Search result for

competing

(32 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -competing-, *competing*, compet
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But competing for the Birdman!ให้มันไปบ้าง อาหารและเชื้อเพลิงอีกนิดหน่อย เว้นแต่เรื่องให้เขาแข่งขันเป็นหัวหน้า Rapa Nui (1994)
Not competing anymore. They're consolidated.ไม่ใช่คู่แข่งกันอีกต่อไป /พวกเขาแข็งแกร่งขึ้น American History X (1998)
You're competing in this, too?เธอก็เข้าร่วมการแข่งขันนี่ด้วยงั้นเหรอ Street Fighter Alpha (1999)
I should warn you... that in addition to competing against each other... for the top grade in this class... you will also be competing for one of my firm's... highly coveted four internship spots next year... where you will get to assist on actual cases.ผมขอเตือนพวกคุณไว้ก่อน ว่านอกจากจะต้องแข่งกันทำคะแนน ให้เป็นที่หนึ่งในชั้นเรียนแล้ว Legally Blonde (2001)
He's competing for promotion against two rivals, Smith and Jones.กำลังแข่งเลื่อนตำแหน่ง กับคู่แข่ง 2 คน สมิธและโจนส์ Mona Lisa Smile (2003)
They are required by law to place the financial interests of their owners above competing interests.กฎหมายวางเงื่อนไขให้บรรษัท ต้องยึดถือผลประโยชน์ทางการเงินของเจ้าของ เหนือกว่าผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น The Corporation (2003)
-They're competing in New York.-จะไปแข่งตอบปัญหาที่นิวยอร์ก The Day After Tomorrow (2004)
Were you afraid of competing with me?เธอกลัวที่จะแข่งกับฉันเรอะ? Rice Rhapsody (2004)
I mean, what are you gonna do when we're always competing against each other?ฉันหมายถึงนายจะทำอะไรล่ะ เมื่อเราต้องแข่งขันกับคนอื่นอยู่เสมอ Peaceful Warrior (2006)
A very strong 9.3 for young David Bloodgood, ranking him in the top seven athletes we've seen competing here today.แข็งแกร่งมากครับ 9.3 สำหรับหนุ่มน้อยเดวิด บลัดกู้ด ไต่ขึ้นเข้าสู่ใน 7 อันดับสูงสูด ของนักกีฬาที่เราได้เห็นในวันนี้ครับ Peaceful Warrior (2006)
- The solution acts as a competing inhibitor.น้ำนี่ทำตัวเป็น คู่แข่งกับตัวกัน Crank (2006)
And if I were to let a competing magazine print my article without giving them first look, then they would fire me.พวกเขาก็จะไล่ฉันออก แหงๆค่ะ,พวกเขาไล่ฉันออกแน่ๆ Grin and Bear It (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
competingCorporations are competing to fill the vacuum.
competingHe is seriously competing with her in the polling score.
competingJane and Mary are always competing for attention.
competingMany firms are competing for the wealthier segment of the market.
competingSeveral companies are competing to gain the contract.
competingThe two companies are competing with each other.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทคู่แข่ง[n. exp.] (børisat khūkhaeng) EN: competing firm ; rival firm   FR: société rivale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPETING    K AH0 M P IY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
competing    (v) (k @1 m p ii1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がちんこ;ガチンコ[, gachinko ; gachinko] (n) (sl) competing in earnest (esp. in sumo) [Add to Longdo]
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas [Add to Longdo]
競り;糶り;競;糶(io)[せり, seri] (n) (1) competing; competition; (2) (See 競り売り) auction [Add to Longdo]
競合他社[きょうごうたしゃ, kyougoutasha] (n) competing companies; rival companies; (P) [Add to Longdo]
対抗商品[たいこうしょうひん, taikoushouhin] (n) {comp} competing product [Add to Longdo]
大玉[おおだま, oodama] (n) large ball; giant ball (e.g. as pushed by competing teams in a school sports day) [Add to Longdo]
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
裏番組[うらばんぐみ, urabangumi] (n) program in a competing timeslot (programme) [Add to Longdo]
[しょく, shoku] (n) Shu (one of the Three Kingdoms competing for control of China after the fall of the Han Dynasty); Shu Han [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
対抗商品[たいこうしょうひん, taikoushouhin] competing product [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compete \Com*pete"\, v. i. [imp. & p. p. {Competed}; p. pr. &
   vb. n. {Competing}.] [L. completere, competitum; com- +
   petere to seek. See {Petition}.]
   To contend emulously; to seek or strive for the same thing,
   position, or reward for which another is striving; to contend
   in rivalry, as for a prize or in business; as, tradesmen
   compete with one another.
   [1913 Webster]
 
      The rival statesmen, with eyes fixed on America, were
      all the while competing for European alliances.
                          --Bancroft.
   [1913 Webster] Competence

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top