Search result for

computerizing

(50 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -computerizing-, *computerizing*, computeriz
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา computerizing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *computerizing*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
computerize[VT] ทำด้วยคอมพิวเตอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computerize(-พิว'ทะไรซ) vt. คำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: computerization n. ทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์หมายถึง งานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วย แทนที่จะทำด้วยมือ (Manual) ซึ่งจะให้ผลที่รวดเร็ว แน่นอน และมีความผิดพลาดน้อย ตัวอย่างเช่นการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ย่อมจะสู้การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะเร็วกว่า แก้ไขง่ายกว่า เก็บบันทึกไว้ใช้ใหม่ก็ได้ เป็นต้น
computerized(คัมพิว'เทอไรซดฺ) adj. ซึ่งใช้หรือคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
computerize; computeriseทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computerized numerical control (CNC)การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (ซีเอ็นซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computerise; computerizeทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computerise; computerizeทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computerize; computeriseทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CNC (computerized numerical control)ซีเอ็นซี (การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Humanity has underestimated the consequences of computerization.พวกมนุษย์ได้ประเมินผลกระทบ ที่จะเกิดจากคอมพิวเตอร์ต่ำไป Ghost in the Shell (1995)
A state-of-the-art,computerized patient simulator.นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของหุ่นจำลองคนไข้ Rise Up (2008)
Orion's computers are nextgen, capable of overriding military defenses, even hijacking computerized weaponry.คอมพิวเตอร์ของโอไรออน เป็นรูปแบบใหม่ มันมีประสิทธิภาพ พอที่จะเอาชนะกองกำลังของศัตรูได้ แม้แต่การปล้นเครื่องบิน โดยใช้คอมฯ เป็นอาวุธ Chuck Versus the Predator (2009)
It would be nice if we computerized all this stuff.มันจะดีกว่านี้ ถ้าได้คอมพิวเตอร์มาทำทั้งหมดนี้ Out of Time (2009)
Completely computerized.ทุกอย่างใช้คอมพิวเตอร์ Friends with Benefits (2011)
But we have been able to do a computerized reconstruction with eyewitness statements.แต่เราสามารถกู้คืนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยคำให้การของพยาน Turnabout (2011)
Our new high-frequency program employs computerized algorithms that operate at a speed unmatched by traditional trading methods.นักโปรแกรมคนใหม่ของเรา ถูกว่าจ้างทำขั้นตอนให้ดำเนินการ ที่ขั้นตอนขนส่งแบบดั้งเดิม It Just Got Normal (2012)
[Computerized female voice] Air control malfunction.(เสียงผู้หญิงจากในคอมพิวเตอร์) ระบบความคุมอากาศขัดข้อง Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)
COMPUTERIZED VOICE: Weapon system unlocked.VOICE ระบบคอมพิวเตอร์ระบบอาวุธปลดล็อค White House Down (2013)
COMPUTERIZED VOICE: Confirm:VOICE ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยัน: White House Down (2013)
COMPUTERIZED VOICE: Tabriz targeted. Confirm Tabriz.VOICE ระบบคอมพิวเตอร์ Tabriz เป้าหมาย ยืนยัน Tabriz White House Down (2013)
COMPUTERIZED VOICE: Confirm Tehran.VOICE ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันเตหะราน White House Down (2013)
COMPUTERIZED VOICE:COMPUTERIZED VOICE: White House Down (2013)
The bad news is, although they now computerize their records, back when Buford ran the joint it was all paper files, so I'm out of luck there.ข่าวร้ายคือ ถึงตอนนี้พวกเขาใช้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูล แต่ตอนที่บิวฟอร์ดเข้ามาทำงาน มันยังเป็นแค่กระดาษเอกสาร ซึ่งฉันหามันไม่ได้ Restoration (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPUTERIZE    K AH0 M P Y UW1 T ER0 AY2 Z
COMPUTERIZED    K AH0 M P Y UW1 T ER0 AY2 Z D
COMPUTERIZING    K AH0 M P Y UW1 T ER0 AY2 Z IH0 NG
COMPUTERIZATION    K AH0 M P Y UW2 T ER0 AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
computerize    (v) (k @1 m p y uu1 t @ r ai z)
computerized    (v) (k @1 m p y uu1 t @ r ai z d)
computerizes    (v) (k @1 m p y uu1 t @ r ai z i z)
computerizing    (v) (k @1 m p y uu1 t @ r ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Computerisierung {f}computerization [Add to Longdo]
computerisieren; auf Computer umstellen | computerisierend | computerisiert | computerisierteto computerize | computerizing | computerizes | computerized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CT[シーティー, shi-tei-] (n) {comp} CT (computerized tomography) [Add to Longdo]
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
コンピューター化[コンピューターか, konpyu-ta-ka] (n) {comp} computerization [Add to Longdo]
コンピューター断層撮影法[コンピューターだんそうさつえいほう, konpyu-ta-dansousatsueihou] (n) (obsc) {comp} (See CT) computerized tomography; CT; computed tomography [Add to Longdo]
コンピュータリゼーション[, konpyu-tarize-shon] (n) {comp} computerization; computerisation [Add to Longdo]
コンピュータ化[コンピュータか, konpyu-ta ka] (n,vs) {comp} computerization; computerisation [Add to Longdo]
機械化[きかいか, kikaika] (n,vs) (1) mechanization; mechanisation; (2) {comp} computerization; (P) [Add to Longdo]
情報化[じょうほうか, jouhouka] (n,vs) {comp} computerization; computerisation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纳指[nà zhǐ, ㄋㄚˋ ㄓˇ, / ] NASDAQ; National Association of Securities Dealers Automated Quotations, a computerized data system to provide brokers with price quotations for securities traded over the counter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピューター化[コンピューターか, konpyu-ta-ka] computerization [Add to Longdo]
コンピュータリゼーション[こんぴゅーたりぜーしょん, konpyu-tarize-shon] computerization [Add to Longdo]
コンピュータ化[こんぴゅうたか, konpyuutaka] computerization [Add to Longdo]
シーティーエス[しーていーえす, shi-tei-esu] CTS, computerized typesetting system [Add to Longdo]
機械化[きかいか, kikaika] computerization (vs) [Add to Longdo]
情報化[じょうほうか, jouhouka] computerization (vs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top