Search result for

composer

(60 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -composer-, *composer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
composer[N] นักแต่งเพลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
composer(คัมโพ'เซอะ) n. ผู้แต่ง,ผู้ทำ,นักแต่งเพลงหรือดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
composer(n) นักแต่งเพลง,ผู้ประพันธ์เพลง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Composerผู้แต่งทำนองเพลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Composersคีตกวี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our titled song, William Tell's Overture's composer, Rossini...เพลงโหมโรง วิลเลี่ยม เทล ที่เราจะใช้ ประพันธ์โดย รอสซินี Beethoven Virus (2008)
He talked for, like, two hours about, like, composers...เขาพูดอยู่ราวสองชั่วโมง เรื่อง นักแต่งเพลงทั้งหลาย New York, I Love You (2008)
Dostoyevsky isn't a composer.โดสโตเยฟสกี้ ไม่ใช่นักแต่งเพลงซะหน่อย New York, I Love You (2008)
Alright, you remember we were talking about John Philip Sousa, a great March composer at the turn of the century?นักแต่งเพลงมาร์ช ที่ยอดเยี่ยมแห่งศตวรรษได้มั้ย Hachi: A Dog's Tale (2009)
[SONG: The Jaws Theme COMPOSER: John Williams]เพลง The Jaws Theme ผู้แต่ง John Williams Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
There are many composers you should learn.มีนักประพันธ์อีกหลายคนที่เธอต้องเรียน Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
You were a brilliant composer, weren't you?คุณเป็น... ...นักแต่งเพลงที่ปราดเปรื่องใช่ไหมครับ? Episode #1.5 (2009)
The composer of that pavane, Ravel, eventually suffered from a damaged memory.นักประพันธ์เพลงอย่าง Pavane , Ravel ตอนท้ายพวกเขาทรมานจากการสูญเสียความทรงจำ Episode #1.5 (2009)
- eew. no. i hired a local composer.- ไม่ ฉันจ้างคอมโพเซอร์ท้องถิ่นมาเป็นต่างหาก Advanced Criminal Law (2009)
In the 18th century, composers played their own music.ในศตวรรษที่ 18 นักประพันธ์จะเล่นเพลงของตัวเองด้วย Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
At least someone was smart enough to look for the actual composer.อย่างน้อยบางคนก็ฉลาดพอที่จะมองหานักคนตรีตัวจริง ยัยป้านี่ Episode #1.11 (2010)
"apologize to the composer".ขออภัยผู้แต่งเพลง Episode #1.12 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
composerComposers create music.
composerHe is a famous composer.
composerHe is nothing but a minor composer.
composerI rate him among the best modern composers in Japan.
composerI think Beethoven is as great a composer as ever lived.
composerMozart was greater than any other composer of his time.
composerMy friend here is not only a pianist, but also a composer.
composerPaul is not so much a singer as a composer.
composerShe likes classical composer such as Beethoven and Bach.
composerTalking of classical music, who is your favorite composer?
composerThe composer is wrestling with the new music.
composerWhich of the composers do you like best?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คีตกวี[N] composer, Syn. นักแต่งเพลง, นักแต่งกลอน, นักประพันธ์, Example: เขากล่าวปิดท้ายด้วยคำของไซคอฟสกี้ซึ่งเป็นคีตกวีเอกของโลก
นักแต่งเพลง[N] songwriter, See also: composer, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแต่งเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
ช่างเรียง[n.] (chang rīeng) EN: composer ; typesetter   FR: typographe [m] ; typo (fam.) [m]
เขียนโคลง[v. exp.] (khīen khlōng) EN: write a poem ; compose a poem   FR: écrire un poème ; composer un poème
เขียนกลอน[v. exp.] (khīen kløn) EN: write poetry   FR: faire un poème ; composer un poème
หมุนตัวเลข[v. exp.] (mun tūalēk) FR: composer un numéro
นักดนตรี[n.] (nakdontrī) EN: musician ; player ; performer ; composer   FR: musicien [m] ; musicienne [f]
นักแต่งดนตรี[n. exp.] (nak taeng dontrī) EN: composer   
นักแต่งเพลง[n.] (nak taeng phlēng) EN: composer   FR: compositeur [m]
เปื่อย[v.] (peūay) EN: become tender ; desintegrate ; decompose ; rot ; decay ; soft ; tender   FR: se décomposer ; pourrir ; ramollir
ผสม[v.] (phasom) EN: mix ; blend ; combine ; merge ; mingle   FR: mélanger ; combiner ; mixer ; composer

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPOSER    K AH0 M P OW1 Z ER0
COMPOSERS    K AH0 M P OW1 Z ER0 Z
COMPOSER'S    K AH0 M P OW1 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
composer    (n) (k @1 m p ou1 z @ r)
composers    (n) (k @1 m p ou1 z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
コンポーザー[, konpo-za-] (n) composer [Add to Longdo]
ロシア五人組[ロシアごにんぐみ, roshia goningumi] (n) The Five (circle of Russian composers [Add to Longdo]
詠み手;詠手[よみて, yomite] (n) writer (composer) (of a poem) [Add to Longdo]
歌詠み[うたよみ, utayomi] (n) tanka composer [Add to Longdo]
作曲家[さっきょくか, sakkyokuka] (n) composer [Add to Longdo]
作曲者[さっきょくしゃ, sakkyokusha] (n) composer [Add to Longdo]
読み人知らず;読人知らず;詠み人知らず;詠人知らず[よみびとしらず, yomibitoshirazu] (n) (1) author unknown; anonymous; (2) unknown waka composer [Add to Longdo]
分解者[ぶんかいしゃ, bunkaisha] (n) decomposer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作曲家[zuò qǔ jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄐㄧㄚ, ] composer; songwriter [Add to Longdo]
作曲者[zuò qǔ zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄓㄜˇ, ] composer; song writer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Composer \Com*pos"er\, n.
   1. One who composes; an author. Specifically, an author of a
    piece of music.
    [1913 Webster]
 
       If the thoughts of such authors have nothing in
       them, they at least . . . show an honest industry
       and a good intention in the composer. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       His [Mozart's] most brilliant and solid glory is
       founded upon his talents as a composer. --Moore
                          (Encyc. of
                          Mus.).
    [1913 Webster]
 
   2. One who, or that which, quiets or calms; one who adjusts a
    difference.
    [1913 Webster]
 
       Sweet composers of the pensive soul. --Gay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 composer
   n 1: someone who composes music as a profession

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 composer [kõpoze]
   compose
   typeset
   compose; create; write
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top