N] concentration camp, See also: detention camp, Example: ในระยะสงครามโลกครั้งที่ 1 นี้เองมีจดหมายของเชลยศึกที่ส่งจากค่ายกักกันที่กรุงเทพฯ และอยุธยาเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงคราม, Count unit: ค่าย, Thai definition: สถานที่คุมขังเชลยศึกหรือนักโทษทางการเมือง
สมาธิ[N] concentration, See also: meditation, contemplation, Example: ในที่สุดเขาก็พยายามรวบรวมสมาธิและความกล้าหาญให้อยู่กับร่องกับรอย, Thai definition: ภาวะที่จิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จดจ่อ[V] concentrate, See also: pay attention, focus, Syn. สนใจ, ฝักใฝ่, ใส่ใจ, Ant. ละเลย, เมินเฉย, ไม่สนใจ, Example: เด็กๆ กำลังจดจ่ออยู่กับนิทานเรื่องใหม่ที่คุณครูกำลังจะเล่าให้ฟัง, Thai definition: มีใจฝักใฝ่ผูกพันอยู่
ฝักใฝ่[V] concentrate on, See also: pay attention to, be interested in, Syn. สนใจ, ใฝ่ใจ, เอาใจใส่, ผูกพัน, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง, Thai definition: สนใจเข้าด้วย
มุ[V] concentrate, See also: try hard, work hard, make determined effort, attempt, Syn. มุ่ง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Example: เขามุเรียนด้านภาษาอังกฤษจนถึงขั้นสูงแล้ว, Thai definition: มุ่งเอาจริงเอาจังไปทางเดียว
ตั้งใจ[V] concentrate one's attention, See also: pay attention, study carefully, absorb, Syn. เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ, Example: ผมตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้เป็นหมออย่างที่พ่อแม่หวังไว้, Thai definition: เอาใจจดจ่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุม[v.] (chum) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster   
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate   FR: rassembler ; rallier
ฝักใฝ่[v.] (fakfai) EN: concentrate on ; pay attention to ; be interested in   
โหม[v.] (hōm) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert   FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
หัวหอมสามหัว[n. exp.] (hūahøm sām hūa) EN: essence ; principle ; concentrate ; cream   
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream   FR: crème de lait de coco [f]
หัวแร่[n.] (hūaraē) EN: ore concentrate   
จัด[adj.] (jat) EN: intense ; strong ; concentrated ; extreme   FR: intense ; dense ; extrême
จดจ่อ[v.] (jotjø) EN: concentrate ; pay particular attention to ; be absorbed in   
แก่[adj.] (kaē) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated   FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concent

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCENTRIC    K AH0 N S EH1 N T R IH0 K
CONCENTRATE    K AA1 N S AH0 N T R EY2 T
CONCENTRATED    K AO1 N S AH0 N T R EY2 T AH0 D
CONCENTRATES    K AA1 N S AH0 N T R EY2 T S
CONCENTRATING    K AA1 N S AH0 N T R EY2 T IH0 NG
CONCENTRATION    K AA2 N S AH0 N T R EY1 SH AH0 N
CONCENTRATIONS    K AA2 N S AH0 N T R EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concentric    (j) (k @1 n s e1 n t r i k)
concentrate    (v) (k o1 n s @ n t r ei t)
concentrated    (v) (k o1 n s @ n t r ei t i d)
concentrates    (v) (k o1 n s @ n t r ei t s)
concentrating    (v) (k o1 n s @ n t r ei t i ng)
concentration    (n) (k o2 n s @ n t r ei1 sh @ n)
concentrations    (n) (k o2 n s @ n t r ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
コンク[, konku] (adj-f) (abbr) concentrated [Add to Longdo]
コンセント[, konsento] (n) (1) electrical outlet (concentric plug); (2) consent; (3) concentric; (P) [Add to Longdo]
コンセントレーション[, konsentore-shon] (n) concentration [Add to Longdo]
コンセントレータ[, konsentore-ta] (n) {comp} concentrator [Add to Longdo]
コンセントレーター[, konsentore-ta-] (n) concentrator [Add to Longdo]
データ集線装置[データしゅうせんそうち, de-ta shuusensouchi] (n) {comp} data concentrator [Add to Longdo]
一極集中[いっきょくしゅうちゅう, ikkyokushuuchuu] (n) overconcentration [Add to Longdo]
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密集[mì jí, ㄇㄧˋ ㄐㄧˊ, ] concentrated; compressed [Add to Longdo]
专注[zhuān zhù, ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ, / ] concentrated; single-mindedly devoted to [Add to Longdo]
对对碰[duì duì pèng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄥˋ, / ] concentration (a pair-matching game) [Add to Longdo]
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, / ] concentrated; dense [Add to Longdo]
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, / ] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity [Add to Longdo]
[zhuān, ㄓㄨㄢ, / ] concentrated; specialized [Add to Longdo]
聚精会神[jù jīng huì shén, ㄐㄩˋ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄕㄣˊ, / ] concentrate one's attention [Add to Longdo]
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, ] concentrated; strong wine [Add to Longdo]
集中器[jí zhōng qì, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄑㄧˋ, ] concentrator [Add to Longdo]
集中营[jí zhōng yíng, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ˊ, / ] concentration camp [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンセントレータ[こんせんとれーた, konsentore-ta] concentrator [Add to Longdo]
データ集線装置[データしゅうせんそうち, de-ta shuusensouchi] data concentrator [Add to Longdo]
光集中指数[ひかりしゅうちゅうしすう, hikarishuuchuushisuu] concentration exponent [Add to Longdo]
集信装置[しゅうしんそうち, shuushinsouchi] concentrator [Add to Longdo]
集線装置[しゅうせんそうち, shuusensouchi] line concentrator, (line) multiplexer [Add to Longdo]
集配信装置[しゅうはいしんそうち, shuuhaishinsouchi] concentrator [Add to Longdo]
単一接続コンセントレータ[たんいつせつぞくコンセントレータ, tan'itsusetsuzoku konsentore-ta] single attachment concentrator [Add to Longdo]
二重接続コンセントレータ[にじゅうせつぞくコンセントレータ, nijuusetsuzoku konsentore-ta] dual attachment concentrator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concent \Con*cent"\, n. [L. concentus, fr. concinere to sing
   together; con- + canere to sing.]
   1. Concert of voices; concord of sounds; harmony; as, a
    concent of notes. [Archaic.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       That undisturbed song of pure concent. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Consistency; accordance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In concent to his own principles.   --Atterbury.
    [1913 Webster] Concenter

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top