Search result for

compulsion

(31 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compulsion-, *compulsion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compulsion[N] การบังคับ, Syn. constraint, coercion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compulsion(คัมพัล'เชิน) n. การบีบบังคับ,การบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ,แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิต (ควบคุมใจไม่อยู่) ,แรงผลักดันทางใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
compulsion(n) แรงผลักดันทางใจ,การบีบบังคับ,แรงกดดัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compulsion๑. การจำต้องทำ๒. การบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compulsionการย้ำทำ,ความต้องการที่จะกระทำพฤติกรรมอย่างบังคับใจไม่ได้,ลักษณะย้ำทำ [การแพทย์]
Compulsionการยึดมั่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I had hoped that this compulsion to steal was something we could solve privately, but Orson seems unable-- or unwilling-- to control himself.ทีแรกดิฉันหวังว่า อาการชอบลักขโมยนี่ จะเป็นอะไรที่เราแก้ไขกันเองได้ แต่ดูเหมือนว่าออสันจะไม่สามารถ The Story of Lucy and Jessie (2009)
It's been a while since anyone could resist my compulsion.มันสักพักแล้วที่ใครบางคน ต้านทานอำนาจควบคุมจิตใจของฉันได้ Friday Night Bites (2009)
It's been a while since anyone could resist my compulsion.ไม่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่ในตัวเดม่อน Family Ties (2009)
To take away her memories of being bitten using a form of mind compulsion.ลบความทรงจำเธอ ว่าเคยโดนกัด จากการบังคับใช้จิตใจของเธอ Lost Girls (2009)
which makes his compulsion psych 101-- killing his mother over and over again for giving birth to him.เป็นการฆ่าแม่ของเขาซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อให้กำเนิดเขา แต่ทำไมรอจนกระทั่งเธอคลอดล่ะ Cradle to Grave (2009)
- Yeah, but see, this isn't about sex or... or compulsion or any of our other tricks.- ใช่ แต่งี้นะ มันไม่ใช่เรื่องของ เซ็กซ์ หรือ... การบังคับจิตใจ 162 Candles (2009)
Compulsion to buy the remnants of cultural signpostsการบังคับซื้อซากเดนทางวัฒนธรรม In This Home on Ice (2010)
Ella, you're crippled by mental illness. Your compulsions have estranged you from your own feelings.เอลล่า เธอพิการเพราะป่วยทางจิต ภาวะกดดัน จนลืมความรู้สึกตัวเอง Bad Reputation (2010)
Men kill to fulfill a sexual compulsion. Women don't.ผู้ชายฆ่าเพื่อเติมเต็มแรงผลักดันทางเพศ แต่ผู้หญิงไม่ใช่ The Uncanny Valley (2010)
Why didn't you use your compulsion on me?ทำไมนายไม่ใช้มนตร์ สะกดจิตฉันล่ะ? Fool Me Once (2010)
Elena, he's under a compulsion.เอเลน่า,เขาอยู่ภายใต้การควบคุม A Few Good Men (2010)
You already know his flaw - his compulsion to dominate, to be in control.คุณรู้ปมด้อยของเขาแล้ว... แรงกดดันที่ต้านไม่ได้ทางจิตใจของเขา ที่มีอิทธิพลเหนือกว่า Episode #1.3 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPULSION    K AH0 M P AH1 L SH AH0 N
COMPULSIONS    K AH0 M P UH1 L SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compulsion    (n) (k @1 m p uh1 l sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwang {m} | Zwänge {pl}compulsion | compulsions [Add to Longdo]
Zwangsneurose {f} [med.] | Zwangsneurosen {pl}compulsion neurosis; obsessive-compulsive disorder; obsessive neurosis | compulsion neuroses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押して[おして, oshite] (adv) forcibly; by compulsion; importunately [Add to Longdo]
押し付け;押しつけ[おしつけ, oshitsuke] (n) imposition (i.e. of rules, of a decision); compulsion [Add to Longdo]
強いられて[しいられて, shiirarete] (exp) under compulsion; by pressure of [Add to Longdo]
強制[きょうせい, kyousei] (n,vs,adj-no) obligation; coercion; compulsion; enforcement; (P) [Add to Longdo]
強要[きょうよう, kyouyou] (n,vs) coercion; extortion; compulsion; force; (P) [Add to Longdo]
無理強い[むりじい, murijii] (n,vs) compulsion; insistence; pressure; extortion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compulsion \Com*pul"sion\, n. [L. compulsio. See {Compel}.]
   The act of compelling, or the state of being compelled; the
   act of driving or urging by force or by physical or moral
   constraint; subjection to force.
   [1913 Webster]
 
      If reasons were as plentiful as blackberries, I would
      give no man a reason upon compulsion.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      With what compulsion and laborious flight
      We sunk thus low.            --Milton.
 
   Syn: See {Constraint}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compulsion
   n 1: an urge to do or say something that might be better left
      undone or unsaid; "he felt a compulsion to babble on about
      the accident" [syn: {compulsion}, {irresistible impulse}]
   2: an irrational motive for performing trivial or repetitive
     actions, even against your will; "her compulsion to wash her
     hands repeatedly" [syn: {compulsion}, {obsession}]
   3: using force to cause something to occur; "though pressed into
     rugby under compulsion I began to enjoy the game"; "they
     didn't have to use coercion" [syn: {compulsion}, {coercion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top