Search result for

computer program

(33 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -computer program-, *computer program*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer programmersนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computer programmingการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer programmingการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer programmingการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computer programsโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A computer program that can...มันเซลขายรถนั่นเหมือนกัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถ The No-Brainer (2009)
She IDed a murderer, contained a computer program that melts people's brains...หล่อนชี้ตัวฆาตกร กักเก็บโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละลายสมองของคน The No-Brainer (2009)
And back here in this world, he created a computer program.กลับมายังโลกนี้ เขาสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Today Is the Day: Part 2 (2009)
What you saw upstairs was a small part of a computer program.สิ่งที่คุณเห็นที่คอมนั้น เป็นแค่ส่วนเล็กๆ ของโปรแกรมคอม Chuck Versus the Suburbs (2009)
- Computer programmer.- คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์? Theatricality (2010)
File says he worked for the Russians as a computer programmer in SVR.จากแฟ้มบอกว่าเขาทำงาน ให้กับพวกรัสเซีย เป็นโปรแกรมเมอร์ใน SVR. Pilot (2010)
A computer program can't duplicate a skilled human lip reader.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่มีความสามารถ ในการอ่านปากมนุษย์ได้หรอก Cyber Threat (2011)
It's a computer program, Captain.มันเป็นโปรแกรมคอมฯ ผู้การ Source Code (2011)
Oh... well, I'm here if you need me, expert in conductivity, in computer programming, anything you need, anything, just ask.ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำไฟฟ้า และโปรแกมมิ่ง ถ้ามีอะไรให้ช่วย อย่าเกรงใจ Upside Down (2012)
How did some damn computer program spot a traitor when federal agents couldn't?โปรแกรมคอมพิวเตอร์บ้าๆตัวหนึ่ง ชี้ตัวคนขายชาติ ได้ยังไงในเมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับ ทำไม่ได้ Super (2012)
The Turbo, I had a Gemballa computer programme put in it and an exhaust and TechArt suspension.เทอร์โบ ผมใส่โปรแกรม เกมบาล่าเข้าไป กับท่อไอเสีย และใส่ชุด กันสะเทือนของเทคอาร์ต Episode #18.2 (2012)
Some dusty old computer program.โปรแกรมคอมพิวเตอร์เก่า ที่ผุ่นจับ Collusion (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
computer programIsn't she a computer programmer?
computer programIs she a computer programmer?
computer programShe is a computer programmer.
computer programThere is a labor shortage of computer programmers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปรแกรมคอมพิวเตอร์[N] computer program, Example: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อคุกเกอร์เป็นโปรแกรมที่ได้รวบรวมเอาประสบการณ์การหุงต้มอาหารของนายซิมิโนไว้, Count unit: โปรแกรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปรแกรมคอมพิวเตอร์[n. exp.] (prōkraēm khømphiūtoē) EN: computer program   FR: programme informatique [m] ; application informatique [f]
โปรแกรมเมอร์[n.] (prōkraēmmoē) EN: programmer ; computer programmer   FR: programmeur [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンピュータプログラマー[, konpyu-tapurogurama-] (n) {comp} computer programmer [Add to Longdo]
ボット[, botto] (n) {comp} bot (autonomous computer program, esp. on a network) [Add to Longdo]
値(P);価;直;價(oK)[あたい(値;価;價)(P);ね(値;直), atai ( atai ; atai ; atai )(P); ne ( atai ; choku )] (n,adj-no) (1) price; cost; (2) value; worth; merit; (3) (あたい only) {math} value; count; number; (4) (あたい only) {comp} variable (computer programming, programing); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
程序设计[chéng xù shè jì, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] computer programming [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュータプログラマー[こんぴゅーたぷろぐらまー, konpyu-tapurogurama-] computer programmer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 computer program \computer program\ n.
   a sequence of instructions, stored in any medium, that can be
   interpreted and executed by a computer; -- called most
   frequently a {program}. This term is used both for the
   written program (a document) and for its corresponding
   electronic version stored or executed on the computer. See
   {instruction}; as, Version 1.0 of the program had a serious
   bug that caused the computer to crash frequently..
 
   Syn: program, program, computer programme.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 computer program
   n 1: (computer science) a sequence of instructions that a
      computer can interpret and execute; "the program required
      several hundred lines of code" [syn: {program},
      {programme}, {computer program}, {computer programme}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top