หรือคุณหมายถึง completeneß?
Search result for

completeness

(28 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -completeness-, *completeness*, completenes
English-Thai: Nontri Dictionary
completeness(n) ความสมบูรณ์,การทำสำเร็จ,ความพร้อมมูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
completenessความสมบูรณ์, ความครบถ้วน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Completenessความครบถ้วน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was a feeling I had, a completeness when art touched me.มันเป็นความรู้สึกที่ผมมีให้ สมบูรณ์เมื่อศิลปะสัมผัสฉัน The Art of the Steal (2013)
The numbers define the recurrence relation of interconnecting parallel and distributed systems-- systems that strive for beauty and completeness, that permeate all structures, forms and proportions, whether cosmic or individual, organic or inorganic, acoustic or optical.ตัวเลขแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของเส้นขนานที่เชื่อมต่อกันและบอกให้รู้ถึงระบบ ตัวเลขแสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของเส้นขนานที่เชื่อมต่อกันและบอกให้รู้ถึงระบบ ระบบที่แสดงให้เห็นความสวยงามและสมบูรณ์แบบ ของโครงสร้างเรื่องราวทั้งหมด Perfect Storm (2013)
I have never had a feeling of such completeness.ผมไม่เคยรู้สึกเติมเต็มเช่นนี้มาก่อน Cashback (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บูรณภาพ[N] completeness, See also: fullness, integrity, Example: พระยาตากสินขับไล่ทัพพม่าไปจากแผ่นดินไทย พร้อมทั้งกอบกู้บูรณภาพและเอกภาพแห่งราชอาณาจักรกลับคืนมา, Thai definition: ความครบถ้วนบริบูรณ์
ความพรั่งพร้อม[N] completeness, See also: equipment, furnishing, Syn. ความเพียบพร้อม, ความพร้อมพรั่ง, Example: หน่วยทหารทุกหน่วยในสังกัด 3 ทัพแสดงความพรั่งพร้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันออกมาให้ประจักษ์
ความเพียบพร้อม[N] completeness, See also: equipment, furnishing, Syn. ความพรั่งพร้อม, ความสมบูรณ์, ความอุดมสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, ความฝืดเคือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไตรลักษณ์[n.] (trailak) EN: the three characteristics of existence (impermanence, incompleteness and non-self)   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLETENESS    K AH0 M P L IY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
completeness    (n) (k @1 m p l ii1 t n @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] Thai: เพียบพร้อม ครบถ้วน English: completeness

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vollständigkeitsaxiom {n} [math.]completeness axiom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]
完ぺきさ;完璧さ[かんぺきさ, kanpekisa] (n) perfection; completeness; flawlessness [Add to Longdo]
完全[かんぜん, kanzen] (adj-na,n,adj-no) perfection; completeness; (P) [Add to Longdo]
具足[ぐそく, gusoku] (n,vs) (1) completeness; being fully equipped; (n,adj-f) (2) armor; armour; coat of mail [Add to Longdo]
欠落検査[けつらくけんさ, ketsurakukensa] (n) {comp} completeness check [Add to Longdo]
充実感[じゅうじつかん, juujitsukan] (n) sense of fulfillment; sense of completeness; sense of accomplishment [Add to Longdo]
全備[ぜんび, zenbi] (n,vs,adj-no) completeness; perfection; consummation [Add to Longdo]
徹底[てってい, tettei] (n,vs) thoroughness; completeness; consistency; (P) [Add to Longdo]
半端[はんぱ, hanpa] (adj-na,n) remnant; fragment; incomplete set; fraction; odd sum; incompleteness; (P) [Add to Longdo]
不完全性定理[ふかんぜんせいていり, fukanzenseiteiri] (n) (Goedel's) incompleteness theorem [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
完备性[wán bèi xìng, ㄨㄢˊ ㄅㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] completeness [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
欠落検査[けつらくけんさ, ketsurakukensa] completeness check [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Completeness \Com*plete"ness\, n.
   The state of being complete.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 completeness
   n 1: the state of being complete and entire; having everything
      that is needed [ant: {incompleteness}, {rawness}]
   2: (logic) an attribute of a logical system that is so
     constituted that a contradiction arises if any proposition is
     introduced that cannot be derived from the axioms of the
     system

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top