Search result for

competition

(80 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -competition-, *competition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
competition[N] การแข่งขัน, Syn. rivalry, contest, contention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน,การชิงชัย,ผู้แข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
competition(n) การแข่งขัน,การแข่ง,การชิงชัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
competitionการแข่งขัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
competition for prizesการแข่งขันชิงรางวัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
competition, distortion ofการทำลายการแข่งขัน (ทางเศรษฐกิจ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
competition, fairการแข่งขันโดยชอบธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competitionการแข่งขัน [เศรษฐศาสตร์]
Competitionการแข่งขัน [TU Subject Heading]
Competitionแย่ง [การแพทย์]
Competition tradeนโยบายการแข่งขัน [เศรษฐศาสตร์]
Competition, Imperfectการแข่งขันไม่สมบูรณ์ [TU Subject Heading]
Competition, Internationalการแข่งขันระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Competition, Unfairการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Part of a competition to beat muffy the lacross-titute.มันแค่ส่วนหนึ่งของการเอาชนะ มัฟฟี่ ที่ลาครอส There Might be Blood (2008)
This isn't a competition.งั้นก็อย่าห่วงเรื่องการทำคะแนน Committed (2008)
To enter the competition, I sold my bicycle and books for the registration fees.แพอ่เข้าแข่ง, ผมต้องขายจักรยาน และหนังสือ เพื่อใช้เป็นค่าสมัคร Beethoven Virus (2008)
The only competition to Japanese chefs of 20-30 yrs is Mr. KIM.ผู้เข้าแข่งขันเขฟที่ญึ่ปุ่นเมื่อ20-30 มาแล้ว คือคุณคิม Heartbreak Library (2008)
Our biggest competition is B.F. Goodrich and his infernal zippers.คู่แข่งที่ใหญ่สุดของเราคือ บี.เอฟ.กู๊ดริช และซิปที่ร้ายกาจของเขา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The first two stages you just gotta try and get rid of as much of the competition as you can.2ครั้งแรกจะเป็นการเก็บคู่ต้อสู้ Death Race (2008)
When the competition gets tough, we have to use various strategies.เมื่อการแข่งขันเริ่มลำบาก, เราต้องให้ยุทธวิธี หลายๆอย่าง Episode #1.7 (2008)
Where there's money, there's competition.มีเงินที่ไหน,ก็มีคู่แข่งที่นั่น Bangkok Dangerous (2008)
The LAPD wanted to wipe out the competition;พวกเขาต้องการกำจัดคู่แข่งต่างหาก Changeling (2008)
- So wait, you invited this guy to play ball with us? Yeah, he's the competition.แปปนะ นี่นายชวนไอ้หมอนี่มาเล่นบาสกะเรา เค้าเป็นคู่แข่งนิ Made of Honor (2008)
- Looks like you're getting more competition.. I know, I know...ท่าทางจะลำบากแล้วละ กูรู้ๆ Made of Honor (2008)
The competition is down to 2 competitors. A tree...การแข่งขัน มุ่งไปที่ 2 ผู้เข้าแข่ง Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
competitionAnd yet, in the "real adult world" there are a lot of competitions.
competitionBob is down for the coming tennis competition.
competitionCompetition for the position is very intense.
competitionCompetition in the domestic market is cutthroat.
competitionCompetition is neither good nor evil in itself.
competitionCompetition is not bad in itself.
competitionCompetition is not by nature evil.
competitionCompetition is very keen in the car industry.
competitionCongratulations on coming first in the competition.
competitionEffectively dealing with competition is an important part of life.
competitionFair competition needs to be ensured for a healthy growth of the industry.
competitionHaving fallen victim to increased competition, the company went bankrupt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแข่งขัน[N] competition, See also: contest, Syn. การชิงชัย, การประลอง, Example: ธุรกิจบันเทิง ณ ปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง, Thai definition: การแข่งชิงเพื่อเอารางวัล, การขันสู้เอาชนะกัน
การประกวด[N] contest, See also: competition, Syn. การแข่งขัน, Example: ตุ๊กตาบางกอกดอลล์ของเขาได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดตุ๊กตาพื้นเมืองนานาชาติครั้งที่ 3, Thai definition: การแข่งขันเพื่อเลือกเฟ้นเอาดี โดยมีการตัดสิน เช่น ประกวดนางงาม ประกวดบทความ
การชิง[N] competition, See also: contest, fight, contention, conquest, race, Syn. การชิงชัย, การต่อสู้ชิงชัย, Example: ศึกการชิงเก้าอี้ผู้อำนวยการได้เริ่มขึ้นแล้ว
ธรรมยุทธ์[N] honest flight, See also: competition in religious matters or virtues, Thai definition: การแข่งขันกันในความดี, การรบกันในทางธรรม, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแก่งแย่งกัน[n. exp.] (kān kaengyaēng kan) EN: competition   FR: compétition [f]
การแข่ง[n.] (kān khaeng) EN: race ; competition ; game ; contest   FR: course [f] ; compétition [f] ; rencontre [f] ; match [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งขัน[n.] (kān khaengkhan) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament   FR: match [m] ; rencontre [f] ; compétition [f] ; challenge [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งขันกีฬา[n. exp.] (kān khaengkhan kīlā) FR: compétition sportive [f]
การแข่งขันที่ยุติธรรม[n. exp.] (kān khaengkhan thī yuttitham) EN: fair competition   
การแข่งขันอย่างรุนแรง[n. exp.] (kān khaengkhan yāng runraēng) EN: keen competition   
การแข่งขันอย่างยุติธรรม[n. exp.] (kān khaengkhan yāng yuttitham) EN: fair competition ; heavy competition   
การประกวด[n.] (kān prakūat) EN: contest ; competition ; show   FR: concours [m] ; compétition [f]
การประลอง[n.] (kān praløng) EN: trial ; competition   FR: essai [m]
การต่อสู้[n.] (kān tøsū) EN: battle ; fight ; competition   FR: bataille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPETITION    K AA2 M P AH0 T IH1 SH AH0 N
COMPETITIONS    K AA2 M P AH0 T IH1 SH AH0 N Z
COMPETITION'S    K AA2 M P AH0 T IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
competition    (n) (k o2 m p @ t i1 sh @ n)
competitions    (n) (k o2 m p @ t i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tanzsport {m}competition dancing; ballroom dancing [Add to Longdo]
Wettbewerb {m}; Konkurrenz {f}; Konkurrent {m} | unlauterer Wettbewerbcompetition | unfair competition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープン選手権[オープンせんしゅけん, o-pun senshuken] (n) open competition [Add to Longdo]
コンペ[, konpe] (n) (abbr) competition; (P) [Add to Longdo]
コンペティション[, konpeteishon] (n) competition; (P) [Add to Longdo]
タイマン[, taiman] (n) (sl) (poss.from 対マン) one to one (battle, competition, etc.) [Add to Longdo]
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition) [Add to Longdo]
ライバル[, raibaru] (n,adj-no) rival; competition; (P) [Add to Longdo]
ライフル射撃競技[ライフルしゃげききょうぎ, raifuru shagekikyougi] (n) rifle-shooting competition; rifle-shooting contest [Add to Longdo]
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] (n) {comp} local competition (e.g. telephone) [Add to Longdo]
引き分け(P);引分け(P)[ひきわけ, hikiwake] (n) draw (in competition); tie game; (P) [Add to Longdo]
応募作品[おうぼさくひん, oubosakuhin] (n) work sent to a competition; competition entry [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比赛[bǐ sài, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ, / ] competition (sports etc); match, #220 [Add to Longdo]
赛事[sài shì, ㄙㄞˋ ㄕˋ, / ] competition (e.g. sporting), #3,541 [Add to Longdo]
竞技[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament, #7,106 [Add to Longdo]
竞逐[jìng zhú, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨˊ, / ] competition; to compete; to pursue, #51,409 [Add to Longdo]
鼎足之势[dǐng zú zhī shì, ㄉㄧㄥˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄕˋ, / ] competition between three rivals; tripartite confrontation, #146,327 [Add to Longdo]
竞争模式[jìng zhēng mó shì, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄇㄛˊ ㄕˋ, / ] competition model [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone) [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence [Add to Longdo]
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Competition \Com`pe*ti"tion\, n. [L. competition. See
   {Compete}.]
   The act of seeking, or endeavoring to gain, what another is
   endeavoring to gain at the same time; common strife for the
   same objects; strife for superiority; emulous contest;
   rivalry, as for approbation, for a prize, or as where two or
   more persons are engaged in the same business and each
   seeking patronage; -- followed by for before the object
   sought, and with before the person or thing competed with.
   [1913 Webster]
 
      Competition to the crown there is none, nor can be.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      A portrait, with which one of Titian's could not come
      in competition.             --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      There is no competition but for the second place.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Where competition does not act at all there is complete
      monopoly.                --A. T.
                          Hadley.
 
   Syn: Emulation; rivalry; rivalship; contest; struggle;
     contention; opposition; jealousy. See {Emulation}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 competition
   n 1: a business relation in which two parties compete to gain
      customers; "business competition can be fiendish at times"
   2: an occasion on which a winner is selected from among two or
     more contestants [syn: {contest}, {competition}]
   3: the act of competing as for profit or a prize; "the teams
     were in fierce contention for first place" [syn:
     {competition}, {contention}, {rivalry}] [ant: {cooperation}]
   4: the contestant you hope to defeat; "he had respect for his
     rivals"; "he wanted to know what the competition was doing"
     [syn: {rival}, {challenger}, {competitor}, {competition},
     {contender}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top