Search result for

concede

(43 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concede-, *concede*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concede[VT] ยอมรับว่าถูก, Syn. yield, acknowledge
concede to[PHRV] ยอมรับว่าเป็นของ, See also: ยอมรับว่าเป็นสิทธิหรือชัยชนะของ, ยอมอ่อนข้อให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concede(คันซีด') {conceded,conceding,concedes} vt. ยอมรับ,ยินยอม,ยอมให้,ยอมตาย. vi. ยอมอ่อนข้อให้,ยอม, See also: conceder n. ดูconcede, Syn. yield,assent ###A. deny

English-Thai: Nontri Dictionary
concede(vt) ยอมรับ,ยกให้,ยอมให้,ยอมตาม,ยินยอม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everyone was prepared to concede defeat and let the animal go.ทุกคนเตรียมตัวที่จะ ยอมแพ้และปล่อยให้มันหนีไป The Other Boleyn Girl (2008)
But we concede men do have some value.แต่เรายอมรับว่าเหล่าบุรุษที่คุณค่าบางอย่าง The Other Boleyn Girl (2008)
Black concedes the centre of the board in expectations of a counter play.ฝ่ายดำยอมยกใจกลางกระดานให้ โดยที่วางแผนว่าจะเล่นแบบสวนกลับ Harry Brown (2009)
The ice sculpture, I concede, was a disaster.ประติมากรรมน้ำแข็ง ผมยอมรับ มันเป็นหายนะ Did You Hear About the Morgans? (2009)
I'll have to find one, because now I have a reason not to sit back and concede quietly.ฉันต้องหาใครคนหนึ่ง เพราะตอนนี้ฉันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะยอมรับความพ่ายแพ้โดยที่ไม่ทำอะไรเลย Episode #1.6 (2009)
See you at midnight? Unless you wanna concede now.พิธีสวมมงกุฎจะมีตอนเที่ยงคืนที่ปาร์ตี้ของเนท The Goodbye Gossip Girl (2009)
If you win, I'll concede that you are not the murderer.ถ้าคุณชนะ ผมยอมรับว่าคุณไม่ใช่ฆาตกร Episode #1.5 (2009)
This is a point that I am willing to concede.ในดินแดนทาง ตะวันออกของประเทศ. นี่เป็นประเด็นที่ข้าเต็มใจที่ยอมรับได้ Sweet Dreams (2009)
Look, shaw, I'm quite certain that things have been said about either myself or my abilities as a spy, and while I concede that there are more traditional or professional spies out there...ชอร์ ผมค่อนข้างมั่นใจที่จะบอกว่า ทั้งตัวผม และความสามารถผม พร้อมที่จะเป็นสายลับ และในขณะที่ผมได้รับการยอมรับ มากกว่าสายลับแบบเก่า Chuck Versus First Class (2010)
Well, Damon needs to concede that his younger brother is a better dancer.แต่เดมอนก็ต้องยอมรับว่าน้องชายเขา เต้นรำเก่งกว่า Memory Lane (2010)
Hawking conceded defeat.หลุมดำที่ไม่ทำลายข้อมูล The Riddle of Black Holes (2010)
Did you urge him to concede the plagiarism?นายขอให้เค้ายอมรับว่าขโมยเนื้อเพลงไปหรือเปล่า? Episode #1.12 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concedeHe conceded that he committed a crime.
concedeHe conceded us the use of his yacht.
concedeThe accountant would not concede the mistake.
concedeWe concede your right to this property.
concedeWe must concede that we committed an error.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารภาพ[V] confess, See also: concede, profess, admit, Syn. รับสารภาพ, ยอมรับ, รับ, Ant. ปฏิเสธ, Example: ผู้ต้องหายอมสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่า และยังซัดทอดถึงตัวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้, Thai definition: ยอมรับผิดตามความเป็นจริง, ยอมรับว่าได้กระทำความผิด
ต่อให้[V] concede, See also: give handicap, give an advantage, give a head start, Syn. อ่อนข้อให้, Example: เขาต่อให้คู่ต่อสู้ของเขาสองคะแนน
ต่อ[V] concede, See also: surrender, allow, Example: ผมต่อให้คุณวิ่งไปก่อน 100 เมตร, Thai definition: ท้าพนันโดยยอมลดเปรียบให้ เช่น ต่อให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอนอ่อน[v.] (ōn-øn) EN: comply ; acquiesce ; assent ; accede ; yield   FR: transiger ; concéder
สารภาพ[v.] (sāraphāp) EN: confess ; concede ; profess ; admit ; own up ; acknowledge ; plead guilty   FR: confesser ; avouer ; admettre ; reconnaître
สารภาพผิด[v. exp.] (sāraphāp phit) EN: confess ; disclose ; concede ; admit   
ยกนิ้ว[v. exp.] (yok niū) EN: accept the other's superiority ; acknowledge ; grant ; concede ; assent ; consent   
ยอม[v.] (yøm) EN: give in ; surrender; yield ; succumb ; agree ; consent ; yield ; submit   FR: céder ; se plier à ; se résigner ; se soumettre ; concéder ; abandonner
ยอมให้[v. exp.] (yømhai) EN: yield ; agree to let ; agree to allow ; allow ; allocate ; let   FR: concéder ; accorder

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEDE    K AH0 N S IY1 D
CONCEDED    K AH0 N S IY1 D AH0 D
CONCEDES    K AH0 N S IY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concede    (v) (k @1 n s ii1 d)
conceded    (v) (k @1 n s ii1 d i d)
concedes    (v) (k @1 n s ii1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
我を折る[がをおる, gawooru] (exp,v5r) to concede a point; to yield; to give in [Add to Longdo]
軍門に降る[ぐんもんにくだる, gunmonnikudaru] (exp,v5r) to capitulate; to surrender; to submit to; to concede [Add to Longdo]
譲る[ゆずる, yuzuru] (v5r,vt) (1) to turn over; to assign; to hand over; to transmit; to convey; to sell; to dispose of; (2) to yield; to surrender; to concede; (P) [Add to Longdo]
退く(P);斥く[しりぞく, shirizoku] (v5k,vi) (1) to step back; to move back; (2) to leave (the presence of a superior); to withdraw; to retreat; to concede; (3) to resign; to retire; to quit; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concede \Con*cede"\ (k[o^]n*s[=e]d"), v. t. [imp. & p. p.
   {Conceded}; p. pr. & vb. n. {Conceding}.] [L. concedere,
   concessum; con- + cedere to go along, give way, yield: cf. F.
   conc['e]der. See {Cede}.]
   1. To yield or suffer; to surrender; to grant; as, to concede
    the point in question. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. To grant, as a right or privilege; to make concession of.
    [1913 Webster]
 
   3. To admit to be true; to acknowledge.
    [1913 Webster]
 
       We concede that their citizens were those who lived
       under different forms.        --Burke.
 
   Syn: To grant; allow; admit; yield; surrender.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concede \Con*cede"\, v. i.
   To yield or make concession.
   [1913 Webster]
 
      I wished you to concede to America, at a time when she
      prayed concession at our feet.      --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concede
   v 1: admit (to a wrongdoing); "She confessed that she had taken
      the money" [syn: {concede}, {profess}, {confess}]
   2: be willing to concede; "I grant you this much" [syn:
     {concede}, {yield}, {grant}]
   3: give over; surrender or relinquish to the physical control of
     another [syn: {concede}, {yield}, {cede}, {grant}]
   4: acknowledge defeat; "The candidate conceded after enough
     votes had come in to show that he would lose"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top