Search result for

concealed

(52 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concealed-, *concealed*, conceal, conceale
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concealed actนิติกรรมอำพราง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealed fraudกลฉ้อฉลโดยปิดบังความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealed haemorrhage; haemorrhage, internalการตกเลือดภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concealedมีเลือดออกแต่ไม่เห็น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not ashamed of who I am. I may have concealed thingฉันไม่อับอายกับการที่เป็นตัวเอง ฉันอาจจะเคยปกปิดบางอย่าง Chuck in Real Life (2008)
Yeah, I fiendishly concealed it within the phrase "I hit that."ช่ายยย.. ฉันมีสัญชาติญานที่อำมหิต กับวลีที่ว่า "ฉันทุบมัน" The Itch (2008)
Police released video footage found concealed on the body.ตำรวจปล่อยภาพที่พบบนร่างผู้เสียชีวิต The Dark Knight (2008)
Nothing's been tampered with or concealed inside.ไม่มีอะไรเสียหาย ข้างในไม่มีอะไรซ่อนไว้ London. Of Course (2009)
A cloud concealed my view.หากเมฆหมอกเหล่านี้มันบังตาของฉัน The Breath (2009)
A concealed weapons permit in your name.ใบอนุญาตพกพาอาวุธที่โดนปิดบังในชื่อคุณ Ourselves Alone (2009)
A couple of months ago, our wiretapping program intercepted a phone call whose origins had been professionally concealedสักสองเดือนก่อน โครงการเฝ้าดักฟังเสียงของเรา ได้ดักฟังเสียงทางโทรศัพท์ ของบุคคล ที่ได้ปฎิบัติงานลับ Believe (2009)
She concealed the origins of her call, Stan.เธอจงใจปกปิดแหล่งที่อยู่ ในการโทรศัพท์นะ สเตน Believe (2009)
A Horcrux is an object in which a person has concealed part of their soul.ฮอคครักซ์เป็นวัตถุที่ คนจะซ่อนวิญญานส่วนหนึ่งของเขาเอาไว้ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Cleverly concealed in the hang-mans knot, was a hookตะขอผูกติดไว้ในเงื่อน แขวนคออย่างแนบเนียน Sherlock Holmes (2009)
Actually, many advanced alien civilizations found in the Milky Way and Pegasus galaxies lived in what appeared to be primitive stone architecture that concealed extremely powerful technology.จริงแล้ว ๆ มีหลายอารธรรมของเอเลี่ยน ที่ค้นพบทางช้างเผือกและเปกาซัสแกแล็คซี่ อาศัยอยู่ในที่ที่ควรจะเป็น Human (2010)
"On the first landing, which was as small as the necessary turn of the stairs allowed, there was a niche in the column, about half a yard wide, and in this niche, the prince felt convinced that a man stood concealed.ในการร่อนลงครั้งแรก ซึ่งจำเป็นต้องใช้บันไดขนาดเล็ก มีโพรงกว้างประมาณครึ่งหลาอยู่ในเสา โพรงนี้เองที่เขาเชื่อว่าคนเข้าไปซ่อนตัวได้ The Next Three Days (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concealedDense bushes concealed him.
concealedHe concealed his anger from the audience.
concealedHe concealed his poverty from my eyes.
concealedHe concealed the book under his coat.
concealedHe concealed the fact from me.
concealedHe concealed the fact that he had divorced his wife.
concealedHe concealed the file in what he thought was a safe place.
concealedHer laugh was a lie that concealed her sorrow.
concealedIt's foul of you to have concealed it.
concealedShe concealed the change in her feelings toward him.
concealedShe concealed the fact that she used to be a salesgirl.
concealedThe rebel concealed his ambition to destroy the regime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิด[ADV] concealed, See also: covered, Example: ช้างก้าวลงแอ่งโคลนที่เหนียวเหนอะ จนขาจมมิดถึงใต้ท้อง, Thai definition: ลับหายไปจนหมดสิ้น
เอกสารปกปิด[N] concealed documents, See also: confidential papers, Example: บันทึกผลการประชุมเจรจาล้วนเป็นเอกสารปกปิด, Thai definition: เอกสารที่เป็นความลับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกสารปกปิด[n. exp.] (ēkkasān pokpit) EN: concealed documents ; confidential papers   FR: document secret [m] ; document confidentiel [m]
กั๊ก[v.] (kak) EN: keep concealed ; bet each way   
ลึกลับซับซ้อน[adj.] (leuklap sapsøn) EN: mysterious ; secret ; hidden ; concealed ; mystic ; occult   FR: mystérieux ; secret ; occulte
มิด[adj.] (mit) EN: concealed ; covered ; tight ; close   FR: bien fermé ; masqué ; submergé ; complet

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCEALED    K AH0 N S IY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concealed    (v) (k @1 n s ii1 l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tapetentür {f}concealed door; jib-door [Add to Longdo]
verborgen {adj} | verborgener | am verborgenstenconcealed | more concealed | most concealed [Add to Longdo]
verhohlen {adj} | kaum verhohlener Neidconcealed | ill-concealed envy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディープスロート[, dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio) [Add to Longdo]
隠し[かくし, kakushi] (pref) (1) hidden; secret; concealed; (2) pocket [Add to Longdo]
隠しマイク[かくしマイク, kakushi maiku] (n) concealed microphone; bug [Add to Longdo]
隠し釘;隠しくぎ[かくしくぎ, kakushikugi] (n) concealed nail [Add to Longdo]
隠し縫い[かくしぬい, kakushinui] (n) concealed seams [Add to Longdo]
隠れ[かくれ, kakure] (n-pref,n) (1) hidden; concealed; unknown; crypto-; (n) (2) (See お隠れ) passing away; dying; death [Add to Longdo]
隠れ伏す[かくれふす, kakurefusu] (v5s) to lie concealed [Add to Longdo]
隠匿物資[いんとくぶっし, intokubusshi] (n) concealed materials [Add to Longdo]
潜む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m,vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P) [Add to Longdo]
入れ子;入れ籠[いれこ, ireko] (n) (1) nest (of boxes); nesting; (2) concealed information; (3) (入れ子 only) adopting a child after one's own has died; child adopted in this manner; (4) (See 櫓杭) cavity in an oar (fitted onto a peg as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conceal \Con*ceal"\ (k[o^]n*s[=e]l"), v. t. [imp. & p. p.
   {Concealed} (k[o^]n*s[=e]ld"); p. pr. & vb. n. {Concealing}.]
   [OF. conceler, L. concelare; con- + celareto hide; akin to
   AS. helan, G. hehlen, E. hele (to cover), helmet. See {Hell},
   {Helmet}.]
   To hide or withdraw from observation; to cover; to cover or
   keep from sight; to prevent the discovery of; to withhold
   knowledge of.
   [1913 Webster]
 
      It is the glory of God to conceal a thing. --Prov. xxv.
                          2.
   [1913 Webster]
 
      Declare ye among the nations, . . . publish and conceal
      not.                   --Jer. l. 2.
   [1913 Webster]
 
      He which finds him shall deserve our thanks, . . .
      He that conceals him, death.       --Shak.
 
   Syn: To hide; secrete; screen; cover; disguise; dissemble;
     mask; veil; cloak; screen.
 
   Usage: {To Conceal}, {Hide}, {Disguise}, {Dissemble},
      {Secrete}. To hide is the generic term, which embraces
      all the rest. To conceal is simply not make known what
      we wish to keep secret. In the Bible hide often has
      the specific meaning of conceal. See --1 Sam. iii. 17,
      18. To disguise or dissemble is to conceal by assuming
      some false appearance. To secrete is to hide in some
      place of secrecy. A man may conceal facts, disguise
      his sentiments, dissemble his feelings, secrete stolen
      goods.
      [1913 Webster]
 
         Bur double griefs afflict concealing hearts.
                          --Spenser.
      [1913 Webster]
 
         Both dissemble deeply their affections. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         We have in these words a primary sense, which
         reveals a future state, and a secondary sense,
         which hides and secretes it.   --Warburton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concealed \Con*cealed"\, a.
   Hidden; kept from sight; secreted. -- {Con*ceal"ed*ly}, adv.
   -- {Con*ceal"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
   {Concealed weapons} (Law), dangerous weapons so carried on
    the person as to be knowingly or willfully concealed from
    sight, -- a practice forbidden by statute.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concealed
   adj 1: not accessible to view; "concealed (or hidden) damage";
       "in stormy weather the stars are out of sight" [syn:
       {concealed}, {hidden}, {out of sight}]
   2: hidden on any grounds for any motive; "a concealed weapon";
     "a concealed compartment in his briefcase" [ant:
     {unconcealed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top