Search result for

competitor

(57 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -competitor-, *competitor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
competitor[N] คู่แข่ง
competitor[N] ผู้แข่งขัน, Syn. rival, contender, opponent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
competitor(คัมเพท'ทิเทอะ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้แข่ง,คู่ต่อสู้, Syn. contestant,rival

English-Thai: Nontri Dictionary
competitor(n) ผู้แข่งขัน,คู่แข่ง,คู่ต่อสู้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competitorsสารแข่งขัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And since the enthusiastic new DA has put all my competitors out of business...อัยการคนใหม่ไฟแรง เล่นงานจนคู่แข่งผม เจ๊งไปหมด The Dark Knight (2008)
In my opinion, the key to this is choosing the right competitor.ในความคิดข้านะ เทคนิคคือ การเลือกคู่ต่อสู้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We'd like to know where our competitor is getting his munition.เราต้องการจะรู้ ว่าคู่แข่งเราได้กระสุนจากที่ไหนมา Wanted (2008)
Your competitor's very smart.ผู้แข่งขัน สู่รู้ Wanted (2008)
The competition is down to 2 competitors. A tree...การแข่งขัน มุ่งไปที่ 2 ผู้เข้าแข่ง Made of Honor (2008)
Do you blame me for treating you as my competitor?เจ้าโกรธไหม... ที่ข้าคิดว่าเจ้าเป็นคู่แข่ง ? Three Kingdoms (2008)
Who you buying it for? A competitor?คุณจะซื้อไปให้ใคร Scylla (2008)
Find a market where the competitors hate each other so much, they'll do anything to win.หาตลาดที่มีการแข่งขันกันรุนแรง เกลียดกันเลยยิ่งดี พวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะกัน Duplicity (2009)
He quit to go to one of our local competitors?เขาลาออกเพื่อไป เข้ากับบริษัทคู่แข่งเราหรือค่ะ The Ugly Truth (2009)
- Who cares as long as it's our competitors who believe it and not the police?- คุณพูดเรื่องอะไร - คนเอาไปพูดกันทั่วทั้งเมือง Negro Y Azul (2009)
A new competitor has joined the search.คู่แข่งคนใหม่ ได้เข้าร่วมการค้นหาแล้ว The Mother Lode (2009)
Your competitor is Yi Jung, you know.คู่แข่งเธอคือยีจองนะ รู้มั้ย Episode #1.7 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
competitorAll the competitors are trying to get their piece of the pie.
competitorBusinesses perceive as competitors a narrow range of the business world; there are many cases where they don't understand their real rivals.
competitorCausing competitors to fail, obtaining confidential information, something that big business just can't do without - high risk but at the same time high return work.
competitorHe is superior to his competitors in everything.
competitorHertz and Avis are head to head competitors in the car rental business.
competitorHis beating four competitors in a row won our high school team the championship.
competitorMatsushita commands respect from its competitors.
competitorSeveral years ago, in the course of being Interviewed for a job, I was introduced to a competitor for the position.
competitorThe circulation of the newspaper is only one-third that of its competitor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ร่วมแข่งขัน[N] competitor, See also: contestant, challenger, Syn. ผู้เข้าแข่งขัน, ผู้แข่งขัน, Example: ปีนี้มีผู้ร่วมแข่งขันจากต่างจังหวัดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เข้าร่วมชิงเอาชนะเพื่อรางวัล, บุคคลที่ต้องการเข้าสู้เอาชนะกัน
ผู้เข้าชิง[N] competitor, See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent, Syn. คู่แข่งขัน, คู่แข่ง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน, Example: 2 นักวอลเลย์บอลชายหาดชาวไทยสามารถโค่นผู้เข้าชิงชาวอาทิตย์อุทัยทีมอันดับ 5 ของโลกได้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน
ผู้เข้าแข่งขัน[N] competitor, See also: rival, contender, contestant, challenger, opponent, Syn. คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, Example: มีผู้เข้าแข่งขันร่วมแข่งขันในการวิ่งมาราธอนประมาณ 100 คน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน
คู่แข่ง[N] competitor, See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition, Syn. คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, ผู้เข้าชิง, ผู้ท้าชิง, ผู้เข้าแข่งขัน, Example: นักกีฬาจากจีนเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของนักกีฬาญี่ปุ่น, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันกัน, ผู้ที่ชิงดีชิงเด่นกัน
คู่แข่งขัน[N] competitor, See also: rival, opponent, contender, contestant, fighter, opposition, Syn. ผู้แข่งขัน, คู่ปรับ, คู่ชิง, คู่ต่อสู้, คู่แข่ง, Example: พรรคประชากรไทยคงต้องหืดขึ้นคอเนื่องจากต้องไปเจอคู่แข่งขันประเภทเขี้ยวลากดินทั้งนั้น, Count unit: คน,คู่
เสี้ยนหนาม[N] enemy, See also: competitor, opponent, Syn. ศัตรู, ปรปักษ์, Example: พระมหากัสสปเถระเห็นว่าถ้าปล่อยให้คัมภีร์นี้เผยแพร่ออกไปจะเป็นเสี้ยนหนามแก่พระศาสนา จำเป็นต้องกำจัดโดยรีบด่วน, Thai definition: ข้าศึกศัตรูที่จะก่อความเดือดร้อนให้, Notes: (สำนวน)
ผู้ประกวด[N] competitor, Syn. ผู้เข้าประกวด, Example: ผู้ประกวดที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 คน จะต้องแสดงความสามารถพิเศษของตนเอง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เข้าร่วมประกวด หรือส่งผลงานต่างๆ เข้าประกวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; fighter ; opposition   FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m]
คู่แข่งขัน[n.] (khūkhaengkhan) EN: competitor ; rival   FR: compétiteur [m]
ผู้แข่งขัน[n.] (phū khaengkhan) EN: contestant ; player ; competitor   FR: concurrent [m] ; participant [m] ; compétiteur [m]
ผู้ร่วมแข่งขัน[n. exp.] (phū ruam khaengkhan) EN: competitor ; contestant ; challenger   FR: compétiteur [m] ; compétitrice [f] ; concurrent [m] ; adversaire [m, f] ; challenger = challengeur [m]
ผู้ท้าชิง[n. exp.] (phū thāching) EN: competitor   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPETITOR    K AH0 M P EH1 T AH0 T ER0
COMPETITORS    K AH0 M P EH1 T AH0 T ER0 Z
COMPETITOR'S    K AH0 M P EH1 T AH0 T ER0 Z
COMPETITORS'    K AH0 M P EH1 T AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
competitor    (n) (k @1 m p e1 t i t @ r)
competitors    (n) (k @1 m p e1 t i t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konkurrent {m} | Konkurrenten {pl}competitor | competitors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トップコンテンダー[, toppukontenda-] (n) top competitor (lit [Add to Longdo]
バックマーカー[, bakkuma-ka-] (n) backmarker (competitor at the tail of the field, likely to be lapped) [Add to Longdo]
ライバル会社[ライバルがいしゃ, raibaru gaisha] (n) rival (company); competitor [Add to Longdo]
競合者[きょうごうしゃ, kyougousha] (n) competitor [Add to Longdo]
競争者[きょうそうしゃ, kyousousha] (n) competitor; rival [Add to Longdo]
競争相手[きょうそうあいて, kyousouaite] (n) competitor; rival [Add to Longdo]
他社製品[たしゃせいひん, tashaseihin] (n) competitors' products; others on the market [Add to Longdo]
鍔迫り合い[つばぜりあい, tsubazeriai] (n) (1) locking sword to sword (in a duel) and pushing; (2) group of close competitors; fierce competition [Add to Longdo]
払う[はらう, harau] (v5u,vt) (1) to pay (e.g. money, a bill, one's taxes, etc.); (2) to brush; to wipe; to clear away; to dust off; to prune away branches; (3) to drive away (e.g. one's competitors); to sweep out; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
竞争者[jìng zhēng zhě, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄓㄜˇ, / ] competitor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Competitor \Com*pet"i*tor\, n. [L.: cf. F. comp['e]titeur.]
   1. One who seeks what another seeks, or claims what another
    claims; one who competes; a rival.
    [1913 Webster]
 
       And can not brook competitors in love. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An associate; a confederate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Every hour more competitors
       Flock to their aid, and still their power
       increaseth.              --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 competitor
   n 1: the contestant you hope to defeat; "he had respect for his
      rivals"; "he wanted to know what the competition was doing"
      [syn: {rival}, {challenger}, {competitor}, {competition},
      {contender}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top