Search result for

concealment

(34 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concealment-, *concealment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concealment[N] การปกปิด, See also: การซ่อน, การเก็บเป็นความลับ, Syn. hiding, secretion, covering

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concealment(คันซีล'เมินทฺ) n. การซ่อน,การปิดบัง,ภาวะที่ถูกปิดบัง,วิธีการปิดบัง,สถานที่ซ่อน, Syn. hiding,hide-out

English-Thai: Nontri Dictionary
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concealmentการปกปิดข้อความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealment of birthการปิดบังการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's all about concealment the art of concealment .มันต้องใช้การซ่อนพราง ซึ่งมันเป็นศิลปะการซ่อนพราง The Lovely Bones (2009)
I mean, there's no concealment, no staging.หมายถึงไม่มีการปกปิด ไม่มีการจัดฉาก Sense Memory (2011)
Check out her concealment technique.ดูเทคนิคการอำพรางของเธอเสียก่อน On the Fence (2011)
She has this intricate concealment technique.เธอมีเทคนิคการอำพรางที่เนี๊ยบมาก On the Fence (2011)
Yes, the residents of Wisteria Lane are skilled at the art of concealment.ใช่ ผู้พักอาศัยใน วิสทีเลีย เลน มีทักษะด้านศิลปะในการปิดบัง Watch While I Revise the World (2011)
But for some, the art of concealment comes at too great a cost.แต่บางอย่าง ศิลปะการปกปิด กลายเป็นประสบการณ์ราคาแพง Watch While I Revise the World (2011)
Sure looks like you did, and that statute of limitations doesn't apply to fraudulent concealment.แน่ใจ ดูเหมือนคุณทำ และอายุความ ใช้ไม่ได้ กับการปกปิกหลอกลวง Discovery (2012)
- Nothing special, just a concealmentไม่มีอะไรพิเศษ มันแค่บังหน้า Codename: Jackal (2012)
If it's just a concealment then it wouldn't hinder our business, right?ถ้ามันเป็นแค่การบังหน้า ก็จะไม่ขัดขวางธุรกิจของเราใช่มั้ย? Codename: Jackal (2012)
It's just for concealmentมันแค่การปกปิด Codename: Jackal (2012)
We're gonna be moving up the back side of this Mountain here, which is gonna offer great concealment from the village.พวกเราจะได้รับการขยับขึ้น ด้านหลัง ของภูเขานี้ที่นี่ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ จะ การปกปิดที่ดีจากหมู่บ้าน Lone Survivor (2013)
A spell of concealment... lies over this place, which means... our Enemy is not yet ready to reveal himself.สะกดของการปกปิด ... ... อยู่เหนือสถานที่นี้ซึ่งหมายความว่า ... ... ศัตรูของเรายังไม่พร้อม ที่จะเปิดเผยตัวเอง The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concealmentThe concealment of facts by a witness is a criminal offense.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความดำมืด[N] secret, See also: concealment, hiddenness, Syn. ความลึกลับ
การซ่อน[N] hiding, See also: concealment, concealing, covering, Ant. การเปิด, การเผย

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEALMENT    K AH0 N S IY1 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concealment    (n) (k @1 n s ii1 l m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠匿[いんとく, intoku] (n,vs) concealment; (P) [Add to Longdo]
隠伏[いんぷく, inpuku] (n,vs) concealment [Add to Longdo]
隠蔽;陰蔽;隠ぺい[いんぺい, inpei] (n,vs) concealment; suppression; hiding [Add to Longdo]
掩蔽[えんぺい, enpei] (n,vs) (1) cover; concealment; masking; screening; (2) occultation [Add to Longdo]
潜伏[せんぷく, senpuku] (n,vs) concealment; hiding; ambush; incubation; (P) [Add to Longdo]
蔵匿[ぞうとく, zoutoku] (n,vs) (obsc) concealment; shelter; harboring; harbouring [Add to Longdo]
秘匿[ひとく, hitoku] (n,vs) hiding; concealment [Add to Longdo]
包みなく[つつみなく, tsutsuminaku] (adv) without concealment; without reserve; frankly [Add to Longdo]
包み隠し[つつみかくし, tsutsumikakushi] (n,vs) concealment [Add to Longdo]
韜晦[とうかい, toukai] (n,vs) hidden (talents, etc.); self-concealment; self-effacement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concealment \Con*ceal"ment\, n. [OF. concelement.]
   1. The act of concealing; the state of being concealed.
    [1913 Webster]
 
       But let concealment, like a worm i' the bud,
       Feed on her damask cheek.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Some dear cause
       Will in concealment wrap me up awhile. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A place of hiding; a secret place; a retreat frem
    observation.
    [1913 Webster]
 
       The cleft tree
       Offers its kind concealment to a few. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   3. A secret; out of the way knowledge. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Well read in strange concealments.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Suppression of such facts and circumstances as in
    justice ought to be made known. --Wharton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concealment
   n 1: the condition of being concealed or hidden [syn: {privacy},
      {privateness}, {secrecy}, {concealment}]
   2: a covering that serves to conceal or shelter something; "a
     screen of trees afforded privacy"; "under cover of darkness";
     "the brush provided a covert for game"; "the simplest
     concealment is to match perfectly the color of the
     background" [syn: {screen}, {cover}, {covert}, {concealment}]
   3: the activity of keeping something secret [syn: {concealment},
     {concealing}, {hiding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top