Search result for

conceit

(65 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conceit-, *conceit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conceit[N] ความคิด, Syn. idea, thought, concept
conceit[VT] คิด, Syn. think
conceit[N] จินตนาการ
conceited[ADJ] ที่ภูมิใจในตัวเองมากเกินไป, Syn. vain, arrogant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain,arrogant ###A. modest,humble
self-conceitn. ความหยิ่ง,ความทะนงตัว,ความโอหัง., See also: self-conceited adj. self-conceitedly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conceitความนึกเปรียบเทียบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
conceit (n) จองหอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I'm sure it's not your fault you're so conceited.ฉันว่ามันไม่ใช่ความผิดเธฮหรอก ดูเธอภูมิใจกับมันมากเลยนี่ The Serena Also Rises (2008)
You are so conceited.เธอนี่ช่างเพ้อเจ้อ Gone with the Will (2009)
I know I can be a little abrasive, bossy and conceited.หนูรู้ว่าบางทีหนูก็ น่ารำคาญ, จู้จี้, อวดดี Preggers (2009)
He's crass and conceitedเขางี่เง่าและอวดดี The Coffee Cup (2009)
You did not just call me conceited.เธอว่าฉันหลงตัวเองเหรอ You Gotta Get a Gimmick (2010)
Was I too conceited?ฉันคิดไปเองสินะ From Me to You (2010)
Although it's a bad thing to be conceited, it's also not good to be too hard on yourself either.แม้ว่าการคิดอย่างนั้นอาจจะทำให้เราเป็นคนอวดดี แต่มันก็ไม่ดีเหมือนกันที่คุณทำร้ายตัวเองนะ Episode #1.11 (2010)
You were shallow. You were conceited.เธอมันตื้น เธอมันหยิ่ง Turn This Mother Out (2012)
♪ Not trying to sound conceited ♪พยายามทำเสียงไม่ให้ภูมิใจเกินไปแล้ว Britney 2.0 (2012)
With conceit.ความจองหอง The Disir (2012)
The Victorian sonnet has the balance of three tenets, rhyme, meter, conceit.โคลงวิกตอเรียมีความสมดุลกับสามหลักคำสอน ใจความสำคัญ Kill Your Darlings (2013)
It's not why I'm here. Conceited. Look, I decided we should be friends.มีคลื่นกระแทก เข้าหัวอย่างจัง และผมก็รู้ได้ทันที Pilot (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conceitEveryone is more or less conceited.
conceitHe has an enormous conceit.
conceitHe is so full of conceit that everybody dislike him.
conceitHer conceit about her beauty annoyed many people.
conceitSelf conceited people take it for granted that they are superior to others.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไว้ตัว[ADJ] conceited, See also: self-important, arrogant, overbearing, haughty, proud, disdainful, scornful, Syn. ถือตัว, Example: เธอเป็นคนไว้ตัวมากและไม่ยอมสนิทกับใคร, Thai definition: สงวนฐานะของตนให้คงอยู่
ความหยิ่ง[N] pride, See also: conceit, vanity, proudness, Syn. การจองหอง, การอวดดี, การถือตัว, การลำพอง, Example: ข้าพเจ้าเป็นพันธุ์ลูกผสมแต่ก็ถือตนด้วยความหยิ่งว่าเป็นไทยแท้สมบูรณ์ด้วยชีวิตและจิตใจว่าเป็นไทยทุกกระเบียดนิ้ว
ฟุ้งเฟ้อ[ADJ] conceited, Syn. เห่อเหิม, Example: ชีวิตภายหลังเสร็จสิ้นการปราบกบฎของเขา เป็นชีวิตที่ค่อนข้างฟุ้งเฟ้อสนุกสนาน, Thai definition: คึกคะนองเพราะได้ใจ
โอหัง[ADJ] conceited, See also: arrogant, Syn. ผยอง, ยโส, จองหอง, Ant. อ่อนน้อม, ถ่อมตน, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาหยิ่งยโส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty   FR: se sentir encouragé
ฟุ้งเฟ้อ[adj.] (funfoē) EN: conceited   
ฮึกเหิม[v.] (heuk-hoēm) EN: be arrogant ; be conceited   
จองหอง[v.] (jønghøng) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; be condescending   FR: être arrogant ; être hautain ; être orgueilleux
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride   
ทะนง[adj.] (thanong) EN: proud ; self-confident ; swell with pride ; conceited   FR: fier ; dédaigneux
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vain-glorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited   FR: arrogant ; insolent
ยโส[v.] (yasō) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty   FR: être arrogant
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing   FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier
เย่อหยิ่ง[adj.] (yoēying) EN: arrogant ; haughty ; vain ; vainglorious ; conceited   FR: dédaigneux ; méprisant

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEIT    K AH0 N S IY1 T
CONCEITED    K AH0 N S IY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conceit    (n) (k @1 n s ii1 t)
conceits    (n) (k @1 n s ii1 t s)
conceited    (j) (k @1 n s ii1 t i d)
conceitedly    (a) (k @1 n s ii1 t i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einbildung {f}; Dünkel {m}; Selbstüberhebung {f} | Einbildungen {pl}conceit | conceits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
偉がる[えらがる, eragaru] (v5r,vi) to be conceited; to think highly of oneself [Add to Longdo]
一人天狗;独り天狗[ひとりてんぐ, hitoritengu] (n) self-conceited person; ego-tripper; swelled head [Add to Longdo]
気障[きざ, kiza] (adj-na,n) (uk) (abbr) (See 気障り) affected; smug; pompous; conceited; snobby; pretentious; (P) [Add to Longdo]
逆上せる[のぼせる, noboseru] (v1,vi) to feel dizzy; to have blood rush to one's head; to become conceited; (P) [Add to Longdo]
喬志[きょうし, kyoushi] (n) pride; self-conceit [Add to Longdo]
好い気;いい気[いいき, iiki] (adj-na,n) easygoing; optimistic; conceited [Add to Longdo]
好気[こうき, kouki] (n,adj-no) easygoing; optimistic; conceited [Add to Longdo]
思い上がる(P);思いあがる[おもいあがる, omoiagaru] (v5r,vi) to be conceited; (P) [Add to Longdo]
自惚れ(P);己惚れ;自惚(io)[うぬぼれ, unubore] (n,adj-no) (uk) pretension; conceit; hubris; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuáng, ㄎㄨㄤˊ, ] conceited; mad [Add to Longdo]
自负[zì fù, ㄗˋ ㄈㄨˋ, / ] conceited; responsible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conceit \Con*ceit"\, n. [Through French, fr. L. conceptus a
   conceiving, conception, fr. concipere to conceive: cf. OF. p.
   p. nom. conciez conceived. See {Conceive}, and cf. {Concept},
   {Deceit}.]
   1. That which is conceived, imagined, or formed in the mind;
    idea; thought; image; conception.
    [1913 Webster]
 
       In laughing, there ever procedeth a conceit of
       somewhat ridiculous.         --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       A man wise in his own conceit.    --Prov. xxvi.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   2. Faculty of conceiving ideas; mental faculty; apprehension;
    as, a man of quick conceit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       How often, alas! did her eyes say unto me that they
       loved! and yet I, not looking for such a matter, had
       not my conceit open to understand them. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   3. Quickness of apprehension; active imagination; lively
    fancy.
    [1913 Webster]
 
       His wit's as thick as Tewksbury mustard; there's
       more conceit in him than is in a mallet. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A fanciful, odd, or extravagant notion; a quant fancy; an
    unnatural or affected conception; a witty thought or turn
    of expression; a fanciful device; a whim; a quip.
    [1913 Webster]
 
       On his way to the gibbet, a freak took him in the
       head to go off with a conceit.    --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
       Some to conceit alone their works confine,
       And glittering thoughts struck out at every line.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Tasso is full of conceits . . . which are not only
       below the dignity of heroic verse but contrary to
       its nature.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. An overweening idea of one's self; vanity.
    [1913 Webster]
 
       Plumed with conceit he calls aloud.  --Cotton.
    [1913 Webster]
 
   6. Design; pattern. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {In conceit with}, in accord with; agreeing or conforming.
 
   {Out of conceit with}, not having a favorable opinion of; not
    pleased with; as, a man is out of conceit with his dress.
    
 
   {To put [one] out of conceit with}, to make one indifferent
    to a thing, or in a degree displeased with it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conceit \Con*ceit"\, v. t.
   To conceive; to imagine. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      The strong, by conceiting themselves weak, are therebly
      rendered as inactive . . . as if they really were so.
                          --South.
   [1913 Webster]
 
      One of two bad ways you must conceit me,
      Either a coward or a flatterer.     --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conceit \Con*ceit"\, v. i.
   To form an idea; to think. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Those whose . . . vulgar apprehensions conceit but low
      of matrimonial purposes.         --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conceit
   n 1: feelings of excessive pride [syn: {amour propre},
      {conceit}, {self-love}, {vanity}]
   2: an elaborate poetic image or a far-fetched comparison of very
     dissimilar things
   3: a witty or ingenious turn of phrase; "he could always come up
     with some inspired off-the-wall conceit"
   4: an artistic device or effect; "the architect's brilliant
     conceit was to build the house around the tree"
   5: the trait of being unduly vain and conceited; false pride
     [syn: {conceit}, {conceitedness}, {vanity}] [ant:
     {humbleness}, {humility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top