Search result for

computation

(64 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -computation-, *computation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
computation[N] การคำนวณ, Syn. computing, counting, calculation
computation[N] ผลที่ได้จากการคำนวณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computation(คอมพิวเท'เชิน) n. การคำนวณ,วิธีการคำนวณ,ผลของการคำนวณ,ค่าที่คำนวณได้, Syn. calculation,numeration

English-Thai: Nontri Dictionary
computation(n) การคำนวณ,การนับ,การประมาณการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
computationการคำนวณ, การคณนา [มีความหมายเหมือนกับ computing ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computationการคำนวณ [ดู calculation] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
computationการคณนา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
computational linguisticsภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computational mathematicsคณิตศาสตร์การคณนา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
computational psychologyจิตวิทยาคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computational scienceวิทยาศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computationการคำนวณ [การแพทย์]
Computational complexityการคำนวณที่ซับซ้อน [TU Subject Heading]
Computational fluid dynamicsกลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computational grids (Computer system)กริด (ระบบคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Computational grids (Computer systems)กริด (ระบบคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computational linguisticsภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computational linguisticsภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computational lingusiticsภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
RSA is based on the assumption that factoring large numbers is computationally infeasible.รู้จักกันดีในชื่อ RSA RSA เป็นรากฐานของการสมมุติฐาน ที่จะแก้ปัญหาตัวเลขหลายๆตัว Human (2010)
Don't take my computations.อย่าถือเอาการคำนวนของผมเลย White Tulip (2010)
It's the exact inverse of some of our early n.L.A.P. Computations.นี่มันตรงกันข้าม อย่างสิ้นเิชิง กับผลการคำนวณของเรา ก่อนหน้านี้ที่ N.L.A.P. Queen Sacrifice (2010)
Moore's law is that computational power tends to double about every two years or 18 months.เทไรล คิดความต้องการ เหล่านั้นเพื่อพระเจ้า ทำให้กฎหมายของจักรวาล และการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะ, เสียงแย่มากเช่นสิ่งที่ โปรแกรมเมอร์ทำ Is There a Creator? (2010)
Right now, the fastest computers on the planet are now comparable or even exceeding the computational ability of the human brain as we estimate it.และแล้วเขาก็เริ่มคิด เกี่ยวกับวิธีการคำนวณ พลังงานมากก็จะใช้เวลา เพื่อสร้างโลกของเราโลกของเรา Is There a Creator? (2010)
And if the mystery of the mind is something we can crack computationally, it would even give us an escape route from death.และถ้าความลึกลับของจิตใจ เป็นสิ่งที่เราสามารถทำคอมพิวเตอร์, มันก็จะทำให้เรามีเส้นทางหลบหนี จากความตาย Is There Life After Death? (2011)
My sister told me that there was a western machine that will solve the computation and that I will receive it upon baptism.น้องสาวข้าบอกข้าว่า มีเครื่องมือตะวันตกที่จะคำนวณการแก้ปัญหานั้นได้ และข้าจะได้รับมันถ้าข้าเข้าทำพิธีรับศิลจุ่ม Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณิต[N] calculation, See also: computation, mathematics, Example: วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ เรขาคณิต พีชคณิต เป็นต้น, Thai definition: การคำนวณ, การนับ
การคำนวณ[N] calculation, See also: computation, Example: การคำนวณตัวเลขมากๆ ต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีววิทยาเชิงคำนวณ[n. exp.] (chīwawitthayā choēng khamnūan) EN: computational biology   
เชิงคำนวณ[adj.] (choēng khamnūan) EN: computational   
คณิฅ[n.] (khanit) EN: counting ; computation ; calculation   FR: calcul [m] ; compte [m]
เคมีการคำนวณ[n. exp.] (khēmī kān khamnūan) EN: computational chemistry   
นาโนเทคโนโลยีเชิงคำนวณ[n. exp.] (nānōthēknōlōyī choēng khamnūan) EN: computational nanotechnology   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPUTATION    K AA2 M P Y AH0 T EY1 SH AH0 N
COMPUTATIONS    K AA2 M P Y UW0 T EY1 SH AH0 N Z
COMPUTATIONAL    K AA2 M P Y UW0 T EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
computation    (n) (k o2 m p y u t ei1 sh @ n)
computations    (n) (k o2 m p y u t ei1 sh @ n z)
computational    (j) (k o2 m p y u t ei1 sh @ n l)
computationally    (a) (k o2 m p y u t ei1 sh @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berechnung {f}; Rechnung {f} | Berechnungen {pl}computation | computations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] (n) {comp} address computation [Add to Longdo]
コンピュテーション[, konpyute-shon] (n) computation [Add to Longdo]
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] (n) {comp} computational complexity [Add to Longdo]
計算化学[けいさんかがく, keisankagaku] (n) {comp} computational chemistry (i.e. computer simulation of chemical phenomena); computer chemistry [Add to Longdo]
計算言語学[けいさんげんごがく, keisangengogaku] (n) {ling} (more common than 計量言語学) computational linguistics [Add to Longdo]
計算構造[けいさんこうぞう, keisankouzou] (n) {comp} computation structure [Add to Longdo]
計算者[けいさんしゃ, keisansha] (n) non-electronic computer (i.e. person carrying out computation) [Add to Longdo]
計算順序[けいさんじゅんじょ, keisanjunjo] (n) {comp} computation sequence [Add to Longdo]
計算生物学[けいさんせいぶつがく, keisanseibutsugaku] (n) computational biology [Add to Longdo]
計量[けいりょう, keiryou] (n,vs) (1) measurement; computation; (2) {math} metric; measure; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计算数学[jì suàn shù xué, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] computational mathematics; numerical mathematics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
コンピュテーション[こんぴゅてーしょん, konpyute-shon] computation [Add to Longdo]
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] computational complexity [Add to Longdo]
計算構造[けいさんこうぞう, keisankouzou] computation structure [Add to Longdo]
計算順序[けいさんじゅんじょ, keisanjunjo] computation sequence [Add to Longdo]
計量[けいりょう, keiryou] measurement, computation [Add to Longdo]
計量言語学[けいりょうげんごうがく, keiryougengougaku] computational linguistics [Add to Longdo]
算出[さんしゅつ, sanshutsu] calculation, computation [Add to Longdo]
算定[さんてい, santei] calculation (vs), estimation, computation [Add to Longdo]
算用[さんよう, sanyou] computation, calculation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Computation \Com`pu*ta"tion\, n. [L. computatio: cf. F.
   computation.]
   1. The act or process of computing; calculation; reckoning.
    [1913 Webster]
 
       By just computation of the time.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       By a computation backward from ourselves. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. The result of computation; the amount computed.
    [1913 Webster]
 
   3. (Computers) The process of performing arithmetical or
    logical operations, on data by an electronic device.
    [PJC]
 
   Syn: Reckoning; calculation; estimate; account.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 computation
   n 1: the procedure of calculating; determining something by
      mathematical or logical methods [syn: {calculation},
      {computation}, {computing}]
   2: problem solving that involves numbers or quantities [syn:
     {calculation}, {computation}, {figuring}, {reckoning}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top