Search result for

complicate

(76 entries)
(0.9806 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complicate-, *complicate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complicate[VT] ทำให้ยาก, See also: ทำให้ซับซ้อน, Syn. involve, make difficult
complicate[VI] ยาก, See also: ซับซ้อน
complicated[ADJ] ยากที่จะเข้าใจ, See also: ยากที่จะแก้ไข, Syn. complex, involved

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complicate(คอม'พลิเคท) {complicated,complicating,complicates} vt. ทำให้ซับซ้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้ยุ่งเหยิง adj. ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ซับซ้อน,พับหรือซ้อนตัวเอง,พับหรือซ้อนตัวเองตามยาว, Syn. confuse,confound
complicated(คอม'พละเคทิด) adj. ซับซ้อน,ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ยากที่จะวิเคราะห์ เข้าใจหรืออธิบาย, See also: complicatedness n. ดูcomplicated, Syn. complex

English-Thai: Nontri Dictionary
complicate(vt) ทำให้ซับซ้อน,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ลำบาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complicateพับตามยาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
complicated fractureกระดูกหักแทรกซ้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complicated labourการคลอดมีเหตุแทรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complicatedโรคแทรก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is a pretty complicated business.This is a pretty complicated business. 12 Angry Men (1957)
It's very complicated.มันน่าสับสนมาก ๆ เหมือนกับ Oh, God! (1977)
Very complicated.มีความซับซ้อนมาก Idemo dalje (1982)
We have to specify it. Very complicated.เราต้องระบุไว้ มีความซับซ้อนมาก Idemo dalje (1982)
I will. With my father, it's complicated.ฉันจะบอก แต่พ่อของฉัน เป็นอะไรที่ยุ่งยาก Dirty Dancing (1987)
The more a man's got to say, the more complicated his music gets.คนส่วนใหญ่ ใช้วิธีพูดออกมาตรงๆ แต่เขาใช้วิธีที่ซับซ้อนกว่า ในการพูด. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
African's got that complicated rhythm.ของอัฟริกัน จังหวะมันซับซ้อนกว่า . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Shooter had an ex-wife, a drinking problem a drug problem, a complicated sex problem he was barely aware of.มือปืนมีอดีตภรรยา ปัญหาการติดเหล้า... ...ปัญหายาเสพย์ติด ปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ที่เขาไม่ค่อยตระหนักถึงมัน Basic Instinct (1992)
Dealings with our black market contacts, listed as suppliers... in the legitimate ledger, are more complicated.บัญชีติดต่อตลาดมืด... อยู่ในเล่ม "ซัพพลายเออร์" Schindler's List (1993)
- l mean, all this is very complicated.- เรื่องทั้งหมดนี้มันซับซ้อนนะ Junior (1994)
It's just a little more complicated than that.คือมัน มันซับซ้อนมากกว่านั้นหน่อย The One with George Stephanopoulos (1994)
When did it get so complicated?โธ่ เรื่องมันยุ่งยากจังเลยแฮะ The One with the Sonogram at the End (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complicateAlong the way will be fine. It's a complicated matter.
complicateAnd though a web looks complicated, it takes a spider little time to make one and catch insects.
complicateAsked about her job, she said, My job is too complicated to sum up in a word.
complicateComputers are capable of doing extremely complicated work.
complicateComputers are capable of doing very complicated work in a split second.
complicateDon't complicate the problem by raising new issues.
complicateHe devised a complicated clockwork toy.
complicateHe is good at solving complicated mathematical problems.
complicateHis being absent complicates matters.
complicateHis lie complicated matters.
complicateI have a complicated matter I want to discuss with you.
complicateLately the discount airline ticket system has gotten so complicated that there's a lot about it I can't figure out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลับซับซ้อน[V] complicate, See also: to be complex, Syn. ซับซ้อน, วกวน
ยุ่งยาก[ADJ] complicated, See also: complex, involved, convoluted, labyrinthine, Ant. ง่ายดาย, สะดวกสบาย, Example: ระบบนี้ยังมีข้อยุ่งยากทางด้านทฤษฎี, Thai definition: เกี่ยวกับความสลับซับซ้อน
ฟั่นเฝือ[ADJ] confused, See also: complicated, Syn. ยุ่ง, วุ่นวาย, พัวพัน, ยุ่งเหยิง, Example: คำที่ใช้กันอยู่นี้เป็นคำฟั่นเฝือที่อาจใช้ผิดกันอยู่บ่อยๆ
ย้อนยอก[V] complicate, See also: confuse, be complex, be intricate, Syn. ซับซ้อน, ยุ่งยาก, Example: เค้าโครงนิทานเรื่องนี้ย้อนยอกมาก
เชิงซ้อน[ADJ] complex, See also: complicated, Syn. ซับซ้อน, ซ้อนกัน, สลับซับซ้อน, Ant. เชิงเดียว, Example: ถั่วแดงมีสารคาร์โบไฮเดรตประเภทเชิงซ้อน
ซ้อนซับ[V] complicate, See also: be complex, make difficult, confuse, Syn. ซับซ้อน, Example: แผนการของเธอซ้อนซับจนฉันงง, Thai definition: ทับกันหลายชั้น
ซับซ้อน[V] complicate, See also: be complex, confuse, Syn. #สลับซับซ้อน, Example: แปลนโครงสร้างหอประชุมซับซ้อนมาก, Thai definition: ปะปนทับถมรวมกันอยู่หลายอย่างหลายเรื่อง, ยุ่งยากสับสนสะสางยาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิงซ้อน[adj.] (choēngsøn) EN: complex ; complicated   FR: complexe ; compliqué
ง่าย ๆ[v.] (ngāi-ngāi) EN: be simple ; be easy ; be uncomplicated   FR: être simple ; être facile
ปัญหาที่ซับซ้อน[n. exp.] (panhā thī sapsøn) EN: complicated problem ; Chinese puzzle   FR: casse-tête chinois [m]
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications   
สลับซับซ้อน[v.] (salapsapsøn) EN: complicate ; to be complex   FR: compliquer ; être complexe
สลับซับซ้อน[adj.] (salapsapsøn) EN: complicated ; complex   FR: compliqué ; complexe
ซับซ้อน[v.] (sapsøn) EN: be complicate ; be complex ; complicate   FR: être compliqué
ทำให้ยุ่งยาก[v. exp.] (thamhai yungyāk) EN: complicate   FR: compliquer
วิจิตรพิสดาร[adj.] (wijitphitsadān) EN: complicated ; overelaborate   
ยาก[adj.] (yāk) EN: difficult ; hard ; complicated ; not so easy ; advanced   FR: difficile ; ardu ; compliqué ; pénible

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLICATE    K AA1 M P L AH0 K EY2 T
COMPLICATED    K AA1 M P L AH0 K EY2 T AH0 D
COMPLICATES    K AA1 M P L IH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complicate    (v) (k o1 m p l i k ei t)
complicated    (v) (k o1 m p l i k ei t i d)
complicates    (v) (k o1 m p l i k ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こね回す;捏ね回す;捏回す[こねまわす, konemawasu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]
こね返す;捏ね返す;捏返す[こねかえす, konekaesu] (v5s,vt) to knead; to mix; to complicate; to turn into a mess [Add to Longdo]
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P) [Add to Longdo]
ナイーブ[, nai-bu] (adj-na,n) naive; innocent; sensitive; uncomplicated; unpretentious; straightforward; (P) [Add to Longdo]
簡単(P);簡短(oK)[かんたん, kantan] (adj-na,n) simple; easy; brief; uncomplicated; (P) [Add to Longdo]
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated [Add to Longdo]
込み入った[こみいった, komiitta] (adj-f) intricate; complicated [Add to Longdo]
込み入る;込入る[こみいる, komiiru] (v5r,vi) to push in; to be crowded; to be complicated [Add to Longdo]
手が込む;手が混む[てがこむ, tegakomu] (exp,v5m) (See 手の込んだ) to be intricate; to be elaborate; to be complicated; to be complex [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曲折[qū zhé, ㄑㄩ ㄓㄜˊ, ] complicated; winding [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] complicated; many; in great numbers [Add to Longdo]
繁复[fán fù, ㄈㄢˊ ㄈㄨˋ, / ] complicated [Add to Longdo]
复杂[fù zá, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, / ] complicated; complex [Add to Longdo]
复杂化[fù zá huà, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] complicate; complicating [Add to Longdo]
[jiū, ㄐㄧㄡ, ] complicated, confused; dispute [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complicate \Com"pli*cate\, a. [L. complicatus, p. p. of
   complicare to fold together. See {Complex}.]
   1. Composed of two or more parts united; complex;
    complicated; involved.
    [1913 Webster]
 
       How poor, how rich, how abject, how august,
       How complicate, how wonderful is man! --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Folded together, or upon itself, with the fold
    running lengthwise.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complicate \Com"pli*cate\, v. t. [imp. & p. p. {Complicated}; p.
   pr. & vb. n. {Complicating}.]
   To fold or twist together; to combine intricately; to make
   complex; to combine or associate so as to make intricate or
   difficult.
   [1913 Webster]
 
      Nor can his complicated sinews fail.   --Young.
   [1913 Webster]
 
      Avarice and luxury very often become one complicated
      principle of action.           --Addison.
   [1913 Webster]
 
      When the disease is complicated with other diseases.
                          --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complicate
   v 1: make more complicated; "There was a new development that
      complicated the matter" [syn: {complicate}, {perplex}]
      [ant: {simplify}]
   2: make more complex, intricate, or richer; "refine a design or
     pattern" [syn: {complicate}, {refine}, {rarify}, {elaborate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top