Search result for

comprehend

(49 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comprehend-, *comprehend*, comprehen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comprehend[VT] ทำให้เข้าใจ, Syn. understand
comprehend[VT] รวมถึง, Syn. include, comprise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comprehend(คอมพริเฮนดฺ') {comprehended,comprehending,comprehends} vt. เข้าใจ,หยั่งรู้,รวมทั้ง,กินความกว้าง,ครอบคลุม, Syn. perceive ###A. exclude -Conf. apprehend

English-Thai: Nontri Dictionary
comprehend(vt) เข้าใจ,หยั่งรู้,ทราบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're not familiar with the system. And longer than that to comprehend the data.และยาวกว่าที่จะเข้าใจข้อมูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
You're meddling with powers you cannot possibly comprehend.แก... มันก้าวก่ายอำนาจ แก.. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Dost thou comprehend?ทีนี้เข้าใจกันหรือยัง? Hocus Pocus (1993)
You aren't comprehending the position that you're inนายไม่ได้เข้าใจเลย ว่านายก็มีส่วนร่วมในนี้ด้วย The Nightmare Before Christmas (1993)
It's almost too big to comprehend.น่าอัศจรรย์มาก Scully ! คุณรู้ว่า หมายความว่าอย่างไร ? Deep Throat (1993)
But I wish I were able to comprehend the Council's choice in this matter.แต่ผมหวังว่าผมจะสามารถทำ ให้คณะกรรมการเข้าใจได้. The Matrix Reloaded (2003)
Goodness, you must comprehend a great deal in the idea.พระเจ้า คุณต้องหยั่งรู้ ในความคิดนี้มากทีเดียว Pride & Prejudice (2005)
It's too much for the adult mind to comprehend.มันมากเกินกว่าที่พวกผู้ใหญ่ จะเข้าใจได้ Monster House (2006)
A hero learns quickly who can comprehend and who merely stands in your way.เหล่าฮีโร่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าใครที่จะเข้าใจ และใครที่คอยขวางทางคุณ Chapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
"She began now to comprehend""หล่อนเริ่มจะเข้าใจแล้วว่า..." Becoming Jane (2007)
I'm hurt! Do you comprehend what I'm telling you?ผมบาดเจ็บ คุณเข้าใจที่ผมพูดไหม? 1408 (2007)
Can you even comprehend the intimacy of the mechanics of what I had to do to that woman?คุณเข้าใจใช่มั้ยว่าสิ่งที่ฉันต้องทำ กับผู้หญิงคนนั้นมันเป็นยังไง? Good Fences (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comprehendHe could hardly comprehend what she was implying.
comprehendHe could not comprehend the value of her advice.
comprehendHe soon comprehended the significance of her words.
comprehendIf we read this book we are able to comprehend more about the country.
comprehendNone of the could comprehend what she implied.
comprehendThe bright boy comprehended the concept of geometry.
comprehendThe professor was unable to comprehend what I meant.
comprehendThey couldn't comprehend the seriousness of the matter.
comprehendThis theory is too difficult for me to comprehend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าใจ[V] understand, See also: comprehend, Syn. รู้เรื่อง, รู้ความหมาย, Example: ถ้าเธอเข้าใจเธอก็สามารถทำข้อสอบได้ ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน, Thai definition: รู้เรื่องหรือรู้ความหมายของเรื่องนั้นอย่างชัดเจน
จับความ[V] understand, See also: comprehend, apprehend, grasp, Syn. ได้ความ, Example: ฉันฟังเขาพูดแล้วจับความได้ว่าเขาไม่พอใจฉัน, Thai definition: จับใจความ, เข้าใจความหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
เข้าใจ [v.] (khaojai) EN: understand ; comprehend ; apprehend ; grasp ; see   FR: comprendre ; saisir ; appréhender ; piger (fam.) ; voir

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPREHEND    K AA2 M P R IY0 HH EH1 N D
COMPREHENDED    K AA2 M P R AH0 HH EH1 N D AH0 D
COMPREHENDING    K AA2 M P R AH0 HH EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comprehend    (v) (k o2 m p r i h e1 n d)
comprehends    (v) (k o2 m p r i h e1 n d z)
comprehended    (v) (k o2 m p r i h e1 n d i d)
comprehending    (v) (k o2 m p r i h e1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
会す[かいす, kaisu] (v5s,vt) (arch) to understand; to comprehend [Add to Longdo]
解す[げす, gesu] (v5s,vt) (See 解せる) to understand; to comprehend [Add to Longdo]
解せる[げせる, geseru] (v1,vt) (See 解せない) to understand; to comprehend [Add to Longdo]
悟る(P);覚る[さとる, satoru] (v5r,vt) (1) to understand; to comprehend; to realize; to perceive; to sense; to discern; (2) to attain enlightenment; (P) [Add to Longdo]
素読み;素読(io)[すよみ;そよみ, suyomi ; soyomi] (n,vs) (See 素読・そどく) reading without comprehending; reading a second draft without checking it against the original (draught) [Add to Longdo]
掴む(P);摑む;攫む;把む;捉む[つかむ, tsukamu] (v5m,vt) (1) to seize; to catch; to grasp; to grip; to grab; to hold; to catch hold of; to lay one's hands on; to clutch; (2) to understand; to grasp; to comprehend; (P) [Add to Longdo]
分かり合う[わかりあう, wakariau] (v5u) to understand (each other); to comprehend [Add to Longdo]
分かる(P);解る(P);判る(P);分る[わかる, wakaru] (v5r,vi) (1) to be understood; to be comprehended; to be grasped; (2) to become clear; to be known; to be discovered; to be realized; to be realised; to be found out; (P) [Add to Longdo]
包蔵[ほうぞう, houzou] (n,vs) containing; keeping; comprehending; entertaining (an idea) [Add to Longdo]
網羅[もうら, moura] (n,vs) comprising; including; covering; encompassing; comprehending; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ˋ, ] comprehend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comprehend \Com`pre*hend"\, v. t. [imp. & p. p. {Comprehended};
   p. pr. & vb. n. {Comprehending}.] [L. comprehendere,
   comprehensum; com- + prehendere to grasp, seize; prae before
   + hendere (used only in comp.). See {Get}, and cf.
   {Comprise}.]
   1. To contain; to embrace; to include; as, the states
    comprehended in the Austrian Empire.
    [1913 Webster]
 
       Who hath . . . comprehended the dust of the earth in
       a measure.              --Is. xl. 12.
    [1913 Webster]
 
   2. To take in or include by construction or implication; to
    comprise; to imply.
    [1913 Webster]
 
       Comprehended all in this one word, Discretion.
                          --Hobbes.
    [1913 Webster]
 
       And if there be any other commandment, it is briefly
       comprehended in this saying.     --Rom. xiii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   3. To take into the mind; to grasp with the understanding; to
    apprehend the meaning of; to understand.
    [1913 Webster]
 
       At a loss to comprehend the question. --W. Irwing.
    [1913 Webster]
 
       Great things doeth he, which we can not comprehend.
                          --Job. xxxvii.
                          5.
 
   Syn: To contain; include; embrace; comprise; inclose; grasp;
     embody; involve; imply; apprehend; imagine; conceive;
     understand. See {Apprehend}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comprehend
   v 1: get the meaning of something; "Do you comprehend the
      meaning of this letter?" [syn: {grok}, {get the picture},
      {comprehend}, {savvy}, {dig}, {grasp}, {compass},
      {apprehend}]
   2: to become aware of through the senses; "I could perceive the
     ship coming over the horizon" [syn: {perceive}, {comprehend}]
   3: include in scope; include as part of something broader; have
     as one's sphere or territory; "This group encompasses a wide
     range of people from different backgrounds"; "this should
     cover everyone in the group" [syn: {embrace}, {encompass},
     {comprehend}, {cover}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top